1)     Otwarcie obrad sesji.

2)     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu z obrad LV/2023 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

5)     Przedstawienie raportu o stanie gminy Barczewo za 2022 rok.

6)     Debata na temat raportu o stanie gminy Barczewo za 2022 rok.

7)     Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania.

8)     Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.

9)     Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barczewo.

10) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem.

11) Zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

12) Debata o wykonaniu budżetu – ocena jego wykonania z odniesieniem się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium.

13) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2022 rok.

14) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

15) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033.

16) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok.

17) Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia statutów Osiedli „Osiedla Domków Jednorodzinnych”, „Osiedla Nowe Miasto”, „Osiedla Stare Miasto”.

18) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Osiedle Domków Jednorodzinnych”.

19) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Osiedle Nowe Miasto“.

20) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Osiedle Stare Miasto“.

21) Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Barczewie i nadania jej statutu.

22) Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Barczewie i nadania jej statutu.

23) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Barczewa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury.

24) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Wójtowie.

25) Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Barczewo w roku 2023.

26) Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2023 rok.

27) Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna.

28) Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

29) Sprawozdanie z  realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok

30) Informacja o działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Barczewo oraz turystów w okresie wakacyjnym.

31) Sprawy różne i wolne wnioski.

      32)Zamknięcie obrad LVI/2023 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.