WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – 2014r.

Kalendarz wyborczy

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Obwody głosowania

- obwieszczenie Burmistrza Barczewa w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

- uchwała nr LII/353/14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Barczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

- uchwała nr LII/354/14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i zakładzie opieki zdrowotnej

- Zarządzenie nr 120.8.2014 Burmistrza Barczewa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Rejestr wyborców

 

- wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,

- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,

- wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Obwodowe Komisje Wyborcze

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika

- wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

- akt pełnomocnictwa do głosowania.

Głosowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepełnosprawnych

- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Zarządzenie nr 120.6.2014 Burmistrza Barczewa z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania