Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Barczewo: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie - UWAGA WPŁYNĘŁY PYTANIA

Numer ogłoszenia: 276912 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie , ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 5149798, faks 0-89 5149799.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie. Usługi opiekuńcze świadczone będą u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, a są ich pozbawione. 2. Usługi będą świadczone przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00, a w zależności od stanu zdrowia podopiecznego także w dni wolne od pracy. 3. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności: Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego, Zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, Pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, Zmiany pozycji obłożnie chorego w łóżku, Opiekę zalecaną przez lekarza - podawanie leków, okłady, nacieranie, Zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych, Podawanie posiłku i pomoc w jego przygotowaniu, Palenie w piecu, Dostarczanie opału do mieszkania, Utrzymywanie w czystości pomieszczeń oraz sprzętów domowych i urządzeń sanitarnych, Pranie bielizny oraz odzieży podopiecznego, Załatwianie spraw urzędowych, Zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, Pomoc w ubieraniu. 4. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), Zamawiający może zlecić realizację zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone jedynie przez osoby, które posiadają doświadczenie w opiece nad chorym w domu. 5. Zamawiający szacuje, że miesięcznie z usług będzie korzystało średnio 60 osób. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający informuje, że zamierza udzielić zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa minimalna liczba godzin w skali całego zamówienia, tj. od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. jaką Zamawiający zamierza udzielić wyniesie 30 000 godzin. Ilość świadczonych usług ponad tą wartość uzależniona będzie od rodzaju usług, liczby podopiecznych i ich potrzeb oraz posiadanych środków finansowych i może się zmieniać w czasie trwania umowy. Maksymalna liczba godzin w skali całego zamówienia wyniesie 36 000 godzin. Podaną maksymalną ilości godzin należy traktować, jako maksymalne, szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia każdorazowo dla podopiecznego określony zostanie w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, gdzie będzie wskazane w szczególności: miejsce realizacji, czas jej trwania i zakres czynności do wykonania. 7. Usługi opiekuńcze świadczone będą na terenie Miasta i Gminy Barczewo w mieszkaniach podopiecznych, do których opiekunowie są zobowiązani dotrzeć własnym transportem. 8. Rozliczenie za świadczone usługi odbywać się będzie, co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy opiekunki potwierdzonej podpisem podopiecznego.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2, 85.32.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), Zamawiający może zlecić realizację zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (lub wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 usług opiekuńczych dla minimum 60 podopiecznych w zakresie pomocy społecznej każda

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej 10 osobami posiadającymi minimum 12-miesięczne doświadczenie w zakresie usług opiekuńczych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz posiadających szkolenie zewnętrzne w zakresie usług opiekuńczych, które nie były karane prawomocnym wyrokiem Sądu lub nie toczą się wobec nich postępowania karne

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Średni staż pracy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - 30
 • 3 - Doświadczenie Wykonawcy - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barczewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, adres e-mail: kis2005@wp.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2015 godzina 15:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, pok nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Ogłoszenie UZP (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Siwz_02_2015 (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1_Formularz oferty (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2_Oświadczenie art.22 pzp (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3_Oświadczenie art.24 pzp (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4_Wykaz wykonanych uslug (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5_Wykaz osób (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6_Wzór informacji o nienależeniu do grupy kapitałowej (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7_Wzór umowy (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na pytanie (133.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Białecka
Data utworzenia:2015-10-23 09:55:00
Wprowadził do systemu:Katarzyna Białecka
Data wprowadzenia:2015-10-19 11:26:46
Opublikował:Katarzyna Białecka
Data publikacji:2015-10-19 11:28:04
Ostatnia zmiana:2015-10-23 09:55:35
Ilość wyświetleń:858

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij