Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Dożywianie dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Barczewo

 

Barczewo: Dożywianie dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Barczewo
Numer ogłoszenia: 535550 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie , ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 5149798, faks 0-89 5149799.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Barczewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków - obiadu ( w tygodniu 3 x drugie danie, 2 x zupa) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Barczewo. Wykaz szkół, w których będzie realizowana usługa wraz z orientacyjną ilością dzieci zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający szacuje, że dziennie z usług będzie korzystało średnio 120 osób. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający informuje, że zamierza udzielić zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa minimalna liczba posiłków w skali całego zamówienia, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. jaką Zamawiający zamierza zamówić wynosi 22 500 posiłków. Ilość wydanych posiłków ponad tą wartość uzależniona będzie od liczby uczniów objętych dożywianiem oraz posiadanych środków finansowych i może się zmieniać w czasie trwania umowy. Maksymalna liczba posiłków w skali całego zamówienia wyniesie 45 000 posiłków. Podaną maksymalną ilości posiłków należy traktować, jako maksymalne, szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 3. Wykonawca korzystający z pomieszczeń kuchennych zobowiązany jest do zapewnienia w nich odpowiedniego stanu technicznego i sanitarno - epidemiologicznego, wyposażenia oraz właściwych warunków bhp. i p. poż, stosownie do wymogów Sanepidu, PIP i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne, przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania, w szczególności przed rozpoczęciem działalności uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia od właściwego inspektora sanitarnego. 4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie pełnych obiadów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późń. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 5. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia w zasadach zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 6. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: 1) zupa gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal, 2) drugie danie gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal, - ziemniaki lub ryż, kasza, makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram - mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram - surówka gramatura od 90-100 gram Część II 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla młodzieży w Gimnazjum nr 1 w Barczewie w roku 2014. 2. Szacunkowa minimalna liczba posiłków w skali całego zamówienia, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. jaką Zamawiający zamierza zamówić wynosi 14 000 posiłków. Ilość wydanych posiłków ponad tą wartość uzależniona będzie od liczby uczniów objętych dożywianiem oraz posiadanych środków finansowych i może się zmieniać w czasie trwania umowy. Maksymalna liczba posiłków w skali całego zamówienia wyniesie 28 000 posiłków. Podaną maksymalną ilości posiłków należy traktować, jako maksymalne, szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 3. Wykonawca korzystający z pomieszczeń kuchennych zobowiązany jest do zapewnienia w nich odpowiedniego stanu technicznego i sanitarno - epidemiologicznego, wyposażenia oraz właściwych warunków bhp. i p. poż, stosownie do wymogów Sanepidu, PIP i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne, przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania, w szczególności przed rozpoczęciem działalności uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia od właściwego inspektora sanitarnego. 4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie pełnych obiadów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późń. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 5. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia w zasadach zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 6. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: Minimalne wartości kaloryczne: - posiłek min. 800 kcal. Minimalna gramatura posiłków: - I danie - min. 300g. - II danie - min. 500g. Wymagania ogólne 1. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 1) jadłospis powinien być urozmaicony; 2) rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, 3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. 4) do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i publikowania na tablicy ogłoszeń jadłospisu na kolejny tydzień, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem tego tygodnia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany jadłospisu, w przypadku nie spełnienia warunków określonych powyżej oraz innych nieprawidłowości. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp. 5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek. Rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonane usługi na podstawie cen jednostkowych za posiłek. 6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem, porcjowaniem i wydaniem posiłków, w szczególności koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty obsługi i przygotowywania posiłków, koszty uzyskania stosownych zezwoleń, podatków, koszty utrzymania personelu, itp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (lub wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych dla minimum 100 uczniów każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Umowa ulegnie zmianie w zakresie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz wartości brutto przy zachowaniu niezmiennych cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia oraz wartości netto umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barczewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, adres internetowy: www.bip.barczewo.pl, adres e-mail: kis2005@wp.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 15:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, pok. nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przygotowanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków - obiadu ( w tygodniu 3 x drugie danie, 2 x zupa) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Barczewo. Wykaz szkół, w których będzie realizowana usługa wraz z orientacyjną ilością dzieci zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający szacuje, że dziennie z usług będzie korzystało średnio 120 osób. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający informuje, że zamierza udzielić zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa minimalna liczba posiłków w skali całego zamówienia, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. jaką Zamawiający zamierza zamówić wynosi 22 500 posiłków. Ilość wydanych posiłków ponad tą wartość uzależniona będzie od liczby uczniów objętych dożywianiem oraz posiadanych środków finansowych i może się zmieniać w czasie trwania umowy. Maksymalna liczba posiłków w skali całego zamówienia wyniesie 45 000 posiłków. Podaną maksymalną ilości posiłków należy traktować, jako maksymalne, szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 3. Wykonawca korzystający z pomieszczeń kuchennych zobowiązany jest do zapewnienia w nich odpowiedniego stanu technicznego i sanitarno - epidemiologicznego, wyposażenia oraz właściwych warunków bhp. i p. poż, stosownie do wymogów Sanepidu, PIP i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne, przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania, w szczególności przed rozpoczęciem działalności uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia od właściwego inspektora sanitarnego. 4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie pełnych obiadów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późń. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 5. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia w zasadach zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 6. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: 1) zupa gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal, 2) drugie danie gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal, - ziemniaki lub ryż, kasza, makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram - mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram - surówka gramatura od 90-100 gram.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla młodzieży w Gimnazjum nr 1 w Barczewie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla młodzieży w Gimnazjum nr 1 w Barczewie w roku 2014. 2. Szacunkowa minimalna liczba posiłków w skali całego zamówienia, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. jaką Zamawiający zamierza zamówić wynosi 14 000 posiłków. Ilość wydanych posiłków ponad tą wartość uzależniona będzie od liczby uczniów objętych dożywianiem oraz posiadanych środków finansowych i może się zmieniać w czasie trwania umowy. Maksymalna liczba posiłków w skali całego zamówienia wyniesie 28 000 posiłków. Podaną maksymalną ilości posiłków należy traktować, jako maksymalne, szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 3. Wykonawca korzystający z pomieszczeń kuchennych zobowiązany jest do zapewnienia w nich odpowiedniego stanu technicznego i sanitarno - epidemiologicznego, wyposażenia oraz właściwych warunków bhp. i p. poż, stosownie do wymogów Sanepidu, PIP i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne, przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania, w szczególności przed rozpoczęciem działalności uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia od właściwego inspektora sanitarnego. 4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie pełnych obiadów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późń. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 5. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia w zasadach zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 6. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: Minimalne wartości kaloryczne: - posiłek min. 800 kcal. Minimalna gramatura posiłków: - I danie - min. 300g. - II danie - min. 500g..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Załączniki

siwz_4_2013_dożywianie dzieci (3) (246.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Paszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2013-12-24 10:32:44
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2013-12-24 10:34:31
Ostatnia zmiana:2013-12-24 10:34:44
Ilość wyświetleń:2714

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij