Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

UWAGA!!! Nagrody, wyróżnienia sportowców, trenerów oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej- termin składania wniosków do 31.01.2014 r.

UCHWAŁA NR XVIII(115)11 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 19 grudnia 2011 r.

                                       w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, z 2010 r Dz.U.Nr 40 poz. 230,Nr 106, poz. 675, Dz.U. Z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113)) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 ;rwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, Dz.U. Z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) -Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się:

l)Nagrody   pieniężne  i wyróżnienia  dla  zawodników i trenerów  za  wysokie   wyniki  sportowe   osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie.

2)Nagrody pieniężne i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 l)Klubów, stowarzyszeń lub związków sportowych,

 2)Komisji Rady Miejskiej w Barczewie odpowiedzialnej za sport,

2. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać osoby:

1 )reprezentujące barczewskie kluby i stowarzyszenia sportowe,

2)osoby zameldowane na terenie gminy Barczewo, reprezentujące kluby i stowarzyszenia spoza terenu gminy Barczewo.


§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1)Dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody łub wyróżnienia albo nazwę klubu i stowarzyszenia i jego adres.

2)Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane.

3)Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla sportu.

4)Wzory wniosków stanowią załącznik do uchwały:

a)  o przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - załącznik nr 1.

b)  o przyznanie  wyróżnienia lub nagrody  pieniężnej dla trenera za wysokie wyniki  sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - załącznik nr 2.

c)o przyznanie wyróżnienia lub nagrody dla trenera i osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej - załącznik nr 3.


§4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród iub wyróżnień składa się do dnia 31 stycznia następnego roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

2.  W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni
od dnia powiadomienia.

3.  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
l)złożenia po terminie,
2)cofnięcia przez wnioskodawcę,
3)braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 5. 1. Nagrody pieniężne mogą być przyznane:

 l)zawodnikom i ich trenerom za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,

 2)trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

2.   Nagroda pieniężna dla zawodnika i trenera może być przyznana w kwotach od 500 zł - 1000 zł.

3.   Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznawana za: l)zajęcie I-VTII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich,

  2)zajęcie I - VIII miejsca w Mistrzostwach Świata,

3)zajęcie I - VI miejsca w Mistrzostwach Europy,

4)zajęcie I -III miejsca w zawodach krajowych,

5)zajęcie I —111 miejsca w zawodach wojewódzkich.

§ 6. Nagrody i wyróżnienia pieniężne są ze środków budżetu Gminy. Roczny limit środków na nagrody zostaje określony w uchwale budżetowej na dany rok.

§7.1. Wnioski o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień opiniuje Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień, zwany dalej „Zespołem", powołany zarządzeniem Burmistrza Barczewa, określającym jego skład osobowy i tryb działania.

2.   Zespół przedkłada Burmistrzowi Barczewa listę kandydatów do nagród pieniężnych i wyróżnień wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.

3.   Złożenie wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej i wyróżnienia nie jest jednoznaczne z zapewnieniem jego przyznania.

§ 8. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Barczewa, biorąc pod uwagę opinię Zespołu.

2. Decyzja Burmistrza Barczewa jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach pieniężnych i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości na BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie i na tablicy ogłoszeń.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLII/306/09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Chlubicki

Załączniki

Wniosek dla trenera i osoby wyróżniającej się osiągnięciami (123.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek dla trenera (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek dla zawodnika (282.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Paszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Paszkiewicz
Data wprowadzenia:2013-12-31 11:36:38
Opublikował:Agnieszka Paszkiewicz
Data publikacji:2013-12-31 11:45:56
Ostatnia zmiana:2013-12-31 11:50:48
Ilość wyświetleń:2058
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij