Barczewo, dn. 2.03.2010r.

 

 

 

 

 Znak:  BIK-341/1/10                                                                                       

                                                  

TABLICA / BIP

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE; WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

 

Na podstawie art. 92, ust.2, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591) zwanej dalej [uPzp]; Burmistrz Barczewa ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę pięciu placów zabaw z obiektami małej architektury w tym altan, zieleni urządzonej, utwardzonych chodników oraz ogrodzeń w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko, Jedzbark, Mokiny, Skajboty i Wipsowo położonych w gm. Barczewo”

 

 

1)         do realizacji zamówienia wybrano firmę:  Zakład Remontowo - Budowlany Kawiecki Szczepan, 11-300 Biskupiec, ul. M. Zientary - Malewskiej 2,  za kwotę 436 997,84zł. brutto.

           

Uzasadnienie prawne

art.91 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w/w wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza gdyż uzyskała największą ilość punków (100 pkt.) z pośród ofert podlegających ocenie. Wybrana oferta odpowiada również wszystkim wymaganiom stawianym przez Zamawiającego w siwz, uPzp oraz przepisach szczególnych.

 

 

2)         Informacje dotyczące nazw firm, siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny, porównaniem złożonych ofert i punktacją:

 

a)         Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym wraz ze streszczeniem oceny, porównaniem złożonych ofert i punktacją

 

 

Nr oferty

 

nazwa i adres wykonawcy

 

 

punktacja

[pkt.]

 

1

 

 

FIOR spółka z o.o.

53-212 Wrocław, ul. Odkrywców 1-3/5

 

 

69,48

 

2

 

Konsorcjum:

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni J.B. Przywoźni,

 

14-100 Ostróda, ul. Leśna 8

Hortus – Architektura Zieleni i Środowisko M.Gałązka

19-300 Ełk, ul. Piwnika Ponurego 6/71

 

 

60,01

 

4

 

Zakład Remontowo - Budowlany Kawiecki Szczepan

11-300 Biskupiec ul. M. Zientary - Malewskiej 2

 

 

100,00

 

5

 

Biuro Regionalne – NOVUM Jolanta Pędzisz

87-400 Golub Dobrzyń, Ostrowite 3

 

 

52,34

 

6

 

MPING Wiktor Szulia

11-041 Olsztyn, ul. Młodzieżowa 1

 

 

85,87

 

7

 

Z.P.U.H. Witold Śliwiński

11-730 Mikołajki, Zełwągi 6

 

 

80,01

b)         w postępowaniu złożono także oferty Nr 3 i Nr 8, które nie podlegały ocenie i punktacji. Nazwy firm, adresy i uzasadnienie odrzucenia podano poniżej.

 

3)            Z prowadzonego postępowania wykluczono „1” wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Suliński Andrzej, 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 2A

 

Uzasadnienie prawne

art.24 ust.2 pkt.4 uPzp.

Uzasadnienie faktyczne

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Suliński Andrzej, 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 2A, nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie posiada wiedzy i doświadczenia wymaganego przez zamawiającego i opisanego w pkt.X.1.ppkt.1) siwz, to znaczy, iż wykonawca nie wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw.  Wobec powyższego ofertę wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

 

4)         W prowadzonym postępowaniu odrzucono „2” oferty.

 

Uzasadnienie prawne

art.24 ust.4 i art. 89 ust.1 pkt.2 uPzp.

Uzasadnienie faktyczne

Oferta Nr 3 w/w wykonawcy, wykluczonego z postępowania została odrzucona z mocy art.24 ust.4 uPzp. Odrzucono także ofertę Nr 8, Firmy Ogrodniczej Leśniewscy – Architektura Zieleni 22-100 Chełm, ul. Czerwonego Krzyża 6. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 19.02.2010r. wezwano w/w wykonawcę do złożenia wyjaśnienia dotyczącego m.in. pojemności przedstawionego w ofercie kosza na śmieci. Wykonawca udzielając w dniu 23.02.2010r. odpowiedzi wyjaśnił, że zaproponowany przez niego kosz na śmieci ma pojemność 40 litrów. Ponieważ zamawiający w siwz (str.4) „tabela elementów wyposażenia placu zabaw” precyzyjnie określił, że wymaga koszy o pojemności 60 litrów, nie może przyjąć oferty Nr 8, której treść nie odpowiada treści siwz i wymaganiom jakie zamawiający postawił w stosunku do parametrów (pojemności) tego urządzenia.