Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Program Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARCZEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2009

 

 

Wstęp

Priorytetem Samorządu Gminy Barczewo jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi efektami takiej współpracy powinny być:

1. umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,

2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

3. wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

 

Program Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi określa ramowe zasady wspierania przez Samorząd Gminy działań organizacji pozarządowych poprzez zlecanie i powierzanie takim organizacjom realizacji ustawowych zadań gminy na zasadach, określonych w stosownych aktach prawnych (w szczególności w „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz w „Ustawie o finansach publicznych”).

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.    Program Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej, realizowanej przez Samorząd Gminy.

2.    Program określa ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi. W szczególności program określa priorytety zadań zlecanych i powierzanych takim organizacjom, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

3.    Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

b)    Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)     Organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d)    Programie - rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 roku.

4.    Obszar współpracy Samorządu Gminy Barczewo  i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Rozdział II

Formy współpracy

1.    Podstawową formą współpracy Samorządu Gminy Barczewo z Organizacjami jest zlecanie na drodze konkursów ogłaszanych przez Burmistrza realizacji zadań Organizacjom poprzez:

a)   powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)    wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.    W ramach współpracy Samorząd Gminy Barczewo i Organizacje informują się wzajemnie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

a)   publikowanie przez Samorząd Gminy Barczewo istotnych dla Organizacji informacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Barczewie,

b)   udostępnianie Organizacjom lokalu w Urzędzie Miejskim jako miejsca spotkań i wymiany informacji,

c)    przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w danym roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale I pkt 4 Programu), których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż wynikające z Programu,

d)   uzgadnianie listy zagadnień priorytetowych, o której mowa w Rozdziale IV, na kolejny rok budżetowy.

3.    Przyjmuje się jako zasadę konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, dotyczących działalności statutowej Organizacji, poprzez:

a)   informowanie Organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach odpowiednich Komisji Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą ww. projekty uchwał.

4.    Możliwe jest tworzenie wspólnych, doraźnych zespołów o charakterze doradczym, w wyniku zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu Samorządu Gminy lub Organizacji, w celu:

a)   opracowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,

b)   opracowania opinii w sprawach związanych z Programem,

c)    przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

5.    Inne formy współpracy Samorządu Gminy Barczewo z Organizacjami mogą obejmować w szczególności:

a)   udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.,

b)   organizację lub współudział Samorządu Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania Organizacji,

c)    nieodpłatne udostępnienie Organizacjom materiałów, związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

d)   wspieranie promocji działalności Organizacji uczestniczących w realizacji Programu.

 

 

Rozdział III

Zasady współpracy

1.    Zlecanie realizacji zadań Samorządu Gminy Barczewo organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

2.    Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Samorządu Gminy Barczewo.

 

 

Rozdział IV

Lista zagadnień priorytetowych

1.    Rada Miejska w Barczewie, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu Gminy Barczewo, wykazanych m.in. w „Programie współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Gminy a  organizacjami pozarządowymi”, wniosków corocznie składanych przez Organizacje Samorządowi, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z Organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2009 przez partnerów Programu jest najpilniejsza, należą:

a)   wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

b)   upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,

c)    organizacja festiwali muzycznych,

d)   podejmowanie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,

e)   kreowanie postaw przedsiębiorczych,

f)     rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą,

g)   działalność kulturalna, w szczególności jej alternatywne i niekomercyjne formy,

2.    Lista zagadnień, wymienionych w punkcie 1 stanowi wyjściową informację dla partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2009, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy pomiędzy Samorządem Gminy Barczewo a Organizacjami.

Szczegółowa lista kryteriów będzie precyzowana każdorazowo w ogłoszeniach konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo.

3.    Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

 

W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

 

Rozdział V

Lista zadań publicznych przewidzianych do realizacji w roku 2009

 

Na podstawie listy zagadnień priorytetowych jak w Rozdziale IV pkt 1 niniejszego Programu Współpracy, Rada Miejska proponuje w szczególności następującą, wstępną listę zadań publicznych Gminy przewidzianych do realizacji w roku 2009 przez organizacje pozarządowe:

 

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki

 

„Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki  Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego”

 

„Organizacja wystawy prezentującej dorobek twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu gminy Barczewo”

 

„Wsparcie realizacji działań na rzecz obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i zwyczajów ludowych”

 

„Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki chóralnej „Warmia Gaudet et Cantat”

 

Zadania mają na uwadze wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru i filmu.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:

a)   organizowanie wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych i innych działań z zakresu sztuk wizualnych, organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach,

b)   organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, prezentujących różne gatunki twórczości muzycznej,

c)    przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,

d)   edukacja kulturalna,wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, w tym: katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

e)   promocja wydarzeń kulturalnych,

f)     promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy i regionu,

g)   inne.

 

2. Zadania z zakresu sportu, turystyki i rekreacji

 

„ Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów”

 

„Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych promujących gminę”

 

„Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych”

 

 

Zadania mają na uwadze szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:

a)   prowadzenie zajęć treningowych,

b)   organizowanie zgrupowań sportowych,

c)    udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

d)   bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego

e)   inne.

 

3. Upowszechnianie sportu i rekreacji.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:

a)   organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

b)   inne.

 

4. Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:

a)    organizacja zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Barczewo,

b)    udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim rozgrywanych w ramach współzawodnictwa oraz innych imprezach rekreacyjnych i sportowych,

c)     szkolenie dzieci i młodzieży  w różnych dyscyplinach sportowych,

d)    organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez uczniowskie kluby sportowe,

e)    inne.

 

 

Rozdział. VI

Postanowienia końcowe

 

1.    Program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w roku budżetowym 2009r.

2.    W celu ustalenia zadań i wydzielenia środków finansowych w Uchwale Budżetowej na 2010r., organizacje pozarządowe i podmioty powinny złożyć własne oferty realizacji zadań publicznych w   terminie do  dnia 20 września 2009 roku.

3.    Rada Miejska uchwali roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok

4.    Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.

5.    W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz Barczewa.

 

Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Barczewo.

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Gędas
Data utworzenia:2010-01-18 11:31:07
Wprowadził do systemu:Iwona Kućko
Data wprowadzenia:2010-01-18 11:31:25
Opublikował:Iwona Kućko
Data publikacji:2010-01-18 11:31:07
Ostatnia zmiana:2010-01-18 11:48:07
Ilość wyświetleń:3561
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij