1)     Otwarcie obrad sesji.

2)     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu z obrad XLVII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

5)     Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 01 sierpnia 2022 roku

6)     Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie.

7)     Projekt uchwały w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barczewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8)     Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia nieruchomości, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Miejską Przychodnię Zdrowia w Barczewie.

9)     Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.

10) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie.

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

12) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

13) Interpelacja i zapytania Radnych – forma pisemna.

14) Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z okresu między sesjami Rady Miejskiej.

15) Sprawozdanie dotyczące stanu zaawansowania gminnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2022 roku.

16) Przedstawienie raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o poziomie nauczania w placówkach oświatowych Gminy Barczewo.

17) Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miejskiej w Barczewie za III kw. 2022r.

18) Sprawy różne i wolne wnioski.

19) Zamknięcie obrad XLVIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.       

 

Link: https://esesja.tv/transmisja/30189/sesja-rady-w-dniu-czwartek-29-wrzesnia-2022.htm