Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie

Kadencja 2006 - 2010

Uchwały dostępne na wniosek

 

 

 

  ROK 2006 

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Publikacja

I/1/06

24 listopada 2006r.

Wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Barczewie

II/2/06

4 grudnia 2006r.

Zmian w Statucie Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 27 grudnia 2006 r. Nr 201, poz. 2911

II/3/06

4 grudnia 2006r.

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

II/4/06

4 grudnia 2006r.

Powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie

II/5/06

4 grudnia 2006r.

Powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie

II/6/06

4 grudnia 2006r.

Powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie

II/7/06

4 grudnia 2006r.

Powołania składu osobowego Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie

II/8/06

4 grudnia 2006r.

Powołania składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie

II/9/06

4 grudnia 2006r.

Powołania składu osobowego Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej w Barczewie

II/10/06

4 grudnia 2006r.

Powołania składu osobowego Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie

II/11/06

4 grudnia 2006r.

Odmowy zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków

III/12/06

11 grudnia 2006r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 27 grudnia 2006 r. Nr 201, poz. 2927

III/13/06

11 grudnia 2006r.

Podatku od posiadania psów

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 27 grudnia 2006 r. Nr 201, poz. 2928

III/14/06

11 grudnia 2006r.

Opłaty miejscowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 27 grudnia 2006 r. Nr 201, poz. 2929

III/15/06

11 grudnia 2006r.

Dziennych stawek opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 27 grudnia 2006 r. Nr 201, poz. 2930

III/16/06

11 grudnia 2006r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 27 grudnia 2006 r. Nr 201, poz. 2931

III/17/06

11 grudnia 2006r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 27 grudnia 2006 r. Nr 201, poz. 2932

III/18/06

11 grudnia 2006r.

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barczewa Panu Lechowi Janowi Nitkowskiemu

IV/19/06

18 grudnia 2006r.

Zmiany budżetu na 2006 rok

IV/20/06

18 grudnia 2006r.

Uchylenia uchwały nr LV/336/06

IV/21/06

18 grudnia 2006r.

Uchylenia uchwały nr LV/337/06

IV/22/06

18 grudnia 2006r.

Ustalenia wykazu wydatków, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

IV/23/06

18 grudnia 2006r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

IV/24/06

18 grudnia 2006r.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

IV/25/06

18 grudnia 2006r.

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

IV/26/06

18 grudnia 2006r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdany

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 7 lutego 2007 r. Nr 16, poz. 345

IV/27/06

18 grudnia 2006r.

Skargi Pani Marzeny Onufryjenko

V/28/07

15 stycznia 2007r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do realizacji Polskiego Projektu 400 Miast w 2007 roku

V/29/07

15 stycznia 2007r.

Zmiany Funduszu Założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

V/30/07

15 stycznia 2007r.

Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

V/31/07

15 stycznia 2007r.

Zmiany uchwały Nr XXXV/231/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2005 roku

V/32/07

15 stycznia 2007r.

Zmiany uchwały nr XLI/250/05 Rady Miejskiej w Barczewie z 7 listopada 2005 roku

V/33/07

15 stycznia 2007r.

Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

V/34/07

15 stycznia 2007r.

Zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotów kosztów podróży służbowych przysługującym radnym.

VI/35/07

19 lutego 2007r.

Zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie i nadanie mu statutu.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 12 kwietnia 2007 r. nr 49, poz. 772 (w części uchylona)

VI/36/07

19 lutego 2007r.

Uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego 23 marca 2007 r. nr 39, poz. 633

VI/37/07

19 lutego 2007r.

Ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego 23 marca 2007 r. nr 49, poz.773 (w części uchylona)

VI/38/07

19 lutego 2007r.

Rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Pawlaka

VI/39/07

19 lutego 2007r.

Podziału Sołectwa Bartołty Wielkie na Sołectwo  Bartołty Wielkie i Sołectwo Tumiany, zmian w statucie Sołectwa  Bartołty Wielkie.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego 29 marca 2007 r. nr 42, poz.696

VI/40/07

19 lutego 2007r.

Zmiany uchwały nr L/311/06 rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego 23 marca 2007 r. nr 39, poz. 634

VI/41/07

19 lutego 2007r.

Wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Uchwała uchylona - rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

VI/42/07

19 lutego 2007r.

Aktualności studium uwarunkowań z kierunków zagospodarowania przestrzennego

VI/43/07

19 lutego 2007r.

Aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

VI/44/07

19 lutego 2007r.

Zmiany uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

VI/45/07

19 lutego 2007r.

Zmiany w uchwale XXV/160/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo na lata 2004-2006.

VI/46/07

19 lutego 2007r.

Ogłoszenia roku 2007 Rokiem księdza Walentego Barczewskiego.

VI/47/07

19 lutego 2007r.

Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.

VII/48/07

19 marca 2007r.

Uchwalenia budżetu Gminy7 Barczewo na 2007 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 18 października 2007 r, poz. 2083

VII/49/07

19 marca 2007r.

Określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budynków Komunalnych.

VII/50/07

19 marca 2007r.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego.

VII/51/07

19 marca 2007r.

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

VII/52/07

19 marca 2007 r.

Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2007 rok.

VII/53/07

19 marca 2007r.

Rozpatrzenia skargi pani Marzeny Onufryjenko.

VII/54/07

19 marca 2007r.

Stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo.

VII/55/07

19 marca 2007r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łegajny i części obrębu Kaplityny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 25 stycznia 2008 r. nr.14,poz. 390

VIII/56/07

2 kwietnia 2007r.

Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia.

VIII/57/2007

2 kwietnia 2007r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za rok 2006.

VIII/58/07

2 kwietnia 2007r.

Uchylenia w części uchwały nr XXXII/265/98 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie zatwierdzenia zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo dla terenu oznaczonego symbolem Wj8MU

IX/59/07

23 kwietnia 2007r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części złoża Kolonia II obręb geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo

IX/60/07

23 kwietnia 2007r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 121, 122, 123 w obrębie geodezyjnym Kronowo, gmina Barczewo

IX/61/2007

23 kwietnia 2007r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kronowie, obręb geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo

IX/62/07

23 kwietnia 2007r.

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barczewa

IX/63/07

23 kwietnia 2007r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na rok 2007

IX/64/07

23 kwietnia 2007r.

Ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat , motywacyjno-funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 28 maja 2007 r. nr 75, poz.1203

IX/65/07

23 kwietnia 2007r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie za 2006 rok

IX/66/07

23 kwietnia 2007r.

Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

IX/67/07

23 kwietnia 2007r.

Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Nikielkowo

IX/68/07

23 kwietnia 2007r.

Rozpatrzenia skargi Pani Beaty Krupa

IX/69/07

23 kwietnia 2007r.

Rozpatrzenia skargi Pani Beaty Krupa

IX/70/07

23 kwietnia 2007r.

Poparcia wniosku mieszkańców Sołectwa Kaplityny

X/71/07

28 maja 2007r.

Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Barczewo

X/72/07

28 maja 2007r.

Uchylenia uchwały nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany przestrzennego planu zagospodarowania

X/73/07

28 maja 2007r.

Zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie

X/74/07

28 maja 2007r.

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodło" w Barczewie

X/75/07

28 maja 2007r.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego

X/76/07

28 maja 2007r.

Ustalenia wysokości wskaźników procentowych ograniczających wysokość dodatków mieszkaniowych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 5 lipca 2007 r, nr 98, poz. 1434

X/77/07

28 maja 2007r.

Uchwalenia statutu Sołectwa Tumiany

X/78/07

28 maja 2007r.

Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

X/78/07

28 maja 2007r.

Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

X/80/07

28 maja 2007r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do Stowarzyszenia "Szesnastka"

X/81/07

28 maja 2007r.

Przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Barczewa na lata 2007-2013

X/82/07

28 maja 2007r.

Cofnięcia skargi

XI/83/07

25 czerwca 2007r.

Zmiany budżetu na 2007 rok

XI/84/07

25 czerwca 2007r.

Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barczewo na lata 2007-2017

XI/85/07

25 czerwca 2007r.

Rozpatrzenia ponownej skargi Pani Beaty Krupa

XI/86/07

25 czerwca 2007r.

Rozpatrzenia skargi Pani Beaty Krupa

XI/87/07

2 lipca 2007r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 7 sierpnia 2007 r. nr 117, poz.1648

XI/88/07

2 lipca 2007 r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r

XI/89/07

2 lipca 2007r.

Zmiany statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 1 sierpnia 2007 r. nr 113, poz.1604

XI/90/07

2 lipca 2007r.

Podjęcia współpracy ze społecznością "VILKAVI©KIO RAJONAS"

XI/91/07

2 lipca 2007r.

Wypłaty odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi gminne

XI/92/07

2 lipca 2007r.

Przekazania środków trwałych Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

XII/93/07

16 lipca 2007r.

Zabezpieczenia środków na 2008 rok, na realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013

XII/94/07

16 lipca 2007r.

Zmiany budżetu na 2007 rok

XII/95/07

16 lipca 2007r.

Powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników

XIII/96/07

3 września 2007r.

Zmiany budżetu na 2007 rok

XIII/97/07

3 września 2007r.

Zmiany uchwały nr V/34/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barczewie, oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu

XIII/98/07

3 września 2007r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Południowa Warmia

XIII/99/07

3 września 2007r.

Nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 5 października 2007r. nr 148, poz. 1931

XIII/100/07

3 września 2007 r.

Rozpatrzenia ponownej skargi pani Beaty Krupa

XIV/101/07

10 września 2007r.

Utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Barczewie

XV/102/07

17 września 2007r.

Zmiany budżetu na 2007 rok

XV/103/07

17 września 2007r.

Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.

XV/104/07

17 września 2007r.

Podziału instytucji kultury Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie i utworzenia gminnej jednostki kultury-Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie.

XV/105/07

17 września 2007r.

Nadanie statutu gminnej instytucji kultury-Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 22 października 2007r. nr 158, poz. 2096

XV/106/07

17 września 2007r.

Nadanie statutu gminnej instytucji kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie.

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 22 października 2007r. nr 158, poz. 2097

XV/107/07

17 września 2007r.

Trybu nadania tytułu "Przyjaciel Gminy Barczewo"

XV/108/07

17 września 2007r.

Zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny

XVI/109/07

20 września 2007r.

Zatwierdzenia "Planów Rozwoju Miejscowości na lata 2007-2013"

XVII/110/07

29 października 2007r.

Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2007 rok

XVII/111/07

29 października 2007r.

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodło" w Barczewie

XVII/112/07

29 października 2007r.

Zmiany uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Barczewo z fragmentami w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo)

XVII/113/07

29 października 2007r.

Przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Łapka I, obręb geodezyjny Łapka, gmina Barczewo

XVII/114/07

29 października 2007r.

Sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kronowo V, obręb geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo

XVII/115/07

29 października 2007r.

Zmiany uchwały nr XLI/250/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 listopada 2005 roku (obręb Wójtowo)

XVII/116/07

29 października 2007r.

Zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

XVII/117/07

29 października 2007r.

Wyboru ławników na kadencję 2008-2011

XVII/118/07

29 października 2007r.

Oświadczeń lustracyjnych Skarbnika i Sekretarza Miasta

XVII/119/07

29 października 2007r.

Uchwalenia "Programu współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi

XVII/120/07

29 października 2007r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości

XVII/121/07

29 października 2007r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

XVIII/122/07

26 listopada 2007r.

Zmiany uchwały nr XI/90/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad stosowania bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i stosowania umownych stawek oprocentowania

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 18 grudnia  2007 r. nr 197, poz. 2538

XVIII/123/07

26 listopada 2007r

Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 17 grudnia  2007 r. nr 196, poz. 2526

XVIII/124/07

26 listopada 2007r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 31 grudnia  2007 r. nr 203, poz. 2720

XVIII/125/07

26 listopada 2007r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 31 grudnia  2007 r. nr 203, poz. 2720

XVIII/126/07

26 listopada 2007r.

Opłaty miejscowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego 5 lutego  2008 r. nr 21, poz. 525

XVIII/127/07

26 listopada 2007r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 31 grudnia  2007 r. nr 203, poz. 2721

XVIII/128/07

26 listopada 2007r.

Dziennych stawek opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 5 lutego  2008 r. nr 21, poz. 526

XVIII/129/07

26 listopada 2007r.

Zmiany budżetu na 2007 rok

XVIII/130/07

26 listopada 2007r.

Przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 18 grudnia  2007 r. nr 197, poz. 2539

XVIII/131/07

26 listopada 2007r.

Przyjęcia regulaminu konkursu "Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna w mieście Barczewo"

XVIII/132/07

26 listopada 2007r.

Upoważnienia Burmistrza Barczewa do występowania do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (b. Kościół Ewangelicki)

XIX/133/07

27 grudnia 2007r.

Powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających w sprawach  dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych

XIX/134/07

27 grudnia 2007r.

Rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Szczepańskiej

XIX/135/07

27 grudnia 2007r.

Nadania tytułu " Przyjaciel Gminy Barczewo"

XIX/136/07

27 grudnia 2007r.

Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 25 lutego  2008 r. nr 33, poz. 714

XIX/137/07

27 grudnia 2007r.

Wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na nieruchomości położone na terenie gminy Barczewo

XIX/138/07

27 grudnia 2007r.

Wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/243/98 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 lutego 1998 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i stosowania umownych stawek oprocentowania przy bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 8 lutego  2008 r. nr 24, poz. 579

XIX/139/07

27 grudnia 2007r.

Zmiany budżetu Gminy w 2007 roku

XIX/140/07

27 grudnia 2007r.

Ustalenia wykazu wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

XIX/141/07

27 grudnia 2007r.

Ustalenia wysokości dodatku specjalnego Burmistrzowi Barczewa panu Lechowi Janowi Nitkowskiemu

XIX/142/07

28 grudnia 2007r.

Budżetu Gminy na rok 2008

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 7 marca  2008 r. nr 39, poz. 840

XIX/143/07

28 grudnia 2007r.

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

XIX/144/07

28 grudnia 2007r.

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

XIX/145/07

28 grudnia 2007r.

Określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budynków Komunalnych

XIX/146/07

28 grudnia 2007r.

Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2008

XX/147/08

11 lutego 2008r.

Uchylenia uchwały nr XV/103/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 września 2007 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie

XX/148/08

11 lutego 2008r.

Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego nr 34, poz. 758

XX/149/08

11 lutego 2008r.

Zmiany uchwały nr XV/104/07 z dnia 17 września 2007 roku w sprawie podziału instytucji kultury Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie i utworzenia gminnej jednostki kultury-Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie.

XX/150/08

11 lutego 2008r.

Deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia

Uchwała uchylona w całości przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

XXI/151/08

25 lutego 2008r.

Nadania tytułu "Przyjaciel Gminy Barczewo"

XXI/152/08

25 lutego 2008r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

XXII/153/08

17 marca 2008r.

Zmiany uchwały nr II/11/02 Rady Miejskiej w Barczewie

XXII/154/08

17 marca 2008r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża Kronowo VI, obręb geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo

XXII/155/08

17 marca 2008r.

Zmiany Budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXII/156/08

17 marca 2008r.

Zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu

XXII/157/08

17 marca 2008r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za rok 2007

XXII/158/08

17 marca 2008r.

Rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety i Emila Kuriata

XXII/159/08

17 marca 2008r.

Rozpatrzenia skargi Państwa Wioletty i Janusza Bober

XXII/160/08

17 marca 2008r.

Rozpatrzenia skargi Pani Joanny Silskiej

XXII/161/08

17 marca 2008r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XXII/162/08

17 marca 2008r.

Przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Barczewo na lata 2008-2015

XXII/163/08

17 marca 2008r.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Barczewie na rok 2008

XXIII/164/08

3 kwietnia 2008r.

Ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat , motywacyjno-funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Uchwała uchylona w całości

XXIV/165/08

28 kwietnia 2008r.

Zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego

XXIV/166/08

28 kwietnia 2008r.

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Barczewo w sprawie powierzenia Gminie Barczewo zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

XXIV/167/08

28 kwietnia 2008r.

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barczewa

XXIV/168/08

28 kwietnia 2008r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za 2007 rok

XXIV/169/08

28 kwietnia 2008r.

Przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Barczewo a Powiatem Olsztyńskim

XXIV/170/08

28 kwietnia 2008r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXIV/171/08

28 kwietnia 2008r.

Zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotówkowego na finansowanie planowanego deficytu

XXIV/172/08

28 kwietnia 2008r.

Określenia wysokości dotacji w roku 2008 dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo

XXIV/173/08

28 kwietnia 2008r.

Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 20 maja  2008 r. nr 79, poz. 1508

XXV/174/08

26 maja 2008 r.

Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Barczewa na lata 2008-2015

XXV/175/08

26 maja 2008r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXV/176/08

26 maja 2008r.

Zmiany uchwały nr XVII/113/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Łapka I, obręb geodezyjny Łapka gmina Barczewo

XXV/177/08

26 maja 2008r.

Nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Barczewie nr XXX/247/2000 z dnia 30 października 2000 roku

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 16 czerwca  2008 r. nr 95, poz. 1686

XXV/178/08

26 maja 2008r.

Nadania nazwy drodze wewnętrznej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 16 czerwca  2008 r. nr 95, poz. 1687

XXV/179/08

26 maja 2008r.

Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

XXVI/180/08

3 czerwca 2008r.

Zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

XXVI/181/08

3 czerwca 2008r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie majątku w postaci  nieruchomości wraz urządzeniami towarzyszącymi

XXVI/182/08

3 czerwca 2008r.

Upoważnienia Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań wekslowych

XXVII/183/08

30 czerwca 2008r.

Rozpatrzenia ponownej skargi Państwa Wioletty i Janusza Bober

XXVII/184/08

30 czerwca 2008r.

Zmiany uchwały nr XLIII/260/05  Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 listopada 2005 roku

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 23 lipca  2008 r. nr 113, poz. 1905

XXVII/185/08

30 czerwca 2008r.

Wyrażenia zgody na wniesienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Barczewie wkładu niepieniężnego i wkładu pieniężnego

XXVII/186/08

30 czerwca 2008r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXVII/187/08

30 czerwca 2008r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d

XXVIII/188/08

15 września 2008r.

Rozpatrzenia skargi Pani Marii Kretschmann

XXVIII/189/08

15 września 2008r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

XXVIII/190/08

16 września 2008r.

Przyjęcia od Powiatu Olsztyńskiego realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej

XXVIII/191/08

16 września 2008r.

Przystąpienia do sporządzenia fragmentów  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo w obrębach Barczewko, Kaplityny, Kronowo

XXVIII/192/08

16 września 2008r.

Ustalenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym zamieszkałych na terenie wiejskim w gminie Barczewo w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "UCZEŃ NA WSI"

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 5 listopada   2008 r. nr 172, poz. 2493

XXVIII/193/08

16 września 2008r.

Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat , motywacyjno-funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 30 października 2008 r. nr 170, poz. 2471

XXVIII/194/08

16 września 2008r.

Zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Biskupiec a  Gminą Barczewo w sprawie zorganizowania wspólnego dla wymienionych gmin pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii wyznania zielonoświątkowego dla dzieci w wieku gimnazjalnym

XXVIII/195/08

16 września 2008r.

Zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 22 października 2008 r. nr 166, poz. 2364

XXVIII/196/08

16 września 2008r.

Zmiany Funduszu Założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie oraz zgody na urządzenie w części nieruchomości lokalu mieszkalnego

XXVIII/197/08

16 września 2008r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXIX/198/08

27 października 2008r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie  nieruchomości

XXIX/199/08

27 października 2008r.

Uchylenia uchwały nr XLIV/269/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych    stanowiących własność Gminy Barczewo zabudowanych na cele mieszkaniowe

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 1 grudnia 2008 r. nr 182, poz. 2679

XXIX/200/08

27 października 2008r.

Nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Barczewo (Rzemieślnicza)

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 1 grudnia 2008 r. nr 182, poz. 2680

XXIX/201/08

27 października 2008r.

Nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Barczewo (Prosta)

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 1 grudnia 2008 r. nr 182, poz. 2681

XXIX/202//08

27 października 2008r.

Zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny

XXIX/203/08

27 października 2008r.

Ustalenia miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową

XXIX/204/08

27 października 2008r.

Określenia wysokości dotacji w roku 2008 dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo

XXIX/205/08

27 października 2008r.

Przyjęcia kierunków rozwoju oświaty samorządowej w latach 2008-2012

XXIX/206/08

27 października 2008r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXIX/207/08

27 października 2008r.

Zmiany uchwały nr XXII/156/08  Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu

XXX/208/08

19 listopada 2008r.

Podjęci inwestycji pod nazwą "Remont i przebudowa mostu na rzece Pisa w Barczewie"

XXX/209/08

19 listopada 2008r.

Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej położonej w obrębie nr 3 miasta Barczewo ul. Klasztorna dz. nr 231/5

XXX/210/08

19 listopada 2008r.

Zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych

XXXI/211/08

24 listopada 2008r.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty

XXXI/212/08

24 listopada 2008r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości

XXXI/213/08

24 listopada 2008r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXXI/214/08

24 listopada 2008r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXXI/215/08

24 listopada 2008r.

Opłaty miejscowej

XXXI/216/08

24 listopada 2008r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

XXXI/217/08

24 listopada 2008r.

Dziennych stawek opłaty targowej

XXXI/218/08

25 listopada 2008r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r

XXXI/219/08

25 listopada 2008r.

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r

XXXI/220/08

25 listopada 2008r.

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

XXXI/221/08

25 listopada 2008r.

Upoważnienia

XXXI/222/08

25 listopada 2008r.

Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

XXXI/223/08

25 listopada 2008r.

Określenia nowych licencji na wykonywanie na terenie Gminy transportu drogowego taksówkami przeznaczonych do wydania w 2009 roku

XXXI/224/08

25 listopada 2008r.

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

XXXI/225/08

25 listopada 2008r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin

XXXI/226/08

25 listopada 2008r.

Przyjęcia Statutu Warmińskiego Związku Gmin

XXXI/227/08

25 listopada 2008r.

Rozpatrzenia skargi Pani Joanny Silskiej

XXXI/228/08

25 listopada 2008r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXXI/229/08

25 listopada 2008r.

Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Barczewie

XXXII/230/08

15 grudnia 2008r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXXII/231/08

15 grudnia 2008r.

Upoważnienia Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań wekslowych

XXXIII/232/08

29 grudnia 2008r.

Ustalenia wykazu wydatków, które w 2008 roku wygasają z upływem roku budżetowego

XXXIII/233/08

29 grudnia 2008r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok

XXXIII/234/08

29 grudnia 2008r.

Określenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej do Zakładu Budynków Komunalnych

XXXIII/235/08

29 grudnia 2008r.

Odstąpienia od żądania odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Barczewo-Jeziorany nr 595

XXXIII/236/08

29 grudnia 2008r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie  nieruchomości

XXXIII/237/08

29 grudnia 2008r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie  nieruchomości

XXXIII/238/08

29 grudnia 2008r.

Nabycia do gminnego zasobu nieruchomości za cenę ustaloną w rokowaniach, wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego

XXXIII/239/08

29 grudnia 2008r.

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodło" w Barczewie

XXXIII/240/08

29 grudnia 2008r.

Zmiany Statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 9 lutego 2009 r. nr 21, poz. 413

XXXIII/241/08

29 grudnia 2008r.

Zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

XXXIII/242/08

29 grudnia 2008r.

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie i Przedszkola Publicznego w Lamkowie wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie w związku z przekształceniem ich w niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne przedszkole

XXXIII/243/08

29 grudnia 2008r.

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Augustyny Wiewiory w Wipsowie i Przedszkola Publicznego w Wipsowie wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie w związku z przekształceniem ich w niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne przedszkole

XXXIII/244/08

30 grudnia 2008r.

Zmiany uchwały nr XXII/156/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu

XXXIII/245/08

30 grudnia 2008r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 121, 122, 123 w obrębie geodezyjnym Kronowo, gmina Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 9 lutego 2009 r. nr 21, poz. 415

XXXIII/246/08

30 grudnia 2008r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kronowie, obręb geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 9 lutego 2009 r. nr 21, poz. 416

XXXIII/247/08

30 grudnia 2008r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części złoża Kronowo Kolonia II, obręb geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 9 lutego 2009 r. nr 21, poz. 417

XXXIII/248/08

30 grudnia 2008r.

Uchwalenia budżetu na 2009 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 19 marca 2009 r. nr 40

XXXIII/249/08

30 grudnia 2008r.

Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na rok 2009

XXXIV/250/09

26 stycznia 2009r.

Zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich podporządkowanej Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie w związku z utworzeniem Szkoły Podstawowej w  Bartołtach Wielkich

XXXIV/251/09

26 stycznia 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XXXIV/252/09

26 stycznia 2009r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do realizacji projektu w ramach konkursu 01/08/3.1 z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 osi priorytetowej-infrastruktura społeczna Działanie3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Typ projektu-Schemat C

XXXV/253/09

23 lutego 2009r.

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Uchwała uchylona

XXXV/254/09

23 lutego 2009r.

Wyrażenie zgody na wniesienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie wkładu niepieniężnego

XXXV/255/09

23 lutego 2009r.

Zmian w Statucie Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 7 kwietnia 2009 r. nr 47, poz. 745

XXXV/256/09

23 lutego 2009r.

Rozpatrzenia skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz o udzielenie pełnomocnictwa

XXXV/257/09

23 lutego 2009r.

Rozpatrzenia skargi  Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Krótka 2 w Barczewie

XXXV/258/09

23 lutego 2009r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do projektu pod nazwą "Modernizacja gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu olsztyńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, efektywność energetyczna

XXXV/259/09

23 lutego 2009r.

Zatwierdzenia do realizacji projektu "Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w gminie Barczewo w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

XXXVI/260/09

30 marca 2009r.

Zatwierdzenia planów odnowy miejscowości Barczewko, Jedzbark, Lamkowo, Mokiny, Skjaboty, Wipsowo w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XXXVI/261/09

30 marca 2009r.

Przystąpienie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie do realizacji projektu: Remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich z punktami bibliotecznymi w Lamkowie i Barczewku oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w Wipsowie

XXXVI/262/09

30 marca 2009r.

Uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wójtowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 7 maja 2009 r. nr 59, poz. 920

XXXVI/263/09

30 marca 2009r.

Wyrażenie zgody na wniesienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie wkładu niepieniężnego

XXXVI/264/09

30 marca 2009r.

Podziału Gminy Barczewo na stałe obwody głosowania i ustalenia ich granic

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 25 maja 2009 r. nr 69, poz. 1120

XXXVI/265/09

30 marca 2009r.

Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 25 maja 2009 r. nr 69, poz. 1121

XXXVI/266/09

30 marca 2009r.

Uchylenia uchwały nr II/10/02 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie do dokonywania wobec Burmistrza Barczewa czynności z zakresu prawa pracy

XXXVI/267/09

30 marca 2009r.

Zasad ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barczewo

XXXVI/268/09

30 marca 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XXXVI/269/09

30 marca 2009r.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu

XXXVI/270/09

30 marca 2009r.

Rozpatrzenia skargi

XXXVI/271/09

30 marca 2009r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2008 rok

XXXVI/272/09

30 marca 2009r.

Ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat , motywacyjno-funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

XXXVI/273/09

30 marca 2009r.

Zatwierdzenia do realizacji  projektu pod nazwą "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddane inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

XXXVII/274/09

27 kwietnia 2009r.

 Likwidacji Szkoły Podstawowej im. Augustyny Wiewiory w Wipsowie i Przedszkola Publicznego w Wipsowie wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie w związku z przekształceniem ich w niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne przedszkole

XXXVII/275/09

27 kwietnia 2009r.

Likwidacji Szkoły Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie i Przedszkola Publicznego w Lamkowie wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie w związku z przekształceniem ich w niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne przedszkole

XXXVII/276/09

27 kwietnia 2009r.

Likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich podporządkowanej Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie w związku z utworzeniem Szkoły Podstawowej w  Bartołtach Wielkich

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 10 czerwca 2009 r. nr 78, poz. 1302

XXXVII/277/09

27 kwietnia 2009r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r

XXXVII/278/09

27 kwietnia 2009r.

Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

XXXVII/279/09

27 kwietnia 2009r.

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barczewa

XXXVII/280/09

27 kwietnia 2009r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za 2008 rok

XXXVII/281/09

27 kwietnia 2009r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie za 2008 rok

XXXVII/282/09

27 kwietnia 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XXXVIII/283/09

25 maja 2009r.

Wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/243/98 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 lutego 1998 roku  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i stosowania stawek oprocentowania przy bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 7 lipca  2009 r. nr 95, poz. 1542

XXXVIII/284/09

25 maja 2009r.

Pusty numer

XXXVIII/285/09

25 maja 2009r.

Zatwierdzenia odnowy Kronowa

XXXVIII/286/09

25 maja 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XXXVIII/287/09

25 maja 2009r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do projektu pod nazwą "Przykładowa rewitalizacja charakterystycznych dla krajobrazu obiektów małej architektury przy uwzględnieniu ich typologicznej różnorodności oraz charakterystycznych uszkodzeń środowiskowych"- Ratujmy kapliczki warmińskie

XXXVIII/288/09

25 maja 2009r.

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu z siedzibą w Olsztynie

XXXVIII/289/09

25 maja 2009r.

Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Barczewie

XXXVIII/290/09

25 maja 2009r.

Wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnym Spółka z o. o. w Olsztynie

XXXVIII/291/09

25 maja 2009r.

Rozpatrzenia skargi pani Beaty Krupa

XXXVIII/292/09

25 maja 2009r.

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

XXXVIII/293/09

26 maja 2009r.

Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 6 sierpnia 2009 r. nr 107, poz. 1758

XXXVIII/294/09

26 maja 2009r.

Zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Angielski szansą na egzaminie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddane inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

XL/295/09

30 czerwca 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XL/296/09

30 czerwca 2009r.

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

XL/297/09

1 lipca 2009r.

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Barczewo, zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

XL/298/09

1 lipca 2009r.

Zamiaru przejęcia drogi powiatowej 1465 N Kaplityny-Skajboty

XL/299/09

1 lipca 2009r.

Określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 23 lipca   2009 r. nr 99, poz. 1594

XL/300/09

1 lipca 2009r.

Rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Żukowskiego

XL/301/09

1 lipca 2009r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Tytuł projektu: "Aktywni po latach"

XLI/302/09

3 sierpnia 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XLI/303/09

3 sierpnia 2009r.

Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości  odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 24 sierpnia   2009 r. nr 118, poz. 1939

XLI/304/09

3 sierpnia 2009r.

Zmieniająca uchwałę nr XXV/174/08 rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Barczewa

XLII/305/09

31 sierpnia 2009r.

Wyrażenie zgody na podwyższenie  kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie

XLII/306/09

31 sierpnia 2009r.

Zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 13 października 2009 r. nr 151, poz. 2183

XLII/307/09

31 sierpnia 2009r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości

XLII/308/09

31 sierpnia 2009r.

Nadania statutu Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich

XLII/309/09

31 sierpnia 2009r.

Określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Barczewo oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 13 października 2009 r. nr 151, poz. 2184

XLII/310/09

31 sierpnia 2009r.

Zmieniająca uchwałę nr LXI/304/09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Barczewa

XLII/311/09

31 sierpnia 2009r.

Zmieniająca uchwałę nr XXXVI/260/09 w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości Barczewko, Jedzbark, Lamkowo, Mokiny, Skajboty, Wipsowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XLIII/312/09

9 września 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XLIV/313/09

28 września 2009r.

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

XLIV/314/09

28 września 2009r.

Zatwierdzenia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin

XLIV/315/09

28 września 2009r.

Zmiany Statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

XLIV/316/09

28 września 2009r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo

XLIV/317/09

28 września 2009r.

Rozpatrzenia skargi Pani Joanny Silskiej

XLIV/318/09

28 września 2009r.

Rozpatrzenia skargi Pani Marzeny Onufryjenko

XLIV/319/09

28 września 2009r.

Rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Berg

XLIV/320/09

28 września 2009r.

Przystąpienia Gminy Barczewo do projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny na odcinku od km.0+000 do km. 0+910 w miejscowości Nikielkowo" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

XLV/321/09

26 października 2009r.

Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

XLV/322/09

26 października 2009r.

Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości (leśniczówek) na terenie Gminy Barczewo 

XLV/323/09

26 października 2009r.

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

XLV/324/09

26 października 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XLV/325/09

26 października 2009r.

Rozpatrzenia skargi Państwa Jadwigi i Kazimierza Zielskich oraz Pani Aleksandry Jankowskiej

XLV/326/09

26 października 2009r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r

XLV/327/09

26 października 2009 r.

Ogłoszenia roku 2010 - Rokiem Feliksa Nowowiejskiego

XLVI/328/09

30 listopada 2009r.

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

XLVI/329/09

30 listopada 2009r.

Przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

XLVI/330/09

30 listopada 2009r.

Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

XLVI/331/09

30 listopada 2009r.

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

XLVI/332/09

30 listopada 2009r.

Wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Barczewa podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej

XLVI/333/09

30 listopada 2009r.

Przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej "Aktywni po latach" - lokalnego programu integracji społecznej i zawodowej beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

XLVI/334/09

30 listopada 2009r.

Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie na terenie Gminy Barczewo transportu drogowego taksówkami przeznaczonym do wydania w 2010 roku

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 11 grudnia  2009 r. nr 188, poz. 2563

XLVI/335/09

30 listopada 2009r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XLVI/336/09

30 listopada 2009r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XLVI/337/09

30 listopada 2009r.

Opłaty miejscowej

XLVI/338/09

30 listopada 2009r.

Dziennych stawek opłaty targowej

XLVI/339/09

30 listopada 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XLVI/340/09

30 listopada 2009r.

Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Barczewie

XLVII/341/09

29 grudnia 2009r.

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

XLVII/342/09

29 grudnia 2009r.

Zmiany składu osobowego Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy

XLVII/343/09

29 grudnia 2009r.

Zmiany składu osobowego Komisji Regulaminowej

XLVII/344/09

29 grudnia 2009r.

Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

XLVII/345/09

29 grudnia 2009r.

Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009 rok

XLVII/346/09

29 grudnia 2009r.

Ustalenia wykazu wydatków, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

XLVII/347/09

29 grudnia 2009r.

Zmiany uchwały nr XLVI/336/09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XLVII/348/09

29 grudnia 2009r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo gmina Barczewo

 Dz.Urz.Woj.Warm.Maz. z 16 lutego 2010r. Nr 16, poz. 455

( w części uchylona -rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5.02.2010r. Nr PN.0911-31)100

XLVII/349/09

29 grudnia 2009r.

Zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Internet OCEAN możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddane inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

XLVII/350/09

29 grudnia 2009r.

Zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "wyjazd edukacyjny to lepszy wynik egzaminacyjny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddane inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

XLVII/351/09

29 grudnia 2009r.

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r

XLVII/352/09

29 grudnia 2009r.

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

XLVII/353/09

29 grudnia 2009r.

Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku

XLVII/354/09

29 grudnia 2009r.

Rozpatrzenia skargi Pani Barbary Manek

XLVII/355/09

29 grudnia 2009r.

Uchwalenia budżetu Gminy Barczewo na 2010 rok

 

ROK 2010
Nr uchwały Z dnia W sprawie Publikacja
XLVIII/356/10 25 stycznia 2010 Określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Budynków Komunalnych  
XLVIII/357/10 25 stycznia 2010 Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Barczewie  
XLVIII/358/10 25 stycznia 2010 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu z siedzibą w Olsztynie  
XLVIII/359/10 25 stycznia 2010 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu z siedzibą w Olsztynie  
XLVIII/360/10 25 stycznia 2010 Zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wójtowo na lata 2009-2016 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
XLVIII/361/10 25 stycznia 2010 Rozpatrzenia skargi   
XLIX/362/10 22 lutego 2010 Wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie  
XLIX/363/10 22 lutego 2010 Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok  
XLIX/364/10 22 lutego 2010 Przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej „Aktywni po latach” – lokalnego programu integracji społecznej i zawodowej beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie  
XLIX/365/10 22 lutego 2010 Przystąpienia gminy Barczewo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu: „Aktywni po latach”  
XLIX/366/10 22 lutego 2010 Złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienie edukacji przedszkolnej projektu pod nazwą „Kompleksowe wsparcie przedszkolaka sukcesem każdego Polaka”  
XLIX/367/10 22 lutego 2010 Rozpatrzenia skargi   
L/368/10 29 marca 2010 Przyjęcia przez Gminę Barczewo darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego  
L/369/10 29 marca 2010 Zmiany uchwały nr: XI/84/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barczewo na lata 2007-2017  
L/370/10 29 marca 2010 Rozpatrzenie skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz o udzielenie pełnomocnictwa  
L/371/10 29 marca 2010 Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgajny, teren działki nr 102/66  
L/372/10 29 marca 2010 Przystąpienia Gminy Barczewo do Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie  
L/373/10 29 marca 2010 Nadania Szkole Podstawowej w Łęgajnach imienia Jana Pawła II oraz sztandaru  
L/374/10 29 marca 2010 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2009  
L/375/10 29 marca 2010 Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok  
L/376/10 29 marca 2010 Wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 71, pozycja 1130, data ogłoszenia 21 maja 2010
L/377/10 29 marca 2010 Wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 71, pozycja 1131, data ogłoszenia 21 maja 2010
L/378/10 29 marca 2010 Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku  
L/379/10 29 marca 2010 Zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 55, pozycja 929, data ogłoszenia 28 kiewtnia 2010
L/380/10 29 marca 2010 Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok  
L/381/10 29 marca 2010 Zmiany uchwały Nr: XLII/310/09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Misata Barczewa  
LI/382/10 26 kwietnia 2010 Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości   
LI/383/10 26 kwietnia 2010 Rozpatrzenia ponownej skargi   
LI/384/10 26 kwietnia 2010 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barczewa  
LI/385/10 26 kwietnia 2010 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie za 2009 rok  
LI/386/10 26 kwietnia 2010 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za 2009 rok  
LI/387/10 26 kwietnia 2010 Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok  
LI/388/10 26 kwietnia 2010 Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie karnym w Barczewie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.  
LI/389/10 26 kwietnia 2010 Zmiany uchwały Nr XXXI/225/08 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin  
LII/390/10 24 maja 2010 Zmiany uchwały Nr: L/381/10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Barczewa  
LII/391/10 24 maja 2010 Zatwierdzenia zmienionych planów odnowy miejscowości Kronowo, Lamkowo, Barczewko, Wójtowo, Wipsowo  
LII/392/10 24 maja 2010 Zatwierdzenia: Planu odnowy miejscowości Bartołty Wielkie na lata 2010-2017, Planu odnowy miejscowości Ruszany na lata 2010-2017, Planu odnowy miejscowości Nikielkowo na lata 2010-2017  
LII/393/10 24 maja 2010 Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
LII/394/10 24 maja 2010 Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo  
LII/395/10 24 maja 2010 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo, w obrębach Kaplityny, Kronowo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 89, pozycja 1416, data ogłoszenia 23 czerwca 2010
LII/396/10 24 maja 2010 Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok  
LII/397/10 24 maja 2010 Zatwierdzenia zmian w statucie Warmińskiego Związku Gmin  
LII/398/10 24 maja 2010 Zmiany uchwały Nr LII/320/06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 83, pozycja 1373, data ogłoszenia 15 czerwca 2010
LII/399/10 24 maja 2010 Zmiany uchwały nr VII/77/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Stare Miasto” Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 86, pozycja 1394, data ogłoszenia 18 czerwca 2010
LII/400/10 24 maja 2010 Zmiany uchwały Nr VII/78/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Nowe Miasto” Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 86, pozycja 1395, data ogłoszenia 18 czerwca 2010
LII/401/10 24 maja 2010 Zmiany uchwały Nr VII/79/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Osiedle Domków Jednorodzinnych” Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 86, pozycja 1396, data ogłoszenia 18 czerwca 2010
LIII/402/10 28 czerwca 2010 Wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie gruntu pod budowę Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów  
LIII/403/10 28 czerwca 2010 Zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok  
LIII/404/10 28 czerwca 2010 Udzielenia pomocy finansowej Policji na współfinansowania remontu budynku i ogrodzenia posesji Komisariatu Policji w Barczewie  
LIII/405/10 28 czerwca 2010 Udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Gąbin, woj. mazowieckie  
LIII/406/10 2 lipca 2010 Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Barczewo położonej przy ulicy Obrońców Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,0053ha, będącej własnością Gminy Barczewo  
LIII/407/10 2 lipca 2010 Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury  
LIII/408/10 2 lipca 2010 Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości  
LIII/409/10 2 lipca 2010 Rozpatrzenia skargi   
LIV/410/10 30 sierpnia 2010 Udostępniania świetlic wiejskich mieszkańcom wsi  
LIV/411/10 30 sierpnia 2010 Przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  
LIV/412/10 30 sierpnia 2010 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo  
LIV/413/10 30 sierpnia 2010 Zmiany uchwały Nr: LII/390/10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Barczewa