Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2009 ROK

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza Barczewa

rok 2009

 

Nr zarządzenia

Z dnia

W sprawie

1/09

5 stycznia 2009r.

układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok

2/09

7 stycznia 2009r.

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Barczewie

3/09

7 stycznia 2009r.

powołania komisji przetargowej

4/09

12 stycznia 2009r.

powołania Komisji Oceniającej

5/09

12 stycznia 2009r .

powołania Komisji Oceniającej

6/09

14 stycznia 2009r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2009r.

7/09

14 stycznia 2009r.

realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Barczewo w 2009r.

8/09

14 stycznia 2009r.

realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Barczewo w 2009r.

9/09

22 stycznia 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

10/09

22 stycznia 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

11/09

29 stycznia 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

12/09

29 stycznia 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

13/09

2 lutego 2009r.

sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Barczewo

14/09

2 lutego 2009r.

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na cele wypoczynkowe na terenie miasta Barczewo

15/09

21 kwietnia 2009r.

zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rak 2009

15A/09

5 lutego 2009r.

powołania Komisji Konkursowej

16/09

18 lutego 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

16A/09

18 lutego 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

17/09

24 lutego 2009r.

wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 98/08 Burmistrza Barczewa z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo

18/09

2 marca 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania oceny ofert

19/09

10 marca 2009r.

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok

20/09

10 marca 2009r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2008 rok

21/09

12 marca 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

22/09

17 marca 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

23/09

17 marca 2009r.

wyników konkursu ofert na zadania własne Gminy realizowane w 2009 roku

24/09

18 marca 2009r.

powołania Komisji Oceniającej

25/09

18 marca 2009r.

ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2009r.

26/09

31 marca 2009r.

zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 18/09, dotyczącego powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

27/09

6 kwietnia 2009r.

zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 21/09, dotyczącego powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

28/09

6 kwietnia 2009r.

zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 22/09, dotyczącego powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

29/09

21 kwietnia 2009r.

powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

30/09

23 kwietnia 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

31/09

23 kwietnia 2009r.

ogłoszenia wyników II konkursu ofert na zadania własne Gminy realizowane w 2009 roku

32/09

6 maja 2009r.

ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barczewo

33/09

 

 

34/09

11 maja 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

35/09

15 maja 2009r.

powołania obwodowych Komisji Wyborczych

36/09

18 maja 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

37/09

22 maja 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

38/09

25 maja 2009r.

zmiany Zarządzanie Burmistrza Barczewa Nr 15/09 z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

39/09

25 maja 2009r.

ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

40/09

26 maja 2009r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2009/2010

41/09

26 maja 2009r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2009/2010

42/09

26 maja 2009r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2009/2010

43/09

26 maja 2009r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2009/2010

44/09

26 maja 2009r.

zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2009/2010

45/09

26 maja 2009r.

zatwierdzenia „Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie

46/09

 

 

47/09

29 maja 2009r.

zmiany budżetu gminy na 2009 rok

48/09

29 maja 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

49/09

29 maja 2009r.

zmiany Zarządzania Burmistrza Barczewa Nr 43/09 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2009/2010

50/09

1 czerwca 2009r.

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2009/2010

51/09

1 czerwca 2009r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

52/09

1 czerwca 2009r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

53/09

2 czerwca 2009r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

54/09

1 czerwca 2009r.

ustalenia wysokości opłaty za bezumowne zajmowanie nieruchomości gminnych

55/09

8 czerwca 2009r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

56/09

9 czerwca 2009r.

sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

57/09

9 czerwca 2009r

sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

58/09

16 czerwca 2009r.

określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo

59/09

16 czerwca 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

60/09

17 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

61/09

17 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

62/09

17 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

63/09

17 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

64/09

17 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

65/09

17 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

66/09

22 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

66A/09

22 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

67/09

22 czerwca 2009r.

zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 48/09, dotyczącego powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych polegających na „rozbudowie budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie”

68/09

22 czerwca 2009r.

powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

69/09

25 czerwca 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

70/09

30 czerwca 2009r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

71/09

3 lipca 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

72/09

7 lipca 2009r.

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

73/09

14 lipca 2009r.

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

74/09

14 lipca 2009r.

powierzenia Pani Jolancie Pastuszenko stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

75/09

14 lipca 2009r.

powierzenia Pani Hannie Czyżyńskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

76/09

17 lipca 2009r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

77/09

17 lipca 2009r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku

78/09

16 lipca 2009r.

upoważnienia Kierownika i Specjalisty pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

79/09

16 lipca 2009r.

upoważnienia Kierownika i Specjalisty pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

80/09

16 lipca 2009r.

upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji

81/09

16 lipca 2009r.

powołania komisji przetargowej

82/09

31 lipca 2009r.

zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

83/09

4 sierpnia 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

84/09

4 sierpnia 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

85/09

4 sierpnia 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

86/09

10 sierpnia 2009r.

powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

87/09

17 sierpnia 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania oceny ofert

88/09

25 sierpnia 2009r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

89/90

27 sierpnia 2009r.

zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta Barczewo i gminy Barczewo

90/09

27 sierpnia 2009r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

91/09

31 sierpnia 2009r.

określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2010 rok

92/09

7 września 2009r.

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo

93/09

7 września 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Barczewo

94/09

14 września 2009r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

95/09

16 września 2009r.

zmiany Zarządzenia Nr 38/09 z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

96/09

17 września 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

97/09

29 września 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

98/09

30 września 2009r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

99/09

30 września 2009r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

100/09

6 października 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

101/09

6 października 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

102/09

6 października 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

103/09

6 października 2009r.

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

104/09

8 października 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

105/09

13 października 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

106/09

20 października 2009r.

sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

107/09

19 października 2009r.

aneks do Zarządzenia Nr 4/09 Burmistrza Barczewa z dnia 12 stycznia 2009r.

108/09

19 października 2009r.

aneks do Zarządzenia Nr 5/09 Burmistrza Barczewa z dnia 12 stycznia 2009r.

109/09

30 października 2009r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

110/09

3 listopada 2009r.

sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią w prawie użytkowania wieczystego gruntu

111/09

3 listopada 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

112/09

9 listopada 2009r.

zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 95/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

112A/09

12 listopada 2009r.

projektu budżetu Gminy Barczewo na 2010 rok

113/09

 

 

114/09

23 listopada 2009r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

115/09

23 listopada 2009r.

zamiany nieruchomości położonych na terenie gminy Barczewo

116/09

24 listopada 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

117/09

25 listopada 2009r.

zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 112/09 z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

118/09

26 listopada 2009r.

powołania Komisji do odbioru prac remontowych na dachu Kościoła Świętej Anny w Barczewie

119/09

30 listopada 2009r.

nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo

120/09

2 grudnia 2009r.

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

121/09

8 grudnia 2009r.

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

122/09

9 grudnia 2009r.

zmiany w planach budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

123/09

10 grudnia 2009r.

sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

124/09

18 grudnia 2009r.

powołania Komisji, która dokona przeglądu stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 3 położonego przy ul. Mostowej w Barczewie

125/09

18 grudnia 2009r.

częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

126/09

21 grudnia 2009r.

zmiany budżetu gminy na 2009 rok

127/09

17 grudnia 2009r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

128/09

22 grudnia 2009r.

wskazania szkoły, w której będzie naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą ze zlikwidowanych szkół i przedszkoli wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy

129/09

30 grudnia 2009r.

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

130/09

31 grudnia 2009r.

realizacji zadań obronnych w gminie w 2010 roku

131/09

31 grudnia 2009r.

realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie w 2010 roku

 

Załączniki

103-09 (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102-09 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101-09 (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100-09 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99-09 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98-09 (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97-09 (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96-09 (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95-09 (129.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94-09 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93-09 (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92-09 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91-09 (152kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90-09 (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89-09 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88-09 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87-09 (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86-09 (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85-09 (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84-09 (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83-09 (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82-09 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81-09 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80-09 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79-09 (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78-09 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77-09 (579.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76-09 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75-09 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74-09 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73-09 (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72-09 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71-09 (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70-09 (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69-09 (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68-09 (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67-09 (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66A-09 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66-09 (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65-09 (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64-09 (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63-09 (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62-09 (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61-09 (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60-09 (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59-09 (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58-09 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57-09 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56-09 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55-09 (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54-09 (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53-09 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52-09 (142.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51-09 (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50-09 (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49-09 (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48-09 (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-09 (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45-09 (173.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44-09 (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43-09 (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42-09 (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41-09 (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40-09 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39-09 (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38-09 (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37-09 (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36-09 (109.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-09 (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32-09 (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-09 (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-09 (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29-09 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-09 (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27-09 (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-09 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25-09 (194.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24-09 (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23-09 (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22-09 (105.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-09 (105.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-09 (157.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-09 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-09 (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-09 (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16A-09 (99.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16-09 (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15A-09 (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15-09 (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14-09 (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13-09 (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12-09 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11-09 (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10-09 (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9-09 (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8-09 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7-09 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6-09 (199.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5-09 (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4-09 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3-09 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2-09 (145.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1-09 (671.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109-09 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108-09 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107-09 (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106-09 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105-09 (107.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104-09 (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131-09 (224.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130-09 (333.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129-09 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128-09 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127-09 (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126-09 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125-09 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124-09 (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123-09 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122-09 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121-09 (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120-09 (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119-09 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118-09 (16.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117-09 (123.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116-09 (113.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115-09 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114-09 (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112A-09 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112-09 (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111-09 (106.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110-09 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:2010-04-19 14:56:07
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2010-04-19 14:56:22
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2010-04-19 14:58:09
Ostatnia zmiana:2016-07-26 10:38:56
Ilość wyświetleń:3804
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij