Zamknij okno Drukuj dokument

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2015 ROK

Numer zarządzenia z dnia w sprawie
0050.1.2015 9 stycznia 2015 roku ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Załącznik
0050.2.2015 9 stycznia 2015 roku podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2014 na jednostki realizujące. Załącznik
0050.3.2015 12 stycznia 2015 roku powołania Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie. Załącznik
0050.4.2015 12 stycznia 2015 roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2015 r. Załącznik
0050.5.2015 20 stycznia 2015 roku powołania komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.6.2015 20 stycznia 2015 roku realizacji zadań obronnych w gminie w 2015 r. Załącznik
0050.7.2015 20 stycznia 2015 roku realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Barczewo w 2015 r. Załącznik
0050.8.2015 31 stycznia 2015 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2015 r. Załącznik
0050.9.2015 3 lutego 2015 roku powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo. Załącznik
0050.10.2015 9 lutego 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 r. Załącznik
0050.11.2015 9 lutego 2015 roku zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015. Załącznik
0050.12.2015 9 lutego 2015 roku zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo. Załącznik
0050.13.2015 9 lutego2015 roku zatwierdzania aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2014/2015. Załącznik
0050.14.2015 10 lutego 2015 roku powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Barczewie. Załącznik
0050.15.2015 16 lutego 2015 roku powierzenia sekretarzowi niektórych spraw gminy. Załącznik
0050.16.2015 16 lutego 2015 roku powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Załącznik
0050.17.2015 16 lutego 2015 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewa. Załącznik
0050.18.2015 16 lutego 2015 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2014/2015. Załącznik
0050.19.2015 19 lutego 2015 roku powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo. Załącznik
0050.20.2015 23 lutego 2015 roku sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku nr 30 położonym we wsi Lamkowo Gmina Barczewo wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 279 o pow. 300 mkw. Załącznik
0050.21.2015 23 lutego 2015 roku powołania Grupy Roboczej ds. rewitalizacji miasta Barczewo w perspektywie programowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz powołania przedstawiciela Gminy Barczewo do Grupy Roboczej na poziom miast Cittaslow. Załącznik
0050.22.2015 2 marca 2015 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2015 r. Załącznik
0050.23.2015 2 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie 0050.11.2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na ro 2015. Załącznik
0050.24.2015 4 marca 2015 roku użyczenia nieruchomości na rzecz sołectwa Stare Włóki. Załącznik
0050.25.2015 6 marca 2015 roku użyczenia nieruchomości na rzecz sołectwa Radosty. Załącznik
0050.26.2015 9 marca 2015 roku nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.27.2015 17 marca 2015 roku przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2014 rok. Załącznik
0050.28.2015 17 marca 2015 roku przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok. Załącznik
0050.29.2015 18 marca 2015 roku powołania zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. Załącznik
0050.30.2015 18 marca 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.31.2015 30 marca 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.32.2015 2 kwietnia 2015 roku zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy Barczewo. Załącznik
0050.33.2015 10 kwietnia 2015 roku przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2014 rok. Załącznik
0050.34.2015 10 kwietnia 2015 roku ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego/licytacji/ na sprzedaż używanego kotła wodnego niskotemperaturowego VIESSMANN WERKE VITOPLEX 100 o mocy 170 KW z palnikiem gazowym. Załącznik
0050.35.2015 15 kwietnia 2015 roku zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.36.2015 15 kwietnia 2015 roku zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.37.2015 15 kwietnia 2015 roku zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.38.2015 15 kwietnia 2015 roku przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.39.2015 15 kwietnia 2015 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.40.2015 15 kwietnia 2015 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.41.2015 16 kwietnia 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.42.2015 17 kwietnia 2015 roku ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo. Załącznik
0050.43.2015 20 kwietnia 2015 roku powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Załącznik
0050.44.2015 20 kwietnia 2015 roku zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo. Załącznik
0050.45.2015 22 kwietnia 2015 roku powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Załącznik
0050.46.2015 22 kwietnia 2015 roku powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie. Załącznik
0050.47.2015 27 kwietnia 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.48.2015 27 kwietnia 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.50.2015 27 kwietnia 2015 roku upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. Załącznik
0050.51.2015 27 kwietnia 2015 roku powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Załącznik
0050.52.2015 29 kwietnia 2015 roku określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.53.2015 4 maja 2015 roku zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.54.2015 7 maja 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.55.2015 15 maja 2015 roku. oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich pomieszczeń Załącznik
0050.56.2015 18 maja 2015 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2015/2016. Załącznik
0050.57.2015 18 maja 2015 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2015/2016. Załącznik
0050.58.2015 18 maja 2015 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2015/2016. Załącznik
0050.59.2015 18 maja 2015 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2015/2016. Załącznik
0050.60.2015 18 maja 2015 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2015/2016. Załącznik
0050.61.2015 19 maja 2015 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie. Załącznik
0050.62.2015 20 maja 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.63.2015 20 maja 2015 roku użyczenia nieruchomości na rzecz Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo. Załącznik
0050.64.2015 20 maja 2015 roku użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Załącznik
0050.65.2015 21 maja 2015 roku zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Załącznik
0050.66.2015 22 maja 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.67.2015 22 maja 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.68.2015 25 maja 2015 roku powołania Komisji Konkursowej. Załącznik
0050.69.2015 26 maja 2015 roku zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Załącznik
0050.70.2015 26 maja 2015 roku odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie. Załącznik
0050.71.2015 26 maja 2015 roku zatwierdzenia aneksu projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 2015/2016. Załącznik
0050.72.2015 26 maja 2015 roku wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie. Załącznik
0050.73.2015 27 maja 2015 roku użyczenia nieruchomości na rzecz Sołectwa Kronowo. Załącznik
0050.74.2015 27 maja 2015 roku użyczenia części nieruchomości na rzecz organizacji pożytku publicznego PCK w Olsztynie. Załącznik
0050.75.2015 28 maja 2015 roku określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie. Załącznik
0050.76.2015 3 czerwca 2015 roku użyczenia części z nieruchomości na rzecz Sołectwa Kronowo. Załącznik
0050.77.2015 3 czerwca 2015 roku użyczenia nieruchomości na rzecz Sołectwa Niedźwiedź. Załącznik
0050.78.2015 3 czerwca 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo. Załącznik
0050.79.2015 5 czerwca 2015 roku ogłoszenia wyników Ii otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2015 r. Załącznik
0050.80.2015 8 czerwca 2015 roku powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie. Załącznik
0050.81.2015 11 czerwca 2015 roku bezpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz Centrum Kultury i Promocji w Barczewie. Załącznik
0050.82.2015 11 czerwca 2015 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo. Załącznik
0050.83.2015 19 czerwca 2015 roku powołania Komisji Przetargowej. Załącznik
0050.84.2015 19 czerwca 2015 roku nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.85.2015 22 czerwca 2015 roku powierzenia Pani Alicji Hannie Sawickiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie. Załącznik
0050.86.2015 22 czerwca 2015 roku przejęcia zadań i majątku przez Zespół Szkół w Barczewie. Załącznik
0050.87.2015 23 czerwca 2015 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.88.2015 24 czerwca 2015 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024. Załącznik
0050.89.2015 24 czerwca 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.90.2015 26 czerwca 2015 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024. Załącznik
0050.91.2015 26 czerwca 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.92.2015 26 czerwca 2015 roku użyczenia nieruchomości na rzecz Zakładu Usług Komunalnych. Załącznik
0050.93.2015 30 czerwca 2015 roku ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego /licytacji/ na sprzedaż używanego kotła wodnego niskotemperaturowego VIESSMANN WERKE VITOPLEX 100 o mocy 170 KW z palnikiem gazowym. Załącznik
0050.94.2015 9 lipca 2015 roku zmiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.95.2015 14 lipca 2015 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Załącznik
0050.96.2015 14 lipca 2015 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Załącznik
0050.97.2015 14 lipca 2015 roku powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Załącznik
0050.98.2015 14 lipca 2015 roku zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Załącznik
0050.99.2015 15 lipca 2015 roku powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na badania i oceny ofert. Załącznik
0050.100.2015 16 lipca 2015 roku nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.101.2015 20 lipca 2015 roku zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki. Załącznik
0050.102.2015 21 lipca 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.103.2015 21 lipca 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.104.2015 24 lipca 2015 roku przekazania Sołectwu wsi Kronowo składników mienia komunalnego do korzystania. Załącznik
0050.105.2015 24 lipca 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.106.2015 28 lipca 2015 roku przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024. Załącznik
0050.107.2015 28 lipca 2015 roku przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. Załącznik
0050.108.2015 31 lipca 2015 roku powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. Załącznik
0050.109.2015 27 sierpnia 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.109A.2015 31 lipca 2015 roku sprzedaży lokalu niemieszkalnego wraz z ułamkową częścią w prawie własności gruntu, położonego na terenie gminy Barczewo. Załącznik
0050.110.2015 31 lipca 2015 roku niezabudowanych działek położonych na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.111.2015 6 sierpnia 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.112.2015 10 sierpnia 2015 roku ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016. Załącznik
0050.113.2015 12 sierpnia 2015 roku ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych (drogi wewnętrzne), na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem i utrzymaniem na terenie miasta i Gminy Barczewo. Załącznik
0050.114.2015 12 sierpnia 2015 roku powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum. Załącznik
0050.115.2015 17 sierpnia 2015 roku ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.116.2015 19 sierpnia 2015 roku powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum. Załącznik
0050.117.2015 20 sierpnia 2015 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.118.2015 20 sierpnia 2015 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.119.2015 20 sierpnia 2015 roku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.120.2015 24 sierpnia 2015 roku przyjęcia Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo. Załącznik
0050.121.2015 26 sierpnia 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.122.2015 26 sierpnia 2015 roku określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok. Załącznik
0050.122A.2015 27 sierpnia 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.123.2015 28 sierpnia 2015 roku powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Zakup i montaż pięciu sztuk wiat przystankowych - Wójtowo, Kaplityny, Barczewo." Załącznik
0050.124.2015 2 września 2015 roku nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.125.2015 2 września 2015 roku zmiany zarządzenia nr 0050.114.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum. Załącznik
0050.126.2015 2 września 2015 roku nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.127.2015 2 września 2015 roku nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.128.2015 2 września 2015 roku nabycia zabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
0050.129.2015 3 września 2015 roku przekazania Sołectwu Stare Włóki składników mienia komunalnego do korzystania. Załącznik
0050.130.2015 3 września 2015 roku przekazania Sołectwu wsi Kronowo składników mienia komunalnego do korzystania. Załącznik
0050.131.2015 3 września 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.132.2015 3 września 2015 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny2015/2016. Załącznik
0050.133.2015 3 września 2015 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2015/2016. Załącznik
0050.134.2015 3 września 2015 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2015/2016. Załącznik
0050.135.2015 3 września 2015 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Załącznik
0050.136.2015 23 czerwca 2015 roku zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.137.2015 4 września 2015 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.138.2015 4 września 2015 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.139.2015 4 września 2015 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo. Załącznik
0050.140.2015 10 września 2015 roku powołania komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.141.2015 10 września 2015 roku przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczenia powiatowego. Załącznik
0050.142.2015 14 września 2015 roku sprzedaży udziału w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem. Załącznik
0050.143.2015 14 września 2015 roku zmiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo. Załącznik
0050.144.2015 28 września 2015 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015/2024. Załącznik
0050.145.2015 28 wrzesnia 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.146.2015 28 września 2015 roku określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Załącznik
0050.147.2015 29 września 2015 roku powołania komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.148.2015 30 września 2015 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015/2024. Załącznik
0050.149.2015 30 września 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.151.2015 5 października 2015 roku odwołania członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo. Załącznik
0050.152.2015 6 października 2015 roku częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej. Załącznik
0050.153.2015 8 października 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.154.2015 12 października 2015 roku uzupełnienia składu członków Gminnej Rady działalności pożytku Publicznego w Gminie Barczewo. Załącznik
0050.155.2015 21 października 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.156.2015 29 października 2015 roku zmieniające 0050.23.2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015. Załącznik
0050.157.2015 30 października 2015 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.158.2015 6 listopada 2015 roku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla gminy Barczewo" Załącznik
0050.159.2015 9 listopada 2015 roku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego". Załącznik
0050.160.2015 12 listopada 2015 roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025. Załącznik
0050.161.2015 12 listopada 2015 roku projektu budżetu Gminy Barczewo na 2016 rok. Załącznik
0050.162.2015 20 listopada 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok. Załącznik
0050.163.2015 20 listopada 2015 roku częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej. Załącznik
0050.164.2015 19 listopada 2015 roku nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie gminy Barczewo. Załącznik
0050.165.2015 19 listopada 2015 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo. Załącznik
0050.166.2015 19 listopada 2015 roku zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.167.2015 19 listopada 2015 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.168.2015 24 listopada 2015 roku powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadectwa ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Załącznik
0050.169.2015 24 listopada 2015 roku nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.170.2015 26 listopada 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.171.2015 30 listopada 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
0050.172.2015 2 grudnia 2015 roku przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Barczewo Załącznik
0050.173.2015 3 grudnia 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.174.2015 4 grudnia 2015 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Załącznik
0050.175.2015 8 grudnia 2015 roku zmiany zarządzenia Burmistrza nr 0050.52.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego Załącznik
0050.176.2015 17 grudnia 2015 roku nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.177.2015 22 grudnia 2015 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
0050.178.2015 23 grudnia 2015 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik
0050.179.2015 24 grudnia 2015 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 Załącznik
0050.180.2015 24 grudnia 2015 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok Załącznik

Załączniki

0050.106.2015 (29MB)    
Nr 24 (363.9kB)    
Nr 25 (365.5kB)    
Nr 26 (371kB)    
Nr 27 (42.6MB)    
Nr 28 (3.1MB)    
Nr 29 (343.1kB)    
Nr 30 (1.6MB)    
Nr 31 (3.9MB)    
nr 32 (361.9kB)    
Nr 33 (5.2MB)    
Nr 34 (471.1kB)    
Nr 35 (393.7kB)    
Nr 36 (390.3kB)    
Nr 37 (390.4kB)    
Nr 38 (357.5kB)    
Nr 39 (380.5kB)    
Nr 40 (381.7kB)    
Nr 41 (1.6MB)    
Nr 42 (3.2MB)    
Nr 43 (4.5MB)    
Nr 44 (2.4MB)    
Nr 45 (543.4kB)    
nr 46 (477.7kB)    
Nr 47 (3.9MB)    
Nr 48 (1.6MB)    
Nr 50 (741.7kB)    
Nr 51 (505.4kB)    
Nr 52 (1.3MB)    
Nr 53 (356.2kB)    
Nr 54 (6.2MB)    
Nr 55 (390.1kB)    
Nr 56 (1.2MB)    
Nr 57 (1.8MB)    
Nr 58 (1.2MB)    
Nr 59 (795.5kB)    
Nr 60 (1.2MB)    
Nr 61 (1.9MB)    
Nr 62 (1.6MB)    
Nr 63 (368.2kB)    
Nr 64 (374.2kB)    
Nr 65 (294.4kB)    
Nr 66 (2.7MB)    
Nr 67 (1MB)    
Nr 68 (256.7kB)    
Nr 69 (280.4kB)    
Nr 70 (251.6kB)    
Nr 71 (756.5kB)    
Nr 72 (357.2kB)    
Nr 73 (226.6kB)    
Nr 74 (417.2kB)    
Nr 75 (1MB)    
nr 76 (220.7kB)    
Nr 77 (221.6kB)    
Nr 78 (264.9kB)    
Nr 79 (745.4kB)    
Nr 80 (292.4kB)    
Nr 81 (252.3kB)    
Nr 82 (353.1kB)    
Nr 83 (1.9MB)    
Nr 84 (363.7kB)    
Nr 85 (362.4kB)    
Nr 86 (379.2kB)    
nr 87 (2.4MB)    
Nr 88 (4.1MB)    
nr 89 (1.2MB)    
Nr 90 (5.6MB)    
Nr 91 (6MB)    
Nr 92 (227.5kB)    
Nr 93 (1.2MB)    
Nr 94 (1.5MB)    
Nr 95 (452kB)    
Nr 96 (455kB)    
Nr 97 (447.4kB)    
Nr 98 (3MB)    
Nr 99 (957.2kB)    
Nr 100 (242.7kB)    
Nr 101 (1.6MB)    
Nr 102 (1MB)    
nr 103 (829.5kB)    
Nr 104 (309.7kB)    
Nr 105 (3.1MB)    
Nr 107 (2.2MB)    
nr 108 (1.3MB)    
Nr 109 A (238.6kB)    
Nr 109 (1MB)    
Nr 110 (233.3kB)    
Nr 111 (1.1MB)    
Nr 112 (1.9MB)    
Nr 113 (610.1kB)    
nr 114 (3.1MB)    
Nr 115 (225.6kB)    
Nr 116 (989.4kB)    
Nr 117 (229.2kB)    
Nr 118 (220.9kB)    
nr 119 (223.8kB)    
Nr 120 (5.9MB)    
Nr 121 (724.1kB)    
nr 122 (2.3MB)    
Nr 122A (1.1MB)    
Nr 123 (263kB)    
Nr 124 (233.7kB)    
Nr 125 (264kB)    
Nr 126 (233.9kB)    
Nr 127 (234.9kB)    
Nr 128 (238.9kB)    
Nr 129 (297.7kB)    
Nr 130 (291.4kB)    
Nr 131 (3.5MB)    
Nr 132 (653.9kB)    
Nr 133 (785.2kB)    
Nr 134 (1.2MB)    
Nr 135 (818.7kB)    
Nr 136 (4.3MB)    
Nr 137 (283.7kB)    
Nr 138 (282.8kB)    
Nr 139 (280.4kB)    
Nr 140 (1.8MB)    
nr 141 (966.5kB)    
Nr 142 (240.3kB)    
Nr 143 (242.7kB)    
Nr 144 (5.2MB)    
Nr 145 (6.8MB)    
Nr 146 (964.6kB)    
Nr 147 (1.2MB)    
Nr 148 (5.2MB)    
Nr 149 (4.8MB)    
Nr 151 (212.5kB)    
Nr 152 (484.4kB)    
Nr 153 (967.6kB)    
nr 154 (251.5kB)    
Nr 155 (5.5MB)    
Nr 156 (852.9kB)    
Nr 157 (3.1MB)    
Nr 158 (1.3MB)    
Nr 159 (1.4MB)    
Nr 160 (8.1MB)    
Nr 161 (36.2MB)    
Nr 162 (6.1MB)    
Nr 163 (508.9kB)    
Nr 164 (239.8kB)    
Nr 165 (228.8kB)    
Nr 166 (251kB)    
Nr 167 (226.1kB)    
Nr 168 (464.4kB)    
nr 169 (278.9kB)    
nr 170 (1MB)    
Nr 171 (701.5kB)    
Nr 172 (11.3MB)    
nr 173 (1.2MB)    
Nr 174 (964.3kB)    
Nr 175 (297.7kB)    
Nr 176 (229.1kB)    
Nr 177 (1MB)    
Nr 178 (489.2kB)    
nr 179 (4.1MB)    
Nr 180 (3.2MB)    
Zarzadzenie Nr 0050.12.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo. (2.1MB)    
Zarzadzenie Nr 0050.17.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo. (391.5kB)    
Zarządzenie Nr 0050.1.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2.1MB)    
Zarządzenie Nr 0050.2.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie podziału planow dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2014 na jednostki realizujące. (12MB)    
Zarządzenie Nr 0050.3.2015 Burmistzra Barczewa z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie (2.4MB)    
Zarządzenie nr 0050.4.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2015 r. (4MB)    
Zarządzenie Nr 0050.5.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.6MB)    
Zarządzenie Nr 0050.6.2015 Burmistrza Barczewa-szefa Obrony Cywilnej Gminy Barczewo z dnia 20.01.2015r. w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie w 2015 r. (7.7MB)    
Zarządzenie Nr 0050.7.2015 Burmistrza Barczewa-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Barczewo z dnia 22.01.2015 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie barczewo w 2015 r. (5.6MB)    
Zarządzenie Nr 0050.8.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w planach wydatków budzetu gminy Barczewo na 2015 r (1.3MB)    
Zarządzenie Nr 0050.9.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nierucomości stanowiących własność Gminy Barczewo (389.2kB)    
Zarządzenie Nr 0050.10.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 r. (2.9MB)    
Zarządzenie Nr 0050.11.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na ro 2015. (2.3MB)    
Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 9 lutego 2015 w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi warmińskiej w Barczewie na rok szkolny 20142015 (1.1MB)    
Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie (457.9kB)    
Zarządzenie Nr 0050.15.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 16 lutego 2015 r. (351.7kB)    
Zarządzenie Nr 0050.16.2015 Burmistrza barczewa z dnia 16 lutego 2015 r. powolania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (466.1kB)    
Zarządzenie Nr 0050.18.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Barczewie na rok szkolny 2014-2015 (1.2MB)    
Zarządzenie Nr 0050.19.2015 Burmistrza Barczewo z dnia 19 lutego 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Barczewo (405.4kB)    
Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku nr 30 polożonym we wsi Lamkowo Gmina Barczewo (410.1kB)    
Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powolania Grupy Roboczej ds. rewitalizacji miasta Barczewo w perspektywie programowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 (503.1kB)    
Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2015 r. (2.5MB)    
Zarządzenie Nr 0050.23.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.11.2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawi (924.9kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2016-07-21 08:42:47
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2016-07-26 08:39:57
Ostatnia zmiana:2016-07-26 08:40:11
Ilość wyświetleń:870