PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE NA 2015 r.
STYCZEŃ – planowany termin sesji - 27.01.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. i przyjęcie planów pracy stałych komisji RM na 2015r.

Przewodniczący

stałych komisji Rady

Stałe Komisje RM w Barczewie

2.

Omówienie kwestii kosztów odbioru odpadów komunalnych w 2014r. i planów pracy na 2015r.


Prezes ZUK

Komisja Rewizyjna

3.

Uchwalenie budżetu Gminy Barczewo na 2015r.

Skarbnik Gminy

Komisja Finansów Publicznych i Stałe Komisje RM w Barczewie

4.

Sprawozdanie o pozyskanych funduszach zewnętrznych w 2014r. oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych w 2015r.

Burmistrz Barczewa /Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Stałe Komisje RM w Barczewie

5.

Sprawy bieżące.
LUTY - planowany termin sesji - 24.02.2105r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.

Przewodniczący komisji lub Dyrektor MOPS

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

2.

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Barczewo za 2014r.

Komendant Kom. Policji, Straży Miejskiej. Prezes/Naczelnik OSP Barczewo


3.

Sprawozdanie z działalności CK i PG w 2014r. , przedstawienie zaplanowanych działań na 2015r.


Dyrektor CKiPG

w Barczewie

Komisja Sportu Turystyki i

Promocji Gminy

4.

Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.

Przewodniczący komisji


5.

Sprawozdanie z wykorzystania funduszy sołeckich za 2014r.

Skarbnik, sołtysi,

Wydział Budownictwa

Komisja Finansów Publicznych

6.

Sprawy bieżące

MARZEC - planowany termin sesji - 24.03.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Sprawozdanie z działalności MOPS w Barczewie w 2014r. oraz plany na 2015r.

Dyrektor MOPS w Barczewie

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

2.

Sprawozdanie MZO i Z w Barczewie na temat sytuacji demograficznej w szkołach i związaną z tym kwestią kadry nauczycielskiej.

Dyrektor MZO i Z

w Barczewie

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

4.


Sprawozdanie z działalności ZBK w Barczewie za 2014r. oraz informacja o aktualnych zasobach mienia komunalnego i o planowanych inwestycjach, remontach.

Dyrektor ZBK

w Barczewie

Komisja ds. Gospodarczych i Mieszkaniowych

5.


Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący komisji


6.Sprawy bieżące

KWIECIEŃ - planowany termin sesji - 21.04.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. - podjęcie uchwały o absolutorium.

Skarbnik, Burmistrz Barczewa

Komisja Rewizyjna,

Stałe komisje

2.

Sprawozdanie z działalności ZW i K w Barczewie

w 2014r. oraz informacja o planowanych przedsięwzięciach w 2015r.

Prezes ZW i K

w Barczewie

Komisja Rolnictwa i Ochrony środowiska

3.

Sprawozdanie dot. stanu infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, parkingi, odwodnienia, itp.) po sezonie zimowym oraz informacja o planowanych remontach.

Burmistrz oraz Z-ca Burmistrza Barczewa

Komisja Rolnictwa i Ochrony środowiska

4.


Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący komisji


5.


Sprawy bieżące.MAJ - planowany termin sesji 19.05.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Sprawozdanie z funkcjonowania ZUK w Barczewie.

Prezes ZUK

Komisja ds. Gospodarczych i Mieszkaniowych

2.

Sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.

Dyrektor Przychodni

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

3.

Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący komisji


4.


Sprawy bieżące.

CZERWIEC - planowany termin sesji 16.06.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Informacja o planowanych remontach obiektów szkół i przedszkoli w okresie wakacji.

Dyrektor MZO i Z

w Barczewie

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

2.

Informacja o planowanych zajęciach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez CK i PG i placówki oświatowe w okresie wakacji.

Dyrektor CK I PG

w Barczewie

Dyrektor MZO i Z

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

3.

Informacja o działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i przyjezdnych gości, w tym dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

Komendant Kom. Policji, Straży Miejskiej oraz Prezes/Naczelnik OSP Barczewo gminny koordynator sportu

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

4.

Informacja o stanie gotowości do sezonu turystycznego ośrodków turystycznych, agroturystycznych, plaży miejskiej w Zalesiu oraz Centrum Informacji Turystycznej w Barczewie.

Burmistrz, merytoryczni pracownicy UM, koordynator sportu

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

5.


Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący komisji


6.

Sprawozdanie na temat stanu czystości i porządku na terenie gminy Barczewo. Informacja o podjętych i planowanych przez ZUK w Barczewie działaniach zmierzających do podniesienia stanu czystości, estetyki gminy Barczewo.

Komendant Straży Miejskiej w Barczewie

Prezes ZUK

Komisja ds. Gospodarczych i Mieszkaniowych

7.

Sprawy bieżące

LIPIEC - planowany termin sesji 07.07.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Sprawozdanie o pozyskanych funduszach zewnętrznych w I połowie 2015r. oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych w II półroczu 2015r.

Burmistrz Barczewa

/ Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Stałe Komisje RM w Barczewie

2.

Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący komisji


3.


Sprawy bieżące.

4.
SIERPIEŃ- planowany termin sesji - 25.08.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

I półrocze 2015r.

Przewodniczący komisji

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

2.

Sprawozdanie o stanie przygotowań obiektów szkolnych i przedszkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego z uwzględnieniem realizacji inwestycji i remontów. Informacja o ilości uczniów, którzy będą uczęszczać do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

Dyrektor MZO i Z

w Barczewie

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2015r.


Burmistrz Barczewa

Skarbnik Gminy

Komisja Finansów Publicznych

4.

Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący

komisji


5.


Sprawy bieżące.
WRZESIEŃ - planowany termin sesji - 22.09.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Sprawozdanie o stanie zaawansowania realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych do realizacji w 2015r.

Burmistrz Barczewa, Merytoryczni pracownicy UM

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

2.

Przedstawienie raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o poziomie nauczania w placówkach oświatowych Gminy Barczewo.

Dyrektor MZO i Z w Barczewie

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

3.

Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący komisji


4.

Sprawy bieżące

5.
PAŻDZIERNIK- planowany termin sesji – 20.10.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Sprawozdanie z dotychczas osiągniętych efektów, korzyści przystąpienia Barczewa do sieci miast Cittaslow oraz planowanych przedsięwzięciach w tym zakresie.

Burmistrz Barczewa/ Pełnomocnik ds. Cittaslow

Komisja Sportu Turystyki Kultury i Promocji Gminy

2.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z filiami w 2015r., przedstawienie zaplanowanych działań na 2016r.Kierownik biblioteki

Komisja Sportu Turystyki Kultury i Promocji Gminy

3.

Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący komisji


4.

Sprawy bieżące.

5.LISTOPAD - planowany termin sesji – 17.11.2015r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015r.


Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz gminny koordynator sportu

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

2.

Ustalenie stawek podatków na 2016r.Burmistrz Barczewa,

Skarbnik

Komisja Finansów Publicznych i Stałe Komisje RM w Barczewie

3.

Sprawozdanie z prac remontowych i budowlanych infrastruktury drogowej i wodnej, kanalizacyjnej na terenie Gminy BarczewoBurmistrz Barczewa,

Prezes ZW i K w Barczewie


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

4.

Sprawozdanie z prac komisji RM w Barczewie.Przewodniczący komisji


5.


Sprawy bieżące.


GRUDZIEŃ - planowany termin sesji – 08.12.2015 r. oraz 29.12.2015 r.


lp.

Planowane zagadnienia na sesję


Sprawozdawcy

Uwagi

1.

Uchwalenie budżetu Gminy Barczewo na 2016r.

Burmistrz Barczewa,

Skarbnik

Komisja Finansów Publicznych i Stałe Komisje RM w Barczewie

2.

Uchwalenie budżetu Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie na 2016r.

Dyrektor MOPS lub Przewodniczący GKRPA w Braczewie

Komisja Finansów Publicznych i Stałe Komisje RM w Barczewie

3.

Sprawozdania podsumowujące pracę gminnego samorządu w 2015r.

Burmistrz Barczewa, Przewodniczący RM w Barczewie Przewodniczący komisji RM w Barczewie


4.

Sprawy bieżące.

5.
Ze względu na bieżące potrzeby Gminy Barczewo możliwe są zmiany, uzupełnienia oraz uściślenia w planie pracy Rady Miejskiej w Barczewie.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Barczewie


Andrzej Maciejewski


TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

UWZGLĘDNIONE W PLANIE PRACY RADY W 2015r.27 stycznia 2015r.


24 lutego 2015r.


24 marca 2015r.


21 kwietnia 2015r.


19 maja 2015r.


16 czerwca 2015r.


07 lipca 2015r.


25 sierpnia 2015r.


22 września 2015r.


20 października 2015r.


17 listopada 2015r.


08 i 29 grudnia 2015r.