Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (kadencja 2018-2023)

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2018 ROK
 I (1) 2018 19 listopada 2018 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(2)2018 30 listopada 2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(3)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(4)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(5)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(6)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(7)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie  Załącznik
II(8)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(9)2018 30 listopada 2018 powołanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(10)2018 30 listopada 2018 ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego  Załącznik
II(11)2018 30 listopada 2018 uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Załącznik

Załącznik

II(12)2018 30 listopada 2018 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
II(13)2018 30 listopada 2018 podatku od nieruchomości  Załącznik
II(14)2018 30 listopada 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028  Załącznik
II(15)2018 30 listopada 2018 zmiany budżetu na 2018 rok Załącznik
III(16)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2019r. Załącznik
III(17)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
III(18)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
III(19)2018 27 grudnia 2018 zmiany uchwały nr XXXI(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin Załącznik
III(20)2018 27 grudnia 2018 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Załącznik
III(21)2018 27 grudnia 2018 przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2017 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 Załącznik
III(22)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Załącznik
III(23)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik
III(24)2018 27 grudnia 2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(25)2018 27 grudnia 2018 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(26)2018 27 grudnia 2018 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świdczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(27)2018 27 grudnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 Załącznik
III(28)2018 27 grudnia 2018 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2018 rok Załącznik
III(29)2018 27 grudnia 2018 ustalenia wykazu wydatków, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik
III(30)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
III(31)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
III(32)2018 27 grudnia 2018 określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2019 ROK
IV(33)2019  31 stycznia 2019 zmiany uchwały nr III(17)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2019 roku załącznik
IV(34)2019  31 stycznia 2019 powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie załącznik
IV(35)2019  31 stycznia 2019 upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barczewie do reprezentowania Rady Miejskiej w Barczewie załącznik
IV(36)2019  31 stycznia 2019 zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"  załącznik
IV(37)2019  31 stycznia 2019 Analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Barczewo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego załącznik
IV(38)2019  31 stycznia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegon dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

załącznik

załącznik

IV(39)2019  31 stycznia 2019 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Barczewo załącznik
IV(40)2019  31 stycznia 2019 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich załącznik
IV(41)2019  31 stycznia 2019 udzielania pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli załącznik
IV(42)2019  31 stycznia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  załącznik
IV(43)2019 31 stycznia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Załącznik, Załącznik   
Załącznik , Załącznik
Załącznik Załącznik Załącznik  załącznik załącznik

 

V(44)2019 28 luty 2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo Załącznik
V(45)2019 28 luty 2019 zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo Załącznik
V(46)2019 28 luty 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Załącznik
V(47)2019 28 luty 2019 udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16" Załącznik
V(48)2019 28 luty 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  Załącznik
V(49)2019 28 luty 2019 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2019 rok

Załącznik

załącznik1

V(50)2019 28 luty 2019 rozpatrzenia skargi na nieprawidłowo przeprowadzone wybory na sołtysa wsi Nikielkowo, Gmina Barczewo Załącznik
V(51)2019 28 luty 2019 nieprawidłowych działań Gminy Barczewo odnośnie drogi gminnej prowadzącej do posesji Skarżącego Załącznik
VI(52)2019 28 marca 2019 zmiany Statutu Gminy Barczewo Załącznik,
VI(53)2019 28 marca 2019 nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Barczewie Załącznik, zał
VI(54)2019 28 marca 2019 zmiany przebiegu i nazw ulic w miejscowości Wójtowo Załącznik, zał
VI(55)2019 28 marca 2019 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej Załącznik
VI(56)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sikerpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjncyh zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Załącznik
VI(57)2019 28 marca 2019  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik, zał.,
VI(58)2019 28 marca 2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia Załącznik, zał
VI(59)2019 28 marca 2019 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego Załącznik,
VI(60)2019 28 marca 2019 zmiany uchwałynr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
VI(61)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
VI(62)2019 28 marca 2019 uchylenia uchwały nr XLVI(331)2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Barczewo instrumentem płatniczym Załącznik
VI(63)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały nr III(32)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakłądu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik
VI(64)2019 28 marca 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
VI(65)2019 28 marca 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
VI(66)2019 28 marca 2019 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo Załącznik
VI(67)2019 28 marca 2019 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo Załącznik
 VII(68)2019  25 kwietnia 2019  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu
Obywatelskiego dla miasta Barczewa na rok 2020
Załącznik
 VII(69)2019  25 kwietnia 2019  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2019 rok
Załącznik
 VII(70)2019  25 kwietnia 2019  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barczewo a Gminą Dywity w sprawie współpracy przy prowadzeniu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działce Jeziora Wadąg-Gmina Barczewo (dz. nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowości Słupy - Gmina Dywity (dz. nr 1/4 obręb Myki) w sezonie kąpielowym w 2019 roku

Załącznik

Zał. 1

 VII(71)2019  25 kwietnia 2019  zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Nowoczesne nauki przyrodnicze w nowoczesnej szkole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Załacznik
 VII(72)2019  25 kwietnia 2019  ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo Załącznik
 VII(73)2019  25 kwietnia 2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Barczewie za 2018 rok; Załącznik
 VII(74)2019  25 kwietnia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
 VII(75)2019  25 kwietnia 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Załącznik
 VII(76)2019 25 kwietnia 2019 bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego Załącznik
 VIII(77)2019  28 maja 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Barczewa w kwestii nieprawidłowo?ci przy realizacji inwestycji budowy drogi gminnej na odcinku obejmuj?cym ul. Lawendow? w Nikielkowie Załącznik
 VIII(78)2019  28 maja 2019 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Barczewie Załącznik
 VIII(79)2019  28 maja 2019 uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomo?ci od Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie  Załącznik
 VIII(80)2019  28 maja 2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Załącznik 
 VIII(81)2019  28 maja 2019  w sprawie zgłoszenia Sołectwa Łęgajny do inicjatywy Samorz?du Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotycz?cej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku w zakresie Odnowy Wsi Załącznik
 VIII(82)2019  28 maja 2019  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok 2019 Załącznik
 VIII(83)2019  28 maja 2019  w sprawie przyjęcia "Regulaminu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k?pieli na wydzielonej czę?ci działki Jeziora Wad?g-Gmina Barczewo (dz.nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowo?ci Słupy - Gmina Dywity (dz. Nr ? obręb Myki) w sezonie k?pielowym w 2019 roku;  Załącznik
 VIII(84)2019  28 maja 2019

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ?cieków na terenie Gminy Barczewo

Załącznik

zał.1

 VIII(85)2019  28 maja 2019  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barczewo na lata 2019-2021;

Załącznik

zał.1

 VIII(86)2019  28 maja 2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu  Załącznik
 VIII(87)2019  28 maja 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  Zał?cznik
 VIII(88)2019  28 maja 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Załącznik 
 IX(89)2019  27 czerwca 2019 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2020 Załącznik, 1, 2, 3, 4, 5
 IX(90)2019  27 czerwca 2019  przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych Załącznik
 IX(91)2019  27 czerwca 2019  nadania statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie; Załącznik
 IX(92)2019  27 czerwca 2019  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; Załącznik
 IX(93)2019  27 czerwca 2019  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo; Załącznik, 1
 IX(94)2019  27 czerwca 2019  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nikielkowo, gmina Barczewo; Załącznik, 1, 2, 3 ,
 IX(95)2019  27 czerwca 2019  uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barczewo na lata 2019-2023" Załącznik ,
 IX(96)2019  27 czerwca 2019  określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barczewo Załącznik, 1
 IX(97)2019  27 czerwca 2019  udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania;  Załącznik
 IX(98)2019  27 czerwca 2019  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2018 rok; Załącznik
 IX(99)2019  27 czerwca 2019  udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok; Załącznik
 IX(100)2019  27 czerwca 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Załącznik
 IX(101)2019  27 czerwca 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Załącznik
X(102)2019 25 lipca 2019 nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wójtowo Załącznik
X(103)2019 25 lipca 2019 wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego realizacji zadania polegającego na odwodnieniu terenu w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w miejscowości Łęgajny Załącznik
X(104)2019 25 lipca 2019 zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Załącznik
X(105)2019 25 lipca 2019 przystąpienia Gminy Barczewo do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji Załącznik
X(106)2019 25 lipca 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Załącznik
X(107)2019 25 lipca 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Załącznik
XI(108)2019 27 sierpnia 2019  przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Barczewie do załatwienia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu  Zał?cznik
XI(109)2019 27 sierpnia 2019  zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie okre?lenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których wła?cicielem lub zarz?dzaj?cym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  Zał?cznik
XI(110)2019 27 sierpnia 2019

zatwierdzenia zmienionego "Planu Odnowy miejscowo?ci Lamkowo na lata 2019-2025";

 Zał?cznik

XI(111)2019 27 sierpień 2019 zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okre?lenia wysoko?ci wynagrodzenia za inkaso
Zał?cznik
XI(112)2019 27 sierpień 2019 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomo?ci, podatku rolnego oraz podatku le?nego od osób fizycznych w drodze inkasa, okre?lenie inkasentów i wysoko?ci wynagrodzenia
za inkaso;
 Zał?cznik
XI(113)2019 27 sierpnia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Zał?cznik
XI(114)2019 27 sierpnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Zał?cznik
XII(115)2019 30 wrze¶śnia 2019 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barczewa Załącznik
XII(116)2019 30 wrze¶śnia 2019 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowo¶ci Wójtowo Zał±cznik
XII(117)2019 30 wrze¶śnia 2019 zmiany Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo
 
Zał±cznik
XII(118)2019 30 wrze¶śnia 2019 przyst±pienia do sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo w obrębie geodezyjnym Barczewko oraz Bark Wrócikowo

 Zał±cznik

XII(119)2019 30 wrze¶śnia 2019 zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow"

Zał±cznik

1

XII(120)2019 30 wrześ¶nia 2019 uchylenia Uchwały Nr XXXVI (246) 2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 lutego 2017 roku  Zał±cznik
XII(121)2019 30 wrze¶śnia 2019 okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci Zał±cznik
XII(122)2019  30 wrześ¶nia 2019 uchylenia uchwały nr XVI(110)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 paĽdziernika 2015 roku w sprawie: opłaty targowej  Zał±cznik
XII(123)2019 30 wrześ¶nia 2019 zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej wBarczewie z dnia 20 paĽdziernika 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej;   Zał±cznik
XII(124)2019 30 wrze¶śnia 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028;  Zał±cznik
XII(125)2019 30 wrześ¶nia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Zał±cznik
     
     
       

 

Załączniki

uchwała I(1)2018 (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II(3)2018 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(2)2018 (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(4)2018 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(5)2018 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(6)2018 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(7)2018 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(9)2018 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(10)2018 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(11)2018 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwałą nr II(12)2018 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do II(11)2018 (691.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(12)2018 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(13)2018 (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(14)2018 (901.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(15)2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(16)2018 (223.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(17)2018 (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(18)2018 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(19)2018 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(20)2018 (810.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(21)2018 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(22)2018 (256.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(23)2018 (505.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(24)2018 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(25)2018 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(26)2018 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(27)2018 (893.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(28)2019 (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(29)2018 (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(30)2018 (971.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(31)2018 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(32)2018 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana - dochody I (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana - wydatki I (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - dotacje. I xlsx (17.2kB) Zapisz dokument  
2019 - inwestycje. I xls (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - uchwała I (114.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - wydatki majątkowe I (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019- wydatki strukturalne.. I xlsx (29.2kB) Zapisz dokument  
2019-deficyt. I xls (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(33)2019 - Komisja Rewizyjna (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(34)2019 - Rada Społeczna (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(35)2019 - upoważnienie przewodniczącej Rady (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(36)2019 - anioł sukcesu (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(37)2019 - analiza (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(38)2019 - MPZP Nikielkowo (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalącznik do IV(38)2019 (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(39)2019 -dotacja (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(40)2019 -likwidacja (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(41)2019 - Bruksela (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(44)2019 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(45)2019 (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(46)2019 (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(50)2019 (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(51)2019 (132.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(49)2019 (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(47)2019 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(48)2019 (814.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr VI(52)2019 (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr VI(56)2019 (282kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Preliminarz - załącznik do uchwały VI(57)2019 (136.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał nr VI(60)2019 (225.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała Nr VI(54)2019 (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(59)2019 (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(61)2019 (237.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(62)2019 (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(63)2019 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(65)2019 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(66)2019 (222.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała VI(53)2019 (101.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA VI(55)2019_ (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI(64)2019 (838.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI(57)2019 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI(58)2019 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr VI(58)2019 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik graficzny do uchwały Nr VI(53)2019 (463.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik graficzny do uchwały Nr VI(54)2019 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69 (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68 (767.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75 (872.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72 (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(71)2019 (147.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(76)2019 (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(70)2019 (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(70)2019 (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(73)2019 (429.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik graficzny (500.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019- zmiana WPF I.2019 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VI(67)2019.2019-03-28 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(85)2019 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(84)2019 (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(83)2019 (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(82)2019 (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(81)2019 (91.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(80)2019 (135.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(79)2019 (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(78)2019 (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(77)2019 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr VIII(85)2019 (198.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr VIII(84)2019 (188.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VIII(86)2019 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VIII(88)2019 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX(89)2019 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 do uchwały nr IX(89)2019 (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 do uchwały nr IX(89)2019 (187.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 do uchwały nr IX(89)2019 (181.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 do uchwały nr IX(89)2019 (99.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. do uchwały nr IX(94)2019 (268.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do regulaminu BO (118.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr IX(93)2019 (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały Nr IX(96)2019 z dnia 27 czerwca 2019 (132.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 do chwały nr IX(94)2019 (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX(96)2019 z dnia 27 czerwca 2019r_ (180.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX(95)2019 (366.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IX(90)2019 (98.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IX(92)2019 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr IX(91)2019 (146.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr IX(93)2019 (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr IX(94)2019 (450.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nrIX(100)2019 (839.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IX(101)2019 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IX(98)2019 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala nr IX(99)2019 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX(97)2019 (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(106)2019 (826.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(102)2019 (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(103)2019 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(104)2019 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(105)2019 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(107)2019 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(114)2019 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(113)2019 (864.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(112)2019 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(110)2019 (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(109)2019 (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(108)2019 (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(111)2019 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(125)2019 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(124)2019 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(123)2019 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(122)2019 (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(121)2019 (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(120)2019 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(119)2019 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(118)2019 (363.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(117)2019 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(116)2019 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(115)2019 (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do XII(119)2019 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
II(8)2019 (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Białecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Białecka
Data wprowadzenia:2018-11-23 07:47:45
Opublikował:Katarzyna Białecka
Data publikacji:2018-11-23 08:07:42
Ostatnia zmiana:2019-10-17 09:18:53
Ilość wyświetleń:1753

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij