Zamknij okno Drukuj dokument

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2018 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2018 ROK

 

 

Numer zarządzenia

z dnia

w sprawie

 

0050.1.2018

3 stycznia 2018

podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018 na jednostki realizujące

Zarządzenie

0050.2.2018

3 stycznia 2018

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie

0050.3.2018

3 stycznia 2018

upoważniena Dryrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie

0050.4.2018

3 stycznia 2018

upoważniena pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach, decyzji administracyjnych

Zarządzenie

0050.5.2018

4 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.6.2018

4 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.7.2018

5 stycznia 2018

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie

Zarządzenie

0050.8.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie miasta Barczewo

Zarządzenie

0050.9.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie miasta Barczewo

Zarządzenie

0050.10.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.11.2018

8 stycznia 2018

zmiany w planach wydatkow bud?etu gminy Barczewo na 2018 rok.

zarz?dzenie

za? 1

0050.12.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.13.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.14.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomości gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15a.2018

11 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo        

Zarządzenie

0050.15b.2018

12 stycznia 2018

upoważnienia Sekretarza Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie

0050.15c.2018

12 stycznia 2018

powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15d.2018

12 stycznia 2018

powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.16.2018

16 stycznia 2018

realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Barczewo w 2018 roku

Zarządzenie

0050.17.2018

18 stycznia 2018

pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2018 roku

Zarządzenie

0050.18.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.19.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.20.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.21.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.22.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.23.2018

24 stycznia 2018

powołania Komisj do końcowego odbioru prac polegaj?cych na udrożnieniu kanalizacji w ulicy Kopernika w Barczewie

Zarządzenie

0050.24.2018

 

 

Zarządzenie

0050.25.2018

30 stycznia 2018

ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Miasta i Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.26.2018 30 stycznia 2018   ustalenia harmonogramu czynno?ci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteriów lokalnych naboru wraz z liczb? punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwiedzenia tych kryteriów    Zarządzenie
0050.27.2018 31 stycznia 2018 zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018

 Zarządzenie

0050.28.2018 2 lutego 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Link
0050.29.2018 2 lutego 2018 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Link
0050.30.2018 5 lutego 2018  przyjęcia "Regulaminu zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo

 Zarządzenie

0050.31.2018 6 lutego 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie

0050.32.2018  6 lutego 2018  zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

 Zarządzenie

0050.33.2018  7 lutego 2018  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo

 Zarządzenie

0050.34.2018 14 lutego 2018  zmieniające Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Zarządzenie

0050.35.2018 15 lutego 2018 zamiaru nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewa

 Zarządzenie

0050.36.2018 14 lutego 2018 zamiaru nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewa

 Zarządzenie

0050.37.2018 14 lutego 2018 zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

 Zarządzenie

0050.38.2018 15 lutego 2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018 roku  Zarządzenie
0050.39.2018      Zarz?dzenie
0050.40.2018 21 lutego 2018 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018r. Zarządzenie
0050.41.2018  21 lutego 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert;  Zarządzenie
0050.42.2018  22 lutego 2018     przekazania Sołectwu Łęgajny składników mienia komunalndego do korzystania

 Zarz?dzenie

0050.43.2018  22 lutego 2018     oddania w użyczenie nieruchomo?ci położonej na terenie miasta Barczewo

 Zarz?dzenie

0050.44.2018 

 anulowane  anulowane

 Zarz?dzenie

0050.45.2018  26 lutego 2018     zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

 Zarz?dzenie

 0050.46.2018 1 marca 2018        zmiany budżetu Gminy na 2018 rok  Link
 0050.47.2018  5 marca 2018 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania Publiczne Gminy Barczewo      Zarządzenie
 0050.48.2018  7 marca 2018 powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej   Zarządzenie
 0050.49.2018  13 marca 2018 zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Barczewo i będącego w wużytkowaniu wieczystym osoby fizycznej w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego   Zarządzenie
 0050.50.2018  14 marca 2018 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2017 roku  Zarządzenie
0050.51.2018  14 marca 2018 przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok  Zarządzenie
0050.52.2018 15 marca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny oferty Zarządzenie
0050.53.2018 21 marca 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

Link

0050.54.2018 22 marca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie

0050.55.2018 22 marca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.56.2018 26 marca 2018 zmiany w planach wydatków budzetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarządzenie
0050.57.2018 27 marca 2018 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego Zarządzenie
0050.58.2018 28 marca 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarządzenie
0050.59.2018 29 marca 2018 określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.60.2018 29 marca 2018 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.61.2018 29 marca 2018 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.62.2018 4 kwietnia 2018 przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2017 rok Zarządzenie
0050.63.2018 5 kwietnia 2018 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej  Zarz?dzenie
0050.64.2018 6 kwietnia 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarz±dzenie
0050.65.2018 9 kwietnia 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarz±dzenie
0050.66.2018 9 kwietnia 2018 powołania Komisji orzetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarz±dzenie
0050.67.2018 10 kwietnia 2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz roowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnosć Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.68.2018 10 kwietnia 2018 nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.69.2018 12 kwietnia 2018 oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.70.2018 12 kwietnia 2018 sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.71.2018 16 kwietnia 2018 ogłoszenia wyników II otwartego ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018 roku Zarządzenie
0050.72.2018 18 kwietnia 2018 nabycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie Gminy Barczewo Zarz?dzenie
0050.73.2018 19 kwietnia 2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.74.2018 19 kwietnia 2018 określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe Zarządzenie
0050.74a.2018 19 kwietnia 2018 powołania Komisji do wykonywania przeglądu i oceny stanu technicznego placu zabaw Zarządzenie
0050.75.2018 24 kwietnia 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.76.2018 24 kwietnia 2018 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Zarządzenie
0050.77.2018 27 kwietnia 2018 powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomo?ci Zarz?dzenie
0050.78.2018 27 kwietnia 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarz?dzenie
0050.79.2018 7 maja 2018 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarz?dzenie
0050.80.2018 8 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.81.2018 8 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.82.2018 8 maja 2018 zmieniejące zarządzenie 0050.125.2017 z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie powierzenia Pani Monice Hemmerling stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.83.2018 10 maja 2018 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.84.2018 10 maja 2018 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.85.2018 10 maja 2018 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudwanej, położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.86.2018 10 maja 2018 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.87.2018 10 maja 2018 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.88.2018 10 maja 2018 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewa Zarządzenie
0050.89.2018 11 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.90.2018 16 maja 2018 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Prac remontowych tarasu w remizie OSP w Barczewie ul. Olsztyńska 5, w celu zabezpieczenia pomieszczeń znajduj±cych się pod tarasem, przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi poprzez wykonanie zadaszenia." Zarz±dzenie
0050.91.2018 16 maja 2018 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa o¶wietlenia ulicznego w miejscowo¶ci Łegajnach I etap - fundusz sołecki i budżet" Zarz±dzenie
0050.92.2018 16 maja 2018 zmieniaj±ce zarz±dzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych Zarz±dzenie
0050.93.2018 16 maja 2018 zmieniaj±ce zarz±dzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zarz±dzenie
0050.94.2018 18 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.95.2018 23 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publcznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.96.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.97.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.98.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.99.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.100.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.101.2018  28 maja 2018 zatweirdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2017/2018 Zarządzenie
0050.102.2018 28 maja 2018 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.103.2018 28 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.104.2018 29 maja 2018  powołania Komisji Przetargwej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w  postępowaniu o udzielenie zamóweinia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.105.2018 29 maja 2018 powołania Komisji do odbioru robót rozwiązania kolizji kanału istniejącego o300 mm z kanałem projektowym o400 mm na odcinku D1' do D4 na działkach 510/1 i 510/2 przy realizacji zadania pn.: "Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji" Zarządzenie
0050.106.2018 29 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej o oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.107.2018 30 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.108.2018 30 maja 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarządzenie
0050.109.2018 4 czerwca 2018 określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.110.2018 07 czerwca 2018 zmiany składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo  Załącznik
0050.111.2018 07 czerwca 2018 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji" wykonanego na podstawie umowy nr BIOŚ 272.15.2017 z dnia 18.10.2017r.  Załącznik
0050.112.2018 12 czerwca 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału wpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Załącznik
0050.113.2018 12 czerwca 2018 oddanie w użyczenie w drodze przetargowej na rzecz organizacji pożytku publicznego PCK Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy w Olsztynie zamieszczonych w załączniku nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Barczewo Załącznik
0050.114.2018 15 czerwca 2018 wyboru banku do bankowej obsługi budĽetu Gminy Barczewo

Zarz±dzenie

0050.115.2018      
0050.116.2018 18 czerwca 2018 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Załącznik

załącznik

0050.117.2018 20 czerwca 2018 powołania Komisji do odbioru pn.: "Budowa o¶wietlenia ulicznego w miejcowo¶ciTumiany"

Zarz±dzenie

0050.118.2018 22 czerwca 2018 wdrożenia procedury podzielonej płatno¶ci VAT

Zarz±dzenie

0050.119.2018 27 czerwca 2018 powołania Komisji do odbioru pn.: "Budowa o¶wietlenia ulicznego Kierzbuń" -fundusz sołecki Tumiany

Zarz±dzenie

0050.120.2018 27 czerwca 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028

Link

0050.121.2018 27 czerwca 2018 zmiany budĽetu gminy Barczewo na 2018 rok

Link

0050.122.2018 27 czerwca 2018 organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Barczewo oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej

Zarz±dzenie

0050.123.2018 3 lipca 2018 powołania do Komisji do odbioru zadania pn.:"Zadaszenie sceny, budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kaplityny" na działce nr 114 w obrębie Kaplityny, gmina Barczewo

Zarz±dzenie

0050.124.2018 3 lipca 2018 powołania Komisji do odbioru zadania.:"Budowa bieżni lekkoaltetycznej wraz z obiektami towarzysz±cymi przy ul. Północnejw Barczewie"

Zarz±dzenie

0050.125.2018 3 lipca 2018 oddania w użyczenie nieruchomo¶ci położonej na terenie miasta Barczewa

Zarz±dzenie

0050.126.2018 5 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarz±dzenie

0050.127.2018 6 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarz±dzenie

0050.128.2018 6 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarz±dzenie

0050.129.2018 6 lipca 2018 zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz na wolne stanowiska kierownicze gminnych jednostek

Zarz±dzenie

0050.130.2018 6 lipca 2018 powołan ia Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa odcinka sieci wodoci±gowej w drodze Wójtowo-Nikielkowo"

Zarz±dzenie

0050.131.2018 12 lipca 2018

zmiany budżetu  gminy Barczewo na 2018 rok

Załącznik

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

0050.132.2018 17 lipca 2018 powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo Załącznik
0050.133.2018 17 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.134.2018 18 lipca 2018 powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie Załącznik
0050.135.2018 24 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.136.2018 27 lipca 2018 zbycia nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Barczewo Załącznik
 0050.137.2018  31 lipca 2018  w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Załącznik
 0050.138.2018  2 sierpnia 2018  powołania zespołu organizacyjnego "Dożynki Gminne 2018"  Załącznik
 0050.139.2018  2 sierpnia 2018  powierzenia Pani Dorocie Mikołajczuk stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
 0050.140.2018  2 sierpnia 2018  powołania Komisji do odbioru zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny"  Zarządzenie
0050.141.2018 3 sierpnia 2018  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028

 Zarządzenie Informacja zał.1 zał.2 zał.3 zał.4

0050.142.2018  3 sierpnia 2018  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.  Załącznik
 0050.143.2018   3 sierpnia 2018  zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.30.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 5.02.2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo".  Zarządzenie
 0050.144.2018  7 sierpnia 2018  oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo.  Zarządzenie
 0050.145.2018  10 sierpnia 2018  odwołania skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
 0050.146.2018  10 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
 0050.147.2018      
 0050.148.2018   14 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
 0050.149.2018   10 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie

 

Załączniki

1z11 (274.5kB)    
11 (204kB)    
Zarządzenie 0050.1.2018 (104.9kB)    
Zarządzenie 0050.2.2018 (665.8kB)    
Zarządzenie 0050.3.2018 (111.5kB)    
Zarządzenie 0050.4.2018 (142.7kB)    
Zarządzenie 0050.5.2018 (108.6kB)    
Zarządzenie 0050.6.2018 (108.7kB)    
Zarządzenie 0050.8.2018 (313.1kB)    
Zarządzenie 0050.9.2018 (345.1kB)    
Zarządzenie 0050.10.2018 (306kB)    
Zarządzenie 0050.12.2018 (169.3kB)    
Zarządzenie 0050.13.2018 (166.7kB)    
Zarządzenie 0050.14.2018 (165.2kB)    
Zarządzenie 0050.15.2018 (164.8kB)    
Zarządzenie 0050.7.2018 (746.5kB)    
Zarządzenie 0050.22.2018 (134.5kB)    
Zarządzenie 0050.21.2018 (141.3kB)    
Zarządzenie 0050.20.2018 (135.5kB)    
Zarządzenie 0050.19.2018 (129.5kB)    
Zarządzenie 0050.18.2018 (142.2kB)    
Zarządzenie 0050.16.2018 (2.2MB)    
Zarządzenie 0050.15d.2018 (121.3kB)    
Zarządzenie 0050.15c.2018 (107.7kB)    
Zarządzenie 0050.15b.2018 (113.5kB)    
Zarządzenie 0050.15a.2018 (118.6kB)    
Zarządzenie 0050.26.2018 (1.6MB)    
Zarządzenie 0050.25.2018 (149.9kB)    
Zarządzenie 0050.23.2018 (137.4kB)    
Zarządzenie 0050.17.2018 (2MB)    
Zarządzenie 0050.33.2018 (172.1kB)    
Zarządzenie 0050.32.2018 (372.3kB)    
Zarządzenie 0050.31.2018 (218.6kB)    
Zarządzenie 0050.30.2018 (2MB)    
Zarządzenie 0050.27.2018 (662.5kB)    
0050.38.2018 (1.6MB)    
Zarządzenie 0050.37.2018 (1.1MB)    
Zarządzenie 0050.36.2018 (325.2kB)    
Zarządzenie 0050.35.2018 (127.9kB)    
Zarządzenie 0050.34.2018 (131.5kB)    
0050.40.2018 (128.9kB)    
Zarządzenie 0050.45.2018 (521.6kB)    
Zarządzenie 0050.43.2018 (135.1kB)    
Zarządzenie 0050.42.2018 (175.9kB)    
Zarządzenie 0050.41.2018 (51.4kB)    
Zarządzenie nr 0050.50.2018 (6.1MB)    
Zarządzenie nr 0050.51.2018 (2.7MB)    
Zarządzenie 0050.49.2018 (1.4MB)    
Zarządzenie 0050.48.2018 (206.2kB)    
Zarządzenie 0050.47.2018 (174.4kB)    
Zarządzenie 0050.54.2018 (246.6kB)    
0050.59.2018 (75.4kB)    
0050.52.2018 (53.4kB)    
0050.55.2018 (36.6kB)    
0050.56.2018 (53.9kB)    
0050.57.2018 (27kB)    
0050.58.2018 (314.2kB)    
0050.60.2018 (31.2kB)    
0050.61.2018 (24.8kB)    
63z1 zmiana - wydatki IV - rezerwa (124.8kB)    
63 zarządzenie-rezerwa - IV (98.6kB)    
img124 (6.3MB)    
img125 (916.8kB)    
img126 (475.5kB)    
img127 (416.3kB)    
img128 (491.5kB)    
img129 (376kB)    
Nr 0050.71.2018 (1.5MB)    
img130 (424.3kB)    
img131 (2.2MB)    
0050.74.2018 (766.1kB)    
0050.74a.2018 (490.7kB)    
0050.75.2018 (910.1kB)    
0050.76.2018 (523.3kB)    
0050.78.2018 (1.7MB)    
0050.79.2018 (859kB)    
0050.77.2018 (19.2kB)    
0050.77.2018 (19.2kB)    
0050.82.2018 (13.3kB)    
0050.83.2018 (27.8kB)    
0050.84.2018 (27.7kB)    
0050.85.2018 (14.3kB)    
0050.86.2018 (13.9kB)    
0050.87.2018 (14.1kB)    
0050.88.2018 (22.8kB)    
0050.80.2018 (38kB)    
0050.81.2018 (38.6kB)    
0050.64.2018 (35.4kB)    
0050.65.2018 (39.1kB)    
0050.66.2018 (40kB)    
0050.90.2018 (23.4kB)    
0050.91.2018 (22.4kB)    
0050.92.2018 (19.8kB)    
0050.93.2018 (24.3kB)    
0050.89.2018 (34.2kB)    
0050.94.2018 (42.1kB)    
0050.95.2018 (40kB)    
0050.105.2018 (23.4kB)    
0050.96.2018 (40.4kB)    
0050.97.2018 (58kB)    
0050.98.2018 (77.5kB)    
0050.99.2018 (40.3kB)    
0050.100.2018 (38.9kB)    
0050.101.2018 (40.8kB)    
0050.102.2018 (30.2kB)    
0050.103.2018 (38.6kB)    
0050.104.2018 (38.9kB)    
0050.106.2018 (24.4kB)    
0050.107.2018 (40.4kB)    
0050.108.2018 (425.1kB)    
0050.109.2018 (83.2kB)    
0050.110.2018 (158.4kB)    
0050.111.2018 (165.3kB)    
0050.111.2018 (161.2kB)    
0050.112.2018 (280.6kB)    
0050.113.2018 (186.9kB)    
Zarządzenie 0050.116.2018 (32.5kB)    
Załącznik (28.5kB)    
Zarzadzenie_nr_225_z_dnia_16.11.2015_r. (2.4MB)    
zmiana - dochody VII - zarządzenie (29kB)    
zzmiana - wydatki VII zarządzenie (29kB)    
Z A R Z A D Z E N I E - zmiana zlecone VII (39kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.114.2018 (80.4kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.117.2018 (100.7kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.118.2018 (124.5kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.119.2018 (101.4kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.120.2018 (2.2MB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.121.2018 (2MB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.122.2018 (223.3kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.123.2018 (104.6kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.124.2018 (110.5kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.125.2018 (214.4kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.126.2018 (226.3kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.127.2018 (227.4kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.128.2018 (220kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.129.2018 (230.7kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.130.2018 (101.8kB)    
0050.132.2018 (49kB)    
0050.133.2018 (77.9kB)    
0050.134.2018 (21.4kB)    
0050.135.2018 (89.7kB)    
0050.136.2018 (66.3kB)    
137 (385.4kB)    
1z141 (420.2kB)    
2z141 (309.2kB)    
3z141 (684.7kB)    
4z141 (403.8kB)    
141 Z A R Z Ą D Z E N I E - informacja (104.9kB)    
142 (2.6MB)    
sprawozdanie I półrocze (137.3kB)    
144 (87.5kB)    
140 (100.3kB)    
139 (72.7kB)    
143 (249kB)    
146 (207kB)    
145 (78.2kB)    
138 (102.1kB)    
149 (133.1kB)    
148 (130.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2018-01-09 14:55:42
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2018-01-11 07:26:10
Ostatnia zmiana:2018-08-16 14:38:02
Ilość wyświetleń:891