Zamknij okno Drukuj dokument

Burmistrz Barczewa ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Gminy Barczewo w 2011 roku poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

                                                               Nr   0151/2/11     z dnia  4 stycznia 2011 r.

 

 

 

                                                      Burmistrz  Barczewa

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Gminy Barczewo w 2011 roku

poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. O  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą  NR LVIII/435/10

RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 10 listopada 2010 r. W sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok,

 

                  Burmistrz Barczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania:

                                                                 § 1

                                                    Rodzaje zadań

                                                                  

 

 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.

 

 Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej „Warmia Gaudet et Cantat”

 

  Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych oraz wystaw

      ukazujących dorobek  artystyczny młodych artystów z terenu gminy Barczewo.

 

W ramach realizacji zadań wspierane będą  projekty i wydarzenia artystyczne prezentujące różnorodne dziedziny kultury i sztuki: festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, koncerty i wydarzenia promujące dorobek kulturalny gminy.

 

Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne.

 

Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów.

 

Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.

 

W ramach realizacji zadań wspierane będą projekty upowszechniające kulturę fizyczna w środowisku młodzieży szkolnej oraz promującej sport i gminę.

 

                                                               § 2

          Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

  Organizacja Międzynarodowego festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.

 W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 30 000,00 zł

 W 2010 roku przeznaczona została kwota w wysokości 25 000,00 zł.

 

 Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej „Warmia Gaudet et Cantat”.

 W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 10 000,00 zł

 W 2010 roku przeznaczona została kwota w wysokości 10 000,00 zł.

 

 

 

 Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych oraz wystaw

      ukazujących dorobek  artystyczny młodych artystów z terenu gminy Barczewo.

 W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 9 500,00 zł.

 W/w zadanie nie było realizowane w 2010 r.

 

Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne.

W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 21 500,00 zł

W 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości 15 430,00 zł.

 

Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacja wyścigów.

W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

Q 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

 

Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.

W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 120 000,00 zł.

W 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości 95 000,00 zł.

 

                                                             § 3

                                    Zasady przyznawanie dotacji

 

Termin i warunki składania ofert.

1.    Do konkursu mogą przystąpić:

1)    Organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w sferze zadań wymienionych w ogłoszeniu.

2)    Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania - jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne.

3)    Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

4)    Spółdzielnie socjalne.

5)    Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działąjącymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. O kulturze fizycznej (Dz.U. Z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczaja zysku pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

2.    Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 

3.    Wzory oferty i sprawozdania można odebrać u Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie (Plac Ratuszowy 1)  Wzór oferty i sprawozdania jest również dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Oferty dotyczące wsparcia realizacji w/w zadań należy złożyć do dnia 27 stycznia 2011 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą , o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w zamkniętych kopertach  -

 na kopercie należy napisać nazwę zadania oraz wymienić  podmiot składający ofertę.

4.    Oferta winna zawierać:

1)    Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający opis planowanego działania.

2)    Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.

3)    Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

4)    Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

5)    Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania.

6)    Informację o wysokości środków własnych finansowych i rzeczowych albo pozyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

7)    Komplet załączników:

A.    Aktualny statut podmiotu składającego ofertę.

B.    Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności.

C.   Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

 

5.    Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)    Merytoryczna wartość oferty, jej atrakcyjność, innowacyjność i różnorodność (na ile zadanie wzbogaca ofertę kulturalną ).

2)    Adresaci i liczba osób objętych ofertą.

 

3)    Wysokość udziału środków własnych organizacji, który nie może być niższy od 20 % kosztów całkowitych zadania (w tym minimum 10 % własnych środków finansowych).

4)    Osiągnięcia i doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu, kompetencje, doświadczenie organizacyjne realizatorów.

5)    Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę.

6)    Dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, innymi instytucjami publicznymi w tym rzetelność i terminowość wykonywania, i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Gminy Barczewo.

7)    Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wnioskowanej dotacji, jak również wkładu własnego i środków pochodzących z innych źródeł, także w porównaniu
z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi.

8)   Zadania muszą być zrealizowane w 2011 roku.

6.    Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, a także oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 

7.    Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa,  konkurs rozstrzyga Burmistrz Barczewa, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

      Komisja konkursowa ocenia oferty według Katy Oceny Oferty stanowiącej załącznik 2a do Regulaminu pracy Komisji zgodnie z Uchwałą nr XVII(119)07 rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi.( karta ocen znajduje się w na BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie zakładka Organizacje Pozarządowe).

8.    Komisja Konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia przez podmiot,
w określonym przez Komisję terminie, dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

 

9.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.

 

10.  Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.

 

11.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

 

                                                                 § 4

                                           Warunki przyznawania dotacji

1.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 

 

Informacje dodatkowe

1.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Urzędem Miejskim w Barczewie reprezentowanym przez Burmistrza Barczewa a wyłonionym w konkursie podmiotem.

 

2.    Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, materiałach promocyjnych i reklamowych, wykazach sponsorów, informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Urząd Miejski w Barczewie.

 

3.    Informacje o dotowaniu zadania winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

 

4.    Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dotacje nie będą przyznawane również na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

5.    Ponadto koszty, które nie będą pokrywane w ramach dotacji to:

1)    Budowa, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarcza.

2)    Pokrycie deficytu działalności organizacji.

3)    Wsteczne finansowanie projektów.

4)    Pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji projektu).

5)    Działalność polityczna i religijna.

6)    Przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

7)    Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych.

 

6.    Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu gminy Barczewo jest zobowiązany do:

1)    Poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania.

2)    Składania sprawozdań z realizacji zadania.

3)    Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

4)    Dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 

     7.W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed

        datą zawarcia umowy.

 

     8.Oferty można konsultować u Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
       w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Plac ratuszowy 1, tel: 89 5148439 wew. 15.

 

9. Przewiduje się wybór kilku ofert spełniających warunki konkursu.

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Karta Oceny Oferty (29.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Anna Gędas
Data utworzenia:2011-01-04 14:50:20
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2011-01-04 14:50:48
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2011-01-04 14:54:33
Ostatnia zmiana:2011-01-04 14:54:47
Ilość wyświetleń:3352