Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa serwerowni oraz budowa hydrantu w Ratuszu miejskim w Barczewie”

Barczewo, dnia 26.06.2018 r.
Znak sprawy: BIOŚ.271.27.2018.PG.II
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Barczewo z siedzibą przy Placu
Ratuszowym 1, 11 – 010 Barczewo, REGON: 510743574, NIddfsP: 739-38-44-890
Telefon: (89) 514 84 39, Faks: (89) 514 85 62
Adres e – mail: przemyslaw.galka@barczewo.pl
Strona internetowa: www.barczewo.bip.net.pl
Godziny urzędowania: Poniedziałek 8
00 – 1600 , Wtorek – Piątek 700 – 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany
przedmiot zamówienia:
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa serwerowni oraz budowa
hydrantu w Ratuszu miejskim w Barczewie”.
Roboty budowlane polegające na przebudowie serwerowni oraz budowie hydrantu
obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przeniesienie istniejącego
serwera zlokalizowanego na parterze przy wejściu do pomieszczenia sąsiedniego,
wykonanie układu klimatyzacyjnego pracującego w systemie SPLIT oraz wykonanie
instalacji hydrantowej z rur stalowych w budynku Ratusza w Barczewie.
Prace należy wykonać na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją
pozwolenia na budowę nr Bw/25/2018 z dnia 08.05.2018 roku i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w
dokumentacji technicznej.
2) Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w projekcie budowlanym
zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr Bw/25/2018 z dnia 08.05.2018 roku oraz
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do
niniejszej umowy.
3) Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowią:
1) projekt budowlany;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
3) decyzja pozwolenia na budowę nr
Bw/25/2018 z dnia 08.05.2018 roku;
4) oferta wykonawcy.
5) Całość robót wykonać z uwzględnieniem uwag wydanych w zaleceniach
konserwatorskich w piśmie znak IZNR.5142.75.2018.mpk Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Olsztynie z dnia 31.01.2018 r. wraz z pismem znak
IZNR.5142.75.2018.mpk z dnia 15.02.2018 r. wprowadzającym zmianę do w/w pisma z
dnia 31.01.2018.
5) Dokumenty wymienione w pkt. 3 stanowić będą integralną część projektu umowy.
6) Koszt wszelkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi
wyłącznie Wykonawca.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.11.2018 r.
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Kryterium oceny ofert – cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
Posiadanie uprawnień budowlanych do prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych , elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
(lub równoważne) lub dysponowanie osobą posiadającą ww. uprawnienia.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego
wzoru formularza - załącznik Nr 1;
2) oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do prowadzenia robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych(lub równoważne) / oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą
uprawnienia j/w – załącznik nr 2;
3) kopię wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia
o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa – potwierdzoną
za zgodność z oryginałem.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie (Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo),
za pomocą faksu (89-514-85-62) lub drogą elektroniczną
przemyslaw.galka@barczewo.pl
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty sporządzone w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej
napisem: „Oferta na zadanie
: „Przebudowa serwerowni oraz budowa hydrantu w Ratuszu
miejskim w Barczewie
. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.
Termin składania ofert upływa w dniu
05.07.2018 r. do godz. 12:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferty należy składać, bądź przesyłać na poniższy adres:
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11 – 010 Barczewo
Pokój nr 1 – biuro obsługi interesanta
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
5) Zamawiający nie zwraca ofert, ani kosztów ich sporządzenia.
6) Zamawiający nie przewiduje wspólnej sesji otwarcia ofert.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30000 euro zatwierdzonym zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.44.2014
z dnia 16.04.2014 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz
Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo tel. (89)-514-84-39, e-mail:
sekretariat@barczewo.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji e- mail: iod@barczewo.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu
archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane wszystkim zainteresowanym niniejszym postępowaniem.
6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez okres 5 lat
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania
lub odrzuceniem jego oferty.
12. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki:
1) Wzór umowy;
2) Formularz cenowo-ofertowy
3) Oświadczenie;
Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej:
http://barczewo.bip.net.pl w zakładce
przetargi do 30 000 euro, w ogłoszeniu: Zapytanie ofertowe na przebudowę serwerowni oraz
budowę hydrantu w Ratuszu miejskim w Barczewie.

Załączniki

serwerownia III na bip (7.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Przemysław Gałka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2018-06-26 10:34:56
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2018-06-26 10:38:48
Ostatnia zmiana:2018-06-26 10:39:04
Ilość wyświetleń:70

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij