REJESTR ZARZĄDZEŃ 2022 ROK

Numer zarządzenia 

Z dnia:

W sprawie:

Załączniki

0050.1.2022

03 stycznia 2022

wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000,00zł

 Zarządzenie

0050.2.2022

03 stycznia 2022

ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zarządzenie

0050.3.2022

11 stycznia 2022

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo na 2022 rok

Zarządzenie

0050.4.2022

11 stycznia 2022

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo na 2022 rok

Zarządzenie

0050.5.2022 11 stycznia 2022

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo na 2022 rok

Zarządzenie

0050.6.2022 11 stycznia 2022

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo na 2022 rok

Zarządzenie
0050.7.2022 11 stycznia 2022

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo na 2022 rok

Zarządzenie
0050.8.2022 14 stycznia 2022 ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022, statystycznej liczby dzieci w prowazonych przez Gminę Barczewo placówkach wychowania przedszkolnego  Zarządzenie
0050.9.2022 20 stycznia 2022 zmiany ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  Zarządzenie
0050.10.2022 21stycznia 2022 określenia terminów przepriowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałow przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2022-2023  Zarządzenie
0050.11.2022 21 stycznia 2022 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dl klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.12.2022 21 stycznia 2022 określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo  Zarządzenie
0050.13.2022 24 stycznia 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo, obręb ewidencyjny Łęgajny Zarządzenie
0050.14.2022 24 stycznia 2022 rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo,wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.11.2021 r. do 06.12.2021r  Zarządzenie
0050.15.2022 28 stycznia 2022 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  Zarządzenie
0050.16.2022 31 stycznia 2022 zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Barczewie w związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej   Zarządzenie
0050.17.2022 31 stycznia 2022 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych wplacówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.18.2022 01 lutego 2022 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej   Zarządzenie
0050.19.2022 01 lutego 2022 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.20.2022 02 lutego 2022 zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.21.2022 02 lutego 2022  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.22.2022 02 lutego 2022  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.23.2022 04 lutego 2022 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.24.2022 04 lutego 2022 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.25.2022 04 lutego 2022 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.26.2022 07 lutego 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok Zarządzenie
0050.27.2022 08 lutego 2022 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie  Zarządzenie
0050.28.2022 09 lutego 2022 uchylenia Zarządzenie nr 0050.16.2022 Burmistrza Barczewa z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Barczewie w związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzeniem przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Zarządzenie
0050.29.2022 16 lutego 2022  ogłoszenia otwartegokonkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2022 roku  Zarządzenie
0050.30.2022 01 marca 2022 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zarządzenie
0050.31.2022 01 marca 2022 upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Zarządzenie
0050.32.2022 02 marca 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.33.2022 09 marca 2022 sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej użytkownika wieczystego  Zarządzenie
0050.34.2022 09 marca 2022  sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2 i nr 7 położonych w budynku nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.35.2022 08 marca 2022 zmiany Regulaminu wynagradzania Dyrektora samorządowej instytucji kultury - Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie Zarządzenie
0050.36.2022 11 marca 2022 przedstawienia sprawozdanian z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2021 rok Zarządzenie
0050.37.2022 11 marca 2022 przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2021 rok Zarządzenie
0050.38.2022 11 marca 2022 przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zarządzenie
0050.39.2022 17 marca 2022 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2022 rok Zarządzenie
0050.40.2022 17 marca 2022 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego W Barczewie Zarządzenie
0050.41.2022 17 marca 2022 upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu ustalania jednorazowego świadczenia pieniężnego Zarządzenie
0050.42.2022  21 marca 2022 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępiowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.43.2022 22 marca 2022   zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.44.2022 22 marca 2022 utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w roku szkolnym 2021/2022  Zarządzenie
0050.45.2022 23 marca 2022 sprzedaży nieruchomosaci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.46.2022 25 marca 2022  przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2021 rok  Zarządzenie
0050.47.2022 29 marca 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.48.2022 29 marca 2022  określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli praz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Barczewo na rok 2022  Zarządzenie
0050.49.2022 29 marca 2022 zwołania zabrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Ramsówko Zarządzenia
0050.50.2022 30 marca 2022 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach   Zarządzenia
0050.51.2022 31 marca 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.52.2022 04 kwietnia 2022  zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałąnia COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych  Zarządzenie
0050.53.2022 05 kwietnia 2022 ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2022r.  Zarządzenie
0050.54.2022 05 kwietnia 2022 oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.55.2022 06 kwietnia 2022 sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 0050.51.2022 Burmistrza Barczewa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok   Zarządzenie
0050.56.2022 06 kwietnia 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.57.2022 06 kwietnia 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.58.2022 07 kwietnia 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.59.2022 07 kwietnia 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.60.2022  08 kwietnia 2022 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych  Zarządzenie
0050.61.2022 08 kwietnia 2022 zmiany Zarządzenia nr 0050.173.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 29 października 2021 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  Zarządzenie
0050.62.2022 15 kwietnia 2022 zwołania zebraniawiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Kromerowo  Zarządzenie
0050.63.2022 20 kwietnia 2022 ustalenia dnia wolnego dlapracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.64.2022 22 kwietnia 2022 powołania Komisji Przetargowej  Zarządzenie
0050.65.2022 25 kwietnia 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.66.2022 25 kwietnia 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.67.2022 28  kwietnia 2022 określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  Zarządzenie
0050.68.2022 29 kwietnia 2022 powołania Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewa na rok 2023 Zarządzenie
0050.69.2022 29 kwietnia 2022     określenia sposobu zgłaszania propozycji projektów, zasad głosowania oraz harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2023 Zarządzenie
0050.70.2022 28 kwietnia 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.71.2022 29 kwietnia 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.72.2022 29 kwietnia 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.73.2022 29 kwietnia 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.74.2020 05 maja 2022 powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.75.2022 06 maja 2022 ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.76.2022 09 maja 2022 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 7 we wsi Stare Włóki Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.77.2022 09 maja 2022 powołania komisji konkursowej w celu przepriowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach   Zarządzenie
0050.78.2022 12 maja 2022  zmiany zarządzenie Burmistrza Barczewa nr 0050.67.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Zarządzenie
0050.79.2022  12 maja 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.80.2022 12 maja 2022 powołania Komisji oceniającej wniosek o udzielenie pożyczki  Zarządzenie
0050.81.2022 12 maja 2022 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.82.2022 12 maja 2022  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.83.2022  12 maja 2022  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.84.2022 16 maja 2022   sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.85.2022  16 maja 2022   sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr Wójtowo  Zarządzenie
0050.86.2022 17 maja 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położnej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.87.2022 17 maja 2022 ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań włsnych Gminy Barczewo w 2022 roku  Zarządzenie
0050.88.2022 17 maja 2022 pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2022 roku  Zarządzenie
0050.89.2022 23 maja 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.90.2022 23 maja 2022  przekazania sołectwu Leszno składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.91.2022 23 maja 2022 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach  Zarządzenie
0050.92.2022 23 maja 2022 powierzenia Pani Marzannie Moszczyńskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach    Zarządzenie
0050.93.2022  25 maja 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 2 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.94.2022  25 maja 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.95.2022  27 maja 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.96.2022  26 maja 2022 oddania w użyczenie nieruchomości9 położonej na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.97.2022 27 maja 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.98.2022 30 maja 2022 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotówkowego  Zarządzenie
0050.99.2022 30 maja 2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.100.2022 30 maja 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położnej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.101.2022 01 czerwca 2022 powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Miłej w Barczewie - Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewa 2022 rok - w formule zaprojektuj i wybuduj"   Zarządzenie
0050.102.2022 01 czerwca 2022  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępiowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.103.2022 06 czerwca 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok   Zarządzenie
0050.104.2022 10 czerwca 2022  formy i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnymna teryutorium tego państwa  Zarządzenie
0050.105.2022  08 czerwca 2022 ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2022r.  Zarządzenie
0050.106.2022 13 czerwca 2022  zmiany budżetu gminy Barczrewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.107.2022 13 czerwca 2022  planu finasowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.108.2022 15 czerwca 2022  powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.109.2022 28 czerwiec 2022 skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego  Zarządzenie
0050.110.2022 30 czerwca 2022 wskazania osoby na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  Zarządzenie
0050.111.2022 30 czerwca 2022 odwołania okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie Zarządzenie
0050.112.2022 30 czerwca 2022 określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2022  Zarządzenie
0050.113.2022 01 lipca 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok Zarządzenie
0050.114.2022 01 lipca 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Zarządzenie
0050.114a.2022 01 lipca 2022 powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny ul. Makowa i ul. Jaśminowa, Barczewko, Wójtowo ul. Brzozowa i Bławatna z podziałem na trzy zadania" Zarządzenie
0050.115.2022 04 lipca 2022 skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.116.2022 04 lipca 2022 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.117.2022 04 lipca 2022 powołania Komisji do odbioru zadania pn. " Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Cichej w Barczewie" Zarządzenie
0050.118.2022 04 lipca 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.119.2022 06 lipca 2022  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępiowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert   Zarządzenie
0050.120.2022 06 lipca 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok Zarządzenie
0050.121.2022 06 lipca 2022 postępowania z dokumentacją kontroli zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Barczewie i trybu realizacji zaleceń pokontrolnych  Zarządzenie
0050.122.2022 12 lipca 2022 ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na wspracie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2022 roku  Zarządzenie
0050.123.2022 14 lipca 2022 oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.124.2022 18 lipca 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położnej w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.125.2022 19 lipca 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 w Barczewie  Zarządzenie
0050.126.2022 25 lipca 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.127.2022 25 lipca 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.128.2022 25 lipca 2022 planu finaansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.129.2022 25 lipca 2022 oddania do użyczenia na rzecz CKB lokalu przy ul. Mickiewicza 12 Zarządzenie
0050.130.2022 25 lipca 2022 przekazania Sołectwu Kromerowo składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.131.2022      
0050.132.2022 25 lipca 2022 powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  Zarządzenie
0050.133.2022 28 lipca 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok

 Zarządzenie

Zał 1   Zał 2

0050.134.2022 28 lipca 2022 planu  finansowego rachunku  środków  z Funduszu   Pomocy

 Zarządzenie

zał 1

0050.135.2022 1 sierpnia 2022 przestawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólroczę 2022 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032 Zarządzenie
0050.136.2022 1 sierpnia 2022 przedstawienia inforamcji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Zarządzenie
0050.137.2022 02 sierpnia 2022 powołanie Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: Utwardzenie palcu przy ul.Wojska Polskiego 16-18 w Barczewie - działka nr 73/75 obręb 2 miasta Barczewo Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.138.2022 02 sierpnia 2022 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn:"Modernizacja strażnicy OSP Bartołty Wielkie wraz z zakupem i dostawą materiałów budowlanych na docieplenie elewacji"  Zarządzenie
0050.139.2022 03 sierpnia 2022 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępiowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenia
0050.140.2022 4 sierpnia 2022  określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych prac nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok  Zarządzenie
0050.141.2022  5 sierpnia 2022  powołania Komisji do odbioru zadania pn.:"Zakup, dostawa i montaż 5szt. lamp solarnych w miejscowości Kaplityny 2szt. Barczewko 1 szt. Łęgajny 1 szt. Ruszajny 1 szt., fundusz sołecki 2022r. Zarządzenie
0050.142.2022  8 sierpnia 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok Zarządzenie
0050.143.2022  8 sierpnia 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu pomocy Zarządzenie
0050.144.2022  8 sierpnia 2022     oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.145.2022  11 sierpnia 2022  powołania Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewa na rok 2023 Zarządzenie
0050.146.2022  12 sierpnia 2022 upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego  Zarządzenie
0050.147.2022  19 sierpnia 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.148.2022   19 sierpnia 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarenieządz
0050.149.2022   19 sierpnia 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.150.2022   19 sierpnia 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.151.2022 19 sierpnia 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.152.2022 19 sierpnia 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.153.2022  23 sierpnia 2022 organizacji, funkcjonowania oraz powołania składu osobowego stałego dyżuru w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.154.2022  26 sierpnia 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.155.2022 26 sierpnia 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.156.2022 29 sierpnia 2022 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej  Zarządzenie
0050.157.2022 29 sierpnia 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.158.2022 29 sierpnia 2022 zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych  Zarządzenie
0050.159.2022  31 sierpnia 2022 zatrudnienia na zastępstwo w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.160.2022  31 sierpnia 2022 określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.161.2022  01 września 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.162.2022  01 września 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.163.2022  02 września 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.164.2022  05 września 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.165.2022 05 września 2022  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.166.2022  06 września 2022  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Zakup i dostawa gruzu betonowego kruszonego na drogę gminną w miejscowości Biedowo, Ramsówko oraz kamienia łamanaego na drogę gminną w miejscowości Kaplityny, Ruszajny, Szynowo - fundusz sołecki 2022  Zarządzenie
0050.167.2022  08 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.168.2022  08 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.169.2022   08 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.170.2022   08 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.171.2022  13 września 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.172.2022  13 września 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
 0050.173.2022  13 września 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo   Zarządzenie
0050.174.2022  13 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.175.2022  13 września 2022   sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.176.2022  13 września 2022   sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.177.2022  20 września 2022  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępiowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.178.2022  20 września 2022  upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych  Zarządzenie
0050.179.2022      
0050.180.2022      
0050.181.2022  22 września 2022  przekazaniu Sołectwu Stare Włóki składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.182.2022  27 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.183.2022  27 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.184.2022 27 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.185.2022 27 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.186.2022  27 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.187.2022 27 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.188.2022 27 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.189.2022 27 września 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.190.2022 30 września 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.191.2022 30 września 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.192.2022 30 września 2022  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.193.2022 30 września 2022  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.194.2022 30 września 2022 dystrybucja tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.195.2022 04 października 2022   powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w Barczewie"  Zarządzenie
0050.196.2022 04 października 2022 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa ul. Kraszewskiego w Barczewie"  Zarządzenie
0050.197.2022 04 pażdziernika 2022 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Zagospodarowanie placu manewrowego przy SP1 w Barczewie poprzez budowę miejsc siedzących - budżet obywatelski"  Zarządzenie
0050.198.2022  5 października 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022  Zarządzenie
0050.199.2022  6 października 2022  ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.200.2022 10 października 2022  swprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Kronowo  Zarządzenie
0050.201.2022 13 październik 2022 zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Szynowo Zarządzenie
0050.202.2022 14 października 2022 sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 2 przy ul. Niepodległości w Barczewie  Zarządzenie
0050.203.2022 24 października 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.204.2022 25 października 2022 udzielenia upoważnienia do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów  Zarządzenie
0050.205.2022 26 października 2022  powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego  Zarządzenie
0050.206.2022 26 października 2022 odwołania Pani Doroty Mikołajczuk ze stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.207.2022 26 października 2022  odwołania Pani Doroty Mikołajczuk ze stanowiska dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie  Zarządzenia
0050.208.2022 28 października 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022  Zarządzenie
0050.209.2022 28 października 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022  Zarządzenie
0050.210.2022 28 października 2022  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.211.2022 28 października 2022 zmiany Zarządzenia nr 0050.160.2022 Burmistrza Barczewa z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.212.2022 08 listopada 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.213.2022  09 listopada 2022r. zasad umieszczania reklam na terenie Gminy Barczewo na gruntach, budynkach i budowlach, stanowiących właśność Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.214.2022  14 listopada 2022  projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033  Zarządzenie
0050.215.2022   14 listopada 2022  projektu budżetu Gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.216.2022  16 listopada 2022 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Ramsowo 90, obręb ewidencyjny Ramsowo gmina Barczewo wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej  Zarządzenie
0050.217.2022   16 listopada 2022  zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.218.2022  16 listopada 2022  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.219.2022  16 listopada 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.220.2022  16 listopada 2022  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.221.2022  18 listopada 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.222.2022 18 listopada 2022 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 90 wraz z przynależnymi pomieszczeniami, położonego we wsi Ramsowo Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.223.2022  21 listopada 2022 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.224.2022 23 listopada 2022 odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie   Zarządzenie
0050.225.2022 23 listoapda 2022 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Barczewie"  Zarządzenie
0050.226.2022 23 listopada 2022 nabycia nieruchomości do gminnego zasobu  Zarządzenia
0050.227.2022 23 listopada 2022 upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w tym przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w tych postępowaniach  Zarządzenia
0050.228.2022  25 listopada 2022  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.229.2022  25 listopada 2022 zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych   Zarządzenie
0050.230.2022  25 listopada 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022  Zarządzenie
0050.231.2022  25 listopada 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022  Zarządzenie
0050.232.2022  25 listopada 2022 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy   Zarządzenie
0050.233.2022 28 listopada 2022 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn:"Naprawa, prace remontowe i bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy Barczewo w roku 2022"  Zarządzenie
0050.234.2022 28 listopada 2022 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Wójtowo-Nikielkowo gm. Barczewo - etap I"  Zarządzenie
0050.235.2022      
0050.236.2022 01 grudnia 2022 ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Barczewo i zakwalifikowania ich do poszczególnych standardów.  Zarządzenie
0050.237.2022 01 grudnia 2022 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przestawienie 3 szt. lamp solarnych w miejscowości Nikielkowo gm. Barczewo, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego - Fundusz sołecki 2022r."  Zarządzenie
0050.238.2022 01 grudnia 2022 wprowadzenia sygnału alarmowego BRAVO oraz CHARLIE-CRP w gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.239.2022  01 grudnia 2022 upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku elektrycznego, w tym przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w tych postępowaniach  Zarządzenie
0050.240.2022  01 grudnia 2022  przedłużenie okresu uzytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.241.2022  01 grudnia 2022  oddania nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo w użytkowanie wieczyste  Zarządzanie
0050.242.2022  05 grudnia 2022 zatrudnienia na zastępstwo w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie  
0050.243.2022  09 grudnia 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.244.2022  09 grudnia 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.245.2022  09 grudnia 2022 określenia zasad użytkowania i redukcji zużycia energii elektrycznej i bilansowania systemu energetycznego w gminnych budynkach użytkowych administrowanych przez Urząd Miejski w Barczewie  Zarządzenie
0050.246.2022  12 grudnia 2022 powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdcrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo   Zarządzenie
0050.247.2022  16 grudnia 2022 upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w postępowaniach o przyznanie dodatku mieszkaniowego  Zarządzenie
0050.248.2022  16 grudnia 2022 określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prywatnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  Zarządzenie
0050.249.2022  19 grudnia 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.250.2022  19 grudnia 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.251.2022  20 grudnia 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.252.2022  20 grudnia 2022  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy   Zarządzenie
0050.253.2022  23 grudnia 2022 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Barczrewo

 Zarządzenie

Załączniki 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 1415, 16, 17, 18, 1920, 21, 22, 23, 24, 2526, 27, 28, 29, 30, 31. 32

0050.254.2022  23 grudnia 2022 sprostowanie omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 0050.249.2022 Burmistrza Barczewa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.255.2022  23 grudnia 2022 pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2023 roku  Zarządzenie
0050.256.2022      
0050.257.2022 29 grudnia 2022  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody i wydatki bieżące Zarządzenie

 

z