Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

 

Numer zarzadzenia z dnia w sprawie  
0050.1.2017 2 stycznia 2017 roku ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik
0050.2.2017 2 stycznia 2017 roku podziału planów dochodówi wydatków budżetu gminy Barczewo na 2017 na jednostki realizujące

Załącznik 

 0050.3.2017  3 stycznia 2017 roku  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2017 r. Link
 0050.4.2017 4 stycznia 2017 roku przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Barczewo na lata 2017-2019  Załącznik
 0050.5.2017  9 stycznia 2017 roku odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 wBarczewie z zajmowanego stanowiska Załącznik
 0050.6.2017  9 stycznia 2017roku oddania w użyczenie nieruchomości położonej Załącznik
 0050.7.2017  10 stycznia 2017 roku powierzenia Pani Monice Hemmerling stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Załącznik
 0050.8.2017  12 stycznia 2017 roku  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
 0050.9.2017  13 stycznia 2017 roku  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Załącznik
 0050.10.2017  16 stycznia 2017 roku ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze Załącznik
 0050.11.2017  16 stycznia 2017 roku przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Barczewo w sprawie dokumentu pod nazwą: Plan Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyn na lata 2016-2025  Załącznik
0050.12.2017 16 stycznia 2017 roku upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania Zarządzeń Burmistrza Barczewa Załącznik
0050.13.2017 16 stycznia 2017 roku upoważnienia Sekretarza Miasta do wydawania Zarządzeń Burmistrza Barczewa Załącznik
0050.14.2017 16 stycznia 2017 roku upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu Załącznik
0050.15.2017 25 stycznia 2017 roku realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowegow gminie Barczewo w 2017 roku

Zarządzenie

zał. 1

zał. 2

 0050.16.2017  25 stycznia 2017 roku  pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2017 roku

zał. 1

zał. 2

zał. 3 
 0050.17.2017  25 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie 0050.21.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 23 lutego 2015r. w srawie powołania Grupy Roboczej ds. Rewitalizacji miasta Barczewo w perspektywie programowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz powołania przedstawiciela Gminy Barczewo do Grupy Roboczej na poziomie miast Cittaslow, zmienione Zarządzeniem nr 0050.76.2016 z dnika 7 lipca 2016r. zmienione Zarządzeniem nr 0050.129.2016 z dnia 29 września 2016r.  Załącznik
 0050.18.2017  27 stycznia 2017 roku częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej link 
 0050.19.2017  27 stycznia 2017 roku upoważnienia Sekretarza Miasta do prowadzenia spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu Załącznik
 0050.20.2017  30 stycznia 2017 roku powołania Komisji Konkursowej  Załącznik
 0050.21.2017  30 stycznia 2017 roku powołania Komisji Konkursowej  Załącznik
0050.22.2017  02 lutego 2017 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2016/2017 Załącznik
 0050.23.2017  08 lutego 2017 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 roku Załącznik
 0050.24.2017  17 lutego 2017 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
 0050.25.2017  09 lutego 2017 roku powołania Gminnej Komisji Urbanistycno-Architektonicznej w Barczewie Załącznik
 0050.25a.2017  16 lutego 2017roku zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017  Załącznik
 0050.26.2017  16 lutego 2017roku oddania do bezpłatnego użytkowania w drodzej bezprzetargowej Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego Załącznik 
0050.27.2017  21 lutego 2017 roku  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2017 roku Załącznik
 0050.28.2017  02 marca 2017 powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 wraz z budową kanalizacji sanitarnej w drodze Nikielkowo-Wójtowo"  Załącznik
 0050.29.2017  02 marca 2017 powołąnia Komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz  badania i oceny ofert   Załącznik
 0050.30.2017  3 marca 2017 roku  zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2017  rok.

zarz?dzenie

zał?cznik

 0050.31.2017  9 marca 2017 roku  ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Barczewo w 2017 r Załącznik
 0050.32.2017  10 marca 2017  przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2016 rok Załącznik
 0050.33.2017  10 marca 2017  przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok  Załącznik
 0050.34.2017  14 marca 2017 określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
 0050.35.2017  14 marca 2017 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych Załącznik
 0050.36.2017  20 marca 2017 zmiany doZarządzenia nr 0050.35.2017 Burmistrza Barcewa z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedeszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych Załącznik
 0050.36a.2017  20 marca 2017  zmieniające zarządzenie nr 0050.25a.2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finasowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 Załącznik 
 0050.37.2017  23 marca 2017 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie Załącznik
 0050.38.2017  27 marca 2017 ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Miasta i Gminy Barczewo Załącznik
 0050.39.2017  27 marca 2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Załącznik
 0050.40.2017  27 marca 2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoira Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach Załącznik
 0050.41.2017  28 marca 2017 pryjęcia "Regulaminu zasaddofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo" Załącznik
0050.42.2017  29 marca 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok Załącznik 
0050.43.2017  31 marca 2017  przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2016 rok. Zał?cznik
0050.44.2017  03 kwietnia 2017  powołania Komisji Konkursowej  Załącznik
 0050.45.2017  04 kwietnia 2017 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego. Załącznik
 0050.46.2017  10 kwietnia 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok  Załącznik
 0050.47.2017  11 kwietnia 2017  zmieniające zarządzenie nr 0050.36a.2017 z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zatwierdzeniaplanu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 Załącznik 
 0050.48.2017  13 kwietnia 2017  ustalenia procedury załatwiania wniosków dotyczących kary zastępczej w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Załącznik
 0050.49.2017  13 kwietnia 2017  ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2017 r. Załącznik
 0050.50.2017  20 kwietnia 2017 sprzedaży nieruchomościgruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.51.2017 21 kwietnia 2017 zmiany budżetu gminy Barczewo na rok 2017 Załącznik
0050.52.2017 26 kwietnia 2017 powolania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.53.2017 27 kwietnia 2017 uchylenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie  Załącznik
0050.54.2017 27 kwietnia 2017 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Barczewo w sprawie dokumentu pod nazwą: Lokalny Program Rewitalizacji gminy Barczewo w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załącznik

0050.55.2017 04 maja 2017 zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2017  rok.

 Link

0050.56.2017 04 maja 2017 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Łęgajnach

Załącznik

0050.57.2017 04 maja 2017 określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

Załącznik

0050.58.2017 05 maja 2017 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Załącznik

0050.59.2017 05 maja 2017 zmiany składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

Załącznik

0050.60.2017 11 maja 2017 zmiany wplanach wydatków budżetu gminy Barczewo na rok 2017

Załącznik

0050.61.2017 11 maja 2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Barczewo

Załącznik

0050.62.2017 11 maja 2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Barczewo

Załącznik

0050.63.2017 11 maja 2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo

Załącznik

0050.64.2017 12 maja 2017 w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Kozłowskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

Załącznik

0050.65.2017 15 maja 2017 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Załącznik

0050.66.2017 17 maja 2017 powołania Komisji do odbioru robót budowlanych pn.: "Wykonanie rozbiórki i wieży pożarniczej w Ramsowie"

Załącznik

0050.67.2017 22 maja 2017 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zarządzenie

Załącznik

0050.68.2017 24 maja 2017 zmiany budżetu na rok 2017

Załącznik

0050.69.2017 29 maja 2017 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok

Załacznik

0050.70.2017 29 maja 2017 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

Zalącznik

0050.71.2017 29 maja 2017 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

Załącznik

0050.72.2017 29 maja 2017 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiegi w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

Załącznik

0050.73.2017 29 maja 2017 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2017/2018

Załącznik

0050.74.2017 30 maja 2017 przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej połozonej na terenie miasta Barczewo

Załącznik

0050.75.2017 30 maja 2017 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Załącznik

0050.76.2017 08 czerwca 2017 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępiowaniu oudzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Załącznik

0050.77.2017 12 czerwca 2017 przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barc zewo

Załącznik

0050.78.2017 12 czerwca 2017 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo

Załącznik

0050.79.2017 13 czerwca 2017 powołania Komisji ds. Budżetu Obywtelskiego

Załączniki

0050.80.2017 19 czerwca 2017

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2017  rok.

link
 0050.81.2017 20 czerwca 2017  nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

0050.82.2017 20 czerwca 2017 nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo 

 Załącznik

0050.83.2017  20 czerwca 2017 nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

0050.84.2017 20 czerwca 2017 nabycia niezabuodwanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

0050.85.2017 20 czerwca 2017 oddanie w użyczeniu nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

 Załącznik

0050.86.2017 20 czerwca 2017 nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

0050.87.2017 20 czerwca 2017 powołania Komisji Przetargowej do oceny spłnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Załącznik

0050.88.2017 20 czerwca 2017 nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

0050.89.2017 22 czerwca 2017 ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2017 roku

 Załącznik

0050.90.2017  22 czerwca 2017

Załącznik

0050.91.2017 27 czerwca 2017 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie

 Załącznik

0050.92.2017 29 czerwca 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026.

Zarządzenie

0050.93.2017 29 czerwca 2017 zmiany budżetu na rok 2017

Zarządzenie

zał. 1        3

0050.94.2017 29 czerwca 2017 nabycia działki położonej na terenie Gminy Barczewo

Załącznik

0050.95.2017 03 lipca 2017 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego

Zarządzenie

0050.96.2017 03 lipca 2017 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrolwotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo

Załącznik

0050.97.2017 04 lipca 2017 sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo

Załącznik

0050.98.2017 04 lipca 2017 przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki gruntu pod budynkiem w odpowiedniej części do powierzchni lokali mieszkalnych

Załącznik

0050.99.2017 04 lipca 2017 powołania Komisji Przetargowej dooceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowanu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 

Załącznik

0050.100.2017 05 lipca 2017 zmieniające zarządzenie nr 0050.47.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017

Załącznik

0050.101.2017 11 lipca 2017 nabycie niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo

Załącznik

050.102.2017 13 lipca 2017 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

Załącznik

0050.103.2017 13 lipca 2017 wprowadzający zmiany w "Regulamin zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo" stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 0050.41.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 28 marca 2017 roku

Załącznik

0050.104.2017 13 lipca 2017 upoważnienia Zastępcy Burmistrza Barczewa do składania oświadczeń w imieniu Gminy Barczewo

Załącznik

0050.105.2017 17 lipca 2017 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Załącznik

0050.106.2017 17 lipca 2017 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski"

Załącznik

0050.106a.2017 18 lipca 2017 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul. Targowej w Barczewie"

Załącznik

0050.107.2017 19 lipca 2017 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.

Załącznik

0050.108.2017 26 lipca 2017 reorganizacja formacji obrony cywilnej w gminie Barczewo

Załącznik

0050.108a.2017 27 lipca 2017 powołania Komisji Konkursowej

Załącznik

0050.109.2017 31 lipca 2017

częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Zarządzenie

Załącznik

0050.110.2017 31 lipca 2017  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej 
  Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026

Link

0050.111.2017 31 lipca 2017 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Załącznik

0050.112.2017 01 sierpnia 2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załącznik

0050.113.2017 01 sierpnia 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie

Załącznik

0050.114.2017 01 sierpnia 2017 powołania Komisji Przetargowej do oceny spelnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Załącznik

0050.115.2017 02 sierpnia 2017 powołania komitetu organizacyjnego "Dożynek Gminnych 2017" organizowanych 09 września 2017 r. w Barczewie w Amfiteatrze Miejskim przy ul. Niepodległości

Załącznik

0050.116.2017 03 sierpnia 2017 powołania Komisji do odbioru inwestycjii pn.: "Budowa piłkochwytów na plaży miejskiej w Zalesiu"

Załącznik

0050.117.2017 08 sierpnia 2017 ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2017 roku

Załącznik

0050.118.2017 09 sierpnia 2017 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Załącznik

0050.119.2017 09 sierpnia 2017 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "remont murawy boiska trawiastego przy ul. Północnej"

Załącznik

0050.120.2017  10 sierpnia 2017      powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert oraz w sprawie zmiany sekretarza w Komisjach Przetargowych powołanych z zarządzeniami  nr. 0050.99.2017 z dnia 4.07.2017, nr 0050.107.2017 z dnia 19.07.2017, nr 0050.114.2017 z dnia 1.08.2017 r.  Załącznik
0050.121.2017      
0050.122.2017 22 sierpnia 217 określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik

0050.123.2017 22 sierpnia 2017 zmiany w planach wydatków budżetu Gminy Barczewo na rok 2017

Załącznik

0050.124.2017 22 sierpnia 2017 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 roku

Załącznik

0050.125.2017  25 sierpnia 2017      powierzenia Pani Monice Hemmerling stanowiska Dyrektora  Szkoły Podstawowej  Nr. 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie      Załącznik
0050.126.2017  28 sierpnia 2017     zamiar nabycia nieruchomości gruntowej połozonej na terenie gminy Barczewo.  Załącznik
0050.127.2017  31 sierpnia 2017     ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

 Zarządzenie

Załącznik

 

0050.128.2017  31 sierpnia 2017      sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta  Zarządzenie
 0050.129.2017  31 sierpnia 2017       zbycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.130.2017  31 sierpnia 2017  zbycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.131.2017  31 sierpnia 2017       zbycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.132.2017  31 sierpnia 2017  zbycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.133.2017  31 sierpnia 2017  zbycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.134.2017  31 sierpnia 2017  zbycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.135.2017  1 września 2017  zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki  Zarządzenie
 0050.136.2017  1 września 2017  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 roku

 link

 0050.137.2017  4 września 2017      zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie  Zarządzenie
 0050.138.2017  4 września 2017     powołanie Zarządu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  Zarządzenie
 0050.139.2017  5 września 2017       powołania Komisj Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Załącznik
 0050.140.2017  8 września 2017      powołania Komsji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu  o udziale zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Załącznik
 0050.141.2017  8 września 2017  powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: Budowa urządzenia zabawowego na Jarzębinowym placu rekreacji i sportu, przy ul. Targowej w Barczewie w ramach zadania pn.:"Budowa Jerzębinowego placu rekreacji i sportu przy il. Targowej w Barczewie - II etap - budżet obywatelski"  Załącznik
 0050.142.2017  14 września 2017  sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.143.2017  14 września 2017  zbycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.144.2017  14 września 2017  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.145.2017  14 września 2017  sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
 0050.146.2017  19 września 2017  przekazanie Sołectwu Kierzliny mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
       
       

Załączniki

Zarządzenie 0050.2.2017 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.1.2017 (427.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.4.2017 (612.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.6.2017 (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.7.2017 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.10.2017 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.11.2017 (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.12.2017 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.13.2017 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.14.2017 (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.5.2017 (493.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.9.2017 (204.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.8.2017 (204.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15zał. 1 (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15 zał. 2 (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15 (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16 (171.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16z1. (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16z2 (161.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16z3 (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.19.2017 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.20.2017 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.21.2017 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.22.2017 (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.17.2017 (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.25.2017 (283.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.26.2017 (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.23.2017 (316.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.25.2017 (314.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.27.2017 (236.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30 (203.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
z30 (275.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.31.2017 (510kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.34.2017 (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.35.2017 (165.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.36.2017 (198.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzanie 0050.24.2017 (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.36.2017 (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.36a.2017 (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.37.2017 (381.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.41.2016 (848.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.39.2017 (219.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.40.2017 (218.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38 (206.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.43 (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.44.2017 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.42.2017 (890.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.33 (269.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.45 (350.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.32 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.28.2017 (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.29.2017 (176.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.46.2017 (624.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.47.2017 (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.48.2017 (320.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49 (240.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.50.2017 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
um789 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.51.2017 (670kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.53.2017 (398.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.54.2017 (496.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.56.2017 (708.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.57.2017 (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.58.2017 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.59.2017 (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzanie nr 0050.61.2017 (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.62.2017 (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.63.2017 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.60.2017 (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.64.2017 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.66.2017 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67z1 (276kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67 (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.68.2017 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.52.2017 (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.69.2017 (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.70.2017 (96.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.71.2017 (112.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.72.2017 (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.73.2017 (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.74.2017 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.75.2017 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.69.2017 (264.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.65.2017 (166.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.77.2017 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.78.2017 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.76.2017 (163.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.79.2017 (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2z93 (296kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1z93 (289kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3z93 (835.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93 (209.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95 (353kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.81.2017 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.82.2017 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.83.2017 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.84.2017 (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.85.2017 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.86.2017 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.88.2017 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.89.2017 (459.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.90.2017 (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.94.2017 (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.96.2017 (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.91.2017 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 0050.97.2017 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 0050.98.2017 (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 0050.100.2017 (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.87.2017 (137.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.87.2017 (137.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.101.2017 (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.102.2017 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.103.2017 (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.104.2017 (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.107.2017 (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.106.2017 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.106a.2017 (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.117.2017 (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109z1 (278.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109 (201.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.99.2017 (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.105.2017 (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.108.2017 (308kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.108a.2017 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.111.2017 (267.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.112.2017 (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.113.2017 (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.114.2017 (110.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.115.2017 (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr.0050.116.2017 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.118.2017 (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.119.2017 (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.124.2017 (427.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.123.2017 (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.122.2017 (373kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.127.2017 załącznik nr. 1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.126.2017 (395.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.127.2017 (447.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.128.2017 (377.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.129.2017 (461.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.130.2017 (462.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.131.2017 (461.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.132.2017 (460.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.133.2017 (460.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.134.2017 (460.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.135.2017 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.136.2017 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.137.2017 (412.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.138.2017 (437.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.142.2017 (351.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.143.2017 (450.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.144.2017 (447.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.145.2017 (353.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.146.2017 (493kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.120.2017 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.125.2017 (425.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.139.2017 (576.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.140.2017 (566.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.141.2017 (431.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2017-01-03 10:28:16
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2017-01-03 12:22:38
Ostatnia zmiana:2017-09-22 11:24:25
Ilość wyświetleń:1764

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij