Barczewo, dn. 19.03.2010r.

 

 

 

 Znak:  BIK-341/7/10                                                                                       

                                                  

TABLICA / BIP

 

 

 

OGŁOSZENIE O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

     Burmistrz Barczewa ogłasza, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów (wielobranżowego) Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu „Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie” realizowanego w ramach osi priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 – Rewitalizacja miast”.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 19.03.2010r, tj. po upływie terminu składania ofert. 

 

uzasadnienie prawne:

art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591).

 

uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski