1)     Otwarcie obrad sesji.

2)     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu z obrad XLIV/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

5)     Przedstawienie raportu o stanie gminy Barczewo za 2021 rok.

6)     Debata na temat raportu o stanie gminy Barczewo za 2021 rok.

7)     Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania.

8)     Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.

9)     Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barczewo.

10) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem.

11) Zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium.

12) Debata o wykonaniu budżetu – ocena jego wykonania z odniesieniem się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium.

13) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2021 rok.

14) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2021 rok.

15) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

16) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

17) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

18) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

19) Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Barczewo w roku 2022.

20) Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub właścicieli domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

21) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo.

22) Sprawozdanie z  realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

23) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie za 2021 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.

24) Informacja o działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Barczewo oraz turystów w okresie wakacyjnym.

25) Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

26) Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna.

27) Sprawy różne i wolne wnioski.

28) Zamknięcie obrad XLV/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.      

 

Link do obrad sesji - https://esesja.tv/transmisja/26822/sesja-rady-w-dniu-czwartek-26-maja-2022.htm