Zamknij okno Drukuj dokument

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2018 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2018 ROK

 

 

Numer zarządzenia

zdnia                                            

w sprawie

 

0050.1.2018

3 stycznia 2018

podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018 na jednostki realizujące

Zarządzenie

0050.2.2018

3 stycznia 2018

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie

0050.3.2018

3 stycznia 2018

upoważniena Dryrektora Miejskiego O?rodka Pomocy Społecznej w Barczewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do ?wiadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie

0050.4.2018

3 stycznia 2018

upoważniena pracowników Miejskiego O?rodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ?wiadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach, decyzji administracyjnych

Zarządzenie

0050.5.2018

4 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.6.2018

4 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.7.2018

5 stycznia 2018

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie

Zarządzenie

0050.8.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomo?ci gruntowej  położonej na terenie miasta Barczewo

Zarządzenie

0050.9.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomo?ci gruntowej  położonej na terenie miasta Barczewo

Zarządzenie

0050.10.2018

5 stycznia 2018

zbycia nieruchomo?ci gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.11.2018

8 stycznia 2018

zmiany w planach wydatkow bud?etu gminy Barczewo na 2018 rok.

zarz?dzenie

za? 1

0050.12.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomo?ci gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.13.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomo?ci gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.14.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomo?ci gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15.2018

9 stycznia 2018

zbycia nieruchomo?ci gruntowej  położonej na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15a.2018

11 stycznia 2018

sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo        

Zarządzenie

0050.15b.2018

12 stycznia 2018

upoważnienia Sekretarza Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie

0050.15c.2018

12 stycznia 2018

powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia okre?lonych spraw Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.15d.2018

12 stycznia 2018

powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia okre?lonych spraw Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.16.2018

16 stycznia 2018

realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Barczewo w 2018 roku

Zarządzenie

0050.17.2018

18 stycznia 2018

pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2018 roku

Zarządzenie

0050.18.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.19.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.20.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.21.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.22.2018

19 stycznia 2018

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.23.2018

24 stycznia 2018

powołania Komisj do końcowego odbioru prac polegaj?cych na udrożnieniu kanalizacji w ulicy Kopernika w Barczewie

Zarządzenie

0050.24.2018

 

 

Zarządzenie

0050.25.2018

30 stycznia 2018

ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Miasta i Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.26.2018 30 stycznia 2018   ustalenia harmonogramu czynno?ci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteriów lokalnych naboru wraz z liczb? punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwiedzenia tych kryteriów    Zarządzenie
0050.27.2018 31 stycznia 2018 zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018

 Zarządzenie

0050.28.2018 2 lutego 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Link
0050.29.2018 2 lutego 2018 czę?ciowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Link
0050.30.2018 5 lutego 2018  przyjęcia "Regulaminu zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo

 Zarządzenie

0050.31.2018 6 lutego 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie

0050.32.2018  6 lutego 2018  zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

 Zarządzenie

0050.33.2018  7 lutego 2018  zbycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo

 Zarządzenie

0050.34.2018 14 lutego 2018  zmieniające Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynno?ci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Zarządzenie

0050.35.2018 15 lutego 2018 zamiaru nabycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie gminy Barczewa

 Zarządzenie

0050.36.2018 14 lutego 2018 zamiaru nabycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie gminy Barczewa

 Zarządzenie

0050.37.2018 14 lutego 2018 zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2017/2018

 Zarządzenie

0050.38.2018 15 lutego 2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018 roku  Zarządzenie
0050.39.2018      Zarz?dzenie
0050.40.2018 21 lutego 2018 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018r. Zarządzenie
0050.41.2018  21 lutego 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert;  Zarządzenie
0050.42.2018  22 lutego 2018     przekazania Sołectwu Łęgajny składników mienia komunalndego do korzystania

 Zarz?dzenie

0050.43.2018  22 lutego 2018     oddania w użyczenie nieruchomo?ci położonej na terenie miasta Barczewo

 Zarz?dzenie

0050.44.2018 

 anulowane  anulowane

 Zarz?dzenie

0050.45.2018  26 lutego 2018     zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

 Zarz?dzenie

 0050.46.2018 1 marca 2018        zmiany budżetu Gminy na 2018 rok  Link
 0050.47.2018  5 marca 2018 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania Publiczne Gminy Barczewo      Zarządzenie
 0050.48.2018  7 marca 2018 powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalno?ci sportowej   Zarządzenie
 0050.49.2018  13 marca 2018 zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własno?ć Gminy Barczewo i będącego w wużytkowaniu wieczystym osoby fizycznej w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego   Zarządzenie
 0050.50.2018  14 marca 2018 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2017 roku  Zarządzenie
0050.51.2018  14 marca 2018 przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok  Zarządzenie
0050.52.2018 15 marca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny oferty Zarządzenie
0050.53.2018 21 marca 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

Link

0050.54.2018 22 marca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie

0050.55.2018 22 marca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.56.2018 26 marca 2018 zmiany w planach wydatków budzetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarządzenie
0050.57.2018 27 marca 2018 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego Zarządzenie
0050.58.2018 28 marca 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarządzenie
0050.59.2018 29 marca 2018 okre?lenia wysoko?ci dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.60.2018 29 marca 2018 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.61.2018 29 marca 2018 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.62.2018 4 kwietnia 2018 przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2017 rok Zarządzenie
0050.63.2018 5 kwietnia 2018 czę?ciowego rozdysponowania rezerwy ogólnej  Zarz?dzenie
0050.64.2018 6 kwietnia 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarz±dzenie
0050.65.2018 9 kwietnia 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarz±dzenie
0050.66.2018 9 kwietnia 2018 powołania Komisji orzetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarz±dzenie
0050.67.2018 10 kwietnia 2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz roowań na zbycie nieruchomo?ci stanowiących własnosć Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.68.2018 10 kwietnia 2018 nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.69.2018 12 kwietnia 2018 oddania w użyczenie nieruchomo?ci położonej na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.70.2018 12 kwietnia 2018 sprzedaży nieruchomo?ci na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.71.2018 16 kwietnia 2018 ogłoszenia wyników II otwartego ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018 roku Zarządzenie
0050.72.2018 18 kwietnia 2018 nabycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie Gminy Barczewo Zarz?dzenie
0050.73.2018 19 kwietnia 2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.74.2018 19 kwietnia 2018 okre?lenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe Zarządzenie
0050.74a.2018 19 kwietnia 2018 powołania Komisji do wykonywania przeglądu i oceny stanu technicznego placu zabaw Zarządzenie
0050.75.2018 24 kwietnia 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.76.2018 24 kwietnia 2018 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Zarządzenie
0050.77.2018 27 kwietnia 2018 powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomo?ci Zarz?dzenie
0050.78.2018 27 kwietnia 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarz?dzenie
0050.79.2018 7 maja 2018 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarz?dzenie
0050.80.2018 8 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.81.2018 8 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.82.2018 8 maja 2018 zmieniejące zarządzenie 0050.125.2017 z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie powierzenia Pani Monice Hemmerling stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.83.2018 10 maja 2018 zbycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.84.2018 10 maja 2018 zbycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.85.2018 10 maja 2018 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudwanej, położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.86.2018 10 maja 2018 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.87.2018 10 maja 2018 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.88.2018 10 maja 2018 zbycia nieruchomo?ci gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewa Zarządzenie
0050.89.2018 11 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.90.2018 16 maja 2018 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Prac remontowych tarasu w remizie OSP w Barczewie ul. Olsztyńska 5, w celu zabezpieczenia pomieszczeń znajduj±cych się pod tarasem, przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi poprzez wykonanie zadaszenia." Zarz±dzenie
0050.91.2018 16 maja 2018 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa o¶wietlenia ulicznego w miejscowo¶ci Łegajnach I etap - fundusz sołecki i budżet" Zarz±dzenie
0050.92.2018 16 maja 2018 zmieniaj±ce zarz±dzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych Zarz±dzenie
0050.93.2018 16 maja 2018 zmieniaj±ce zarz±dzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zarz±dzenie
0050.94.2018 18 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.95.2018 23 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publcznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.96.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.97.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.98.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.99.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.100.2018 28 maja 2018 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2018/2019 Zarządzenie
0050.101.2018  28 maja 2018 zatweirdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2017/2018 Zarządzenie
0050.102.2018 28 maja 2018 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.103.2018 28 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.104.2018 29 maja 2018  powołania Komisji Przetargwej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w  postępowaniu o udzielenie zamóweinia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.105.2018 29 maja 2018 powołania Komisji do odbioru robót rozwiązania kolizji kanału istniejącego o300 mm z kanałem projektowym o400 mm na odcinku D1' do D4 na działkach 510/1 i 510/2 przy realizacji zadania pn.: "Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji" Zarządzenie
0050.106.2018 29 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej o oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.107.2018 30 maja 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.108.2018 30 maja 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarządzenie
0050.109.2018 4 czerwca 2018 okre?lenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.110.2018 07 czerwca 2018 zmiany składu Gminnej Rady Działalno?ci Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo  Załącznik
0050.111.2018 07 czerwca 2018 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji" wykonanego na podstawie umowy nr BIO? 272.15.2017 z dnia 18.10.2017r.  Załącznik
0050.112.2018 12 czerwca 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału wpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Załącznik
0050.113.2018 12 czerwca 2018 oddanie w użyczenie w drodze przetargowej na rzecz organizacji pożytku publicznego PCK Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy w Olsztynie zamieszczonych w załączniku nieruchomo?ci położonych na terenie miasta i gminy Barczewo Załącznik
0050.114.2018 15 czerwca 2018 wyboru banku do bankowej obsługi budĽetu Gminy Barczewo

Zarz±dzenie

0050.115.2018      
0050.116.2018 18 czerwca 2018 czę?ciowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Załącznik

załącznik

0050.117.2018 20 czerwca 2018 powołania Komisji do odbioru pn.: "Budowa o¶wietlenia ulicznego w miejcowo¶ciTumiany"

Zarz±dzenie

0050.118.2018 22 czerwca 2018 wdrożenia procedury podzielonej płatno¶ci VAT

Zarz±dzenie

0050.119.2018 27 czerwca 2018 powołania Komisji do odbioru pn.: "Budowa o¶wietlenia ulicznego Kierzbuń" -fundusz sołecki Tumiany

Zarz±dzenie

0050.120.2018 27 czerwca 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028

Link

0050.121.2018 27 czerwca 2018 zmiany budĽetu gminy Barczewo na 2018 rok

Link

0050.122.2018 27 czerwca 2018 organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Barczewo oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej

Zarz±dzenie

0050.123.2018 3 lipca 2018 powołania do Komisji do odbioru zadania pn.:"Zadaszenie sceny, budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kaplityny" na działce nr 114 w obrębie Kaplityny, gmina Barczewo

Zarz±dzenie

0050.124.2018 3 lipca 2018 powołania Komisji do odbioru zadania.:"Budowa bieżni lekkoaltetycznej wraz z obiektami towarzysz±cymi przy ul. Północnejw Barczewie"

Zarz±dzenie

0050.125.2018 3 lipca 2018 oddania w użyczenie nieruchomo¶ci położonej na terenie miasta Barczewa

Zarz±dzenie

0050.126.2018 5 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarz±dzenie

0050.127.2018 6 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarz±dzenie

0050.128.2018 6 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarz±dzenie

0050.129.2018 6 lipca 2018 zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz na wolne stanowiska kierownicze gminnych jednostek

Zarz±dzenie

0050.130.2018 6 lipca 2018 powołan ia Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa odcinka sieci wodoci±gowej w drodze Wójtowo-Nikielkowo"

Zarz±dzenie

0050.131.2018 12 lipca 2018

zmiany budżetu  gminy Barczewo na 2018 rok

Załącznik

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

0050.132.2018 17 lipca 2018 powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia okre?lonych spraw Gminy Barczewo Załącznik
0050.133.2018 17 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.134.2018 18 lipca 2018 powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie Załącznik
0050.135.2018 24 lipca 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.136.2018 27 lipca 2018 zbycia nieruchomo?ci gruntowych położonych na terenie miasta Barczewo Załącznik
 0050.137.2018  31 lipca 2018  w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Załącznik
 0050.138.2018  2 sierpnia 2018  powołania zespołu organizacyjnego "Dożynki Gminne 2018"  Załącznik
 0050.139.2018  2 sierpnia 2018  powierzenia Pani Dorocie Mikołajczuk stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
 0050.140.2018  2 sierpnia 2018  powołania Komisji do odbioru zadania pn.: ?Rozbudowa o?wietlenia ulicznego we wsi Maruny"  Zarządzenie
0050.141.2018 3 sierpnia 2018  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028

 Zarządzenie Informacja zał.1 zał.2 zał.3 zał.4

0050.142.2018  3 sierpnia 2018  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.  Załącznik
 0050.143.2018   3 sierpnia 2018  zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.30.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 5.02.2018 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo".  Zarządzenie
 0050.144.2018  7 sierpnia 2018  oddania w użyczenie nieruchomo?ci położonej na terenie gminy Barczewo.  Zarządzenie
 0050.145.2018  10 sierpnia 2018  odwołania skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
 0050.146.2018  10 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
 0050.147.2018  10 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej dooceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
 0050.148.2018  14 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
 0050.149.2018  10 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
 0050.150.2018 16 sierpnia 2018     nabycia nieruchomo¶ci gruntowej położonej na terenie Gminy Barczewo Zarz±dzenie
 0050.151.2018 16 sierpnia 2018 wył±czenia z czę¶ci wspólnych budynku pomieszczeń strychu przył±czenia ich do lokalu mieszkalnego i rozliczenia z tego tytułu Zarz±dzenie
 0050.152.2018  20 sierpnia 2018

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018  rok.

Załącznik, zał.1
 0050.153.2018  21 sierpnia 2018 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie

 0050.154.2018  21 sierpnia 2018  

okre?lenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok

Załącznik, zał.1, zał.2

 0050.155.2018  21 sierpnia 2018 powołąnia Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie ?wiadczenia ze ?rodków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach o?wiatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo

Załącznik

0050.156.2018 23 sierpnia 2018 nabycia nieruchomo¶ci gruntowej położonej na terenie Gminy Barczewo

Zarz±dzenie

0050.157.2018 24 sierpnia 2018 zasad sporz±dzania bilansu skonsolidowanego Gminy Barczewo

    Zarz±dzenie     

0050.158.2018 24 sierpnia 2018   zasad sporz±dzenia ł±czenego bilansu Gminy Barczewo oraz informacji dodatkowej

Zarz±dzenie

0050.159.2018 24 sierpnia 2018   powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarz±dzenie  

0050.160.2018 28 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarz±dzenie  

0050.161.2018   30 sierpnia 2018

zmiany budżetu  gminy Barczewo na 2018 rok

  Link

0050.161a.2018 30 sierpnia 2018 utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Barczewo Zarz±dzenie
0050.162.2018 30 sierpnia 2018 zatwierdzenie aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2018/2019

 Zarz±dzenie

0050.163.2018 30 sierpnia 2018 zatwierdzenie aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2018/2019

 Zarz±dzenie

0050.164.2018 30 sierpnia 2018 zatwierdzenie aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2018/2019

 Zarz±dzenie

0050.165.2018 30 sierpnia 2018

zatwierdzenie aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2018/2019

 Zarz±dzenie

0050.166.2018  30 sierpnia 2018 

zasad zwrotu kosztów przejazdy uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych zmiejsca zamieszkania do szkoły lub o¶rodka umożliwiaj±cego realizację obowi±zku szkolnego i obowi±zku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

 Zarz±dzenie

0050.167.2018

30 sierpnia 2018   zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2018/2019

Zarz±dzenie

0050.168.2018

31 sierpnia 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

  Zarz±dzenie

0050.169.2018

31 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

  Zarz±dzenie

0050.170.2018

31 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 

  Zarz±dzenie

0050.171.2018

31 sierpnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 

  Zarz±dzenie

0050.172.2018

31 sierpnia 2018  powołania zespołu do nadzoru nad realizacj± zadania nr 1 "Adaptacja budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami przyległymi" realizowanego w ramach inwestycji Utworzenie Centrum Aktywizacji

Zarz±dzenie

0050.173.2018

31 sierpnia 2018   powołania zespołu do nadzoru nad realizacj± zadania nr 2 "Budowa skatepark i street workout przy bieżni  lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie" realizowanego w ramach inwestycji Utworzenie Centrum Aktywizacji

Zarz±dzenie

0050.174.2018

31 sierpnia 2018   powołania zespołu do nadzoru nad realizacj± nr 3 " Modernizacja ci±gów pieszych na obszarze rewitalizowanym poprzez budowę o¶wietlenia i monitoringu" realizowanego w ramach inwestycji Utworzenie Centrum Aktywizacji

Zarz±dzenie

0050.175.2018

31 sierpnia 2018   powołania Komisji do odbioru zadania pn.:"Ogrodzenie boiska w miejscowo¶ci NiedĽwiedĽ" 

 Zarz±dzenie

0050.176.2018

3 wrze¶nia 2018 powołania Komisji do odbioru inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych objętych budowa placu zabaw przy osiedlu Zielone Wzgórze - budżet obywatelski na działce nr 51/4 obręb 1 w mie¶cie Barczewo w ramach zadania pn.: "Budowa placu zabaw przy osiedlu Zielone Wzgórze - budżet obywatelski" Zarz±dzenie

0050.177.2018 

3 wrze¶nia 2018  powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa chodnika (¶cieżki dydaktycznej) Wipsowo - Etap I".

 Zarz±dzenie

0050.178.2018  3 wrze¶nia 2018 dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wyst±pienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Barczewo 

Zarz±dzenie

0050.179.2018  5 wrze¶nia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  

Zarz±dzenie

0050.180.2018 7 wrze?nia 2018 rozstrzygnięcie złożonych uwag do projektu zmian miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo

 Załącznik

0050.181.2018 11 wrze¶nia 2018 sprzedaży nieruchomo¶ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

Zarz±dzenie

0050.182.2018 11 wrze¶nia 2018 zamiany nieruchomo¶ci niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo

Zarz±dzenie

0050.183.2018 11 wrze¶nia 2018 powołania Komisji do odbioru inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych polegaj±cych na rozbudowie telekomunikacujnej linii kablowej ¶wiatłowodowej wraz z kamerami dla potrzeb monitoringu miasta Barczewo- etap II w zakresie obejmuj±cym kamery 1,2 i 7 wraz z zasilaniem w ramach zadania pn." Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap".

Zarz±dzenie

0050.184.2018 17 wrze¶nia 2018 powołania Komisji do odbioru inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych polegaj±cych na wykonaniu ogrodzenia panelowego placu zabaw oraz dwóch nawierzchni bezpiecznych z piasku w ramach inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie, budżet obywatelski - etap II".

Zarz±dzenie

0050.185.2018 20 wrze¶nia 2018

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomo¶ci położonej na terenie miasta Barczewo

Zarz±dzenie

0050.186.2018  21 wrze¶nia 2018 

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

 Zarz±dzenie

0050.187.2018  26 wrze¶nia 2018  powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny oferty

 Zarz±dzenie

0050.188.2018 26 wrze?nia 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.189.2018 28 wrze?nia 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok  Zarządzenie
0050.190.2018 28 wrze?nia 2018 powołania operatorów informatycznej obsługi obowodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Burmistrza Barczewa zarządzonych na dzień 21 pa?dziernika 2018 roku  Zarządzenie
0050.191.2018 2 pa?dziernik 2018 powołania Komisji do wyboru oferty złożonej w postępowaniu publicznym na remont pojazdu STAR 266 wersja pożarnicza  Zarządzenie
0050.192.2018 4 pa?dziernik 2018 powołania operatorów informatycznej obsługi obowodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Burmistrza Barczewa zarządzonych na dzień 21 pa?dziernika 2018 roku  Zarządzenie
0050.193.2018  8 pa?dziernik 2018  zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

 Zarz±dzenie

0050.194.2018  10 pażdziernik 2018  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok  Zarządzenie
0050.195.2018  11 paĽdziernika 2018  oddania w użyczenie nieruchmo¶ci położonej na terenie gminy Barczewo

  Zarz±dzenie  

0050.196.2018 17 pa?dziernik 2018  powołania Komisji Przetargowej  Zarządzenie
0050.196a.2018 17 pażdziernik 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.

Zarządzenie

0050.197.2018 18 pa?dziernika 2018 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Zarządzenie
0050.198.2018 18 paĽdziernik 2018 powołania Komisji do odbioru czę?ciowego oraz końcowego inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zadaniem " Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8a wraz zjego modernizacją na budynek strażnicy OSP w Barczewku - Etap I" Zarządzenie
0050.199.2018 24 pa?dziernik 2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie "Założeń do analizy możliwo?ci lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym" Zarządzenie
0050.200.2018 24 paĽdziernik 2018 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

Zarz±dzenie

0050.201.2018 26 paĽdziernik 2018 zmiany Zarz±dzenie Burmistrza Nr 0050.59.2018 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie okre?lenia wysoko?ci dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego

 Zarz±dzenie

0050.202.2018 2 listopada 2018      zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2018/2019

Zarz±dzenie

0050.203.2018 6 listopada 2018 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie" - I etap na odcinku D istn - D2

Zarz±dzenie

0050.204.2018 7 listopada 2018 sprzedaży nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Klucznik   

Zarz±dzenie

0050.205.2018 8 listopada 2018 sprzedaży nieruchom¶ci lokalowej Nr 4 znajduj±cej się w budynku Nr 1 położonej w miejscowo¶ci Barczewski Dwór, obręb ewidencyjny Maruny, gmina Barczewo wraz z udziałem w nieruchomo¶ci gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/12

Zarz±dzenie

0050.206.2018 14 listopada 2018 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Zarządzenie
0050.207.2018 14 listopada 2018 projektu budżetu Gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.208.2018 14 listopada 2018 powłania Komisji do odbioru zadania pn.: "Wykonaniu o¶wietlenia ul. Klonowa w Wójtowie(w tym fundusz sołecki Wójtowo)"

Zarz±dzenie

0050.209.2018 14 listopada 2018 powierzenia Pani Dorocie Mikołajczuk stanowiska dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie

Zarz±dzenie

0050.210.2018 19 listopada 2018 odwołania Zastępcy Burmistrza Barczewa

Zarządzenie

0050.211.2018 19 listopada 2018 powołania Zastępcy Burmistrza Barczewa Zarządzenie
0050.212.2018 23 listopada 2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie "Analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym" Zarządzenie
0050.213.2018 23 listopada 2018 wyznaczenia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Barczewa Zarządzenie
0050.214.2018 27 listopada 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie Zarządzenie
0050.215.2018 27 listopada 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zarządzenie
0050.216.2018 27 listopada 2018 powołania Komisji do odbioru zadania pn: Wykonanie remontu istniejącego niezainwentaryzowanego drenażu z pierwszej połowy XX wieku w celu poprawy odwodnienia części powierzchni boiska piłkarskiego w Ramsowie Zarządzenie
0050.217.2018 27 listopada 2018 powołania komisji przetargowej do ptzeprowadzenia oraz rokowań nazbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.218.2018 27 listopada 2018 nabycia udziałów w nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.219.2018 28 listopada 2018 powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.220.2018 28 listopada 2018 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. 

Zarządzenie

0050.221.2018 28 listopada 2018 upoważnienia Zastępcy Burmistrza Barczewa do składu oświadczeń w imieniu Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.222.2018 28 listopada 2018 upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania Zarządzeń Burmistrza Barczewa Zarządzenie
0050.223.2018 28 listopada 2018 upoważnienia Zastępcy Burmistrza do występowania w imieniu gminy Zarządzenie
0050.224.2018 28 listopada 2018 powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.225.2018 28 listopada 2018 zmiany składu członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Zarządzenie
0050.226.2018 03 grudnia 2018 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie ¶wiadczenia ze ¶rodków na pomoc zdrowotn± dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach o¶wiatowych, dla których organem prowadz±cym jest Gmina Barczewo Zarz±dzenie    
0050.227.2018 03 grudnia 2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontrakrowego ubiegaj±cego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarz±dzenie
0050.228.2018 03 grudnia 2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontrakrowego ubiegaj±cego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarz±dzenie
0050.229.2018 03 grudnia 2018

zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2018 rok

Zarządzenie

Załączniki 1

Załącznik 2

Załącznik 3

0050.230.2018 05 grudnia 2018 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2018 rok Załącznik
0050.231.2018 06 grudnia 2018 ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie dnia wolnego odpracy i ustalenia terminu jego odpracowania Załącznik
0050.232.2018 07 grudnia 2018 powołania komisji ds. odbioru wykonania remontu pojazdu STAR 266 wersja pożarnicza Zarz±dzenie
0050.233.2018  14 grudnia 2018     powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie - wykonanie części alejek zgodnie z opracowanym projektem"     Zarządzenie
0050.234.2018      Zarządzenie 
0050.235.2018  17 grudnia 2018      powołania Komisji odioru zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy"   Zarządzenie
0050.236.2018  17 grudnia 2018   częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.237.2018      Zarządzenie 
0050.238.2018  18 grudnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. 

Zarządzenie 

0050.239.2018      Zarządzenie 

0050.240.2018 

20 grudnia 2018 sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo w obrębie ewudencyjnym Łapka  Zarządzenie
0050.241.2018  20 grudnia 2018  sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Jedzbark, gmina Barczewo Zarządzenie
0050.242.2018  20 grudnia 2018       sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.243.2018  20 grudnia 2018      powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni boiska we wsi Ramsowo polegające na nawiezieniu urodzajnej ziemi, wyrównaiu, zasiania trawy i wałowaniu  Zarządzenie
0050.244.2018  20 grudnia 2018     powołania Komisji do odobioru zadania pn.: "Remont dyżurki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie przy ul. Olsztyńskiej 5."  Zarządzenie

0050.245.2018 

27 grudnia 2018    powołania Komisji do obioru zadania pn.: "Demontaż istniejących  straganów z ul. Klasztornej w Barczewie, transport i montaż straganów na targowisko miejskie przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie w ilości 10 szt. Zarządzenie
0050.245.2018  27 grudnia 2018  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. 

Zarządzenie

0050.246.2018  27 grudnia 2018  powołania Komisji do odbioru robót polegających na doposażeniu placu zabaw (budowa urządzeń zabawowych oraz małej architektury) przy ul. Miłej na działce nr 57/3 59/13 obręb 2 w mieście Barczewo Zarządzenie

 

Załączniki

1z11 (274.5kB)    
11 (204kB)    
Zarządzenie 0050.1.2018 (104.9kB)    
Zarządzenie 0050.2.2018 (665.8kB)    
Zarządzenie 0050.3.2018 (111.5kB)    
Zarządzenie 0050.4.2018 (142.7kB)    
Zarządzenie 0050.5.2018 (108.6kB)    
Zarządzenie 0050.6.2018 (108.7kB)    
Zarządzenie 0050.8.2018 (313.1kB)    
Zarządzenie 0050.9.2018 (345.1kB)    
Zarządzenie 0050.10.2018 (306kB)    
Zarządzenie 0050.12.2018 (169.3kB)    
Zarządzenie 0050.13.2018 (166.7kB)    
Zarządzenie 0050.14.2018 (165.2kB)    
Zarządzenie 0050.15.2018 (164.8kB)    
Zarządzenie 0050.7.2018 (746.5kB)    
Zarządzenie 0050.22.2018 (134.5kB)    
Zarządzenie 0050.21.2018 (141.3kB)    
Zarządzenie 0050.20.2018 (135.5kB)    
Zarządzenie 0050.19.2018 (129.5kB)    
Zarządzenie 0050.18.2018 (142.2kB)    
Zarządzenie 0050.16.2018 (2.2MB)    
Zarządzenie 0050.15d.2018 (121.3kB)    
Zarządzenie 0050.15c.2018 (107.7kB)    
Zarządzenie 0050.15b.2018 (113.5kB)    
Zarządzenie 0050.15a.2018 (118.6kB)    
Zarządzenie 0050.26.2018 (1.6MB)    
Zarządzenie 0050.25.2018 (149.9kB)    
Zarządzenie 0050.23.2018 (137.4kB)    
Zarządzenie 0050.17.2018 (2MB)    
Zarządzenie 0050.33.2018 (172.1kB)    
Zarządzenie 0050.32.2018 (372.3kB)    
Zarządzenie 0050.31.2018 (218.6kB)    
Zarządzenie 0050.30.2018 (2MB)    
Zarządzenie 0050.27.2018 (662.5kB)    
0050.38.2018 (1.6MB)    
Zarządzenie 0050.37.2018 (1.1MB)    
Zarządzenie 0050.36.2018 (325.2kB)    
Zarządzenie 0050.35.2018 (127.9kB)    
Zarządzenie 0050.34.2018 (131.5kB)    
0050.40.2018 (128.9kB)    
Zarządzenie 0050.45.2018 (521.6kB)    
Zarządzenie 0050.43.2018 (135.1kB)    
Zarządzenie 0050.42.2018 (175.9kB)    
Zarządzenie 0050.41.2018 (51.4kB)    
Zarządzenie nr 0050.50.2018 (6.1MB)    
Zarządzenie nr 0050.51.2018 (2.7MB)    
Zarządzenie 0050.49.2018 (1.4MB)    
Zarządzenie 0050.48.2018 (206.2kB)    
Zarządzenie 0050.47.2018 (174.4kB)    
Zarządzenie 0050.54.2018 (246.6kB)    
0050.59.2018 (75.4kB)    
0050.52.2018 (53.4kB)    
0050.55.2018 (36.6kB)    
0050.56.2018 (53.9kB)    
0050.57.2018 (27kB)    
0050.58.2018 (314.2kB)    
0050.60.2018 (31.2kB)    
0050.61.2018 (24.8kB)    
63z1 zmiana - wydatki IV - rezerwa (124.8kB)    
63 zarządzenie-rezerwa - IV (98.6kB)    
img124 (6.3MB)    
img125 (916.8kB)    
img126 (475.5kB)    
img127 (416.3kB)    
img128 (491.5kB)    
img129 (376kB)    
Nr 0050.71.2018 (1.5MB)    
img130 (424.3kB)    
img131 (2.2MB)    
0050.74.2018 (766.1kB)    
0050.74a.2018 (490.7kB)    
0050.75.2018 (910.1kB)    
0050.76.2018 (523.3kB)    
0050.78.2018 (1.7MB)    
0050.79.2018 (859kB)    
0050.77.2018 (19.2kB)    
0050.77.2018 (19.2kB)    
0050.82.2018 (13.3kB)    
0050.83.2018 (27.8kB)    
0050.84.2018 (27.7kB)    
0050.85.2018 (14.3kB)    
0050.86.2018 (13.9kB)    
0050.87.2018 (14.1kB)    
0050.88.2018 (22.8kB)    
0050.80.2018 (38kB)    
0050.81.2018 (38.6kB)    
0050.64.2018 (35.4kB)    
0050.65.2018 (39.1kB)    
0050.66.2018 (40kB)    
0050.90.2018 (23.4kB)    
0050.91.2018 (22.4kB)    
0050.92.2018 (19.8kB)    
0050.93.2018 (24.3kB)    
0050.89.2018 (34.2kB)    
0050.94.2018 (42.1kB)    
0050.95.2018 (40kB)    
0050.105.2018 (23.4kB)    
0050.96.2018 (40.4kB)    
0050.97.2018 (58kB)    
0050.98.2018 (77.5kB)    
0050.99.2018 (40.3kB)    
0050.100.2018 (38.9kB)    
0050.101.2018 (40.8kB)    
0050.102.2018 (30.2kB)    
0050.103.2018 (38.6kB)    
0050.104.2018 (38.9kB)    
0050.106.2018 (24.4kB)    
0050.107.2018 (40.4kB)    
0050.108.2018 (425.1kB)    
0050.109.2018 (83.2kB)    
0050.110.2018 (158.4kB)    
0050.111.2018 (165.3kB)    
0050.111.2018 (161.2kB)    
0050.112.2018 (280.6kB)    
0050.113.2018 (186.9kB)    
Zarządzenie 0050.116.2018 (32.5kB)    
Załącznik (28.5kB)    
Zarzadzenie_nr_225_z_dnia_16.11.2015_r. (2.4MB)    
zmiana - dochody VII - zarządzenie (29kB)    
zzmiana - wydatki VII zarządzenie (29kB)    
Z A R Z A D Z E N I E - zmiana zlecone VII (39kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.114.2018 (80.4kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.117.2018 (100.7kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.118.2018 (124.5kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.119.2018 (101.4kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.120.2018 (2.2MB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.121.2018 (2MB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.122.2018 (223.3kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.123.2018 (104.6kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.124.2018 (110.5kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.125.2018 (214.4kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.126.2018 (226.3kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.127.2018 (227.4kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.128.2018 (220kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.129.2018 (230.7kB)    
Zarządzenie Nr OR.0050.130.2018 (101.8kB)    
0050.132.2018 (49kB)    
0050.133.2018 (77.9kB)    
0050.134.2018 (21.4kB)    
0050.135.2018 (89.7kB)    
0050.136.2018 (66.3kB)    
137 (385.4kB)    
1z141 (420.2kB)    
2z141 (309.2kB)    
3z141 (684.7kB)    
4z141 (403.8kB)    
141 Z A R Z Ą D Z E N I E - informacja (104.9kB)    
142 (2.6MB)    
sprawozdanie I półrocze (137.3kB)    
144 (87.5kB)    
140 (100.3kB)    
139 (72.7kB)    
143 (249kB)    
146 (207kB)    
145 (78.2kB)    
138 (102.1kB)    
149 (133.1kB)    
148 (130.3kB)    
zmiana - wydatki VIII - zarządzenie (30.5kB)    
Z A R Z A D Z E N I E - wydatki VIII (31.5kB)    
img871 (88.7kB)    
img872 (124.1kB)    
załącznik - projekt wydatki strukturalne (18.8kB)    
załącznik pPropozycja przesięzięc - (32kB)    
0050.154.2018 (62.5kB)    
0050.147.2018 (53.7kB)    
0050.153.2018 (61kB)    
0050.155.2018 (67.9kB)    
img950 (90.1kB)    
img987 (256.1kB)    
img988 (448.1kB)    
img989 (263.6kB)    
img990 (351.7kB)    
img991 (772.8kB)    
img992 (210.6kB)    
0050.176 (102.7kB)    
0050.157 (756.9kB)    
0050.158 (1.2MB)    
0050.159 (213kB)    
0050.160 (210.2kB)    
0050.168 (210.8kB)    
0050.169 (218.3kB)    
0050.170 (215.3kB)    
0050.171 (216.4kB)    
0050.177 (96.5kB)    
0050.178 (288.7kB)    
0050.179 (238.4kB)    
0050.161A (169.6kB)    
0050.180.2018 (296.6kB)    
0050.172 (141.3kB)    
0050.173 (137.9kB)    
0050.174 (138.6kB)    
0050.175 (100.6kB)    
0050.181 (98.2kB)    
0050.182 (70.8kB)    
0050.183 (105.8kB)    
0050.184 (100.7kB)    
img185 (87.7kB)    
0050.186 (377.3kB)    
0050.187 (212.5kB)    
0050.188.2018 (290.9kB)    
0050.189.2018 (3MB)    
0050.190.2018 (303.3kB)    
0050.192.2018 (305kB)    
0050.191.2018 (135.4kB)    
0050.193 (272.5kB)    
0050.195 (110.8kB)    
0050.194.2018 (957.4kB)    
0050.196.2018 (29.3kB)    
0050.197.2018 (567.1kB)    
0050.198.2018 (33.9kB)    
0050.199.2018 (43.7kB)    
0050.201 (115.1kB)    
0050.202 (594.5kB)    
0050.206.2018 (1.3MB)    
0050.207.2018 (6.5MB)    
0050.203 (140.8kB)    
0050.204 (110.8kB)    
0050.205 (119.1kB)    
0050.208 (102.9kB)    
0050.209 (73.5kB)    
0050.212.208 (38.6kB)    
0050.213.2018 (22.5kB)    
0050.214.2018 (31.6kB)    
0050.215.2018 (35.6kB)    
0050.216.2018 (37.5kB)    
0050.217.2018 (31.8kB)    
0050.218.2018 (38.2kB)    
0050.219.2018 (31.2kB)    
0050.221.2018 (18.2kB)    
0050.222.2018 (22.1kB)    
0050.223.2018 (54.5kB)    
0050.224.2018 (24.8kB)    
0050.225.2018 (27.1kB)    
0050.229.2018 (43.5kB)    
zmiana - dochody XII - zarządzenie 3.12 (33kB)    
zmiana - wydatki XXX-zarzązenie 3.12 (38kB)    
2018- zlecone XII zarz.03.12 (48kB)    
0050.230.2018 (886.9kB)    
0050.231.2018 (21.8kB)    
0050.226 (536.7kB)    
0050.227 (492.5kB)    
0050.228 (504.9kB)    
0050.232 (267.7kB)    
0050.233.2018 (32kB)    
0050.235.2018 (32.2kB)    
0050.236.2018 (170.8kB)    
0050.240.2018 (19.9kB)    
0050.241.2018 (18.3kB)    
0050.242.2018 (29kB)    
0050.243.2018 (33kB)    
0050.244.2018 (32.5kB)    
0050.245.2018 (36.9kB)    
0050.246.2018 (25.9kB)    
0050.196A.2018 (122.9kB)    
0050.220.2018 (122.7kB)    
0050.238.2018 (121.9kB)    
0050.245.A.2018 (90.2kB)    
0050.234.2018 (121.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2018-01-09 14:55:42
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2018-01-11 07:26:10
Ostatnia zmiana:2019-01-21 12:50:06
Ilość wyświetleń:1983