Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2014 ROK

Numer zarządzenia z dnia w sprawie
0050.1.2014 2 stycznia 2014 roku przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Barczewo na lata 2014-2016 Załącznik
0050.1A.2014 2 stycznia 2014 roku sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 31 położonym we wsi Ramsowo Gmina Barczewo, wraz z przynależnymi pomieszczeniami w budynku gospodarczym i udziałami w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 138/2 o pow. 1400m2 Załącznik
0050.2.2014 2 stycznia 2014 roku ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik
0050.3.2014 2 stycznia 2014 roku podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2014 rok na jednostki realizujące Załącznik
0050.4.2014 7 stycznia 2014 roku powołania komisji przetargowej Załącznik
0050.5.2014 16 stycznia 2014 roku sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.6.2014 17 stycznia 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.7.2014 20 stycznia 2014 roku powołania Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w Barczewku" Załącznik
0050.8.2014 20 stycznia 2014 roku zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.9.2014 24 stycznia 2014 roku ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych (drogi wewnętrzne) na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem i utrzymaniem na terenie miasta i Gminy Barczewo Załącznik
0050.10.2014 24 stycznia 2014 roku zmiany Zarządzenia Nr 0151/1/11 Burmistrza Barczewa z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Załącznik
0050.11.2014 24 stycznia 2014 roku zmiany Zarządzenia Nr 0050.21.2013 Burmistrza Barczewa z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/17/11 Burmistrza Barczewa z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie Załącznik
0050.12.2014 24 stycznia 2014 roku realizacji zadań obronnych w gminie w 2014 roku Załącznik
0050.13.2014 24 stycznia 2014 roku realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego w gminie Barczewo w 2014 roku Załącznik
0050.14.2014 28 stycznia 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.15.2014 29 stycznia 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.16.2014 29 stycznia 2014 roku powołania Komisji Konkursowej Załącznik
0050.17.2014 29 stycznia 2014 roku powołania Komisji Konkursowej Załącznik
0050.18.2014 29 stycznia 2014 roku powołania Komisji Konkursowej Załącznik
0050.19.2014 29 stycznia 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.20.2014 29 stycznia 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo

Załącznik

0050.21.2014 29 stycznia 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.22.2014 29 stycznia 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.23.2014 29 stycznia 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.24.2014 29 stycznia 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.25.2014 3 lutego 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.26.2014 4 lutego 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.27.2014 4 lutego 2014 roku wprowadzenia zamian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie Załącznik
0050.28.2014 6 lutego 2014 roku zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok Załącznik
0050.29.2014 11 lutego 2014 roku powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osignięciami w działalności sportowej Załącznik
0050.30.2014 13 lutego 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.31.2014 13 lutego 2014 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2014 roku Załącznik
0050.32.2014 17 lutego 2014 roku zasad rekrutacji do publicznych przedszkol, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Załącznik
0050.33.2014 4 marca 2014 roku zamiaru nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.34.2014 6 marca 2014 roku powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo Załącznik
0050.35.2014 6 marca 2014 roku określenia formy prekazywania sprawozdań przez jednostki podległe Załącznik
0050.36.2014 17 marca 2014 roku predstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2013 rok Załącznik
0050.37.2014 17 marca 2014 roku przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji za 2013 rok Załącznik
0050.38.2014 18 marca 2014 roku zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014 Załącznik
0050.39.2014 1 kwietnia 2014 roku określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.40.2014 7 kwietnia 2014 roku przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2013 rok Załącznik
0050.41.2014 10 kwietnia 2014 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Załącznik
0050.42.2014 10 kwietnia 2014 roku zasad sporządzenia arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Załącznik
0050.43.2014 15 kwietnia 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.44.2014 16 kwietnia 2014 roku wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Załącznik
0050.45.2014 18 kwietnia 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.46.2014 23 kwietnia 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.47.2014 30 kwietnia 2014 roku określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Załącznik
0050.48.2014 2 maja 2014 roku powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 rok Załącznik
0050.49.2014 2 maja 2014 roku powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Załącznik
0050.50.2014 5 maja 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.51.2014 5 maja 2014 roku zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Załącznik
0050.52.2014 5 maja 2014 roku zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego deficytu Załącznik
0050.53.2014 5 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Załącznik
0050.54.2014 8 maja 2014 roku powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Załącznik
0050.55.2014 14 maja 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.56.2014 14 maja 2014 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.57.2014 14 maja 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.58.2014 14 maja 2014 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.58A.2014 15 maja 2014 roku upoważnienia Dyrektora i Specjalisty pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Załącznik
0050.58B.2014 15 maja 2014 roku upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów Załącznik
0050.59.2014 16 maja 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.60.2014 16 maja 2014 roku wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.40.2014 Burmistrza Barczewa z dnia 5 maja 2014 roku Załącznik
0050.61.2014 20 maja 2014 roku częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Załącznik
0050.62.2014 20 maja 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.63.2014 19 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.48.2014 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Załącznik
0050.64.2014 21 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.38.2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014 Załącznik
0050.65.2014 21 maja 2014 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.66.2014 21 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.67.2014 21 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.68.2014 21 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.69.2014 22 maja 2014 roku wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 0050.49.2014 z dnia 5 maja 2014 roku Załącznik
0050.70.2014 22 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.71.2014 23 maja 2014 roku powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszeń do konkursu "Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich Gminy Barczewo" Załącznik
0050.72.2014 3 czerwca 2014 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.73.2014 3 czerwca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.74.2014 6 czerwca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.75.2014 11 czerwca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.76.2014 12 czerwca 2014 roku ustalenia stawek za wynajem oraz zasad udzielania zniżek za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Barczewie oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie Załącznik
0050.78.2014 16 czerwca 2014 roku upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do przyznawania i wydawania Karty Dużej Rodziny Załącznik
0050.79.2014 16 czerwca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.80.2014 16 czerwca 2014 roku ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Barczewo Załącznik
0050.81.2014 23 czerwca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.82.2014 23 czerwca 2014 roku wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Barczewo Załącznik
0050.83.2014 25 czerwca 2014 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.84.2014 26 czerwca 2014 roku powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie Załącznik
0050.85.2014 27 czerwca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.86.2014 27 czerwca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.87.2014 30 czerwca 2014 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
0050.88.2014 30 czerwca 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.89.2014 7 lipca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.90.2014 14 lipca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.91.2014 21 lipca 2014 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
0050.92.2014 21 lipca 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.93.2014 23 lipca 2014 roku przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
0050.94.2014 29 lipca 2014 roku przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Załącznik
0050.95.2014 29 lipca 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.96.2014 29 lipca 2014 roku zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki Załącznik
0050.97.2014 29 lipca 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.97A.2014 29 lipca 2014 roku sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.98.2014 6 sierpnia 2014 roku ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik
0050.99.2014 6 sierpnia 2014 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Załącznik
0050.100.2014 6 sierpnia 2014 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Załącznik
0050.101.2014 6 sierpnia 2014 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Załącznik
0050.102.2014 6 sierpnia 2014 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Załącznik
0050.103.2014 6 sierpnia 2014 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Załącznik
0050.104.2014 12 sierpnia 2014 roku upoważnienia Kierownika Wydziału i Inspektora ds. ewidencji w Wydziale Spraw Obywatelskich do wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza Załącznik
0050.105.2014 20 sierpnia 2014 roku powierzenia Pani Jolancie Pastuszenko stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Załącznik
0050.106.2014 22 sierpnia 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.64.2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014 Załącznik
0050.107.2014 25 sierpnia 2014 roku nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.108.2014 27 sierpnia 2014 roku nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.109.2014 27 sierpnia 2014 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
0050.110.2014 27 sierpnia 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.111.2014 27 sierpnia 2014 roku określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok Załącznik
0050.112.2014 29 sierpnia 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.113.2014 5 września 2014 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.114.2014 5 września 2014 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.115.2014 5 września 2014 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.116.2014 5 września 2014 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.117.2014 5 września 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.118.2014 5 września 2014 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.119.2014 9 września 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.120.2014 9 września 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.121.2014 15 września 2014 roku ustalenia zasad wsparcia ze strony Gminy Barczewo, sołectw uczestniczących w "Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego" Załącznik
0050.121A.2014 26 września 2014 roku wyznaczenia obwodowej komisji dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Załącznik
0050.122.2014 26 września 2014 roku powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie Załącznik
0050.123.2014 30 września 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.124.2014 2 października 2014 roku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Barczewo w 2015 roku. Załącznik
0050.125.2014 7 października 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.126.2014 7 października 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.127.2014 7 października 2014 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.128.2014 7 października 2014 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.129.2014 7 października 2014 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.130.2014 8 października 2014 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
0050.131.2014 8 października 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.132.2014 15 października 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.133.2014 15 października 2014 roku zamiaru nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.134.2014 15 października 2014 roku zmieniające zarządzanie nr 0050.106.2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014 Załącznik
0050.135.2014 17 października 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.136.2014 17 października 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.137.2014 21 października 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.138.2014 21 października 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.139.2014 23 października 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.140.2014 29 października 2014 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.141.2014 29 października 2014 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.142.2014 29 października 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.134.2014 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014 Załącznik
0050.143.2014 29 października 2014 roku powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Burmistrza Barczewa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Załącznik
0050.144.2014 31 października 2014 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik
0050.145.2014 12 listopada 2014 roku częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Załącznik
0050.146.2014 12 listopada 2014 roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
0050.147.2014 12 listopada 2014 roku projektu budżetu Gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
0050.148.2014 19 listopada 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.149.2014 21 listopada 2014 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
0050.150.2014 21 listopada 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.151.2014 25 listopada 2014 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Załącznik
0050.152.2014 25 listopada 2014 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.153.2014 25 listopada 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.154.2014 25 listopada 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.155.2014 2 grudnia 2014 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
0050.156A.2014 3 grudnia 2014 roku powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku znajdującego się na stanie ewidencyjnym Urzędu Miejskiego w Barczewie Załącznik
0050.157.2014 3 grudnia 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.158.2014 10 grudnia 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.159.2014 10 grudnia 2014 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.159A.2014 10 grudnia 2014 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
0050.160.2014 17 grudnia 2014 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.161.2014 19 grudnia 2014 roku powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo Załącznik
0050.162.2014 19 grudnia 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.163.2014 19 grudnia 2014 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik

Załączniki

0050.1.2014 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.1A.2014 (494.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.2.2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.3.2014 (12MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.4.2014 (452.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.5.2014 (391.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.6.2014 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.7.2014 (545.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.8.2014 (472.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.9.2014 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.10.2014 (342.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.11.2014 (374kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.12.2014 (469.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.13.2014 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.14.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.15.2014 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.16.2014 (420.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.17.2014 (414.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.18.2014 (474.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.19.2014 (588.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.20.2014 (575.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.21.2014 (577.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.22.2014 (575.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.23.2014 (574.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.24.2014 (570.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.25.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.26.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.27.2014 (401.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.28.2014 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.29.2014 (643.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.30.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.31.2014 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.32.2014 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.33.2014 (220.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.34.2014 (497.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.35.2014 (458.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.36.2014 (37.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.37.2014 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.38.2014 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.39.2014 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.40.2014 (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.41.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.42.2014 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.43.2014 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.44.2014 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.45.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.46.2014 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.47.2014 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.48.2014 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.49.2014 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.50.2014 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.51.2014 (526kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.52.2014 (561.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.53.2014 (423.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.54.2014 (621.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.55.2014 (547.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.56.2014 (331.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.57.2014 (471kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.58.2014 (341.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.58A.2014 (476kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.58B.2014 (477.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.59.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.60.2014 (558.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.61.2014 (696.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.62.2014 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.63.2014 (455.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.64.2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.65.2014 (901.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.66.2014 (981kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.67.2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.68.2014 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.69.2014 (353.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.70.2014 (1021kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.71.2014 (485.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.72.2014 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.73.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.74.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.75.2014 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.76.2014 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.78.2014 (339.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.79.2014 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.80.2014 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.81.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.82.2014 (360.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.83.2014 (979.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.84.2014 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.85.2014 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.86.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.87.2014 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.88.2014 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.89.2014 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.90.2014 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.91.2014 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.92.2014 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.93.2014 (25MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.94.2014 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.95.2014 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.96.2014 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.97.2014 (562.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.97A.2014 (432.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.98.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.99.2014 (733.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.100.2014 (730.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.101.2014 (749.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.102.2014 (747.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.103.2014 (746.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.104.2014 (374.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.105.2014 (391.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.106.2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.107.2014 (383.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.108.2014 (390.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.109.2014 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.110.2014 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.111.2014 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.112.2014 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.113.2014 (947kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.114.2014 (864.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.115.2014 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.116.2014 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.117.2014 (536.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.118.2014 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.119.2014 (538.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.120.2014 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.121.2014 (717.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.121A.2014 (748.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.122.2014 (588kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.123.2014 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.124.2014 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.125.2014 (531.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.126.2014 (526.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.127.2014 (493.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.128.2014 (494.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.129.2014 (495.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.130.2014 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.131.2014 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.132.2014 (534.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.133.2014 (440kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.134.2014 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.135.2014 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.136.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.137.2014 (545.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.138.2014 (548.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.139.2014 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.140.2014 (424.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.141.2014 (423.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.142.2014 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.143.2014 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.144.2014 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.145.2014 (678.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.146.2014 (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.147.2014 (32.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.148.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.149.2014 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.150.2014 (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.151.2014 (774.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.152.2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.153.2014 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.154.2014 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.155.2014 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.156A.2014 (523.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.157.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.158.2014 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.159.2014 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.159A.2014 (621.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.160.2014 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.161.2014 (478.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.162.2014 (537.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.163.2014 (538.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2016-07-21 12:54:47
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2016-07-25 10:30:07
Ostatnia zmiana:2016-07-25 10:30:14
Ilość wyświetleń:1170

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij