Zamknij okno Drukuj dokument

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2011 ROK

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza Barczewa - rok 2011

 

Nr zarządzenia

Z dnia

W sprawie

1/11

4 stycznia 2011r.

Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

2/11

4 stycznia 2011r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych 2011r.

3/11

4 stycznia 2011r.

Powołania Komisji Konkursowej- Oceniającej

4/11

4 stycznia 2011r.

Powołania Komisji Konkursowej- Oceniającej

5/11

5 stycznia 2011r .

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo

6/11

5 stycznia 2011r.

Podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2011 na jednostki realizujące

7/11

5 stycznia 2011r.

Ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

8/11

7 stycznia 2011r.

Trybu przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

9/11

11 stycznia 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i  oceny ofert

10/11

12 stycznia 2011r.

Zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2011 rok.

11/11

12 stycznia 2011r.

Powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Pani Małgorzacie Jasiukiewicz

12/11

 17 stycznia 2011r.

 Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oswiaty i Zdrowia w Barczewie do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

13/11

 

 

14/11

19 stycznia 2011r.

Nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo

15/11

24 stycznia 2011r.

Ogłoszenia konkursu o stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

16/11

24 stycznia 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

17/11

 

 

18/11

3 lutego 2011r.

Zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011

19/11

4 lutego 2011r.

Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

20/11

31 stycznia 2011r.

Upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej- informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

21/11

31 stycznia 2011.

Upoważnienia Dyrektora i Specjalisty pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzących postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

22/11

31 stycznia 2011r.

Zmiany zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr OR – 0151/9/11 z dnia 11.01.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

23/11

 

 

24/11

8 lutego 2011r.

Zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

25/11

9 lutego 2011r.

Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

26/11

9 lutego 2011r..

Określenia Regulaminu konkursu o stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

27/11

21 lutego 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i ceny ofert

28/11

22lutego 2011r.

Zatrudnienia Pani Małgorzaty Jasiakiewicz na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

29/11

22 lutego 2011r.

Częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

30/11

23 lutego 2011r.

Ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Barczewo realizowanych w 2011r.

31/11

25 lutego 2011r.

Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

32/11

25 lutego 2011rr.

Sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

33/11

1 marca 2011r.

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Barczewie

34/11

3 marca 2011r.

Zmieniającej zarządzenie nr 0151/18/11 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011

35/11

1 marca 2011r.

Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 0151/17/11 Burmistrza Barczewa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie

36/11

7 marca 2011r.

Sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewo

37/11

7 marca 2011r..

Zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

38/11

11 marca 2011r.

Powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

 

39/11

14 marca 2011r.

Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2011r.

40/11

21 marca 2011r

Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2010 rok

41/11

21 marca 2011r.

Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

42/11

21 marca 2011r.

Przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2010 rok

43/11

16 marca 2011r.

Ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie

44/11

21 marca 2011r.

Powołania zespołu ds. monitorowania systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Barczewa

45/11

29 marca 2011r.

Powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej

46/11

6 kwietnia 2011r.

Wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Barczewo

47/11

12 kwietnia 2011r.

Przeprowadzenia kontroli problemowej Przedszkola Miejskiego w Barczewie

48/11

12 kwietnia 2011r.

Powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych

49/11

12 kwietnia 2011r.

Powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych

50/11

 

 

51/11

19 kwietnia 2011r.

Określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo

52/11

20 kwietnia 2011r.

Nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo

53/11

21kwietnia 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

54/11

26 kwietnia 2011r.

Przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2010 rok

54A/11

29 kwietnia 2011r.

Ogłoszenia wyników II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo realizowanych w 2011r.

55/11

 

 

55A/11

29 kwietnia 2011r.

Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

56/11

9 maja 2011r.

Ustalenie miesięcznego limitu za korzystanie z telefonu służbowego- komórkowego dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barczewo

57/11

11 maja 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

58/11

19 maja 2011r.

Przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Olsztynie

59/11

23 maja 2011r.

Przeprowadzenia kontroli problemowej Gimnazjum Nr 1 w Barczewie

60/11

23 maja 2011r.

Przeprowadzenia kontroli problemowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie

61/11

31 maja 2011r.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

62/11

31 maja 2011r.

Zatwierdzenia projektu arkuszu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2011/2012

63/11

31 maja 2011r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2011/2012

64/11

31 maja 2011r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2011/2012

65/11

31 maja 2011r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2011/2012

66/11

31 maja 2011r.

Zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2011/2012

67/11

2 czerwca 2011r.

Nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo

68/11

7 czerwca 2011r.

Zmieniającej zarządzenie nr 0151/34/11z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011

69/11

10 czerwca 2011r.

Sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

70/11

10 czerwca 2011r.

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

71/11

22 czerwca 2011r.

Zmieniającej zarządzenie nr 0050/68/11 z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011

72/11

22 czerwca 2011r.

Powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

72A/11

29 czerwca 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

73/11

30 czerwca 2011r

Zmiany zarządzenia nr OR – 0050/57/11 z dnia 11.05.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

73A/10

30 czerwca 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny  ofert

74/11

30 czerwca 2011r.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2011rok

75/11

1 lipca 2011r.

Powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dożynek Gminnych w 2011roku

76/11

4 lipca 2011r.

Ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Barczewie i inne jednostki organizacyjne gminy/miasta

77/11

11 lipca 2011r.

Sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, położonych na terenie miejscowości Skajboty

78/11

18 lipca 2011r.

Częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

79/11

19 lipca 2011r.

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012

80/11

20 lipca 2011r.

Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej na terenie miasta Barczewo

81/11

25 lipca 2011r.

Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata  2011-2014

82/11

25 lipca 2011r.

Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

83/11

25 lipca 2011r.

Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

84/11

2 sierpnia 2011r.

Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

85/11

9 sierpnia 2011r.

Sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo

86/11

9 sierpnia 2011r.

Sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na  terenie Gminy Barczewo

86A/11

11 sierpnia 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

87/11

12 sierpnia 2011r

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

87A/11

9 sierpnia 2011r

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

88/11

16 sierpnia 2011r

Sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej ta terenie Gminy Barczewo

89/11

18 sierpnia 2011r

Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej a terenie Gminy Barczewo

90/11

27 czerwca 2011r

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

91/11

24 sierpnia 2011r

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

92/11

24 sierpnia 2011r

Zasad opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Barczewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

93/11

30 sierpnia 2011r

Określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 rok

93A/11

30 sierpnia 2011r

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

93B/11

31 sierpnia 2011r

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

94/11

 

 

95/11

1 września 2011r

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

96/11

5 września 2011r

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2011 rok

97/11

2 września 2011r

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

98/11

7 września 2011r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2011/2012

99/11

7 września 2011r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2011/2012

100/11

7 września 2011r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2011/2012

101/11

7 września 2011r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2011/2012

102/11

7 września 2011r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2011/2012

103/11

14 września 2011r

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

104/11

 

 

105/11

21września 2011r

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

106/11

22 września 2011r

Zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2011/2012

107/11

 

 

108/11

 

 

109/11

27 września 2011r

Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

110/11

27 września 2011r

Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

111/11

27 września 2011r

Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

112/11

27 września 2011r

Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

113/11

27 września 2011r

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

114/11

27 września 2011r

Sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Barczewo

115/11

27 września 2011r

Sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Barczewo

116/11

27 września 2011r

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

117/11

30 września 2011r

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

118/11

3 października 2011r

Sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1 i2 znajdujących się w budynku nr 38 położonym w Barczewie przy ulicy Mickiewicza wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej numerem ewidencyjnym 97/4 o pow. 178m2

119/11

4 października 2011r

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

120/11

4 października 2011r

Przygotowania gminnego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczeń powiatowych „DADAJ

121/11

6 października 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

122/11

6 października 2011r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2011rok

123/11

10 października 2011r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy Barczewo

124/11

10 października 2011r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy Barczewo

125/11

14 października 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

126/11

14 października 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

127/11

14 października 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

128/11

14 października 2011r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

129/11

14 października 2011r.

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

130/11

24 października 2011r.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej na terenie gminy Barczewo

131/11

25 października 2011r.

Ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

132/11

26 października 2011r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2011rok

133/11

26 października 2011r.

Zbycia samochodu marki TARPAN HONKER stanowiącego własność Gminy Barczewo

134/11

28 października 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

135/11

4 listopada 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

136/11

7 listopada 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

137/11

7 listopada 2011r.

Zmieniające zarządzenie Nr 0050/71/11 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011

138/11

7 listopada 2011r.

Ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego , organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

139/11

14 listopada 2011r.

Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022

140/11

14 listopada 2011r.

Uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2012r.

141/11

14 listopada 2011r.

Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

142/11

14 listopada 2011r.

Częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

143/11

16 listopada 2011r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo

144/11

17 listopada 2011r.

Powołania komisji przetargowej

145/11

23 listopada 2011r

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2011rok

146/11

25 listopada 2011r.

W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią w prawie własności gruntu

147/11

25 listopada 2011r.

Zmiany nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo

147A/11

25 listopada 2011r.

Sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo

148/11

25 listopada 2011r.

Sprzedaży lokali mieszkalnych od nr 1 do nr 19 znajdujących się w budynku nr 50 położonym w Barczewie przy ulicy Wojska Polskiego, wraz z udziałami w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 47/28 o pow. 1359m2

149/11

30 listopada 2011r.

Zmieniające zarządzenie nr 0050.137.11 z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011

150/11

1 grudnia 2011r.

Powołania Komisji do odbioru wykonanych prac remontowych i konserwatorskich w kościele św. Anny w Barczewie

150A/11

2 grudnia 2011r.

Powołania Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn.: ”Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęgajnach”

151/11

7 grudnia 2011r

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

152/11

7 grudnia 2011r.

Zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

153/11

7 grudnia 2011r.

Ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

154/11

6 grudnia 2011r

Powołania Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn.: „Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Barczewie”

155/11

7 grudnia 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

156/11

7 grudnia 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz badania oceny ofert

157/11

8 grudnia 2011r.

Powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie- kasety ekspozycyjne wykopalisk archeologicznych”

158/11

14 grudnia 2011r.

Powołania Komisji do odbioru wykonanej inwestycji pn.: „Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie”

159/11

15 grudnia 2011r.

Likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Barczewie

160/11

15 grudnia 2011r.

Zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Barczewie

161/11

20 grudnia 2011r,

 Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego oraz badania i oceny ofert

162/11

23 grudnia 2011r.

Częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej

163/11

27 grudnia 2011r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

164/11

27 grudnia 2011r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014

165/11

 

 

166/11

29 grudnia 2011r.

Powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny oferty

167/11

30 grudnia 2011r.

Zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2011rok

 

30 grudnia 2011r.

Zasad sporządzania bilansu skoligowanego Gminy Barczewo

 

Załączniki

1-11 (21.1kB)    
2-11 (202.6kB)    
3-11 (109.8kB)    
4-11 (24.4kB)    
5-11 (22.3kB)    
6-11 (727.9kB)    
7-11 (73.7kB)    
8-11 (70.7kB)    
9-11 (107.1kB)    
10-11 (28.5kB)    
11-11 (14.1kB)    
14-11 (24.7kB)    
15-11 (152.1kB)    
16-11 (102.5kB)    
18-11 (169.2kB)    
19-11 (14.9kB)    
20-11 (27.8kB)    
21-11 (27.6kB)    
22-11 (30.7kB)    
24-11 (217.6kB)    
25-11 (36.5kB)    
26-11 (104.1kB)    
27-11 (97.2kB)    
28-11 (18.9kB)    
29-11 (33.3kB)    
30-11 (100.8kB)    
31-11 (15.3kB)    
32-11 (14.9kB)    
33-11 (153.8kB)    
34-11 (77.1kB)    
35-11 (17.2kB)    
36-11 (21.3kB)    
37-11 (34.5kB)    
38-11 (63.9kB)    
39-11 (163.6kB)    
40-11 (2.7MB)    
41-11 (282.3kB)    
42-11 (56.3kB)    
43-11 (21.6kB)    
44-11 (36.8kB)    
45-11 (50.5kB)    
46-11 (16.5kB)    
47-11 (22.8kB)    
48-11 (26.7kB)    
49-11 (24.7kB)    
51-11 (58kB)    
52-11 (22.3kB)    
53-11 (97.5kB)    
54-11 (348.9kB)    
54A-11 (67.5kB)    
55A-11 (14.5kB)    
56-11 (30kB)    
57-11 (102.2kB)    
58-11 (42.8kB)    
59-11 (22.2kB)    
60-11 (22.8kB)    
61-11 (222.7kB)    
62-11 (56.3kB)    
63-11 (59.4kB)    
64-11 (98.6kB)    
65-11 (52.7kB)    
66-11 (147.7kB)    
67-11 (22.7kB)    
68-11 (85.7kB)    
69-11 (21kB)    
70-11 (14.8kB)    
71-11 (75.9kB)    
72-11 (101.3kB)    
72A-11 (104.2kB)    
73-11 (103.3kB)    
73A-11 (104.3kB)    
74-11 (231.8kB)    
75-11- (36.9kB)    
76-11 (106.3kB)    
77-11 (18.6kB)    
78-11 (35kB)    
79-11 (23.4kB)    
80-11 (18.4kB)    
81-11 (1.7MB)    
82-11 (251.1kB)    
83-11 (55kB)    
84-11 (15kB)    
85-11 (21.5kB)    
86-11 (21.7kB)    
86A-11 (106.8kB)    
87-11 (25.2kB)    
87A-11 (107kB)    
88-11 (19.5kB)    
89-11 (21.3kB)    
90-11 (98.6kB)    
91-11 (250.8kB)    
92-11 (78.2kB)    
93-11 (214.7kB)    
93A-11 (108.5kB)    
93B-11 (107.7kB)    
95-11 (107.5kB)    
96-11 (227.8kB)    
97-11 (103.9kB)    
98-11 (185.9kB)    
99-11 (234kB)    
100-11 (191.8kB)    
101-11 (218.6kB)    
102-11 (365.7kB)    
103-11 (23.1kB)    
105-11 (108.3kB)    
106-11 (216.8kB)    
109-11 (16.3kB)    
110-11 (15.9kB)    
111-11 (16kB)    
112-11 (15.5kB)    
113-11 (15.2kB)    
114-11 (14.9kB)    
115-11 (15.3kB)    
116-11 (246kB)    
117-11 (223.3kB)    
118-11 (29.7kB)    
119-11 (109.4kB)    
120-11 (95kB)    
zarządzenie 0151.12.11 (17.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marta Mikołajska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Mikołajska
Data wprowadzenia:2012-09-14 08:40:07
Opublikował:Marta Mikołajska
Data publikacji:2012-09-14 12:00:19
Ostatnia zmiana:2016-07-26 10:38:34
Ilość wyświetleń:2865