Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Program Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008

 

ROCZNY PROGRAM

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Barczewo na 2008 rok

 

 

I. WSTĘP

Idea nowoczesnego państwa demokratycznego wiąże się nierozerwalnie z wykształceniem społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji oraz podejmowania odpowiedzialności za wspólne dobro. Jednym z elementów demokracji są organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego skupiające ludzi, którzy swoją działalnością aktywizują mieszkańców do współudziału w realizacji zadań wynikających z programu społeczno - gospodarczego Gminy.

Rada Miejska przyjmując niniejszy dokument deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie gdzie jest to możliwe, poprzez organizacje pozarządowe lub w ścisłym współdziałaniu z nimi.

 

 

II. Postanowienia ogólne

1.    Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1)    Gminie – rozumie się przez to Gminę Barczewo

2)    Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Barczewie,

3)    Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Barczewie,

4)    Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Barczewa,

5)    Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Miasta Barczewo,

6)    Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Miasta Barczewo.

7)    organizacji pozarządowej – rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie przepisów Ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

8)    podmiocie – rozumie się przez to:

a)    osobę prawną i jednostkę organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b)    Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

9)    przy udziale środków własnych – rozumie się przez to środki finansowe niepochodzące z Budżetu Gminy, przeznaczone na realizację zadania, o którego wsparcie finansowe organizacja pozarządowa lub podmiot ubiega się;

10)                 Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 

2.      Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, a wzajemne oddziaływanie regulują przepisy prawa.

3.      Uchwalając budżet Rada rezerwuje w nim środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

4.      Partnerami gminy mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmując działania, realizują zadania Gminy wynikające z odrębnych przepisów.

5.      Organizacje pozarządowe i podmioty winny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

 

 

III. Podmioty realizujące program współpracy.

Za przebieg współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami odpowiadają:

1.    Rada i jej Komisje w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy, utrzymania kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów w tym zapraszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów z głosem doradczym na posiedzenie Komisji stosownie do omawianej taktyki;

2.    Burmistrz w zakresie:

1)       wyznaczenia osoby, do której obowiązków należy bieżący kontakt z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i bazy danych o organizacjach pozarządowych i podmiotach, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, dysponowania środkami wydzielonymi w Budżecie Gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)       utrzymywania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów;

3)    oceny realizacji programu współpracy przez podległe komórki wewnętrzne  urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;

3.    Zespół opiniujący (powołany przez Burmistrza) w zakresie:

1)    opiniowania zadań publicznych zgłaszanych przez organizacje i organy Gminy, których realizacja odbywać się będzie przez oferenta wyłonionego w drodze publicznego konkursu;

2)    utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy organami Gminy a organizacjami pozarządowymi i podmiotami;

3)    zgłaszanie inicjatyw mających na celu wypracowanie form współpracy, które mogą być włączone do kolejnych rocznych programów współpracy.

 

 

IV. KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI w art.3 ust.3 USTAWY.

Ustala się, że współpraca w 2008 r przybierze następujące formy:

1.    Zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

2.    Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania przez wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Barczewo.

3.    Udostępnienie organizacjom pozarządowym i podmiotom strony internetowej Gminy Barczewo.

4.    Udostępnianie organizacjom pozarządowym i podmiotom lokalu na spotkania, konferencje, szkolenia .

 

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIE O DOTACJE Z BUDZETU GMINY.

Zadania do wykonania organizacjom pozarządowym zlecane będą w oparciu o ustawy: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tych ustaw, według następujących kryteriów:

1.      Powierzenie i wspieranie zadań publicznych odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Termin składania ofert podany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznych na 30 dni przed wyznaczoną datą konkursu.

2.      Z budżetu  Gminy mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy.

3.      Prawo do ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

4.      Szczegółowy wykaz zadań oraz wydzielone środki finansowe na ten cel określone zostały w załączniku nr 13 w uchwale budżetowej na 2008r.

5.      Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasadę powszechności, jawności, uczciwej konkurencji i formy pisemnej postępowania.

6.      Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

7.      Publicznego otwarcia ofert dokonuje Komisja wyznaczona przez Burmistrza. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

8.      Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia Umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

9.      Podmioty, które otrzymały dotację obowiązane są do realizacji zadania z należytą starannością z uwzględnieniem przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po realizacji Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik obowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z Ustawą, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.

11. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

12. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w Umowie, należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który Umowa została zawarta.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.    Program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w roku budżetowym 2008.

2.    W celu ustalenia zadań i wydzielenia środków finansowych w Uchwale Budżetowej na 2009r , organizacje pozarządowe i podmioty powinny złożyć własne oferty realizacji zadań publicznych w terminie do dnia 20 września 2008 roku.

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Gędas
Data utworzenia:2010-01-18 11:29:02
Wprowadził do systemu:Iwona Kućko
Data wprowadzenia:2010-01-18 11:29:20
Opublikował:Iwona Kućko
Data publikacji:2010-01-18 11:30:03
Ostatnia zmiana:2010-01-18 11:30:08
Ilość wyświetleń:3333
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij