REJESTR ZARZĄDZEŃ 2023 ROK

Numer zarządzenia 

Z dnia:

W sprawie:

Załączniki

0050.1.2023

02 stycznia 2023

podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2023 na jedostki realizujące

Zarządzenie

0050.2.2023

02 stycznia 2023

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie

0050.3.2023

03 stycznia 2023

ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zarządzenie

0050.4.2023

05 stycznia 2023

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r.

Zarządzenie

0050.5.2023 05 stycznia 2023 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.6.2023 05 stycznia 2023 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.7.2023

05 stycznia 2023

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.8.2023  05 stycznia 2023  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.9.2023 05 stycznia 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.10.2023 16 stycznia 2023  upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podataku VAT  Zarządzenia
0050.11.2023 17 stycznia 2023  zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.12.2023 18 stycznia 2023   powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie  Zarządzenie
0050.13.2023 20 stycznia 2023  ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.14.2023 23 stycznia 2023 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.15.2023 24 stycznia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.16.2023 24 stycznia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.17.2023 24 stycznia 2023  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.18.2023 25 stycznia 2023 okresowego powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie oraz zatrudnienia Pani Karin Więsyk-Gaweł  Zarządzenie
0050.19.2023 25 stycznia 2023 okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Pani Karin Więsyk-Gaweł Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.20.2023 26 stycznia 2023 powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.21.2023  26 stycznia 2023 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.22.2023 31 stycznia 2023 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2023/2024  Zarządzenie
0050.23.2023 31 stycznia 2023 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas pierwszych szkół podstawowych  Zarządzenie
0050.24.2023 31 stycznia 2023 określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo  Zarządzenie
0050.25.2023 31 stycznia 2023 ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.26.2023  01 luty 2023 upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych  Zarządzenie
0050.27.2023 01 luty 2023 upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie do przyjmowania wniosków i informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach(formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności  Zarządzenie
0050.28.2023 07 lutego 2023 powołania Zespołu ds. recertyfikacji w ramach członkostwa Gminy Barczewo w Stowarzyszeniu Cittaslow  Zarządzenie
0050.29.2023 13 lutego 2023 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.30.2023 13 lutego 2023 unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.31.2023 13 lutego 2023 oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.32.2023 13 lutego 2023 oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.33.2023 24 lutego 2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  Zarządzenie
0050.34.2023 24 lutego 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.35.2023 24 lutego 2023 zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lopkalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych  Zarządzenie
0050.36.2023  24 lutego 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.37.2023 27 lutego 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.38.2023 27 lutego 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.39.2023      
0050.40.2023 27 lutego 2023

zmiany zarządzenia Nr 0050.22.2023 Burmistrza Barczewa z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2023/2024

 Zarządzenie
0050.41.2023 28 lutego 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jedzbark  Zarządzenie
0050.42.2023  28 lutego 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bark Wrócikowo  Zarządzanie
0050.43.2023  28 lutego 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mokiny  Zarządzanie
0050.44.2023  28 lutego 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mokiny  Zarządzenie
0050.45.2023  28 lutego 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mokiny   Zarządzenie
0050.46.2023  28 lutego 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Lamkowo  Zarządzenie
0050.47.2023  28 lutego 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.48.2023  06 marca 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.49.2023  07 marca 2023  nabycia nieruchomości do gminnego zasobu  Zarzadzenie
0050.50.2023 09 marca 2023 określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2023 Zarządzenie
0050.51.2023 14 marca 2023 regulaminu naboru wniosków o udział w programie priorytetowym "Usuwanie folii roliczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie   Zarządzenie
0050.52.2023 14 marca 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Kaplityny  Zarządzenie
0050.53.2023  15 marca 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.54.2023  15 marca 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.55.2023  15 marca 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.56.2023  15 marca 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.57.2023  15 marca 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.58.2023  21 marca 2023 przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19  Zarządzenie
0050.59.2023 21 marca 2023 przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszy Pomocy   Zarządzenie
0050.60.2023 21 marca 2023 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2022 rok wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9   Zarządzenie zał.8 zał 9 9
0050.61.2023 22 marca 2023 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok  Zarządzenie
0050.62.2023 24 marca 2023 przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2022 rok   Zarządzenie
0050.63.2023 31 marca 2023 ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.64.2023 31 marca 2023 ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.65.2023 31 marca 2023 ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.66.2023 31 marca 2023 zmiany budzetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.67.2023 31 marca 2023 zmiany budzetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.68.2023 31 marca 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.69.2023 03 kwietnia 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo   Zarządzenie
0050.70.2023 03 kwietnia 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.71.2023 06 kwietnia 2023 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa ulicy Norwida w barczewie" Zarzadzenie
0050.72.2023 12 kwietnia 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.73.2023 14 kwietnia 2023 ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.74.2023  17 kwietnia 2023 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenisa statutów osiedli w mieście Barczewo  Zarządzenie 1 2 3
0050.75.2023 18 kwietnia 2023 planu kontroli na lata 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków  Zarządzenie
0050.76.2023 21 kwietnia 2023 powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.77.2023 21 kwietnia 2023 oddania w użyczenie nieruchomość położoną na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.78.2023 25 kwietnia 2023 zmiany zarządzenia nr 0050.15.2022 Burmistrza Barczewa z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie finansowej kontroli wewnętrznej  Zarządzenie
0050.79.2023 25 kwietnia 2023 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Barczewie i nadania jej Statutu  Zarządzenie
0050.80.2023  27 kwietnia 2023 powołania Komisji do odbioru zadania z umowy BI.272.50..2023.JS z dnia 06.04.2023 roku  Zarządzenie

0050.81.2023

28 kwietnia 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.82.2023 28 kwietnia 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.83.2023 28 kwietnia 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.84.2023 04 maja 2023 ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2023r.  Zarządzenie
0050.85.2023 04 maja 2023 unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2023r  Zarządzenie
0050.86.2023 04 maja 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.87.2023 04 maja 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.88.2023 04 maja 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.89.2023 04 maja 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.90.2023 04 maja 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.91.2023 04 maja 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.92.2023 04 maja 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.93.2023 04 maja 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.94.2023 05 maja 2023 przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.95.2023 05 maja 2023 sprzedaży nieruchomości położonych w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.96.2023 08 maja 2023 ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2023r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowegi w 2023r.  Zarządzenie
0050.97.2023 11 maja 2023  częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej  Zarządzenie
0050.98.2023  12 maja 2023  ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.99.2023 12 maja 2023  określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.100.2023  12 maja 2023 przekazaniu Sołectwu Barczewko składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.101.2023  17 maja 2023 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.102.2023 17 maja 2023 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 7, 11-010 Barczewo  Zarządzenie
0050.103.2023 23 maja 2023   przekazania Sołectwu Stare Włóki mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.104.2023 24 maja 2023  przyjęcia "Regulaminu zasad dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Barczewo"  Zarządzenie
0050.105.2023 25 maja 2023 powołania Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewa na rok 2024  Zarządzenie

0050.106.2023

25 maja 2023 określenia sposobu zgłaszania propozycji projektów, zasad głosowania oraz harmnogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2024  Zarządzenie
0050.107.2023  29 maja 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.108.2023 29 maja 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.109.2023 29 maja 2023  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.110.2023 29 maja 2023 zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Lamkowo  Zarządzenie
0050.111.2023 31 maja 2023 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotówkowego  Zarządzenie
0050.112.2023 31 maja 2023  zmiany zarządzenia nr 0050.50.2023 Burmistrza Barczewa z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2023  Zarządzenie
0050.113.2023 07 maja 2023 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.114.2023 12 czerwca 2023 powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.115.2023 16 czerwca 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Łęgajnach - zadnanie nr I do umowy BI.272.5.2023/I z dnia 16.03.2023r.  Zarządzenie
0050.116.2023 16 czerwca 2023 przyjęcie planu wykorzystnia zasobu nieruchomości Gminy Barczewo na lata 2023-2025  Zarządzenie
0050.117.2023 16 czerwca 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok Zarządzenie
0050.118.2023  16 czerwca 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Zarządzenie
0050.119.2023 16 czerwca 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Barczewku - zadanie nr II do umowy BI.272.5.2023/II z dnia 16.03.2023r. w Lamkowie - zadanie nr V do umowy BI. 272.5.2023/V z dnia 16.03.2023r. oraz w Tumianach - zadanie nr VI do umowy BI.272.5.2023/II z dnia 16.03.2023r.  Zarządzenie
0050.120.2023 16 czerwca 2023  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.121.2023 19 czerwca 2023 zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie  Zarządzenie
0050.122.2023     anulowano  
0050.123.2023  21 czerwca 2023 powołania komisji przetargowej Zarządzenie
0050.124.2023  21 czerwca 2023 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 q budynku nr 33, położonego w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego   Zarządzenie
0050.125.2023 21 czerwca 2023 oddania do bezpłatnego użytkowania na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Barczewo tj. Centrum Kulturalno-Bibliotecznego nieruchomości  Zarządzenie
0050.126.2023 21 czerwca 2023  wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.127.2023 22 czerwca 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.128.2023 23 czerwca 2023  określenia zasad przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania   Zarządzenie
0050.129.2023 23 czerwca 2023 powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.130.2023 28 czerwca 2023 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.131.2023 28 czerwca 2023 powierzenia Pani Karin Więsyk-Gaweł stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.132.2023 28 czerwca 2023 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Modernizacja chodników ul. Wschodnia, Lipowa, Nowodworcowa w Barczewie - budżet obywatelski 2023 - Osiedle Domków Jednorodzinnych w Barczewie  Zarządzenie
0050.133.2023  30 czerwca 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.134.2023 30 czerwca 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.135.2023 30 czerwca 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.135a.2023  04 lipca 2023 sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 24 przy ulicy Kościuszki w Barczewie  Zarzadzenie
0050.136.2023 06 lipca 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.137.2023    anulowano  
0050.138.2023  06 lipca 2023 sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej użytkownika wieczystego  Zarządzenie
0050.139.2023  06 lipca 2023 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo-Nikielkowo - zadanie nr IV do umowy BI.272.5.2023/IV z dnia 16.03.2023r.  Zarządzenie
0050.140.2023 10 lipca 2023 odwołania i powołania nowego członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Zarządzenie
0050.141.2023  11 lipca 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.142.2023  12 lipca 2023 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.143.2023 12 lipca 2023 oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ramsowo  Zarządzenie
0050.144.2023 12 lipca 2023 

w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2023r.

 Zarządzenie, zał.
0050.145.2023  17 lipca 2023 powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  Załącznik
0050.146.2023 18 lipca 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Załącznik
0050.147.2023 18 lipca 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Załącznik
0050.148.2023 18 lipca 2023 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Załącznik
0050.149.2023 19 lipca 2023 określenia terminów oraz podstawowoych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok  Załącznik
0050.150.2023 19 lipca 2023  ustalenia opłat za usługi w zkaresie korzystnia z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
0050.151.2023 21 lipca 2023  ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Załącznik
0050.152.2023 25 lipca 2023

zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Skajboty

 Załącznik
0050.153.2023 26 lipca 2023 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo  Załącznik
0050.154.2023 31 lipca 2023 przeprowadzenia konsultacji społecznych projketu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rrewitalizacji Gminy Barczewo na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późń. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. : Dz.U. z 2021r. poz. 485 z późń zm.) Załącznik
 0050.156.2023  8 sierpnia 2023  zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  

Zarządzenie

0050.157.2023   18 sierpnia 2023  powierzenia obowiązków na stanowisku Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie oraz zatrudnienia Pani Karin Beata Więsyk-Gaweł  Zarządzenie
0050.158.2023 21 sierpnia 2023 wyznaczenia i podania do publicznej wiadomości liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz wykaz tych miejsc  Zarządzenie
0050.159.2023 21 sierpnia 2023 organizacji, funkcjonowania oraz powołania składu stałego dyżuru w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.160.2023 24 sierpnia 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.161.2023 24 sierpnia 2023 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.162.2023  24 sierpnia 2023 oddanie w użyczenie na rzecz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego budynku sanitariatów  Zarządzenie
0050.163.2023 28 sierpnia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok   Zarządzenie
0050.164.2023 05 września 2023 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo ul. Brzozowa, Bławatna, Klonowa i Agrestowa" - zadanie nr III do umowy BI.272.5.2023/III z dnia 16.03.2023r.  Zarządzenie
0050.164a.2023 06 września 2023 <>

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2023  rok

 Zarządzenie

0050.165.2023

07 września 2023 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa utwardzenia i odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie wraz z zagospodarowaniem działki nr 78 obr.2 m.Barczewo" do uowy BI.272.42.2022 z dnia 19.12.2022r.  Zarządzenie
0050.166.2023 08 września 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Północnej 14 w Barczewie - budżet obywatelski" do umowy BI.272.145.2023 z dnia 16.08.2023r.  Zarządzenie
0050.167.2023 08 września 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.168.2023  15 września 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, połozonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 mista Barczewa  Zarządzenie
0050.169.2023  15 września 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 2 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.170.2023 18 września 2023 zmiany budzetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.171.2023  18 września 2023  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy   Zarządzenie
0050.172.2023 19 września 2023  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zybcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.173.2023 20 września 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Barczewa   Zarządzenie
0050.174.2023 20 września 2023 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.175.2023 20 września 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.176.2023  20 września 2023 sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej uzytkownika wieczystego   Zarządzenie
0050.177.2023 21 września 2023 upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków  Zarządzenie
0050.177a.2023  21 września 2023  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  Zarządzenie
0050.178.2023 21 września 2023 powołania Komisji Przetargowej   Zarządzenie
0050.179.2023 25 września 2023 oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na ternie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.180.2023 27 września 2023 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.181.2023      
0050.182.2023 28 września 2023 wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nieodpłatne przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa połozonej w obrębie Ruszjany dz. nr 221/8   Zarządzenie
0050.183.2023  28 września 2023  przekazania Sołectwu Barczewko składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.184.2023  28 września 2023 przekazania Sołectwu Barczewko składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.185.2023  28 września 2023  przekazania Sołectwu Ramsówko składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.185a.2023 29 września 2023 powołania operatorów informatycznej obsługi obowodowych komisji wyborczych w Gminie Barczewo w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Zarządzenie
0050.186.2023 28 września 2023 przekazania Sołectwu Barczewko składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.186a.2023 29 września 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.187.2023  03 pażdziernika 2023   powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa szlaku kajakowego Zalesie - Kierzliny z budową oświtlenia i małej architektury na plaży miejskiej w Zalesiu do umowy BI.272.130.2023.JS  Zarządzenie
0050.187a.2023 02 pażdziernika 2023 wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Barczewo, w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczpospoliwtej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Zarządzanie
0050.189.2023 03 października 2023  sprzedaży drewa pozyskanego z wycinki drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy Barczewo   Zarządzenie
0050.190.2023  03 października 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.191.2023 06 października 2023 utraty mocy zarządzenia nr 0050.162.2023 Burmistrza Barczewa z dnia 24.08.2023r. w sprawie oddania do użyczenia na rzecz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego środka trwałego  Zarządzenie
0050.192.2023 06 października 2023 oddania w użyczenie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. niezabudowanych nieruchomości  Zarządzenie
0050.193.2023 11 października 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.194.2023      
0050.195.2023 12 października 2023  sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 4 przy ul. Wiejskiej w Barczewie  Zarządzenie
0050.196.2023 12 października 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.197.2023 12 pażdziernika  2023  sprzedaży nieruchomości gruntowejiezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.198.2023 12 października 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.199.2023 12 października 2023  sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.200.2023 12 października 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Odryty Gmina Barczewo" do umowy BI. 272.18.2022 z dnia 07.07.2022r.  Zarządzenie
0050.201.2023 13 października 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Remont muru i bramy wejściowej na cmentarz przy ul. Armii Krajowej w Barczewie" do umowy BI.272.40.2022 z dnia 15.12.2022r.  Zarządzenie
0050.202.2023  19 października 2023   uchylenia zarządzenia nr 0050.194.2023 Burmistrza Barczewa z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.202a.2023 19 pażdziernika 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

 Zarządzenie

1 2 3 4

0050.203.2023 20 października 2023  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej sprzedaży drewna opałowego  Zarządzenie
0050.204.2023 23 października 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa miejsc parkingowych - utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 30/32 w Barczewie dz. nr 75/114 obr. 2 miasto Barczewo, gmina Barczewo do umowy BI.272.144.2023 z dnia 18.08.2023r.  Zarządzenie
0050.205.2023 23 października 2023  ustalenia dnia wolengo dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023r.  Zarządzenie
0050.206.2023 26 października 2023  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.207.2023  30 października 2023 zmiany zarządzenia nr 0050.202a.2023 Burmistrza Barczewa z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.208.2023  31 października 2023   zmiany zarządznia nr 0050.50.2023 Burmistrza Barczewa z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2023  Zarządzenie
0050.209.2023 31 października 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

 Zarządzenie

1 2 3

0050.210.2023  31 pażdziernika 2023  planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.211.2023  06 listopada 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo ul. Różana, Krupoliny, Barczewo ul. Rzemieślnicza i Prosta"- do umów BI.272.10.2023/I i II z dna 19.05.2023r. oraz BI.272.21.2023 z dnia 19.07.2023r  Zarządzenie
0050.212.2023 13 listopada 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Poprawa warunków ekomobliności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna"realizowanego w dwóch zadaniach  Zarządzenie
0050.213.2023 13 listopada 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.214.2023 15 listopada 2023   projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033  Zarządzenie
0050.215.2023 15 listopada 2023  projektu budżetu Gminy Barczewo na 2024 rok  Zarządzenie
0050.216.2023  27 listopada 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 164031N w Tumianach"  Zarządzenia
0050.217.2023 27 listopada 2023 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn: "Przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Wipsowie oraz w Łęgajnach"  Zarządzenie
0050.218.2023 28 listopada 2023 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania oceny ofert Zarządzenie
0050.219.2023  28 listopada 2023  powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo  Zarządzenia
0050.220.2023 30 listopada 2023 zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Krupoliny  Zarządzenie
0050.221.2023 30 listopada 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

 Zarządzenie

1 2 3

0050.222.2023 30 listopada 2023  planu finasowego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Zarządzenie
0050.223.2023  30 listopada 2023

zmiany w planach wydatów budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

 Zarządzenie

1

0050.224.2023 06 grudnia 2023 przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darwowizny, nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 70/2 położonej w obrębie 2 miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.225.2023 12 grudnia 2023  powołnia Komisji do obioru końcowego zadania  Zarządzenie
0050.226.2023   13 grudnia 2023 pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2024 roku  Zarządzenie
0050.227.2023   13 grudnia 2023  przekazania Zakładowi Usług Komunalnych Sp. Zo.o. składników mienia komunalnego do użytkowania  Zarządzenie
0050.228.2023  15 grudnia 2023  stalenia dnia wolengo dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2023 roku  Zarządzenie
0050.229.2023   15 grudnia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.230.2023  18 grudnia 2023  odwołania członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Zarządzenie
0050.231.2023   18 grudnia 2023  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Poprawa warunków ekomobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna"  Zarządzenie
0050.232.2023  19 grudnia 2023  zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2023  rok  Zarządzenie
0050.233.2023   20 grudnia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie
0050.234.2023   20 grudnia 2023   planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy.  Zarządzenie
0050.235.2023   22 grdunia 2023  nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 36  Zarządzenie
0050.236.2023  22 grudnia 2023  nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, 11-010 Łęgajny, ul. Ogrodowa 7, gm. Barczewo  Zarządzenie
0050.237.2023 22 grudnia 2023 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa odwodnienia rowu ul. Modrzewiowej od ul. Agrestowej w kierunku ul. Malinowej w Wójtowie, gm. Barczewo zgodnie z decyzją wodnoprawną nr BI.ZUZ.4.4210.166.2023.RS z dnia 16.11.2023r. do umowy BI.272.225.2023 z dnia 04.12.2023r.  Zarządzenie
0050.238.2023   28 grudnia 2023  oddania nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo w użytkowanie wieczyste  Zarządzenie
0050.239.2023  29 grudnia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Zarządzenie  1  2  3 
0050.240.2023  29 grudnia 2023  częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.  Zarządzenie zał