Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe „Budowa placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie, budżet obywatelski – Etap II”

 

Barczewo, dnia 28.06.2018 r.Znak sprawy: BIOŚ.271.33.2018.PG.I

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

I.ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Telefon: (89) 514 48 39 wew. 27, Faks: (89) 514 85 62

Adres e – mail: przemyslaw.galka@barczewo.pl

Strona internetowa: www.barczewo.bip.net.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 – 1600 , Wtorek – Piątek 700 – 1500

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie, budżet obywatelski – Etap II” na działkach nr 57/3, 59/13 obręb 2 w miejscowości Barczewo.

 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw o długości około 71,5 m (należy zakończyć na istniejącym ogrodzeniu) oraz wykonanie dwóch nawierzchni bezpiecznych z piasku pod urządzenia oznaczone w części graficznej projektu budowlanego literami „M” oraz „L” o powierzchni odpowiednio 55,38 m2 oraz 25,48 m2.

 3. Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (wraz z zawartymi w nim zmianami nieistotnymi) stanowiącym integralną część zaświadczenia Starosty Olsztyńskiego z dnia 07.09.2017 r. nr BHI.6743.3.27.2017.ŁR4, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 4. Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w dokumentacji technicznej.

 5. Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowią:

 1. projekt budowlany;

 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

 3. zaświadczenia Starosty Olsztyńskiego z dnia 07.09.2017 r. nr BHI.6743.3.27.2017.ŁR4

 4. oferta wykonawcy.

 1. Załącznikiem dodatkowym jest przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do kalkulacji kosztu wykonania przedmiotu umowy.

 2. Koszt wszelkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi wyłącznie Wykonawca.

 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych a także uznaje tę dokumentację za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej oraz zakresu prac.

 4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zamawiającemu dokonał oględzin oraz zapoznał się z przyszłym terenem budowy, a także uwzględnił w swojej ofercie wszelkie uwarunkowania dla tej inwestycji.

 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy na podstawie projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 31.08.2018 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryterium oceny ofert – cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

Posiadanie uprawnień budowlanych do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub dysponowanie osobą posiadającą ww. uprawnienia.

VI. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza - załącznik nr 1;

 2. oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub równoważne) / oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia j/w – załącznik nr 2;

 3. kopię wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia
  o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa – potwierdzoną
  za zgodność z oryginałem.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo),
za pomocą faksu (89-514-85-62) lub drogą elektroniczną przemyslaw.galka
@barczewo.pl

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty sporządzone w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na zadanie: „Budowa placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie, budżet obywatelski – Etap II”.
Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2018 r. godz.1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


Oferty należy składać, bądź przesyłać na poniższy adres:

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11 – 010 Barczewo

Pokój nr 1 – biuro obsługi interesanta

VIII. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:

 1. Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 3. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

 4. Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 5. Zamawiający nie zwraca ofert, ani kosztów ich sporządzenia.

 6. Zamawiający nie przewiduje wspólnej sesji otwarcia ofert.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro zatwierdzonym zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.44.2014 z dnia 16.04.2014 r.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
  bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo tel. (89)-514-84-39, e-mail: sekretariat@barczewo.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji e- mail: iod@barczewo.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.

5. Dane osobowe będą ujawniane wszystkim zainteresowanym niniejszym postępowaniem.

6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez okres 5 lat

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.


XI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych

 3. Wzór umowy

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://barczewo.bip.net.pl w zakładce przetargi do 30 000 euro, w ogłoszeniu: Zapytanie ofertowe na przebudowę serwerowni oraz budowę hydrantu w Ratuszu miejskim w Barczewie.Załączniki

Projekt_opis_plac_zabaw_Miła (271.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt_plan_plac_zabaw_Miła (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar_budowa placu zabaw_Miła (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (288.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 formularz oferty (21.6kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3 oświadczenie (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaproszenie do składania ofert (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz
Data wprowadzenia:2018-06-28 08:58:17
Opublikował:Mateusz
Data publikacji:2018-06-28 08:58:59
Ostatnia zmiana:2018-06-28 08:59:17
Ilość wyświetleń:518

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij