Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

SPRAWY OBYWATELSKIE

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Burmistrz Barczewa, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Barczewie, pl. Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Burmistrza dokumentacji pisemnej;

2.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;

3.       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Barczewa można się skontaktować poprzez adres email umb@barczewo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Barczewa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email lukasz.jara@gptogatus.pl.

 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych,                  z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl,              lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają                    w jego zakresie działania.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia              27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)              w związku z przepisem szczególnym ustawy;

·         przez Burmistrza Barczewa  - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności

·         przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy             o ewidencji ludności.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

·         Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.

·         Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji

·         ARAM Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców

 

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

·         służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

·         osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

·         osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

·         jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

·         Burmistrza Barczewa – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;

·         Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;

·         Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL,                 w zakresie wniosków o udostepnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Burmistrz Barczewa miasta udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

 

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

·         dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;

·         dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;

·         dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu  lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE                                lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Urząd Miejski w Barczewie, zwany dalej Urzędem informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Barczewa, Urząd Miejski w Barczewie Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, tel. 895148303, e-mail: umb@barczewo.pl,
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Łukasz Jara, z którym można się skontaktować poprzez skrzynkę e-mail lukasz.jara@gptogatus.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

-        art.6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

-        art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie władzy publicznej).

  1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. w celu obsługi systemu informatycznego).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, na podstawie ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 533) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.
  4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia sprawy.
  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani przekazane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
  6. decyzji w tym profilowaniu.

 

 

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OD 1 stycznia 2013r.

 

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym załatwiamy podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności można wykonać w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności można wykonać w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Przy dokonywaniu meldunku nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin został wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik może za nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

Ponadto zniknął obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

 


 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie pok.nr 5 (kamieniczka) lub telefonicznie pod nr tel. 895148346 w.34

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Załączniki

1_wniosek_o_udostępnienie_rejestru_wyborcow (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11_wniosek_o_udzielenie_zezwolenia_na_organizacje_imprezy_masowej (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8wniosek_o_udostepnienie_spisu_wyborcow (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9zaswiadczenie_o_utracie_dowodu_osobistego (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10wniosek_o_udostepnienie_rejestru_wyborcow (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie pobytu czasowego (137.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie pobytu stałego (178.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (139.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (142.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (136.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (132.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpisanie do rejestru A (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
e-dowód - wniosek (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nowy wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2012-02-20 15:12:44
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2012-02-20 15:15:26
Ostatnia zmiana:2019-07-08 08:23:53
Ilość wyświetleń:7585

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij