Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Burmistrz Barczewa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej nr 163003N Lamkowo - Krokowo":

Barczewo, dn. 22.03.2010r.

 

 

 Znak: BIOŚ - 341/5/10 

BIP/ Tablica Ogłoszeń

                       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE; WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Na podstawie art. 92 ust.1, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778) Burmistrz Barczewa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej nr 163003N Lamkowo – Krokowo”:

 

1)         do realizacji zamówienia wybrana została oferta (Nr 2), którą złożyło
Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

z siedzibą: Gutkowo 49, 11 – 041 Olsztyn, za cenę  93 205,56 zł.

 

Uzasadnienie prawne

art.91 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w/w wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza. Jest ofertą nie podlegającą odrzuceniu, która spełnia przyjęte przez Zamawiającego kryterium najniższej ceny oraz wszystkie warunki opisane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogi z ustawy Pzp i przepisy szczególne.

 

2)         Informacje dotyczące nazw firm, siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny, porównaniem złożonych ofert i punktacją:

 

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

 

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 12, 11 – 100 Lidzbark Warmiński

2

 

Warmińsko- Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

Gutkowo 49, 11 – 041 Olsztyn

 

 

Z prowadzonego postępowania wykluczono „0” Wykonawców.

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono „0” oferty.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr
oferty

Liczba pkt w
kryterium
/cena/

Razem

 

1

 

97,20

 

97,20

 

2

 

100

 

100

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni  - jeśli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób. 

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni w przypadku gdy Zamawiający przesłał zawiadomienie faxem lub w terminie 10 dni- jeśli zostało ono przekazane w inny sposób.

 

 

Burmistrz Barczewa

(-) Lech Jan Nitkowski

Metadane

Źródło informacji:Natalia Czobot
Data utworzenia:2010-03-23 08:33:02
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2010-03-23 08:33:50
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2010-03-23 08:34:03
Ostatnia zmiana:2010-03-23 08:34:28
Ilość wyświetleń:2861
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij