Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY " Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie"

Barczewo, dn. 15.04.2010r.

 

 

 Znak: BIOŚ - 341/10/10           

 

BIP / TABLICA

 

                      

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE; WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

        Na podstawie art. 92 ust.1, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778) Burmistrz Barczewa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług nadzoru archeologicznego z wykonaniem badań archeologicznych i konserwatorskich, dla zadań realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie” dofinansowanego z EFRR - RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 2013; oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast; działanie 4.2 – Rewitalizacja miast.

 

1)         do realizacji zamówienia wybrana została oferta (Nr1), którą złożyła Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Maria Karolina Kocińska 80- 180 Gdańsk, Borkowo ul. Nasza 51, za kwotę 439 000,00 zł.

 

Uzasadnienie prawne

art.91 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w/w wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza. Jest ofertą nie podlegającą odrzuceniu, która spełnia przyjęte przez zamawiającego kryterium „najniższej ceny” oraz wszystkie warunki opisane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogi z ustawy Pzp i przepisy szczególne.

 

2)         Informacje dotyczące nazw firm, siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny, porównaniem złożonych ofert i punktacją:

 

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

 

1

 

Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Maria Karolina Kocińska

80- 180 Gdańsk, Borkowo

ul. Nasza 51

 

 

 

Z prowadzonego postępowania wykluczono „0” wykonawców.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono „0” ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr
oferty

Liczba pkt w
kryterium
/najniższa cena/

Razem

 

1

 

100,00

 

100,00

 

 

Zgodnie z zapisem art. 94 ust.2 pkt.1 uPzp. zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed terminem, którym mowa w art. 27 ust.2 uPzp, to znaczy 19.04.2010r w siedzibie zamawiającego (pok. Nr8) o godz.11.00.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni w przypadku gdy Zamawiający przesłał zawiadomienie faksem lub w terminie 10 dni, jeśli zostało ono przekazane w inny sposób.

 

Burmistrz Barczewa

(-) Lech Jan Nitkowski

 

Ważne:

Na podstawie art. 27 ust. 2 uPzp oraz postanowień pkt. XII. ppkt.2 siwz, zamawiający wzywa do potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia (w ten sam sposób – faksem). Za wystarczające zamawiający uzna potwierdzenie otrzymania dokumentu przez osobę, która obsługuje lub odebrała faks. W przypadku gdy wykonawca nie potwierdzi otrzymania niniejszego zawiadomienia, zamawiający w celu dowodowym posłuży się wydrukiem z transmisji danych.

Metadane

Źródło informacji:Robert Chyczewski
Data utworzenia:2010-04-15 13:16:28
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2010-04-15 13:15:14
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2010-04-15 13:16:28
Ostatnia zmiana:2010-04-15 13:17:15
Ilość wyświetleń:3486
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij