Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (kadencja 2018-2023)

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2018 ROK
 I (1) 2018 19 listopada 2018 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(2)2018 30 listopada 2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(3)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(4)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(5)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(6)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(7)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie  Załącznik
II(8)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik 
II(9)2018 30 listopada 2018 powołanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(10)2018 30 listopada 2018 ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego  Załącznik
II(11)2018 30 listopada 2018 uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Załącznik

Załącznik

II(12)2018 30 listopada 2018 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
II(13)2018 30 listopada 2018 podatku od nieruchomości  Załącznik
II(14)2018 30 listopada 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028  Załącznik
II(15)2018 30 listopada 2018 zmiany budżetu na 2018 rok Załącznik
III(16)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2019r. Załącznik
III(17)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
III(18)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
III(19)2018 27 grudnia 2018 zmiany uchwały nr XXXI(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin Załącznik
III(20)2018 27 grudnia 2018 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Załącznik
III(21)2018 27 grudnia 2018 przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2017 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 Załącznik
III(22)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Załącznik
III(23)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik
III(24)2018 27 grudnia 2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(25)2018 27 grudnia 2018 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(26)2018 27 grudnia 2018 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świdczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(27)2018 27 grudnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 Załącznik
III(28)2018 27 grudnia 2018 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2018 rok Załącznik
III(29)2018 27 grudnia 2018 ustalenia wykazu wydatków, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik
III(30)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
III(31)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
III(32)2018 27 grudnia 2018 określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2019 ROK
IV(33)2019  31 stycznia 2019 zmiany uchwały nr III(17)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2019 roku załącznik
IV(34)2019  31 stycznia 2019 powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie załącznik
IV(35)2019  31 stycznia 2019 upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barczewie do reprezentowania Rady Miejskiej w Barczewie załącznik
IV(36)2019  31 stycznia 2019 zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"  załącznik
IV(37)2019  31 stycznia 2019 Analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Barczewo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego załącznik
IV(38)2019  31 stycznia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegon dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

załącznik

załącznik

IV(39)2019  31 stycznia 2019 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Barczewo załącznik
IV(40)2019  31 stycznia 2019 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich załącznik
IV(41)2019  31 stycznia 2019 udzielania pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli załącznik
IV(42)2019  31 stycznia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  załącznik
IV(43)2019 31 stycznia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Załącznik, Załącznik   
Załącznik , Załącznik
Załącznik Załącznik Załącznik  załącznik załącznik

 

V(44)2019 28 luty 2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo Załącznik
V(45)2019 28 luty 2019 zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo Załącznik
V(46)2019 28 luty 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Załącznik
V(47)2019 28 luty 2019 udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16" Załącznik
V(48)2019 28 luty 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  Załącznik
V(49)2019 28 luty 2019 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2019 rok

Załącznik

załącznik1

V(50)2019 28 luty 2019 rozpatrzenia skargi na nieprawidłowo przeprowadzone wybory na sołtysa wsi Nikielkowo, Gmina Barczewo Załącznik
V(51)2019 28 luty 2019 nieprawidłowych działań Gminy Barczewo odnośnie drogi gminnej prowadzącej do posesji Skarżącego Załącznik
       

 

Załączniki

uchwała I(1)2018 (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II(3)2018 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(2)2018 (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(4)2018 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(5)2018 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(6)2018 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(7)2018 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(9)2018 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(10)2018 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(11)2018 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwałą nr II(12)2018 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do II(11)2018 (691.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(12)2018 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(13)2018 (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(14)2018 (901.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(15)2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(16)2018 (223.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(17)2018 (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(18)2018 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(19)2018 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(20)2018 (810.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(21)2018 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(22)2018 (256.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(23)2018 (505.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(24)2018 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(25)2018 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(26)2018 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(27)2018 (893.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(28)2019 (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(29)2018 (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(30)2018 (971.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(31)2018 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(32)2018 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana - dochody I (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana - wydatki I (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - dotacje. I xlsx (17.2kB) Zapisz dokument  
2019 - inwestycje. I xls (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - uchwała I (114.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - wydatki majątkowe I (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019- wydatki strukturalne.. I xlsx (29.2kB) Zapisz dokument  
2019-deficyt. I xls (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(33)2019 - Komisja Rewizyjna (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(34)2019 - Rada Społeczna (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(35)2019 - upoważnienie przewodniczącej Rady (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(36)2019 - anioł sukcesu (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(37)2019 - analiza (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(38)2019 - MPZP Nikielkowo (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalącznik do IV(38)2019 (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(39)2019 -dotacja (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(40)2019 -likwidacja (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(41)2019 - Bruksela (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(44)2019 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(45)2019 (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(46)2019 (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(50)2019 (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(51)2019 (132.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(49)2019 (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(47)2019 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(48)2019 (814.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Białecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Białecka
Data wprowadzenia:2018-11-23 07:47:45
Opublikował:Katarzyna Białecka
Data publikacji:2018-11-23 08:07:42
Ostatnia zmiana:2019-03-13 13:31:03
Ilość wyświetleń:555

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij