Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Barczewo: remont kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Barczewie II

Barczewo: Remont kotłowni gazowej w budynku Przedszkola w Barczewie
Numer ogłoszenia: 275146 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia , Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5148346 w. 38, faks 089 5148562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kotłowni gazowej w budynku Przedszkola w Barczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 7 (11-010) Barczewo - wykonanie wymiany kotłów gazowych, urządzeń grzewczych w pom. kotłowni - 1kpl - wykonanie ścianki działowej, ułożenie płytek gresowych - roboty remontowe - 1kpl. - remont instalacji elektrycznej w pom. kotłowni - 1kpl. - nadzory budowlane (zatrudnienie kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności - 1kpl - odbiory kominiarski, elektryczne, pomiary szczelności gazu it.p.- 1kpl..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.10-0, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 22.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium 3000zł.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Cenę ofertową (z należnym podatek VAT) - 1 kpl. W formularzu ofertowo-cenowym należy podać wynagrodzenie ryczałtowe wyrażone w PLN, za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku - [załącznik Nr 1. do siwz]. Cena wskazana w formularzu ofertowo - cenowym powinna zawierać wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia m.in. takie jak: koszt robocizny, materiałów, pracy sprzętu, koszty pośrednie a także zysk. Wobec przyjęcia tego rodzaju wynagrodzenia, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisy do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert. 3.Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczeniu opłat i składek lub dokument potwierdzający że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (oświadczenie załącznik nr 5) 4.Oświadczenie Wykonawcy, iż dokonał wizji lokalnej w terenie i uzyskał wszelkie informacje niezbędne do podpisania umowy, zapoznał się z SIWZ i je akceptuje. (druk (oferta) załącznik nr 1) 5.Umowa(wzór) (załącznik nr 3) parafowana przez WYKONAWCĘ 6.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barczewo.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie, ul. Plac Ratuszowy 1,w pokoju nr 2 (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie, ul. Plac Ratuszowy 1,w pokoju nr 2 (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki

Przedszkole Barczewo kotłownia 06_2013 zgoda Starosty bip (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar przedszkole Barczewo kotłownia 25_06_2013 bip (864.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedszkole Barczewo kotłownia 06_2013 projekt bip (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedszkole Barczewo kotłownia 06_2013 specyfikasja techniczna bip (860kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ kotłownia przedszkole II 2013 (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna b_ sanitarna przedszkole Barczewo (900.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Paszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Paszkiewicz
Data wprowadzenia:2013-07-15 12:59:02
Opublikował:Agnieszka Paszkiewicz
Data publikacji:2013-07-15 13:03:53
Ostatnia zmiana:2013-07-15 13:09:59
Ilość wyświetleń:2913
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij