Ogłoszenie

 

Gmina Barczewo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo

 

Na realizację projektu Gmina otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Barczewo oraz analizę gospodarki energetycznej. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji emisji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy)

oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu i prosimy o pomoc w stworzeniu wyjściowej bazy danych poprzez wypełnienie i przesłanie lub przekazanie załączonych ankiet.

  Załączniki do pobrania:

1) Ankieta dla Mieszkańca,

2)  Ankieta dla Przedsiębiorcy.