Zamknij okno Drukuj dokument

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2018 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2018 ROK

 

 

Numer zarządzenia

z dnia

w sprawie

 

0050.1.2018

3 stycznia 2018

podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018 na jednostki realizujące

Zarządzenie

0050.2.2018

3 stycznia 2018

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie

0050.3.2018

3 stycznia 2018

upoważniena Dryrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie

0050.4.2018

3 stycznia 2018

upoważniena pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach, decyzji administracyjnych

Zarządzenie

0050.5.2018

4 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.6.2018

4 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.7.2018

5 stycznia 2018

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie

Zarządzenie

0050.8.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie miasta Barczewo

Zarządzenie

0050.9.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie miasta Barczewo

Zarządzenie

0050.10.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.11.2018

8 stycznia 2018

zmiany w planach wydatkow bud?etu gminy Barczewo na 2018 rok.

zarz?dzenie

za? 1

0050.12.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.13.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.14.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15a.2018

11 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo        

Zarządzenie

0050.15b.2018

12 stycznia 2018

upoważnienia Sekretarza Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie

0050.15c.2018

12 stycznia 2018

powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15d.2018

12 stycznia 2018

powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.16.2018

16 stycznia 2018

realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Barczewo w 2018 roku

Zarządzenie

0050.17.2018

18 stycznia 2018

pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2018 roku

Zarządzenie

0050.18.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.19.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.20.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.21.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.22.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.23.2018

24 stycznia 2018

powołania Komisj do końcowego odbioru prac polegaj?cych na udrożnieniu kanalizacji w ulicy Kopernika w Barczewie

Zarządzenie

0050.24.2018

 

 

Zarządzenie

0050.25.2018

30 stycznia 2018

ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Miasta i Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.26.2018 30 stycznia 2018   ustalenia harmonogramu czynno?ci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteriów lokalnych naboru wraz z liczb? punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwiedzenia tych kryteriów    Zarządzenie
0050.27.2018 31 stycznia 2018 zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018

 Zarządzenie

0050.28.2018 2 lutego 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Link
0050.29.2018 2 lutego 2018 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Link
0050.30.2018 5 lutego 2018  przyjęcia "Regulaminu zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo

 Zarządzenie

0050.31.2018 6 lutego 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie

0050.32.2018  6 lutego 2018  zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

 Zarządzenie

0050.33.2018  7 lutego 2018  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo

 Zarządzenie

0050.34.2018 14 lutego 2018  zmieniające Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Zarządzenie

0050.35.2018 15 lutego 2018 zamiaru nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewa

 Zarządzenie

0050.36.2018 14 lutego 2018 zamiaru nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewa

 Zarządzenie

0050.37.2018 14 lutego 2018 zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

 Zarządzenie

0050.38.2018 15 lutego 2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018 roku  Zarządzenie
0050.39.2018      Zarz±dzenie
0050.40.2018 21 lutego 2018 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018r. Zarządzenie
0050.41.2018  21 lutego 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert;  Zarządzenie
0050.42.2018  22 lutego 2018     przekazania Sołectwu Łęgajny składników mienia komunalndego do korzystania

 Zarz±dzenie

0050.43.2018  22 lutego 2018     oddania w użyczenie nieruchomo¶ci położonej na terenie miasta Barczewo

 Zarz±dzenie

0050.44.2018 

 anulowane  anulowane

 Zarz±dzenie

0050.45.2018  26 lutego 2018     zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

 Zarz±dzenie

 0050.46.2018 1 marca 2018        zmiany budżetu Gminy na 2018 rok  Link
 0050.47.2018  5 marca 2018 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania Publiczne Gminy Barczewo      Zarządzenie
 0050.48.2018  7 marca 2018 powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej   Zarządzenie
 0050.49.2018  13 marca 2018 zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Barczewo i będącego w wużytkowaniu wieczystym osoby fizycznej w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego   Zarządzenie
 0050.50.2018  14 marca 2018 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2017 roku  Zarządzenie
0050.51.2018  14 marca 2018 przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok  Zarządzenie
0050.52.2018
0050.53.2018 21 marca 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

Link

0050.54.2018 22 marca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie

 

Załączniki

1z11 (274.5kB)    
11 (204kB)    
Zarządzenie 0050.1.2018 (104.9kB)    
Zarządzenie 0050.2.2018 (665.8kB)    
Zarządzenie 0050.3.2018 (111.5kB)    
Zarządzenie 0050.4.2018 (142.7kB)    
Zarządzenie 0050.5.2018 (108.6kB)    
Zarządzenie 0050.6.2018 (108.7kB)    
Zarządzenie 0050.8.2018 (313.1kB)    
Zarządzenie 0050.9.2018 (345.1kB)    
Zarządzenie 0050.10.2018 (306kB)    
Zarządzenie 0050.12.2018 (169.3kB)    
Zarządzenie 0050.13.2018 (166.7kB)    
Zarządzenie 0050.14.2018 (165.2kB)    
Zarządzenie 0050.15.2018 (164.8kB)    
Zarządzenie 0050.7.2018 (746.5kB)    
Zarządzenie 0050.22.2018 (134.5kB)    
Zarządzenie 0050.21.2018 (141.3kB)    
Zarządzenie 0050.20.2018 (135.5kB)    
Zarządzenie 0050.19.2018 (129.5kB)    
Zarządzenie 0050.18.2018 (142.2kB)    
Zarządzenie 0050.16.2018 (2.2MB)    
Zarządzenie 0050.15d.2018 (121.3kB)    
Zarządzenie 0050.15c.2018 (107.7kB)    
Zarządzenie 0050.15b.2018 (113.5kB)    
Zarządzenie 0050.15a.2018 (118.6kB)    
Zarządzenie 0050.26.2018 (1.6MB)    
Zarządzenie 0050.25.2018 (149.9kB)    
Zarządzenie 0050.23.2018 (137.4kB)    
Zarządzenie 0050.17.2018 (2MB)    
Zarządzenie 0050.33.2018 (172.1kB)    
Zarządzenie 0050.32.2018 (372.3kB)    
Zarządzenie 0050.31.2018 (218.6kB)    
Zarządzenie 0050.30.2018 (2MB)    
Zarządzenie 0050.27.2018 (662.5kB)    
0050.38.2018 (1.6MB)    
Zarządzenie 0050.37.2018 (1.1MB)    
Zarządzenie 0050.36.2018 (325.2kB)    
Zarządzenie 0050.35.2018 (127.9kB)    
Zarządzenie 0050.34.2018 (131.5kB)    
0050.40.2018 (128.9kB)    
Zarządzenie 0050.45.2018 (521.6kB)    
Zarządzenie 0050.43.2018 (135.1kB)    
Zarządzenie 0050.42.2018 (175.9kB)    
Zarządzenie 0050.41.2018 (51.4kB)    
Zarządzenie nr 0050.50.2018 (6.1MB)    
Zarządzenie nr 0050.51.2018 (2.7MB)    
Zarządzenie 0050.49.2018 (1.4MB)    
Zarządzenie 0050.48.2018 (206.2kB)    
Zarządzenie 0050.47.2018 (174.4kB)    
Zarządzenie 0050.54.2018 (246.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2018-01-09 14:55:42
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2018-01-11 07:26:10
Ostatnia zmiana:2018-03-22 12:55:35
Ilość wyświetleń:347