Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2012 ROK

Rejestr zarządzeń Burmistrza Barczewa

rok 2012

 

Nr zarządzenia

Z dnia

W sprawie

1/12

3 stycznia 2012r.

Podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2012 na jednostki realizujące

2/12

3 stycznia 2012 r

Ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

3/12

12 stycznia 2012r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2012 r.

4/12

12 stycznia 2012r.

Realizacji zadań obronnych w gminie Barczewo w 2012 r.

5/12

12 stycznia 2012r .

Realizacji zadań zarządzania  kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Barczewo w 2012 r.

6/12

16 stycznia 2012r.

Powołania komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn.; „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Grabowej w Łęgajnach”

7/12

19 stycznia 2012.

Powołania komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

8/12

19 stycznia 2012r.

Powołania komisji przetargowej

9/12

23 stycznia 2012r.

Określenia zasad korzystania z samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  - mieszkańców Gminy Barczewa

10/12

23 stycznia 2012r.

Zasad sporządzenia łączonego bilansu Gminy Barczewo

11/12

27 stycznia 2012r.

powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Mitsubishi PAJERO NOL 4A61 OSP w Barczewie

12/12

7 lutego 2012r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo w 2012 r.

13/12

10 lutego 2012r.

powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

14/12

10 lutego 2012r.

Powołania składu Komisji Oceniającej do opiniowania ofert związanych z realizacją zadań publicznych

15/12

10 lutego 2012r.

Powołania składu Komisji Oceniającej do opiniowania ofert związanych z realizacją zadań publicznych w 2012 r.

16/12

21 lutego 2012r.

Powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

17/12

23 lutego 2010r.

Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kronowo w sprawie nadania urzędowej nazwy osiedlu : „Osiedle na stawach” – kompleksowi działek od nr 46\11 do nr 46\24, od nr 46\29 do nr 46\51, od nr 46\53 do nr 46\8, położonych w obrębie Kronowo gmina Barczewo

18/12

23 lutego 2012r.

Ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie

19/12

29 lutego 2012r.

Sprzedaży lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

20/12

29 lutego 2012r

Powołania komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn.; „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Grabowej w Łęgajnach”

21/12

7 marca 2012r.

Ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo realizowanych w 2012 r.

22/12

7 marca 2012r.

Zbycia samochodu marki TARPAN HONKER stanowiącego własność Gminy Barczewo

23/12

2012r.

 

24/12

2012r.

 

25/12

12 marca 2012r.

Zmiany nieruchomości położonych na terenie gminy Barczewo

26/12

13 marca 2012r.

Zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012

27/12

14 marca 2012r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

28/12

27 marca 2012r.

Przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2011 r.

29/12

28 marca 2012r.

Sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

30/12

28 marca 2012r.

Sprzedaży lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

31/12

28 marca 2012r.

Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

32/12

29 marca2012r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2012 r.

33/12

29 marca 2012r.

sprzedaży nieruchomości  na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej na terenie miasta  Barczewo

34/12

30 marca 2012r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

35/12

2  kwietnia 2012r.

Upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

36/12

3 kwietnia 2012r.

Zasad umieszczania reklam na terenie Gminy Barczewo na Grutach, budynkach i budowlach, stanowiących własność Gminy Barczewo

37/12

 kwietnia 2012r.

 

38/12

12 kwietnia 2012r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

39/12

12 kwietnia 2012r.

Upoważnienia dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do przygotowania oceny pracy dyrektora szkoły.

40/12

 kwietnia 2012r.

 

41/12

26 kwietnia 2012r.

sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

42/12

26 kwietnia 2012r.

Zbycia samochodu marki TARPAN HONKER stanowiącego własność Gminy Barczewo

43/12

30 kwietnia 2012r.

Zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2012 r.

44/12

30 kwietnia 2012r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

45/12

4 maja 2012r.

Ustalenia opłat za usługi w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barczewo

46/12

7 maja 2012r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2012 r.

47/12

11 maja 2012r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

48/12

18 maja 2012r.

Określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo

49/12

18 maja 2012r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2012/2013

50/12

18 maja 2012r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2012/2013

51/12

18 maja 2012r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2012/2013

52/12

18 maja 2012r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej NR.1  im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2012/2013

53/12

18 maja 2012r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum NR 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2012/2013

54/12

maja 2012r.

 

55/12

18 maja 2012r.

Zasad korzystania z logo Gminy Barczewo

56/12

30 maja 2012r.

powołania Komisji konkursowej do oceny zgłoszeń do konkursu „Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich Gminy Barczewo”

57/12

30 maja 2012r.

Zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2012 r.

58/12

12 czerwca 2012r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – przedszkolnego w Łęgajnach

59/12

14 czerwca 2012r.

Powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie

60/12

14 czerwca 2012r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

61/12

14 czerwca 2012r.

Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2012 r.

62/12

20 czerwca 2012r.

Zmieniające zarządzenie nr 0050.26.2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012

63/12

21 czerwca 2012r.

Określenia Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – przedszkolnego w Łęgajnach.

64/12

25 czerwca 2012r.

Wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Barczewo

65/12

25 czerwca 2012r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022

66/12

25 czerwca 2012r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2012 r.

67/12

2 lipca 2012r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

68/12

4 lipca 2012r.

Powołania Komisji Konkursowej

69/12

4 lipca 2012r.

Ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub innej jednostki oświatowej oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora

70/12

4 lipca 2012r.

Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

71/12

5 lipca 2012r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

72/12

9 lipca 2012r.

Powierzenia Pani Elżbiecie Kozłowskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

73/12

9 lipca 2012r.

Powołania składu  Komisji oceniającej do opiniowania ofert związanych z realizacją zadania publicznego

 

74/12

 

12 lipca 2012r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

75/12

17 lipca 2012r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2012 r.

76/12

17  lipca 2012r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022

77/12

17 lipca 2012r.

zmiany nieruchomości położonych na terenie gminy Barczewo

78/12

17 lipca 2012r.

powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dożynek Gminnych w 2012 r

79/12

18 lipca 2012r.

Ogłoszenia wyników II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo realizowanych w 2012 r.

80/12

23 lipca 2012r.

Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022

81/12

23 lipca 2012r.

Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

82/12

18 lipca 2012r.

Zasad i trybu powoływania oraz Regulaminu Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Barczewa

83/12

20 lipca 2012r.

Ustalenia procedury załatwiania wniosków dotyczących kary zastępczej w Urzędzie Miejskim w Barczewie

84/12

lipca 2012r.

 

85/12

24 lipca 2012r.

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników w roku szkolnym, 2012/2013

86/12

25 lipca 2012r.

Powołania Komisji odbioru wykonanej inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie”

87/12

25 lipca 2012r.

powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

88/12

25 lipca 2012r.

powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

89/12

25 lipca 2012r.

powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

90/12

25 lipca 2012r.

powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

91/12

25 lipca  2012r.

powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

92/12

25 lipca 2012r

powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

93/12

25 lipca 2012r

powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

94/12

25 lipca 2012r

powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

95/12

27 lipca 2012r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

96/12

30 lipca 2012r

Zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka  umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

97/12

1 sierpnia  2012r

Ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego/ licytacji/ na sprzedaż samochodu pożarniczego

98/12

1 sierpnia  2012r

Powołania komisji przetargowej

99/12

9 sierpnia 2012r

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

100/12

9 sierpnia 2012r

Sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy Barczewo

101/12

9 sierpnia 2012r

Sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy Barczewo

102/10

31 sierpnia 2012r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2012/2013

103/12

31 sierpnia 2012r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2012/2013

104/12

31 sierpnia 2012r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2012/2013

105/12

31 sierpnia 2012r

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012 -2022

106/12

31 sierpnia 2012r

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2012 r.

107/12

31 sierpnia 2012r

Zmiany zarządzenia Nr 0050.45.2012 z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barczewo

108/12

4 września 2012r

Określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac na projektem uchwały budżetowej na  2013 r

109/12

5 września 2012r

Sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1,2  i lokalu użytkowego nr 3 znajdujących się w budynku nr 3 położonym w Barczewie przy ulicy Warmińskiej, wraz z udziałami w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/3 o pow. 252m2

 

Załączniki

55.12 (634kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56.12 (505.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57.12 (948.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58.12 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59.12 (562.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60.12 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61.12 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62.12 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63.12 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64.12 (360.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65.12 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66.12 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67.12 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68.12 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69.12 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70.12 (631.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71.12 (464.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72.12 (382.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73.12 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1.12 (9.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2.12 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3.12 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4.12 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5.12 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6.12 (571.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7.12 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.12 (428.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.12 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.12 (472.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.12 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.12 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.12 (833.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.12 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.12 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.12 (434.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.12 (690.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.12 (993.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.12 (505.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.12 (593.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.12 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.12 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.12 (408.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.12 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.12 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.12 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.12 (327.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.12 (473.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.12 (519.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.12 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.12 (356kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.12 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.12 (460.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.12 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.12 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.12 (506.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.12 (364kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.12 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.12 (931.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.12 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.12 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.12 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47.12 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.12 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.12 (969.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.12 (946.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51.12 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52.12 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53.12 (857.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:2012-10-18 13:25:28
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2012-10-18 13:25:32
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2012-10-18 14:03:21
Ostatnia zmiana:2016-07-26 10:38:23
Ilość wyświetleń:3088
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij