Informacja dot. wsparcia z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
dla podmiotów wrażliwych i przedsiębiorstw energetycznych

 

 

Szanowni Państwo, 

informuję, że w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).  

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 29 ustawy wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych jest zadaniem zleconym gminie.

 

I. DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu
lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych
na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności oraz których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy zlożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. na piśmie do Burmistrza Barczewa – Punkt Obsługi Interesanta, pok. nr 1
w Urzędzie Miejskim w Barczewie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dodatku
dla podmiotów wrażliwych w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych

 

 

II. REKOMPENSATA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy

 

Przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców, przysługuje z tego tytułu rekompensata.

Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą na wniosek podmiotu uprawnionego.

 

Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego, do 25. dnia każdego miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. W przypadku złożenia wniosku
z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty podmiot wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty rekompensaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku, z uwzględnieniem art. 19 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

 

Do dnia 31 sierpnia 2023 r. podmiot uprawniony składa do podmiotu wypłacajacego wniosek
o rozliczenie rekompensaty. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty
w terminie wskazanym powyżej, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie
i podmiot uprawniony jest zobowiazany do zwrotu otrzymanych środków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty składa
się na piśmie do Burmistrza Barczewa – Punkt Obsługi Interesanta, pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Barczewie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 

Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty

                                                                                                               

 

Burmistrz Barczewa

Andrzej Maciejewski

 

 

 

 

 

Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

tel. (89) 514 83 46 wew. 83, 84