Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

ZAWIADOMENIE BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 14 czerwca 2011 roku

ZAWIADOMENIE  BURMISTRZA BARCZEWA

z dnia  14 czerwca 2011 roku

 

 

w sprawie możliwości składania wniosków  na dotację celową z budżetu Gminy Barczewo na realizację zadania z zakresu: „Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Barczewo”.

 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr L(313)06 z dnia 4 maja 2006 roku.

 

                                                             § 1

 

                                              Zadanie obejmuje:

 1. Pomoc finansową w przeprowadzaniu prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Rozwijanie świadomości społeczeństwa nad utrzymaniem zabytków dziedzictwa w naszej Gminie.
 3. Rozwijanie działań dających szansę na ratowanie budowli posiadających wartość historyczną.

 

                                                              § 2

 

                                 Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1.  Wnioski przedsięwzięć , których realizacja przeprowadzona będzie w roku złożenia przez Wnioskodawcę  wniosku o udzielenie dotacji, przyjmowane będą w terminie od  15.06.2011 r. do 31.08.2011 r.
 2. W 2011 roku na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki                           w wysokości 5 000zł.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w Uchwale Nr L(313)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 r.

Ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć:

-         wniosek o dotację zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy (nazwę wnioskodawcy),

-         adres wnioskodawcy,

-         określenie kwoty wnioskowanej dotacji,

-         kosztorys (ofertowy lub inwestorski) planowanych prac i robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

-         harmonogram planowanych prac,

-         wykaz prac wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich pięciu lat z podaniem wysokości poniesionych nakładów i źródeł ich finansowania,

-         pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę  gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym,

-         oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych na dofinansowanie prac lub robót w zabytku,

-         oświadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych,

-         oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy,

-         dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,

-         decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.

 

 

                                                           

                                                              § 3

 

OGŁOSZENIE BENEFICJENTA  NASTĄPI DO DNIA   30.09.2011 r.

 

 

                                                             § 4

 

 WYBÓR WNIOSKÓW ZOSTANIE DOKONANY W OPARCIU O:

 

 1. Merytoryczną wartość przedsięwzięcia,
 2. Wymierne korzyści dla społeczności,
 3. Koszt przedsięwzięcia,
 4. Dotychczasowe dokonania,
 5. Udział wkładu własnego  i udział z innych źródeł finansowania,
 6. Efekty zadania.

 

                                                           § 5

 

                   TERMIN  SKŁADANIA  WNIOSKÓW I TRYB WYBORU WNIOSKÓW

 

 1. Wnioski  na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w terminie do

30 sierpnia 2011 r, do  godziny 15.00  z adnotacją  „Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Barczewo” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Barczewie, 11-010 Barczewo , Plac Ratuszowy 1.

 

 1. Brak wymaganych informacji w wniosku, karcie informacji lub załącznikach spowoduje ich odesłanie nadawcy.

 

 1. Składający wniosek mogą być proszeni o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

 

 1. Wyboru sprawdzonych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie dokonuje powołana przez Burmistrza Barczewa Komisja Konkursowa.

 

 1. Burmistrz Barczewa zatwierdza wybór wniosków dokonany przez Komisję Konkursową lub w przypadku braku akceptacji nakazuje powtórzenie procedury.

 

 

                                                            §  6

 

Po wykonaniu prac podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi Barczewa:

1)     kserokopii faktur lub rachunków potwierdzających wykonanie prac,

2)     kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego roboty budowlane objęte dotacją, sprawdzonego przez inspektora nadzoru,

3)     protokół odbioru robót podpisany przez wykonawcę i inspektora nadzoru,

4)     zestawienie całości nakładów inwestycyjnych.

 

 

                                                              § 7

 

 Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo w całości po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których przeznaczona została dotacja w terminie 14 dni od daty zatwierdzenie rozliczenia.                                                         

                                                                § 8

 

Podstawą rozliczenia przyznanej dotacji jest protokół z komisyjnego odbioru wykonanych prac z udziałem przedstawicieli Wydziału Budownictwa i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Metadane

Źródło informacji:Marta Mikołajska
Data utworzenia:2011-06-13 14:18:42
Wprowadził do systemu:Marta Mikołajska
Data wprowadzenia:2011-06-13 14:18:54
Opublikował:Marta Mikołajska
Data publikacji:2011-06-13 14:20:02
Ostatnia zmiana:2011-06-13 14:20:08
Ilość wyświetleń:2242
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij