Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE - termomodernizacja budynku B Szkoły Postawowej w Barczewie

Barczewo: termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie
Numer ogłoszenia: 152400 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia , Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5148346 w. 38, faks 089 5148562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - docieplenie poddasza (wraz z robotami towarzyszącymi) -1 kpl.; - wymiana okien ist. na PVC (wraz z robotami towarzyszącymi) - 1kpl. UWAGA kolor okien od środka i zewnątrz pomieszczenia - wymiana parapetów wewnętrznych (na lastrykowe), i zewnętrznych (metalowe) (wraz z robotami towarzyszącymi) - 1pkl - wymiana drzwi zewnętrznych (drewnianych) -1kpl. - wymiana i modernizacja instalacji c.o. - 1kpl. - wykonanie izolacji poziomej części budynku (wraz z robotami towarzyszącymi) - 1kpl - roboty remontowe będą prowadzone przy funkcjonowaniu szkoły i mają nie zakłócać pracy szkoły - uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem gruzu, śmieci na wysypisko śmieci - nadzór nad prowadzonymi robotami (kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami) Roboty będą wykonane zgodnie z : decyzją nr Bw/20/2010 z dnia 12 maja 2010 (IB.8.7351/Bw/18/4732/2010) Starosty Powiatowego w Olsztynie, oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Architektoniczną Izabela Milewska z Olsztyna, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wytycznymi Inwestora Przedmiar robót w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.32.00.00-6, 45.23.24.60-4, 45.25.93.00-7, 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; 15000 zł. (słownie: piętnaście tysiące złotych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.-Druk oferty załacznik nr 1 2.Dokumenty stwierdzające status prawny Wykonawcy, aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3.Oświadczenie złacznik nr 2 4.Oświadczenie załacznik nr 5 5.Umowa(wzór) (załącznik nr 3) parafowana przez WYKONAWCĘ 6.Kosztorys ofertowy {wypełnione strony załącznika nr 4 (wg przedmiaru : załącznik nr1 strony od 1 do 7 i znącznik nr 2 strony od 1 do 5)}

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.barczewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zespoół Oświaty i Zdrowia w Barczewie, ul. Plac Ratuszowy 1, kamieniczka pokój nr 2 (parter) (11-010) Barczewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zespoół Oświaty i Zdrowia w Barczewie, ul. Plac Ratuszowy 1, kamieniczka pokój nr 2 (parter) (11-010) Barczewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ termomodernizacja budynku B

Załączniki

SIWZ termomodernizacja budynku B sz.p. w Barczewie 0.52010 (142.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
termomodernizacja, pozwolenie na budowę (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
termomodernizacja, przemiar załącznik 1+2 (457.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunki i projekt okien , docieplenia które mają byc do wykonania (29.7MB) Zapisz dokument  
Rysunki z projeku drzwi które mają być odtworzone (2.9MB) Zapisz dokument  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (1.1MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Juszczyk
Data utworzenia:2010-06-01 13:24:08
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2010-06-01 13:24:23
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2010-06-01 13:40:38
Ostatnia zmiana:2010-06-02 07:30:06
Ilość wyświetleń:2754

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij