Barczewo, dn. 16.03.2010r.

 

 

 Znak: BIOŚ - 341/3/10 

 

BIP / TABLICA

 

                      

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE; WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

Na podstawie art. 92 ust.2, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778) Burmistrz Barczewa ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, z przepompowniami ścieków i linią kablową zalicznikową zasilającą przepompownie oraz rurociągiem tłocznym sanitarnym w Kaplitynach gm. Barczewo, realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 (jakoś życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej), działanie 321 (podstawowe usługi dla ludności wiejskiej)”:

 

1)         do realizacji zamówienia wybrana została oferta (Nr3), którą złożyło
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji „PEKUM” Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Lubelska 37, 10 – 408 Olsztyn, za cenę 931 546,48 zł.

 

Uzasadnienie prawne

art.91 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w/w wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza. Jest ofertą nie podlegającą odrzuceniu, która spełnia przyjęte przez zamawiającego kryterium „najniższej ceny” oraz wszystkie warunki opisane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogi z ustawy Pzp i przepisy szczególne.

 

 

2)         Informacje dotyczące nazw firm, siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny, porównaniem złożonych ofert i punktacją:

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

 

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa „PRIB” Sp. z o.o.

ul. Cementowa 3, 10 – 429 Olsztyn

 

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL – OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 23, 11 – 001 Dywity

 

3

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji „PEKUM” Sp. z o.o.

ul. Lubelska 37, 10 – 408 Olsztyn

 

4

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19, 11 – 040 Dobre Miasto

 

5

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
WARMEL Ewa Tylżanowska,
Zbigniew Tylżanowski

ul. Metalowa 3, 10 – 603 Olsztyn

 

 

 

Z prowadzonego postępowania wykluczono „0” wykonawców.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono „2” oferty.

 

Zamawiający odrzuca następujące oferty:

ofertę Nr 4 -  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Olsztyńska 19, 11 – 040 Dobre Miasto oraz ofertę Nr 5 - Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne WARMEL Ewa Tylżanowska, Zbigniew Tylżanowski z siedzibą ul. Metalowa 3, 10 – 603 Olsztyn.

 

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W ofercie Nr 4 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście harmonogram rzeczowo – finansowy został sporządzony bez uwzględnienia wymogów zawartych w siwz to znaczy: etap I zadania zgodnie z postanowieniami siwz – §3 projektu umowy powinien być zaplanowany do wykonania w terminie 4 miesięcy – wykonawca w harmonogramie rozpisał 3 na miesiące; zaś etap II zadania powinien być zakończony w terminie 12 miesięcy – wykonawca harmonogram planowanych do wykonania robót rozpisał na 6 miesięcy (w układzie 24 tygodni). Wykonawca skonstruował harmonogram niezgodnie z postanowieniami zawartymi w §7 wzoru umowy, które to postanowienia (ze względu na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych) narzucały wykonawcom konieczność zaplanowania wydatkowania środków finansowych za wykonanie I etapu do kwoty 750 000,- zł. Sporządzony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy zakłada płatności za wykonanie I etapu zadania w roku 2010, w wysokości 779 180,29 zł. Błędnie skonstruowany harmonogram jest niezgodny z postanowieniami projektu umowy, tzn. z treścią siwz. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust.3 uPzp oraz poprawieniu na podstawie art. 87 ust.2 uPzp. Stąd zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust1 pkt.2 uPzp.

 

W ofercie Nr 5 Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego WARMEL Ewa Tylżanowska, Zbigniew Tylżanowski złożono niewypełniony w części rzeczowej dokument - harmonogram rzeczowo – finansowy. Zamawiający nie może na podstawie art. 26 ust 3. uPzp. wezwać wykonawcy do uzupełnienia błędnie złożonego dokumentu, gdyż dokument harmonogramu nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust.1 uPzp. Harmonogram załączony do oferty nie podlega również poprawieniu na zasadach opisanych w art.87 ust.2 uPzp. Wobec powyższego oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 uPzp. jako niezgodna z treścią siwz.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr
oferty

Liczba pkt w
kryterium
/najniższa cena/

Razem

 

1

 

82,25

 

82,25

 

2

 

81,47

 

81,47

 

3

 

100

 

100

 

 

Zgodnie z zapisem art. 94 ust.2 uPzp. zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 uPzp, a jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, w terminie 10 dni.