Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BARCZEWO W 2018 ROKU

Ogłoszenie nr 500071216-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.
Barczewo: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BARCZEWO W 2018 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 51074357400000, ul. Plac Ratuszowy  1, 11010   Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 148 664, e-mail darek.b@barczewo.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://barczewo.bip.net.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BARCZEWO W 2018 ROKU
Numer referencyjny  BIOŚ.271.22.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z przekazaniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olsztynie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Barczewo w okresie 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Barczewo. Usługa obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych „u źródła”, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Barczewo, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barczewo; 2) odbieranie przeterminowanych leków i zużytych baterii zbieranych przez mieszkańców w punkcie PSZOK znajdującego się na terenie miasta Barczewo, 3) organizację, utrzymanie i prowadzenie na terenie miasta Barczewo Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dalej PSZOK o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2. PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie gminy Barczewo odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 4 załącznika nr 1 do umowy, 4) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo oraz w miejscowościach wiejskich wskazanych przez Zamawiającego gniazd do zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, wymienionych w tabeli nr 5 załącznika nr 1 do umowy, wysłanych w wersji elektronicznej przez Zamawiającego, który będzie na bieżąco aktualizował dane. 5) transport i przekazanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olsztynie odpadów komunalnych odebranych „u źródła”, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Barczewo na których powstają odpady komunalne, oraz odpadów zebranych w PSZOK - w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz.1289 z póź. zm.), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z póź. zm.).
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
90511000-2,
90512000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 710763
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne oraz wyjaśnienie dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Zamawiający - Gmina Barczewo w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. zamierza zawrzeć umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie na ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Barczewo w 2018 roku''. Gmina Barczewo stanowi jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Gmina Barczewo sprawuje nad Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Jednocześnie w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Równocześnie ponad 90% działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez gminę Barczewo.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BARCZEWO W 2018 ROKU

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,    ul. Wojska Polskiego 15 ,  11-010,  Barczewo,  kraj/woj. Polska

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (27.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Hodt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Hodt
Data wprowadzenia:2017-12-07 10:21:53
Opublikował:Aleksandra Hodt
Data publikacji:2017-12-07 10:26:38
Ostatnia zmiana:2017-12-07 10:26:53
Ilość wyświetleń:56

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij