Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewie. z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty oraz ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Dz.U.05.264.2207

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.)

(stan prawny na dzień 21.12.2009 r.)

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

  1)  wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2)  ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3)  wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, określonego w umowie o wykonanie tego zadania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

______

1)     Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

2)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR

............................        ..........................

  (pieczęć organizacji              (data i miejsce złożenia

pozarządowej*/ podmiotu*/                    oferty)

jednostki organizacyjnej*)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

                REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

..............................................................

                     (rodzaj zadania)

         w okresie od ............ do .............

          składana na podstawie przepisów działu II

         rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

                         W FORMIE

              POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*

               WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

                          PRZEZ

..............................................................

                 (nazwa organu zlecającego)

                          WRAZ Z

     WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

                 W KWOCIE ................

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/

   podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ...............................................

2) forma prawna ..............................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*

   ...........................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ....................

5) nr NIP ..................... nr REGON .....................

6) dokładny adres: miejscowość ............. ul. .............

   gmina ...................... powiat .......................

   województwo ...............................................

7) tel. ........................ faks ........................

   e-mail: ...................... http:// ....................

8) nazwa banku i numer rachunku ..............................

   ...........................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy

o wykonanie zadania publicznego

..............................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio

wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

..............................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień

dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

..............................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

 

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

 

b) działalność statutowa odpłatna

 

 

 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka

organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cel zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich

rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali

działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar

adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń

udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania ................[.................]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

Lp.

 

 Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

 Ilość jednostek

 

 Koszt jednostkowy

 

 Rodzaj miary

 

 Koszt całkowity

(w zł)

 

 Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

 

 Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

(w zł)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.

 

Źródło finansowania

 

 

 

 %

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

 

 

 

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

 

 

 

 

 

 

(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ............ zł)

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 100%

 

 

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów

środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została

uwzględniona w ramach środków własnych.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np.

wolontariusze) wkład własny w realizację zadania z

orientacyjną wyceną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze

szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy

realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które

będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach

wolontariuszy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego

rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we

współpracy z administracją publiczną).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy

wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju

podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą

uczestniczyć w realizacji zadania).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie

działalności naszej organizacji pozarządowej*/

podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,

2) w ramach składanej oferty przewidujemy

pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,

3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*

jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia

............................,

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym

stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki

organizacyjnej*)

..............................................................

 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

      pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z

ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek

wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za

ostatni rok.*

3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku

wskazania w pkt V.1. partnera).*

4. ...........................................................

5. ...........................................................

Poświadczenie złożenia oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR

UMOWA NR .....

           zawarta w dniu ....................

                  w ..................,

                        pomiędzy

......................, z siedzibą w .......................,

zwanym dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez .........

......................................

                              a

..............................................................

organizacją pozarządową*/podmiotem*/jednostką organizacyjną*

z siedzibą w ............., zwaną(-ym) dalej "Zleceniobiorcą",

reprezentowaną przez: ........................................

   § 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,

z późn. zm.), realizację zadania publicznego, określonego

szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w

dniu ................., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na

warunkach określonych w niniejszej umowie.

   2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy

powołanej w ust. 1, umową o powierzenie zadania*/ o wsparcie

realizacji zadania*.

   § 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na

realizację zadania dotacji w wysokości .......................

(słownie) .......................................... złotych.

   2. Przyznane środki finansowe w wysokości .................

(słownie) ....................................................

złotych zostaną przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy,

nr rachunku: ................................................:

1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy* lub

2) w następujący sposób:*

   I   transza w wysokości .......... słownie ................

       do dnia ...............................................

   II  transza w wysokości .......... słownie ................

       do dnia ...............................................

   III transza w wysokości .......... słownie ................

       do dnia ...............................................

   IV  transza w wysokości .......... słownie ................

       do dnia ...............................................

   3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem

wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do

utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do

chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą,

wynikających z umowy.

   § 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia .......

........... roku do dnia ........................ roku.

   2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz

zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji,

harmonogramem* i kosztorysem*, stanowiącymi odpowiednio

załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy.

§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

   § 6*. Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie

następującej części zadania

..............................................................

                (określenie części zadania)

przez podwykonawcę lub partnerów wybranych przez

Zleceniobiorcę.

§ 7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

§ 8. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 9. 1. Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonywania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

2. Sprawozdania częściowe będą składane w następujących terminach*:

a) sprawozdanie częściowe za okres ........... do ...........

                             (okres sprawozdawczy) (termin)

b) sprawozdanie częściowe za okres ........... do ...........

                             (okres sprawozdawczy) (termin)

3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.

§ 10. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania.

2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr ....................

§ 11. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

§ 12. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

§ 13. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a)  wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

b)  nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

c)  jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa,

d)  jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 3.

§ 15. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy powołanej w § 1 ust. 1.

§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego.

§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  Zleceniobiorca:                           Zleceniodawca:

...................                       ..................

______

*    Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIKI:

1)    oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

2)    zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,*

3)    zaktualizowany kosztorys,*

4)    oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

              z wykonania zadania publicznego

              ................................

                       (nazwa zadania)

             w okresie od ........ do ........,

           określonego w umowie nr ............,

    zawartej w dniu ..........................., pomiędzy

  ........................ a ..............................

 (nazwa organu zlecającego)         (nazwa organizacji

                                 pozarządowej*/podmiotu*/

                                jednostki organizacyjnej*)

          Data złożenia sprawozdania: ...........

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1.    Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1.    Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

 

 

 

 

 

 Całość zadania

(zgodnie z umową)

 

 Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*

 

 Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania

 

 

Lp.

 

 Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

 koszt całkowity

 

 z tego z dotacji

 

 z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

 koszt całkowity

 

 z tego z dotacji

 

 z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

 koszt całkowity

 

 z tego z dotacji

 

 z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

 

Źródło finansowania

 

 Całość zadania (zgodnie z umową)

 

 Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*

 

 Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania

 

 

 

 

 

 %

 

 

 

 %

 

 

 

 %

 

Koszty pokryte z dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania

.................. zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

 

 

 100%

 

 

 

 100%

 

 

 

 100%

 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

3.    Zestawienie faktur (rachunków)3)

 

Lp.

 

 Numer dokumentu księgowego

 

 Numer pozycji kosztorysu

 

 Data

 

 Nazwa wydatku

 

 Kwota (zł)

 

 Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cześć III. Dodatkowe informacje

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Załączniki:4)

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

4. ..............................

5. ..............................

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

..............................................................

..............................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

       pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

*    Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1)     Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

2)     Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

3)     Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę "Zestawienie faktur (rachunków)" - punkt II.3 - poprzez dodanie kolumny "z tego finansowanych ze środków własnych".

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

4)     Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

 

Załączniki

DU20110060025 (80.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Gędas
Data utworzenia:2009-12-21 13:17:27
Wprowadził do systemu:Iwona Kućko
Data wprowadzenia:2009-12-21 13:18:08
Opublikował:Iwona Kućko
Data publikacji:2009-12-21 13:20:34
Ostatnia zmiana:2012-06-14 11:27:42
Ilość wyświetleń:2238
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij