1)     Otwarcie obrad sesji.

2)     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)   Przyjęcie protokołu z obrad XLIX/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

5)   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2022 roku

6) Informacja Burmistrza Barczewa o zgłoszonych żądaniach dotyczących odszkodowań, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach związanych z naliczaniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 wymienionej ustawy.

7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb nr 3 składającej się z działek oznaczonych nr 83/2 i 78/8.

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb nr 2, przy ul. Kajki 8, oznaczonej nr ewidencyjnym 51/5, na rzecz użytkownika wieczystego.

9)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Barczewo.

10)  Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

11)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/405/14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

12)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok.

13) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII(394)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

14) Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

15) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

16) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2023.

17) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

18) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(241)136 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

19)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo

na lata 2022-2032.

20) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

21) Interpelacja i zapytania Radnych – forma pisemna.

22) Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z okresu między sesjami Rady Miejskiej.

23) Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. z działalności spółki za okres styczeń – października 2022r.

24) Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

25) Informacja o analizie oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Barczewie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

26) Sprawy różne i wolne wnioski.

27) Zamknięcie obrad L/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.