Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (Kadencja 2014-2018)

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2014 ROK
 I (1) 2014 1 grudnia 2014 r wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (2) 2014 16 grudnia 2014 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (3) 2014 16 grudnia 2014 powołania składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (4) 2014 16 grudnia 2014 powołania składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (5) 2014 16 grudnia 2014 powołania składu osobowego Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (6) 2014 16 grudnia 2014 powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (7) 2014 16 grudnia 2014 powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (8) 2014 16 grudnia 2014 powołania składu osobowego Komisji  Regulaminowej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (9) 2014 16 grudnia 2014 powołania składu osobowego Komisji do spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II (10) 2014 16 grudnia 2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
II (11) 2014 16 grudnia 2014 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok. Załącznik
II (12) 2014 16 grudnia 2014 zmiany uchwały nr XXXI(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin Załącznik
II (13) 2014 30 grudnia 2014 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Załącznik
III(14)2014 30 grudnia 2014 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie Nikielkowo gmina Barczewo Załącznik
III(15) 2014 30 grudnia 2014 zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 Załącznik
III(16) 2014 30 grudnia 2014 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok Załącznik
III(17)2014 30 grudnia 2014 ustalenia wykazu wydatków, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik
III(18)2014 30 grudnia 2014 zatwierdzenia planu pracy rady Miejskiej w Barczewie na 2015 rok Załącznik
III(19)2014 30 grudnia 20014 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barczewa Panu Lechowi Janowi Nitkowskiemu Załącznik
III(20)2014 30 grudnia 2014 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Załącznik
III(21)2014 30 grudnia 2014 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Załącznik
III(22)2014 30 grudnia 2014 zwolnień z podatku od nieruchomości Załącznik
2015 ROK
IV(23)2015 9 stycznia 2015 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
IV(24)2015 9 stycznia 2015 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
IV(25)2015 9 stycznia 2015 określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik
V(26)2015 27 stycznia 2015 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2015 rok Załącznik
V(27)2015 27 stycznia 2015 wyrażenia zgody na używanie Herbu Barczewa Załącznik
V(28)2015 27 stycznia 2015 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie Załącznik
V(29)2015 27 stycznia 2015 udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Jonkowo w postaci przekazania samochodu pożarniczego marki JELCZ Załącznik
V(30)2015 27  stycznia 2015 uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo na lata 2014 - 2032" Załącznik
V(31)2015 27 stycznia 2015 zmian w Statucie Gminy Barczewo Załącznik
VI(32)2015 24 lutego 2015 rozpatrzenia skargi Załącznik
VI(33)2015 24 lutego 2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2014 Załącznik
VI(34)2015 24 lutego 2015 ustalenia kryteriów obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo Załącznik
VI(35)2015 24 lutego 2015 wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/13/14 rady miejskiej w Barczewie z 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Załącznik
VI(36)2015 24 lutego 2015 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Załącznik
VI(37)2015 24 lutego 2015 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Załącznik
VI(38)2015 24 lutego 2015 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Barczewo Załącznik
VI(39)2015 24 lutego 2015 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Załącznik
VI(40)2015 24 lutego 2015 zmiany uchwały nr LIV(368)2014 Rady Miejskiej w Barczewie  z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Załącznik
VI(41)2015 24 lutego 2015 zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
VI(42)2015 24 lutego 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
VI(43)2015 24 marca 2015 ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych Załącznik
VII(44)2015 24 marca 2015 zmiany uchwały Nr XXXVIII(232)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa do nabycia nieruchomości stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy wraz z gruntem Załącznik
VII(45)2015 24 marca 2015 nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Barczewo Załącznik
VII(46)2015 24 marca 2015 nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Załącznik
VII(47)2015 24 marca 2015 wyrażenia zgody na używanie Herbu Barczewa Załącznik
VII(48)2015 24 marca 2015 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i zakładzie opieki zdrowotnej Załącznik
VII(49)2015 24 marca 2015 zmian w Statucie Gminy Barczewo Załącznik
VII(50)2015 24 marca 2015 zmiany uchwały Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnemu Załącznik
VII(51)2015 24 marca 2015 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Załącznik
VII(52)2015 24 marca 2015 udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu z siedzibą w Olsztynie Załącznik
VII(53)2015 24 marca 2015 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo POD TRASĘ DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400KV OLSZTYN MAJĄTKI - OSTROŁĘKA W CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH NIKIELKOWO, WÓJTOWO, SKAJBOTY, JEDZBARK, KLUCZNIK Załącznik
VII(54)2015 24 marca 2015 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo POD TRASĘ DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400KV OLSZTYN MAJĄTKI - OSTROŁĘKA W CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH NIKIELKOWO, WÓJTOWO, SKAJBOTY Załącznik
VII(55)2015 24 marca 2015 zmiany uchwały nr VI(42)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
VII(56)2015 24 marca 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
VII(57)2015 24 marca 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
VII(58)2015 24 marca 2015 przystąpienia Gminy Barczewo do Stowarzyszenia "Polskie Miasta Cittaslow" Załącznik
VIII(59)2015 21 kwietnia 2015 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Załącznik
VIII(60)2015 21 kwietnia 2015 współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna Załącznik
VIII(61)2015 21 kwietnia 2015 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Barczewo na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie infrastruktury ostatniej mili Załącznik
VIII(62)2015 21 kwietnia 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
VIII(63)2015 21 kwietnia 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
VIII(64)2015 21 kwietnia 2015 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z.o.o. w Barczewie Załącznik
VIII(65)2015 21 kwietnia 2015 udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Brukseli Załącznik
IX(66)2015 7 maja 2015 przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Barczewo zadania publicznego w zakresie oświaty Załącznik
IX(67)2015 7 maja 2015 utworzenia Zespołu Szkół w Barczewie Załącznik
X(68)2015 19 maja 2015 ustalenia stawki opłaty adiacenckiej Załącznik
X(69)2015 19 maja 2015 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/243/98 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23.02.1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i stosowania umownych stawek oprocentowania przy bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych Załącznik
X(70)2015 19 maja 2015 przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym Załącznik
X(71)2015 19 maja 2015 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Załącznik
X(72)2015 19 maja 2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za rok 2014 Załącznik
X(73)2015 19 maja 2015 udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 Załącznik
X(74)2015 19 maja 2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i promocji Gminy w Barczewie za rok 2014 Załącznik
X(75)2015 19 maja 2015 zmiany nazwy centrum Kultury i promocji Gminy w Barczewie i nadania mu statutu. Załącznik
X(76)2015 19 maja 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
X(77)2015 19 maja 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
XI(78)2015 16 czerwca 2015 przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2015-2025 Załącznik
XI(79)2015 16 czerwca 2015 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Załącznik
XI(80)2015 16 czerwca 2015 zasad i trybu obciążania, wydzierżawiania oraz ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne będących własnością Gminy Barczewo Załącznik
XI(81)2015 16 czerwca 2015 zmiany uchwały nr VII(51)15 Rady miejskiej w Barczewie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Załącznik
XI(82)2015 16 czerwca 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
XI(83)2015 16 czerwca 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
XI(84)2015 16 czerwca 2015 zmiany ucwały Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych Załącznik
XII(85)2015 3 lipca 2015 przyjęcia planu "Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow" Załącznik
XIII(86) 7 lipca 2015 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Załącznik
XIII(87)2015 7 lipca 2015 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nikielkowo Załącznik
XIII(88)2015 7 lipca 2015 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wójtowo Załącznik
XIII(89)2015 7 lipca 2015 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i zakładzie opieki zdrowotnej Załącznik
XIII(90)2015 7 lipca 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
XIII(91)2015 7 lipca 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
XIII(92)2015 7 lipca 2015 przeprowadzenia na terenie Miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Barczewo na rok 2016 Załącznik
XIII(93)2015 7 lipca 2015 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barczewo Załącznik
XIV(94)2015 25 sierpnia 2015 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Załącznik
XIV(95)2015 25 sierpnia 2015 zmiany uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/243/98 rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23.02.1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i stosowania umownych stawek oprocentowania przy bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych Załącznik
XIV(96)2015 25 sierpnia 2015 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych Załącznik
XIV(97)2015 25 sierpnia 2015 zmiany uchwały nr XIII(86)15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Załącznik
XIV(98)2015 25 sierpnia 2015 zmian do Statutu Miejskiego Zespołu  Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2010 r. Załącznik
XIV(99)2015 25 sierpnia 2015 zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013 r. Załącznik
XIV(100)2015 25 sierpnia 2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo Załącznik
XIV(101)2015 25 sierpnia 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 Załącznik
XIV(102)2015 25 sierpnia 2015 zmiany budżetu gminy na 2015 rok Załącznik
XV(103)2015 22 września 2015 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i zakladzie opieki zdrowotnej Załącznik
XV(104)2015 22 września 2015 zmian w Statucie Gminy Barczewo Załącznik
XV(105)2015 22 września 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
XV(106)2015 22 września 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
XVI(107)2015 20 października 2015 uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barczewo na lata 2016-2020 Załącznik
XVI(108)2015 20 października 2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Załącznik
XVI(109)2015 20 października 2015 opłaty miejscowej Załącznik
XVI(110)2015 20 października 2015 opłaty targowej Załącznik
XVI(111)2015 20 października 2015 ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku lesnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Załącznik
XVI(112)2015 20 października 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 Załącznik
XVI(113)2015 20 października 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
XVII(114)2015 17 listopada 2015 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Załącznik
XVII(115)2015 17 listopada 2015 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok Załącznik
XVII(116)2015 17 listopada 2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Załącznik
XVII(117)2015 17 listopada 2015 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2016 rok Załącznik
XVII(118)2015 17 listopada 2015 zmiany Uchwały Nr XVI(108)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Załącznik
XVII(119)2015 17 listopada 2015 zmiany Uchwały Nr XVI(111)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Załącznik
XVII(120)2015 17 listopada 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
XVII(121)2015 17 listopada 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
XVIII(122)2015 15 grudnia 2015 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Barczewo Załącznik
XVIII(123)2015 15 grudnia 2015 przystąpienia do aktualizacji opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barczewo na lata 2015-2030 Załącznik
XVIII(124)2015 15 grudnia 2015 przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Barczewo do 2020 roku Załącznik
XVIII(125)2015 15 grudnia 2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
XVIII(126)2015 15 grudnia 2015 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
XIX(127)2015 29 grudnia 2015 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2016 rok Załącznik
XIX(128)2015 29 grudnia 2015 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2016 rok Załącznik
XIX(129)2015 29 grudnia 2015 ustalenia wykazu wydatków, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik
XIX(130)2015 29 grudnia 2015 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Załącznik
XIX(131)2015 29 grudnia 2015 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok  Załącznik
XIX(132)2015 29 grudnia 2015 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
XIX(133)2015 29 grudnia 2015 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
XIX(134)2015 29 grudnia 2015 określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik
2016 ROK
XX(135)2016 18 stycznia 2016 przyjęcia hymnu Barczewa Załącznik
XXI(136)2016 26 stycznia 2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 66/2, 67/3, 67/4, 65/11, w obrębie geodezyjnym Kronowo, gmina Barczewo Załącznik
XXI(137)2016 26 stycznia 2016 przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad zabytkami Gminy Barczewo na lata 2016-2019 Załącznik
XX!(138)2016 26 stycznia 2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
XXI(139)2016 26 stycznia 2016 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
XXI(140)2016 26 stycznia 2016 udzielenia pomocy Samorządowi Województwa warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli Załącznik
 XXI(141)2016  26 stycznia 2016  dzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby Planu Cyfrowego 2025 Warmii i Mazur Załącznik
XXII(142)2016 23 lutego 2016 nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Barczewo Załącznik
XXII(143)2016 23 lutego 2016 zatwierdzenia" Planu Odnowy Miejscowości Łęgajny na lata 2016-2020" Załącznik
XXII(144)2016 23 lutego 2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2015 Załącznik
XXII(145)2016 23 lutego 2016 przystąpienia do projektu pod nazwą Resortowy program rozwoju  instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH-edycja 2016 - moduł 1 - Gmina Barczewo" Załącznik
XXII(146)2016 23 lutego 2016 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Barczewo, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Załącznik
XXIII(147)2016 29 marca 2016 zmian w statucie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie Załącznik
XXIII(148)2016 29 marca 2016 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Załącznik
XXIII(149)2016 29 marca 2016 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Załącznik
XXIII(150)2016 29 marca 2016 przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym Załącznik
XXIII(151)2016 29 marca 2016 skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
XXIII(152)2016 29 marca 2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
XXIII(153)2016 29 marca 2016 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
XXIII(154)2016 29 marca 2016 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółka z.o.o w Barczewie Załącznik
XXIV(155)2016 19 kwietnia 2016 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Barczewo w sprawie powierzenia gminie Barczewo zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Załącznik
XXIV(156)2016 19 kwietnia 2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2015 rok Załącznik
XXIV(157)2016 19 kwietnia 2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
XXIV(158)2016 19 kwietnia 2016 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
XXV(159)2016 17 maja 2016 wyrażenia zgody na używanie herbu Barczewa Załącznik
XXV(160)2016 17 maja 2016 udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kolno w postaci przekazania agregatu ratownictwa drogowego Załącznik
XXV(161)2016 17 maja 2016 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wójtowo Załącznik
XXV(162)2016 17 maja 2016 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Łęgajny Załącznik
XXV(163)2016 17 maja 2016 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Barczewo, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Załącznik
XXV(164)2016 17 maja 2016 zmiany Uchwały nr LIV/330/06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udzielanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo Załącznik
XXV(165)2016 17 maja 2016 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Załącznik
XXV(166)2016 17 maja 2016 uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barczewo n lata 2015-2030 - Aktualizacja Załącznik
XXV(167)2016 17 maja 2016 przyjęcia strategii ZIT Załącznik
XXV(168)2016 17 maja 2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2015 rok Załącznik
XXV(169)2016 17 maja 2016 udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Załącznik
XXV(170)2016 17 maja 2016 zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
XXV(171)2016 17 maja 2016 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
XXVI(172)2016  14 czerwca 2016 powierzenia przez Gminę Barczewo zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Olsztyn Załącznik
 XXVI(173)2016  14 czerwca 2016 współdziałania z Gminą Olsztyn, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Jonkowo, Gminą Purda i Gminą Stawiguda w realizacji zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Załącznik
 XXVI(174)2016  14 czerwca 2016 przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Barczewo na rok 2017

Załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 XXVI(175)2016  14 czerwca 2016 wprowadzenia na terenie Gminy Barczewo opłaty prolongacyjnej Załącznik
 XXVI(176)2016  14 czerwca 2016 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
 XXVI(177)2016  14 czerwca 2016 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w
sprawie poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Załącznik
 XXVI(178)2016  14 czerwca 2016  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
 XXVI(179)2016  14 czerwca 2016  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
 XXVII(180)2016  5 lipca 2016  poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Załącznik
  XXVII(181)2016  5 lipca 2016 ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo Załącznik
  XXVII(182)2016  5 lipca 2016 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
Załącznik
   XXVII(183)2016  5 lipca 2016  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Załącznik
   XXVII(184)2016  5 lipca 2016  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo Załącznik
   XXVII(185)2016  5 lipca 2016  nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości Załącznik
 XXVII(186)2016  5 lipca 2016 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Załącznik
 XXVII(187)2016  5 lipca 2016  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny i części obrębu Kaplityny Załącznik
 XXVII(188)2016  5 lipca 2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
XXVII(189)2016  5 lipca 2016  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Link
XXVIII(190)2016  15 lipca 2016  utworzenia Żłobka Miejskiego w Barczewie Załącznik
XXVIII(191)2016  15 lipca 2016  ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat Załącznik
XXVIII(192)2016  15 lipca 2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
XXVIII(193)2016   15 lipca 2016  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
 XXIX(194)2016  17 sierpnia 2016 zmiany uchwały nr XII(85)15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu "Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow"

Załącznik

LPR

 XXX(195)2016  30 sierpnia 2016 wyrażenia zgody na używanie Herbu Barczewa. Załącznik
  XXX(196)2016  30 sierpnia 2016 zmiany Uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia nowego Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie Załącznik
 XXX(197)2016  30 sierpnia 2016  organizacji wspólnej obsługiprzez Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie Załącznik
 XXX(198)2016  30 sierpnia 2016 zmiany Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej Barczewie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo. Załącznik
 XXX(199)2016   30 sierpnia 2016 zmiany Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie. Załącznik
 XXX(200)2016   30 sierpnia 2016 zaopiniowania planu aglomeracji Olsztyn Załącznik
 XXX(201)2016  30 sierpnia 2016 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok. Załącznik
 XXX(202)2016   30 sierpnia 2016  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Link
 XXXI(203)2016  27 września 2016  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki Załącznik 
 XXXI(204)2016  27 września 2016 zmiany Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej Barczewie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Barczewo.
Załącznik
 XXXI(205)2016   27 września 2016  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.  Załącznik
 XXXI(206)2016   27 września 2016  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok. Załącznik
 XXXI(207)2016   27 września 2016

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Barczewie

Załącznik
 XXXII(208)2016   25 października 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barczewo Załącznik
 XXXII(209)2016   25 października 2016 nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy  w Olsztynie nieruchomości Załącznik
 XXXII(210)2016   25 października 2016 określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załącznik
 XXXII(211)2016   25 października 2016 ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo Załącznik
 XXXII(212)2016   25 października 2016 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Załącznik

Program Ochrony Środowiska

 XXXII(213)2016   25 października 2016 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Załącznik
 XXXII(214)2016   25 października 2016 zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Załącznik
 XXXII(215)2016   25 października 2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Załącznik
 XXXII(216)2016   25 października 2016 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 Załącznik
 XXXII(217)2016   25 października 2016 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok. Załącznik
 XXXII(218)2016   22 listopada 2016

nadania nazw drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wójtowo

Załącznik
 XXXII(219)2016   22 listopada 2016 wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i zbycie akcji w/w spółki na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego Załącznik
XXXIII(220)2016 22 listopada 2016 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Załącznik

GPPiRPA

XXXIII(221)2016 22 listopada 2016

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo

Załącznik
XXXIII(222)2016 22 listopada 2016

uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Załącznik

RPW

XXXIII(223)2016 22 listopada 2016 udzielenia dotacji celowej w 2016 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załacznik
XXXIII(224)2016 22 listopada 2016  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Barczewie Załacznik
XXXIII(225)2016 22 listopada 2016  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025. Załącznik
XXXIII(226)2016 22 listopada 2016  zmiany budżetu  gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
XXXIV(227)2016  20 grudnia 2016  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Łęgajny i części obrębu Kaplityny  Załącznik
XXXIV(228)2016  20 grudnia  2016  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie części majątku Gminy Barczewo Załącznik
XXXIV(229)2016  20 grudnia  2016 zmieniająca uchwałę Nr XII/98/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 18 sierpnia 2003r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o." Załacznik
 XXXIV(230)2016  20 grudnia  2016

zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Pobudzeni do działania przez TIK"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki,

Działanie: RPWM Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 Załącznik
 XXXIV(231)2016  20 grudnia  2016 zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Nauka przez działanie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki,

Działanie: RPWM Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 Załącznik
 XXXIV(232)2016  20 grudnia  2016  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2017 rok  Załącznik
 XXXIV(233)2016  20 grudnia  2016  Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2017 rok  Załącznik
 XXXIV(234)2016  20 grudnia  2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025. Załącznik
 XXXIV(235)2016  20 grudnia  2016 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
 XXXIV(236)2016  20 grudnia  2016 ustalenia wykazu wydatków, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku  budżetowego Załącznik
 XXXIV(237)2016  20 grudnia  2016 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

 Załącznik

Preliminarz Program

 XXXIV(238)2016  20 grudnia  2016

 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

 Załącznik

Preliminarz Program

 XXXIV(239)2016  20 grudnia  2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026. Link
 XXXIV(240)2016  20 grudnia  2016  uchwalenia budżetu Gminy Barczewo na 2017 r. Link
XXXV(241)2016  31 stycznia 2017  zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Tanecznie i słonecznie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki,

Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 Załącznik
XXXV(242)2016  31 stycznia 2017  zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łęgajnach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki,

Działanie: RPWM Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Załącznik
XXXV(243)2017 31 stycznia 2017 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barczewo  Zał?cznik
XXXV(244)2017 31 stycznia 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026. Załącznik
XXXV(245)2017 31 stycznia 2017 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok Zał?cznik
XXXVI(246)2017 24 luty 2017  upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. w Barczewie do złożenia wniosku o dofinansowanie  Załącznik 
 XXXVI(247)2017  24 luty 2017  zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. w Barczewie na lata 2017-2020 na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
 XXXVI(248)2017  24 luty 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026.  Załącznik
 XXXVI(249)2017 24 luty 2017 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok  Załącznik
 XXXVII(250)2017  28 luty 2017  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  Załącznik
 XXXVII(251)2017  28 luty 2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Barczewo

Załącznik

mapy

 XXXVII(252)2017  28 luty 2017  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2017 r.   Załącznik
 XXXVII(253)2017  28 luty 2017  udzielenia pomocy Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Załącznik
 XXXVII(254)2017  28 luty 2017  zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Załącznik
 XXXVII(255)2017  28 luty 2017  zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Załącznik
 XXXVII(256)2017  28 luty 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026.   Załącznik
 XXXVII(257)2017  28 luty 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok  Załącznik
 XXXVII(258)2017  28 luty 2017 udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko -Mazurskim w formie dotacji celowej na " budowę chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 595, trasa Barczewo-Jeziorany w msc. Łapka na terenie Gminy Barczewo"  Załącznik
 XXXVII(259)2017  28 luty 2017 ustalenia "Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012" w Barczewie  Załącznik
 XXXVIII(260)2017  28 marzec 2017 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny   Załącznik
 XXXVIII(261)2017  28 marzec 2017 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 66/2, 67/3, 67/5, 67/6, 65/11 w obrębie geodezyjnym Kronowo, gmina Barczewo  Załącznik
 XXXVIII(262)2017  28 marzec 2017 udzielenia dotacji celowej w 2017 roku na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 Załącznik
 XXXVIII(263)2017  28 marzec 2017 zmieniająca Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo na lata 2014-2032"  Załącznik
  XXXVIII(264)2017  28 marzec 2017  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów Załącznik
 XXXVIII(265)2017  28 marzec 2017 zmiany Uchwały Nr XXXV/243/17 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Barczewo
 Załącznik
 XXXVIII(266)2017  28 marzec 2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  Załącznik
 XXXVIII(267)2017  28 marzec 2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2016 Załącznik 
 XXXVIII(268)2017  28 marzec 2017 zmiany Uchwały nr II(9)14 Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 16 grudnia 2014r w sprawie powołania składu osobowego Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie
Załącznik   
 XXXVIII(269)2017  28 marzec 2017  zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problem Alkoholowych n 2017 rok. Załącznik   
 XXXVIII(270)2017  28 marzec 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026.  Załącznik  
 XXXVIII(271)2017  28 marzec 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok  Załącznik 
 XXXIX(272)2017   25 kwietnia 2017  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo Załącznik
 XXXIX(273)2017  25 kwietnia 2017  zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Miejska Przychodnia Zdrowia" w Barczewie  Załącznik
 XXXIX(274)2017  25 kwietnia 2017  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2016 rok

Uchwała

Sprawozdanie

 XXXIX(275)2017  25 kwietnia 2017  zmiany Uchwały nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie i nadania mu statutu  Załącznik
 XXXIX(276)2017  25 kwietnia 2017 zmiany Uchwały nr II(6)14 Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 16 grudnia 2014r w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie.
Załącznik
 XXXIX(277)2017  25 kwietnia 2017  zmiany  Uchwały  nr  II(6)14  Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia  16  grudnia 2014r w sprawie powołania składu osobowego Komisji  do Spraw Finansów Publicznych Rady 
Miejskiej w Barczewie.
 Zał?cznik
 XXXIX(278)2017  25 kwietnia 2017 określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
 XXXIX(279)2017  25 kwietnia 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026.  Załącznik
 XXXIX(280)2017  25 kwietnia 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok Załącznik
XXXIX(281)2017  25 kwietnia 2017 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie Zał?cznik
XL(282)2017  23 maja 2017  nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości  Uchwała
XL(283)2017   23 maja 2017  przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Link
XL(284)2017   23 maja 2017  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Uchwała 
XL(285)2017   23 maja 2017  zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow"

 Uchwała

LPR

XL(286)2017   23 maja 2017  rozpatrzenia skargi Pana Jacka  Uchwała
XL(287)2017   23 maja 2017  zmiany Uchwały nr II(9)14 Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 16 grudnia 2014r w sprawie powołania składu osobowego Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie.
 Uchwała 
XL(288)2017   23 maja 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026. Uchwała 
XL(289)2017   23 maja 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok. Uchwała
XL(290)2017   23 maja 2017  ustalenia " Regulamin ogólnego korzystania z terenów rekreacyjnych przy miejscu do kąpieli w Zalesiu Uchwała
XL(291)2017   23 maja 2017  wyrażenia zgody na używanie Herbu Barczewa.  Uchwała
XLI(292)2017   27 czerwiec 2017  przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark- Wrocikowo

Uchwała

Załącznik 

 XLI(293)2017   27 czerwiec 2017  zatwierdzenia do realizacji projektu "W drodze do aktywności", zabezpieczenia środków na realizację projektu "W drodze do aktywności"oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie          Pana Jarosława Złotkowskiego do realizacji projektu "W drodze do aktywności" realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11, Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem aktywnej integracji - projekty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Olsztyn Załącznik
 XLI(294)2017   27 czerwiec 2017  zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego link
 XLI(295)2017  27 czerwiec 2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Barczewo za 2016                                                                        Uchwała
  XLI(296)2017  27 czerwiec 2017  udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwała
  XLI(297)2017  27 czerwiec 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026. Uchwała
  XLI(298)2017  27 czerwiec 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok Link
 XLII(299)2017  25 lipiec 2017  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Uchwała
 XLII(300)2017   25 lipiec 2017  użytku ekologicznego" Bogdany" na terenie gminy Barczewo  Uchwała
 XLII(301)2017   25 lipiec 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026. Uchwała
 XLII(302)2017   25 lipiec 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok Uchwała
  XLIII(303)2017   29 sierpnia 2017 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Łęgajny.   Uchwała
  XLIII(304)2017   29 sierpnia 2017  zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Link

 XLIII(305)2017   29 sierpnia 2017  określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  Uchwała
 XLIII(306)2017   29 sierpnia 2017 zmiany regulaminu konkursu "Anioły Sukcesu w Gminie Barczewo" Uchwała
 XLIV(307)2017  26 wrze?nia 2017 zmieniaj?ca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barczewo  Uchwała
  XLIV(308)2017   26 wrze?nia 2017  okre?lenia szczegółowych  zasad , sposobu  i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należno?ci pieniężnych maj?cych charakter cywilnoprawny przypadaj?cych Gminie Barczewo  i jej jednostkom  organizacyjnym Uchwała
  XLIV(309)2017   26 wrze?nia 2017  zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okre?lenia wysoko?ci wynagrodzenia za inkaso.  Uchwała
  XLIV(310)2017   26 wrze?nia 2017 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie poboru podatku od nieruchomo?ci , podatku rolnego oraz podatku le?nego od osób fizycznych w drodze inkasa, okre?lenia inkasentów i wysoko?ci wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała
 XLIV(311)2017   26 wrze?nia 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026. Uchwała
 XLIV(312)2017   26 wrze?nia 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.  Uchwała
 XLIV(313)2017   26 wrze?nia 2017  udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo woj. pomorskie na dofinansowanie remontów dróg gminnych zniszczonych przez nawałnice Uchwała
 XLV(314)2017  24 października 2017  w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nadrzecznej 2, Zielonej 4, Zielonej 6, Warmińskiej 39 i Warmińskiej 41w Barczewie na działalność Burmistrza Barczewa  Uchwała
 XLV(315)2017  24 października 2017  w sprawie zmiany Uchwały nr II(7)14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 6 grudnia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Uchwała
XLV(315a)2017 24 października 2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Wipsowo o uznanie lasów ochronnych w Nadleśnictwie Wipsowo położonych na terenie gminy Barczewo

Uchwala

 XLV(316)2017 24 października 2017 w sprawie przyjęcie Planu Mobilność Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025

Uchwała Załącznik

Załącznik

Załącznik

 

 XLV(317)2017  24 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Uchwała
 XLV(318)2017  24 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bartołtach Wielkich Uchwała
 XLV(319)2017  24 października 2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowejsześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach z filią w Barczewku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łęgajnach z filią w Barczewie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach Uchwała
 XLV(320)2017  24 października 2017 zmiany Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo.
 Uchwała
  XLV(321)2017  24 października 2017  ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat  Uchwała
  XLV(322)2017  24 października 2017  zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 Uchwała
  XLV(323)2017  24 października 2017  nadania nazwy drogom wewnętrznym, położonym we wsi Nikielkowo.  Uchwała
  XLV(324)2017  24 października 2017  w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok  Uchwała
  XLV(325)2017  24 października 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   Uchwała
 XLV(326)2017  24 października 2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026. Uchwała
  XLV(327)2017  24 października 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.  Uchwała
  XLVI(328)2017  28 listopada 2017  rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Barczewo na działalności Burmistrza Barczewa Uchwała
 XLVI(329)2017  28 listopada 2017  uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok  Uchwała
 XLVI(330)2017   28 listopad 2017 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko?ci stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo Uchwała
 XLVI(331)2017   28 listopad 2017 dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należno?ci budżetowych
stanowi?cych dochody budżetu Gminy Barczewo instrumentem płatniczym
 Uchwała
 XLVI(332)2017   28 listopad 2017 stwierdzeniaprzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Barczewie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Barczewie  Uchwała
 XLVI(333)2017   28 listopad 2017 nadania statutu Zespołowi Szkół w Barczewie w związku z przekształceniem Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie w Szkołę Podstawową nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie Uchwała
 XLVI(334)2017   28 listopad 2017  sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych Uchwała
 XLVI(335)2017  28 listopad 2017 zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała

Komunikat

 XLVI(336)2017   28 listopad 2017 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Barczewie Uchwała
 XLVI(337)2017   28 listopad 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026. Uchwała
 XLVI(338)2017   28 listopad 2017 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok. Uchwała
 XLVII(339)2017  19 grudzień 2017 zmiany uchwały Nr L/311/06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006r.  Uchwała
XLVII(340)2017 19 grudnia 2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża Kronowo XII, obręb geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo

Uchwała

XLVII(341)2017   19 grudzień 2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża Kronowo XIII, obręb geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo Uchwała 
 XLVII(342)2017   19 grudzień 2017 ustalenia wysokości środków na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udzielanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo  Uchwała
 XLVII(343)2017   19 grudzień 2017 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2018 rok; Uchwała 
 XLVII(344)2017   19 grudzień 2017  uchwalenia Gimnnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Uchwała 
 XLVII(345)2017   19 grudzień 2017  ustalenia wykazu wydatków, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała 
 XLVII(346)2017   19 grudzień 2017  określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych.  Uchwała
 XLVII(347)2017   19 grudzień 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026 Uchwała 
 XLVII(348)2017   19 grudzień 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok. Uchwała
 XLVII(349)2017   19 grudnia 2017  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028  Uchwała
 XLVII(350)2017  19 grudnia 2017  uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2018r. Uchwała
 XLVII(351)2017  19 grudnia 2017  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2018 rok  Uchwała
 XLVII(352)2017  19 grudnia 2017 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2018 rok

Uchwała

XLVIII(353)2018      23 stycznia 2018 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Uchwała

XLVIII(354)2018     23 stycznia 2018 przyjęcia Porgramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Barczewo na lata 2018-2025

Uchwała

XLVIII(355)2018     23 stycznia 2018 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Barczewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała

XLIX(356)2018    20 lutego 2018 wyrażenia zgody na używanie Herbu Barczewa

Uchwała

XLIX(357)2018  20 lutego 2018 rozpatrzenia skargi mieszkanki Barczewa na działalność Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych

Uchwała

XLIX(358)2018  20 lutego 2018 przytąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo

Uchwała

XLIX(359)2018  20 lutego 2018 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2018 rok

Uchwała

XLIX(359a)2018 20 lutego 2018  uchylenia Uchwały XLVII (342) 2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysoko?ci ?rodków na stypendia za wyniki w nauce lub za osi?gnięcia sportowe udzielanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo

 Uchwała

XLIX(360)2018  20 lutego 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo ma lata 2018-2028

Uchwała

XLIX(361)2018  20 lutego 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok  Uchwała
XLIX(362)2018  20 lutego 2018 udzielenia pomocy Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
załącznik

L(363)2018

20 marca 2018 nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie  Załącznik
L(364)2018  20 marca 2018  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Barczewo

 Uchwała

L(365)2018 20 marca 2018 przystąpienia do projektupod nazwą "Przedszkolaki malowaki" w ramach RPO Wojew. Warm.-Maz. na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2: RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki, działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Załącznik
L(366)2018 20 marca 2018 zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2017  Załącznik
L(367)2018  20 marca 2018 zmiany Gminnego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;  Załącznik
L(368)2018  20 marca 2018 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barczewo na lata 2018-2025   Załącznik
L(369)2018  20 marca 2018  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpatno¶ci za pobyt w o¶rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 Uchwała

L(370)2018 20 marca 2018   podziału Gminy Barczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym  Załącznik
L(371)2018 20 marca 2018 zmiany Wieloletniej Progonzy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028

Uchwała

L(372)2018  20 marca 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

 Uchwała

L(373)2018  20 marca 2018 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Barczewie Uchwała
L(374)2018 20 marca 2018 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dl miasta Barczewo na 2019 rok Uchwała
L(375)2018 20 marca 2018  zmiany uchwały XLIX(359)2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie Gminy Barczewo na 2018 rok

Uchwała

 LI(376)2018  10 kwietnia 2018  podziału Gminy Barczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała

LII(377)2018

 24 kwietnia 2018 rozpatrzenia skargi Pani A.Przyborskiej na działalność Burmistrza Barczewa Uchwała
LII(378)2018  24 kwietnia 2018 rozpatrzenia skargi Pana M.Hałuszczak na działalność Burmistrza Barczewa Uchwała
LII(379)2018  24 kwietnia 2018 rozpatrzenia skargi Pana H.Prokopowicz na działalność Burmistrza Barczewa  Uchwała
LII(380)2018  24 kwietnia 2018 rozpatrzenia skargi Pani M.Barwińskiej na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia Uchwała
LII(381)2018  24 kwietnia 2018 rozpatrzenia skargi Pani U.Dyluś na działalność Burmistrza Barczewa Uchwała
LII(382)2018 24 kwietnia 2018 zmieniająca uchwałe w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temet Budżetu Obywatelskiego Uchwała
LII(383)2018 24 kwietnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barczewo Uchwała
LII(384)2018 24 kwietnia 2018 podziału Gminy Barczewo na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała

LII(385)2018 24kwietnia 2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2017 rok Uchwała
LII(386)2018 24 kwietnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2018

Uchwała

LII(387)2018 24 kwietnia 2018 zmiany budżetu na 2018 rok Uchwała
LIII(388)2018 29 maja 2018

zmian w  Statucie Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

uchwała
LIII(389)2018 29 maja 2018

wyrażenia zgody na używanie Herbu Barczewa

uchwała

LIII(390)2018

29 maja 2018

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo

uchwała

LIII(391)2018

29 maja 2018

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

uchwała

LIII(392)2018

29 maja 2018

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok 2018.

uchwała

LIII(393)2018

29 maja 2018

zatwierdzenia do realizacji projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zabezpieczenia środków na realizację projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie    Pana Jarosława Złotkowskiego do realizacji projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11, Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.02.00 „ Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.02.04 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Olsztyn

uchwała

LIII(394)2018

29 maja 2018

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

uchwała

LIII(395)2018

29 maja 2018

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Purda zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

uchwała

LIII(396)2018

29 maja 2018

określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Barczewo w 2018 roku

uchwała

LIII(397)2018

29 maja 2018

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2018

uchwała

LIII(398)2018

29 maja 2018

zmiany budżetu na 2018 rok

uchwała

LIV(399)2018

26 czerwca 2018

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

załącznik

LIV(400)2018

26 czerwca 2018

ustalenia „Regulaminu ogólnego korzystania z terenów rekreacyjnych położonych na Zalesiu“;

załącznik
LIV(401)2018

26 czerwca 2018

ustalenia „Regulaminu korzystania z okazjonalnego miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Zalesiu“ załącznik
LIV(402)2018

26 czerwca 2018

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Barczewo;

załącznik

Roztrzygnięcie nadzorcze

LIV(403)2018

26 czerwca 2018

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Barczewo

załącznik

Roztrzygnięcie nadzorcze

LIV(404)2018

26 czerwca 2018

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2017 rok; załącznik
LIV(405)2018

26 czerwca 2018

udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

załącznik
LIV(406)2018

26 czerwca 2018

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028;

załącznik
LIV(407)2018

26 czerwca 2018

zmiany budżetu na 2018 rok załącznik
LIV(408)2018

26 czerwca 2018

ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu  Lechowi Janowi Nitkowskiemu;

załącznik
LVI(409)2018 31 lipca 2018 rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych załącznik
LVI(410)2018 31 lipca 2018

przystąpienia do projektu pod nazwą „Natura — to co nas otacza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko — Mazurskiego na lata 20142020 Oś priorytetowa 2: RP WM. ()2. ()(). 00 Kadry dla gospodarki,

Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

załącznik
LVI(411)2018 31 lipca 2018

przystąpienia do projektu pod nazwą „Raz, dwa, trzy — TERAZ MY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko — Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 2: RP WM. 02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

załącznik
LVI(412)2018 31 lipca 2018 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego załącznik
LVI(413)2018 31 lipca 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2018 załącznik
LVI(414)2018 31 lipca 2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

załącznik

zał. 1, zał.2, załącz.3, załącz.4, załącz.5, załącz.6

LVII(415)2018 28 sierpnia 2018 nadania nawy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wójtowo  Załącznik
LVII(416)2018 28 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę nr L(374)2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami Barczewa Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewo na rok 2019  Załącznik
LVII(417)2018  28 sierpnia 2018 ustalenia "Regulaminu korzystaia z Bieżni Lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie" Załącznik
LVII(418)2018  28 sierpnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 Załącznik
LVII(419)2018 28 sierpnia 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Załącznik
LVII(420)2018 28 sierpnia 2018 utworzenia odrębnych obwodów do głoisowania w domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i zakładzie leczniczym Załącznik
LVIII(421)2018 25 września 2018 skargi na działalność Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych Załącznik
LVIII(422)2018 25 września 2018 skargi na działalność Burmistrza Barczewa Załącznik
LVIII(423)2018 25 września 2018 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Barczewo a Skarbem Państwa Załącznik
LVIII(424)2018 25 września 2018 nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie Załącznik
LVIII(425)2018 25 września 2018 zmiany uchwały LIII(394)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z dnia 15 czerwca 2018r., poz. 2722); Załącznik
LVIII(426)2018 25 września 2018 udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)" Załącznik
LVIII(427)2018 25 września 2018 udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadań związanych z remontem drogi powiatowej Nr 1462N w miejscowości Leszno Załącznik
LVIII(428)2018 25 września 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczew na lata 2018-2028 Załącznik
LVIII(429)2018 25 września 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Załącznik
LIX(430)2018 23 października 2018 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Załącznik
LIX(431)2018 23 października 2018 uchalenia Statutu Gminy Barczewo Załącznik
LIX(432)2018 23 października 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczew na lata 2018-2028 Załącznik
LIX(433)2018 23 października 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Załącznik

 

 

Załączniki

Uchwała nr I(1)2014 (10.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(2)2014 (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(3)2014 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(4)2014 (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(5)2014 (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(6)2014 (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(7)2014 (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(8)2014 (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(9)2014 (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(11)2014 (544.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(12)2014 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(13)2014 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(14)2014 (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(15)2014 (414.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(16)2014 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(17)2014 (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(18)2014 (190.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(19)2014 (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(20)2014 (457.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(21)2014 (224kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr III(22)2014 (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IV(23)2015 (613.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IV(24)2015 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IV(25)2015 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IX(66)2015 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IX(67)2015 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(26)2015 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(27)2015 (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(28)2015 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(29)2015 (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(30)2015 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(31)2015 (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(32)2015 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(33)2015 (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(34)2015 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(35)2015 (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(36)2015 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(38)2015 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(39)2015 (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(40)2015 (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(41)2015 (615.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(42)2015 (554.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(43)2015 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(44)2015 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(45)2015 (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(46)2015 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(47)2015 (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(48)2015 (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(49)2015 (359.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(50)2015 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(51)2015 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(52)2015 (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(53)2015 (847.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(54)2015 (854.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(55)2015 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(56)2015 (576kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(57)2015 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(58)2015 (300.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(59)2015 (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(60)2015 (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(61)2015 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(62)2015 (606kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(63)2015 (724.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(64)2015 (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(65)2015 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(68)2015 (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(69)2015 (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(70)2015 (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(71)2015 (915.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(72)2015 (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(73)2015 (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(74)2015 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(75)2015 (216.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(76)2015 (578.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr X(77)2015 (443.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI(78)2015 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI(79)2015 (112.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI(80)2015 (305.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI(81)2015 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI(82)2015 (796.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI(83)2015 (363.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI(84)2015 (12.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XII(85)2015 (862.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIII(86)2015 (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIII(87)2015 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIII(88)2015 (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIII(89)2015 (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIII(90)2015 (586.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIII(91)2015 (237kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIII(92)2015 (258.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIII(93)2015 (186.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(94)2015 (371.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(95)2015 (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(96)2015 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(97)2015 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(98)2015 (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(99)2015 (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(100)2015 (192.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(101)2015 (588.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIV(102)2015 (592.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX(127)2015 (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX(128)2015 (204.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX(129)2015 (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX(130)2015 (443.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX(131)2015 (221.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX(132)2015 (697kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX(133)2015 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX(134)2015 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XV(103)2015 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XV(104)2015 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XV(105)2015 (602.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XV(106)2015 (509.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI(107)2015 (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI(108)2015 (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI(109)2015 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI(110)2015 (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI(111)2015 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI(112)2015 (615.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVI(113)2015 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII(114)2015 (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII(115)2015 (470.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII(116)2015 (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII(117)2015 (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII(118)2015 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII(119)2015 (601.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII(120)2015 (584.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII(121)2015 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII(122)2015 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII(123)2015 (13.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII(124)2015 (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII(125)2015 (585.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVIII(126)2015 (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XX(135)2016 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI(136)2016 (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI(137)2016 (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI(138)2016 (556.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI(139)2016 (627.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI(140)2016 (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI(141)2016 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXII(142)2016 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXII(143)2016 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXII(144)2016 (381.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXII(145)2016 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXII(146)2016 (479.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII(147)2016 (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII(148)2016 (11MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII(149)2016 (127.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII(150)2016 (209.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII(151)2016 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII(152)2016 (569.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII(153)2016 (901kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIII(154)2016 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIV(155)2016 (183.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIV(156)2016 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIV(157)2016 (586kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXIV(158)2016 (581.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(159)2016 (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(160)2016 (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(161)2016 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(162)2016 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(163)2016 (460.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(164)2016 (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(165)2016 (886.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(166)2016 (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(167)2016 (16.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(168)2016 (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(169)2016 (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(170)2016 (584.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV(171)2016 (723kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
196 (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
198 (110.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
199 (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
200 (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
201 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
195 (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
191 (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190 (751kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
189 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
188 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
187 (340.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
186 (330.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185 (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184 (101.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182 (532.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181 (293.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180 (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177 (205.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176 (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rn (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174 (714.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173 (360.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172 (358.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LPR (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
194 (76.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
203 (208.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
207 (195.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
204 (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
206 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
205 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
208 (201.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
210 (214.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
211 (270.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
213 (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
214 (203.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
215 (109.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
217 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
program OŚ (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
212 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
216 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
209 (204.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
223 (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Roczny program Współpracy na 2017 r. (616.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
222 (180.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
220 (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
z220 (120.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
219 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
224 (195.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
197 (342.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
192 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
218 (240.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
221 (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
226 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
225 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
229 (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
228 (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
232 (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
233 (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
238 (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
237 (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GPPiRPA 2017 program (286.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GPPiRPA na 2017 r (232.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GPPN 2017 program (247.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GPPN 2017 (212kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
230 (280.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
231 (279.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
228 (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
227 (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
236 (255kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
240 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
235 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
234 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXXIV(233)16 (197.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
243 (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
245 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
245 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
244 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
249 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
254 (204.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255 (205.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
257 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
253 (357.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
258 (274.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
259 (202.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXVII(252)2017 (234.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
251 (190.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
241 (282.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal XXXVII- 251-2017 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
242 (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
256 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXXVI(246)2017 (161kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
248 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U250 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXXVI(246)2017 (161kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
247 (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260 (208.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
269 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
268 (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
262 (167.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
267 (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263 (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260 (208.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
261 (600.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
265 (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
266 (409.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
271 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
270 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272 (206.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
281 (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
276 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdanie finansowe (236.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
274 (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
277 (204.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
273 (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
278 (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
280 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
279 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
275 (363.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
284 (201.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
282 (207.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
291 (203.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
286 (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
287 (200.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LPR Barczewo_dokument (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
285 (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
290 (201.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
288 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
289 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
295 (202.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
296 (202.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
297 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI-292-17 (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
293 (356.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI-292-17 ZAŁ GRAF (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
299 (106.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
300 (809kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
302 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
301 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
306 (166.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
303 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
305 (298.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
307 (195.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
309 (202.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
310 (203.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
312 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
313 (357kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
311 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
308 (579.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
326 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
327 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
325 (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
323 (259.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
322 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
321 (202.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
320 (104.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XLV(315)2017 (18.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XLV(315a)2017 (220.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XLV(316)2017 (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XLV(317)2017 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XLV(318)2017 (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XLV(319)2017 (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XLV(314)2017 (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 Prognoza oddziaływania na środowisko dla planu mobilności 2017 (8.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Kierunki rozwoju zrównoważonej mobilności (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan mobilności MOF Olsztyna (27MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala nr XLV(324)2017 (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
337 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
330 (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
331 (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
334 (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
338 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
taryfa komunikat (278.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala335 (173.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
346 (212.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
342 (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
345 (269kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
348 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
349 (13.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
350 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
347 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
339 (103.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XLVI(328)2017 (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(329)2017 (525.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(332)2017 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(332)2017 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(333)2017 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(336)2017 (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(329)2017 (525.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(332)2017 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(333)2017 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI(336)2017 (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(339)2017 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(341)2017 (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(342)2017 (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(344)2017 (248.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(345)2017 (114.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(347)2017 (873.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(349)2017 (794.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(351)2017 (191.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(352)2017 (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(340)2017 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII(343)2017 (495.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
348 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
350 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XLVI(328)2017 (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII(355)2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII(354)2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII(353)2018 (10.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
362 (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
361 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
360 (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX(360)2018 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX(359a)2018 (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX(359)2018 (632.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX(358)2018 (450.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX(357)2018 (343.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX(356)2018 (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała nr -kapitał ZWIK - 756.000 (213.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018 - zmiana WPF III (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L(370)2018 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
364 (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
369 (109.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
372 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
375 (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L363 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L364 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L365 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L366 (392.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L367 (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L368 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L369 (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L373 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L374 (716.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
L375 (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
376 (209.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała LII(384)2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018 - zmiana WPF IV (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała LII(377)2018 (692.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała LII(378)2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała LII(379)2018 (719kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała LII(380)2018 (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała LII(381)2018 (634.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała LII(382)2018 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwałą LII(383)2018 (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwałą LII(385)2018 (240.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwałą LII(386)2018 (588.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała LII(387)2018 (17.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(388)2017 (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(389)2018 (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(390)2018 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(391)2018 (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(392)2018 (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(393)2018 (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(394)2018 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(395)2018 (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(396)2018 (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII(398)2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018 - zmiana WPF V (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(399)2018 (82.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(400)2018 (212.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(402)2018 (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(403)2018 (172.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(404)2018 (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(405)2018 (359.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(407)2018 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(408)2018 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(401)2018 (258.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV(406)2018 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018 - deficyt. VII xls (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018 - uchwała VII korekta Rada (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018 - wydatki majątkowe. VII xls (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018- inwestycje VII (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018- wydatki strukturalne. VII xlsx (31.6kB) Zapisz dokument  
zmiana - dochody VII (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana - wydatki VII - korekta Rada (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
412 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
411 (247.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
410 (240.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
409 (362.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
414 (767.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
413 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVII(415)2018 (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVII(416)2018 (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVII(417)2018 (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVII(418)2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVII(419)2018 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVII(420)2018 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(423)2018 (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(424)2018 (134.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(425)2018 (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(426)2018 (146.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(427)2018 (137.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(428)2018 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(429)2018 (952.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(421)2018 (291kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII(422)2018 (334.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIX(430)2018 (123.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIX(432)2018 (861.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIX(433)2018 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.LIX(431)2018.2018-10-23 (985.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.LIX(431)2018.2018-10-23 (934.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2016-08-03 10:50:07
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2016-07-27 07:29:27
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2016-07-29 14:59:33
Ostatnia zmiana:2018-10-30 12:05:37
Ilość wyświetleń:5413

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij