Szanowni państwo!

Zgodnie z konstytucyjną zasadą jawności (mówi art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej) oraz zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, działalność Gminy Barczewo, a w tym jej finanse są jawne.

Każdy obywatel ma prawo wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa Gminy, w której mieszka, ile jest w budżecie pieniędzy i na co są wydawane.

 

 

CO TO JEST BUDŻET?

Budżet jest planem finansowym na dany okres, w którym zestawione są z jednej strony dochody i przychody, z drugiej zaś – wydatki i rozchody.

Budżet jest rocznym planem finansowym działań, bez którego Gmina Barczewo nie mogłaby wypełniać swoich zadań.

Budżet uchwalany jest przez Radę Miejską na każdy rok kalendarzowy. Niemniej jednak w ciągu roku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba, budżet może ulegać zmianom.

 

 

SKĄD POCHODZĄ PIENIĄDZE W BUDŻECIE?

Pieniądze w gminnym budżecie biorą się z kilku podstawowych źródeł:

­       podatków w całości wpływających do budżetu Gminy na podstawie odrębnych przepisów,

­       udział w podatku dochodowym w części wpływających do budżetu Gminy,

­       subwencji ogólnej z budżetu państwa,

­       dotacji celowych z budżetu państwa,

­       dochodów z majątku Gminy,

­       opłat (administracyjnych, targowych, skarbowych itp.)

­       środków europejskich,

­       innych (np.: spadków, darowizn, wpływów z samoopodatkowania się mieszkańców, kar pieniężnych, odsetek).

 

 

NA CO GMINA WYDAJE PIENIĄDZE?

Zadania, na które Gmina może wydać pieniądze, zostały szczegółowo określone w ustawie o samorządzie gminnym. Do najważniejszych pozycji budżetowych po stronie wydatków należą wydatki głównie na:

­       oświatę, edukację i wychowanie,

­       pomoc społeczną,

­       inwestycje (budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, itp.),

­       bieżące utrzymanie dróg gminnych i ich oświetlenia,

­       administrację publiczną (w tym między innymi na: Urząd Miejski, Radę Miejską, Rady Sołeckie),

­       kulturę i sport.

 

Szczegółowe przepisy określają, które zadania własne Gminy mają charakter obowiązkowy. Pieniądze na wykonywanie tych zadań muszą być zaplanowane w budżecie Gminy w wystarczającej wysokości. Ponadto inne ustawy mogą nałożyć na gminę obowiązek wykonywania dodatkowych zadań np.: zwiększając zakres zadań własnych obowiązkowych lub przekazując do realizacji tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Może to jednak nastąpić tylko pod warunkiem zapewnienia Gminie odpowiednich wpływów (dotacje celowe, subwencje, zwiększenie dochodów własnych).

 

 

JAK BUDOWANY JEST BUDŻET GMINY?

 

Krok 1

Każdy mieszkaniec może składać wnioski do budżetu poprzez swoich przedstawicieli tj. sołtysów, radnych lub osobiście w sekretariacie Urzędu do 20 września każdego roku.

Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują i przedkładają Burmistrzowi w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy projekt planu finansowego na nadchodzący rok budżetowy.

 

Krok 2

Skarbnik Miasta w oparciu o przedłożone projekty planów, wskazówki Burmistrza, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

 

Krok 3

Burmistrz analizuje i koryguje opracowany przez Skarbnika Miasta projekt dochodów i wydatków.

 

Krok 4

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Burmistrz przedkłada (do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy) Radzie Miejskiej oraz przesyła projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie (jest to organ, który nadzoruje, aby pieniądze publiczne były wydawane zgodnie z prawem) w celu wydania opinii.

 

Krok 5

Po wydaniu pozytywnej opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżet jest uchwalany przez Radę Miejską.

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat budżetu udziela Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Barczewie.