Barczewo, dn. 12.05.2010r.

 

                                                                                  

 

                                                  

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

 

Znak: BIOŚ-222/25-2/10

 

 

 

Na podstawie § 7 Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 8/09 z dnia 23 marca  2009 roku, w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Barczewa zawiadamia, że
w postępowaniu w
sprawie dokonania zamówienia do kwoty 14.000 euro na:

 

Wykonanie 4 sztuk zaktualizowanych map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z wersją elektroniczną w formacie dxf z niezbędnym otoczeniem oraz ze skróconym wypisem z ewidencji gruntów dla realizacji zadania p.n. budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, gm. Barczewo

 

do realizacji zamówienia wybrana została oferta, którą złożyło przedsiębiorstwo:

 

USŁUGI GEODEZYJNE

KOMPUTEROWE, KSEROGRAFICZNE, TRANSPORTOWE

mgr inż. Edmund Ochnik

ul. Wyszyńskiego 5”O” / 18, 10-457 Olsztyn
za cenę brutto 7 686,00zł
 

Uzasadnienie prawne

Zarządzenie Burmistrza Barczewa Nr 8/09 z dnia 23 marca 2009 roku, w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w/w wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż cena podana przez wykonawcę jest najniższa i spełnia wymogi stawiane przez zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Burmistrz Barczewa

                  (-)

                                             Lech Jan Nitkowski