Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

"Programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2010" ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych gminy Barczewo w 2010 roku

                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/29/10

                                                        Burmistrza Barczewa z dnia 2 kwietnia 2010 r.

 

                                                                                        

 

 

 

 

BURMISTRZ BARCZEWA

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z poźn. zm.) oraz  Załącznika nr 10 do Uchwały Nr XLVII (355)09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2010 r oraz  Uchwały Nr XLVII(353)09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia

„Programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi  na rok 2010”

ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych gminy Barczewo w 2010 roku

Konkurs obejmuje zadania z zakresu:

I. Kultura i sztuka, w którym przyjęto następujące zadania:

 

1. Organizacja Gminnych Dożynek.

 

FORMY REALIZACJI ZADANIA:

 

-        organizowanie oraz realizacja dożynek.

 

 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2010 roku –

 

 

Organizacja Gminnych Dożynek .                                              -    10 000,00 zł,

 

 

Środki wydatkowane z budżetu gminy Barczewo na realizacje zadań w 2009 roku wynosiły –

 

 - zadanie organizacja gminnych dożynek  nie  było realizowane w  2009 roku przez organizacje pozarządowe,                                                                                           

 

 

II. Kultura fizyczna, sport i rekreacja, w którym przyjęto następujące zadania:

 

 

 

Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.

 

Organizowanie integracyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym

i ponad lokalnym.

 

FORMY REALIZACJI ZADANIA:

-        organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć pozaszkolnych zajęć sportowych

 

i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

-        zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportowych,

-        szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,

-        organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną, sport i zdrowy styl życia,

-        zadania powinny być realizowane w różnych dyscyplinach sportu,

-        priorytetowo traktowane będą oferty przedstawiające zadania o zasięgu gminnym, realizowane w formie programów oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym,

-        zwiększające ofertę sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,

-        promujących prozdrowotne, społeczne edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,

-        zwiększające dostęp do aktywności sportowej,

-        inicjujące aktywność fizyczną i osób nieaktywnych sportowo.

 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2010 roku –

 

 

 

Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo. -  5 462,00 zł,

 

Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym.                                                                               -    14 100,00 zł

 

Środki wydatkowane z budżetu gminy Barczewo na realizację zadań w 2009 roku wynosiły –

 

 

Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych promujących gminę.

                                                                                                                -  60 000,00 

 

Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych.  

                                                                                                      - 20 000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

2. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Do oferty należy dołączyć załączniki:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające

status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wystawiony nie później niż

3 miesiące przed dniem otwarcia ofert lub oświadczenie Zarządu iż dane zawarte w wyciągu KRS są aktualne na dzień podpisania umowy),

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok

(w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności)

c) statut

d) wykaz imienny zawodników wraz z podaniem rocznika - dotyczy klubów sportowych

e) efekty sportowe, osiągnięcia uzyskane przez klub lub jego zawodników we

współzawodnictwie sportowym w ostatnim okresie (rok 2009) – dotyczy klubów sportowych

Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumentów, do każdej złożonej oferty, bez względu na ilość składanych ofert.

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są

dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.

3. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość

środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość

zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych

środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent

zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować

zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Dotacje nie mogą być udzielane na:

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych

na podstawie przepisów szczególnych,

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

4) budowę, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,

5) prace remontowo – budowlane,

6) zadania inwestycyjne,

7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,

8) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

9) podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych

kredytów.

5.W ramach udzielanej dotacji mogą być pokrywane następujące koszty:

1) związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów w projekcie ( w tym np.: wynajem sali, materiały szkoleniowe, koszty zakwaterowania, wyżywienia, nagrody w konkursach, opłaty startowe zawodników, ubezpieczenia),

2) osobowe merytoryczne ( w tym np. Doradców , trenerów),

3) osobowe administracji i obsługi projektu ( w tym np.: koordynacja projektu),

4) wyposażenie związane z realizacją zadania, przy czym wartość zakupionego składnika majątku nie może przekroczyć kwoty 3 500,00 zł),

5) administracyjne związane z realizacją projektu ( w tym np. Opłata za telefon, opłaty pocztowe),

6) związane z wydatkami na działania promocyjne projektu.

6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej

pomiędzy Burmistrzem  Barczewa a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

IV. Warunki realizacji zadania

     1. Zadanie winno być wykonane w 2010 roku w terminie wskazanym w ofercie.

      2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami

          działań byli mieszkańcy miasta i gminy Barczewo.

3        Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.

4        Dotyczy zadań sportowych: podmioty występujące o dotację na realizację zadania powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie oraz zapewnić:

- kadrę merytoryczną z kwalifikacjami i doświadczeniem do prowadzenia zajęć i organizacja zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,

- bazę lokalowa lub dostęp do takiej bazy oraz sprzęt  sportowy zapewniający realizację zadania,

- dotowane podmioty zobowiązane są do prowadzenia i gromadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej z realizacji zadania.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 30.04.2010 r. w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres podmiotu,

nazwę zadania określonego w konkursie oraz adnotację: „II Konkurs 2010” w

Urzędzie Miejskim w Barczewie , Plac Ratuszowy 1, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu

lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data

wpływu oferty.

2. Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miejskim w Barczewie  Palc Ratuszowy 1

 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie  zakładka Organizacje Pozarządowe.

3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny złożyć każdą ofertę odrębnie.

4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po

terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od dnia zakończenia składania ofert.

2. Propozycji podziału środków dokona Komisja Oceniająca powołana przez Burmistrza

 Barczewa. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Oceniająca będzie

brała pod uwagę w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie w organizacji tego typu

zadań,

2) zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów,

3) zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów

realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która

ma być finansowana z dotacji,

4) wysokość wkładu własnego(minimum 10% - przez wkład własny organizacji rozumiany jest zarówno wkład finansowy w realizację zadania oraz wkład poza finansowy) i możliwość dofinansowania z innych źródeł,

5) rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji zadań zleconych

oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji,

6) liczba odbiorców projektu,

7) zgodność oferty z priorytetami i zadaniami gminy Barczewo oraz z zapisami statutowymi

organizacji.

3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Barczewa.

Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu

odwołania.

5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

6. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel, zostaną

zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Metadane

Źródło informacji:Anna Gędas
Data utworzenia:2010-04-07 11:19:39
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2010-04-07 11:20:37
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2010-04-07 11:20:39
Ostatnia zmiana:2010-04-07 11:21:34
Ilość wyświetleń:3006
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij