Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Barczewo: Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie miasta i gminy Barczewo - UWAGA WPŁYNĘŁY PYTANIA

Barczewo: Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie miasta i gminy Barczewo
Numer ogłoszenia: 148367 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie , ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 5149798, faks 0-89 5149799.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie miasta i gminy Barczewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W część I: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących jednodaniowych posiłków - obiadu ( w tygodniu - 3 x drugie danie, 2 x zupa) dla uczniów ze szkół z terenu gminy Barczewo oraz osób dorosłych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2. Zamawiający szacuje, że dziennie z usług będzie korzystało średnio 133 uczniów oraz 5 osób dorosłych. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa minimalna liczba posiłków w skali całego zamówienia, tj. od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. jaką Zamawiający zamierza zamówić wynosi 32 000 posiłków. Ilość wydanych posiłków ponad tą wartość uzależniona będzie od liczby uczniów objętych dożywianiem oraz ilością osób dorosłych spełniających określone przepisami kryteria przyznania pomocy w formie dożywiania. Uwarunkowane to może być również posiadanymi środkami finansowymi i może się zmieniać w czasie trwania umowy. Maksymalna liczba posiłków w skali całego zamówienia wyniesie 64 000 posiłków. Podaną maksymalną ilości posiłków należy traktować, jako maksymalne, szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 3. Dostarczenie posiłków dla uczniów gminy Barczewo, odbywać się będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego. Wykaz szkół, w których będzie realizowana usługa wraz z orientacyjną ilością dzieci zawiera załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Ponadto zamawiający wymaga dostarczania posiłków do mieszkań osób uprawnionych w mieście Barczewo oraz w pozostałych miejscowościach gminy Barczewo (w zależności od potrzeb) codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach ustalonych z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 4. Wykonawca korzystający z pomieszczeń kuchennych zobowiązany jest do zapewnienia w nich odpowiedniego stanu technicznego i sanitarno - epidemiologicznego, wyposażenia oraz właściwych warunków bhp. i p. poż, stosownie do wymogów Sanepidu, PIP i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne, przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania, w szczególności przed rozpoczęciem działalności uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia od właściwego inspektora sanitarnego. 5. Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. tj. Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z póź. zm.). 6. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: zupa - gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal, drugie danie - gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal, ziemniaki lub ryż, kasza, makaron itp. - gramatura nie mniej niż 200 gram mięso lub ryba - gramatura nie mniej niż 100 gram surówka - gramatura od 90-100 gram 7. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sztućce oraz naczynia jednorazowego użytku, w których będą spożywane dostarczone posiłki. Koszt naczyń musi być wliczony w cenę obiadu. W część II: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla młodzieży w Gimnazjum nr 1 w Barczewie w roku 2016. 2. Szacunkowa minimalna liczba posiłków w skali całego zamówienia, tj. od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. jaką Zamawiający zamierza zamówić wynosi 12 000 posiłków. Ilość wydanych posiłków ponad tą wartość uzależniona będzie od liczby uczniów objętych dożywianiem oraz posiadanych środków finansowych i może się zmieniać w czasie trwania umowy. Maksymalna liczba posiłków w skali całego zamówienia wyniesie 24 000 posiłków. Podaną maksymalną ilości posiłków należy traktować, jako maksymalne, szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 3. Wykonawca korzystający z pomieszczeń kuchennych zobowiązany jest do zapewnienia w nich odpowiedniego stanu technicznego i sanitarno - epidemiologicznego, wyposażenia oraz właściwych warunków bhp. i p. poż, stosownie do wymogów Sanepidu, PIP i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne, przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania, w szczególności przed rozpoczęciem działalności uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia od właściwego inspektora sanitarnego. 4. Gorący posiłek w formie pełnego obiadu musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. tj. Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z póź. zm.). 5. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:Minimalne wartości kaloryczne: posiłek min. 800 kcal. Minimalna gramatura posiłków:I danie - min. 300g. II danie - min. 500g. Wymagania ogólne 1. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: a) jadłospis powinien być urozmaicony i przygotowany tak, by w trakcie dekady posiłki się nie powtarzały, b) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. c) do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion strączkowych i różnego rodzaju kasz. 2. Wykonawca w przypadku posiłków dla szkół i przedszkoli zobowiązany będzie do opracowania i publikowania na tablicy ogłoszeń jadłospisu na kolejny tydzień, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem tego tygodnia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany jadłospisu, w przypadku nie spełnienia warunków określonych powyżej oraz innych nieprawidłowości. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp. 5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem, porcjowaniem, wydaniem i dowozem posiłków, w szczególności koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty obsługi i przygotowywania posiłków, koszty uzyskania stosownych zezwoleń, podatków, koszty utrzymania personelu, itp.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (lub wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usług dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach dydaktycznych o wartości minimum 100 000,00 zł każda

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Doświadczenie - 30

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barczewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, adres internetowy: www.bip.barczewo.pl, adres e-mail: kis2005@wp.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 15:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, pok. nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

ogłoszenie UZP (24.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6a_Wzór_ umowy (195.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6b_Wzór_ umowy (188.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7_Wykaz _szkół (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Siwz_01_2015.doc (403.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1_Formularz_ oferty.doc (211.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2_Oświadczenie_ art.22 pzp (132.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3_Oświadczenie_ art.24 pzp (113.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4_Wykaz _wykonanych uslug (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5_Wzór_ informacji o nienależeniu do grupy kapitałowej (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp2 (228.9kB) Zapisz dokument  
odp1 (201.9kB) Zapisz dokument  
odp (210kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2015-10-12 09:15:30
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2015-10-12 09:17:39
Ostatnia zmiana:2015-10-16 12:04:44
Ilość wyświetleń:1038

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij