1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

5)      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 września 2021 roku.

6)      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy – Dyrektora SP1 w Barczewie.

7)      Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

8)      Projekt uchwały w sprawie zmianny Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

9)      Projekt uchwały w w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jeziorany, a Gminą Barczewo, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

10)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031.

11)  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok.

12)  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI(295)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofiansowanie zadania pon. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16“

13)   Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

14)   Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna.

15)   Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Barczewo.

16)  Sprawozdanie dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Barczewie za 2020r.

17)  Sprawy różne i wolne wnioski.

18)   Zamknięcie obrad XXXVIII/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.       

 

Link do transmisji z sesji - https://youtu.be/zDaxsxc4120