Numer zarządzenia z dnia w sprawie  
0050.1.2016 4 stycznia 2016 roku ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik
0050.1A.2016 4 stycznia 2016 roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2016 roku Załącznik
0050.2.2016 4 stycznia 2016 roku podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2016 na jednostki realizujące Załącznik
0050.3.2016 7 stycznia 2016 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.4.2016 14 stycznia 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.5.2016 19 stycznia 2016 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.6.2016 19 stycznia 2016 roku oddawania w bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo na rzecz organizacji pozarządowej Załącznik
0050.7.2016 21 stycznia 2016 roku przekazania Sołectwu Lamkowo składników mienia komunalnego do korzystania Załącznik
0050.8.2016 28 stycznia 2016 roku zmiany zapisów otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 0050.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2016 roku Załącznik
0050.9.2016 28 stycznia 2016 roku realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Barczewo w 2016 roku Załącznik
0050.10.2016 28 stycznia 2016 roku pozamolitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2016 roku Załącznik
0050.11.2016 28 stycznia 2016 roku wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych świadczonych w Urzędzie Miejskim w Barczewie Załącznik
0050.12.2016 28 stycznia 2016 roku oddawania w bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo na rzecz organizacji pozarządowej Załącznik
0050.13.2016 28 stycznia 2016 roku oddawania w bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo na rzecz organizacji pozarządowej Załącznik
0050.14.2016 2 lutego 2016 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
0050.15.2016 2 lutego 2016 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
0050.16.2016 5 lutego 2016 roku częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Załącznik
0050.17.2016 5 lutego 2016 roku zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 Załącznik
0050.18.2016 15 lutego 2016 roku upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do przyznawania i wydawania Kart Dużej Rodziny Załącznik
0050.19.2016 15 lutego 2016 roku ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych Załącznik
0050.20.2016 29 lutego 2016 powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Załącznik
0050.21.2016 29 lutego 2016 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
0050.22.2016 29 lutego 2016 roku powołania Komisji Konkursowej Załącznik
0050.23.2016 29 lutego 2016 roku powołania Komisji Konkursowej Załącznik
0050.24.2016 29 lutego 2016 roku powołania Komisji Konkursowej Załącznik
0050.25.2016 29 lutego 2016 roku powołania Komisji Konkursowej Załącznik
0050.26.2016 2 marca 2016 roku powołania komisji przetargowej Załącznik
0050.27.2016 7 marca 2016 roku ustalenia zasad planowania i realizacji wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Barczewo w rozdziale 80149 i 80150 Załącznik
0050.28.2016 9 marca 2016 roku skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Załącznik
0050.29.2016 11 marca 2016 roku rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Załącznik
0050.30.2016 17 marca 2016 roku przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2015 rok Załącznik
0050.31.2016 17 marca 2016 roku przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 rok Załącznik
0050.32.2016 18 marca 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0040.33.2016 18 marca 2016 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2016 roku Załącznik
0050.34.2016 18 marca 2016 roku wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego Załącznik
0050.35.2016 21 marca 2016 zmiany zarządzenia nr 0050.20.2016 Burmistrza Barczewaw sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyrożnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej Załącznik
0050.36.2016 25 marca 2016 roku upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego Załącznik
0050.37.2016 30 marca 2016 roku przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2015 rok Załącznik
0050.38.2016 31 marca 2016 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
0050.39.2016 25 kwietnia 2016 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
0050.40.2016 25 kwietnia 2016 roku sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.41.2016 25 kwietnia 2016 roku sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.42.2016 25 kwietnia 2016 roku sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej  położonej  na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.43.2016 26 kwietnia 2016 roku powołanie Komisji Likwidacyjnej składników majątku znajdującego sie na stanie ewidencyjnym Urzedu Miejskiego w Barczewie  Załącznik
0050.44.2016  27 kwietnia 2016 roku  sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo Załącznik 
0050.45.2016  27 kwietnia 2016 roku  sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo  Załącznik 
0050.46.2016 29 kwietnia 2016 roku wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie Załącznik
0050.47.2016 2 maja 2016 roku powołania Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie Załącznik
0050.48.2016 5 maja 2016 roku przekazania Sołectwu Radosty składników mienia komunalnego do wykorzystania Załącznik
0050.49.2016 12 maja 2016 roku zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Załącznik
0050.50.2016 12 maja 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.51.2016 17 maja 2016 roku oddania w użyczenie na rzecz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie zabudowanej nieruchomości Załącznik
0050.52.2016 17 maja 2016 roku oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie zabudowanej nieruchomości Załącznik
0050.53.2016 20 maja 2016 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
0050.54.2016 23 maja 2016 roku określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.55.2016 25 maja 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.56.2016 30 maja 2016 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2016/2017 Załącznik
0050.57.2016 30 maja 2016 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2016/2017 Załącznik
0050.58.2016 30 maja 2016 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2016/2017 Załącznik
0050.59.2016 30 maja 2016 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2016/2017 Załącznik
0050.60.2016 30 maja 2016 roku zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 Załącznik
0050.61.2016 1 czerwca 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.62.2016 3 czerwca 2016 roku wykreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków, zmiana numeru działki oraz zmiana nazwy obiektu Załącznik
0050.63.2016 7 czerwca 2016 roku zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.64.2016 9 czerwca 2016 roku powołania komisji przetargowej Załącznik
0050.65.2016 10 czerwca 2016 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Załącznik
0050.66.2016 10 czerwca 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.67.2016 15 czerwca 2016 roku uzupełnienia składu członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo Załącznik
0050.68.2016 17 czerwca 2016 roku wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Barczewo Załącznik
0050.69.2016 17 czerwca 2016 roku określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Załącznik
0050.70.2016 17 czerwca 2016 roku przekazania do bezpłatnego użytkowania na rzecz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie nieruchomości Załącznik
0050.71.2016 17 czerwca 2016 roku przekazania sołectwu Wójtowo mienia komunalnego do korzystania Załącznik
0050.72.2016 21 czerwca 2016 roku zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
0050.73.2016 21 czerwca 2016 roku zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo Załącznik
0050.74.2016 4 lipca 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.75.2016 7 lipca 2016 roku nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo Załącznik
0050.76.2016 7 lipca 2016 roku zmiany składu Grupy Roboczej ds. Rewitalizacji miasta Barczewo w perspektywie programowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz zmiany przedstawiciela Gminy Barczewo do Grupy Roboczej na poziomie miast Cittaslow, powołanych zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.21.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku Załącznik
0050.77.2016 8 lipca 2016 roku powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Załącznik
0050.78.2016 12 lipca 2016 roku przekazania Sołectwu Szynowo składników mienia komunalnego do korzystania Załącznik
0050.79.2016 18 lipca 2016 roku zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok Załącznik
0050.80.2016 18 lipca 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.81.2016 21 lipca 2016 roku zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.82.2016 21 lipca 2016 roku unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Załącznik
0050.83.2016 22 lipca 2016 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Załącznik
0050.84.2016  ------------------------  anulowano  
0050.85.2016 26 lipca 2016 roku zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.86.2016 27 lipca 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.87.2016  27 lipca 2016 roku  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Załącznik
0050.88.2016  28 lipca 2016 roku  zmiany budżetu  gminy Barczewo na 2016 rok Link
0050.89.2016 28 lipca 2016 roku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo Załącznik
0050.90.2016 28 lipca 2016 roku powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo Załącznik

 

0050.91.2016 1 sierpnia 2016 roku  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I

półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej         Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025

 Link

0050.92.2016 1 sierpnia 2016 roku  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu        finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki        zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze   2016 roku.

 Załącznik

 0050.93.2016 1 sierpnia 2016 roku  określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

 Załącznik

 0050.94.2016  2 sierpnia 2016 roku  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Załącznik

 0050.95.2016  4 sierpnia 2016 roku  przekazania Sołectwu Mokiny mienia komunalnego do korzystania

Załącznik

 0050.96.2016  5 sierpnia 2016 roku  skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków

Załącznik

 0050.97.2016  10 sierpnia 2016 roku  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Załącznik

 0050.98.2016  10 sierpnia 2016 roku  zmiany Zarządzenia nr 0050.77.2016 Burmistrza Barczewa z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Załącznik

 0050.99.2016  16 sierpnia 2016 roku  zbycia nieruchomosci gruntowych położonych na terenie miasta Barczewo

Załącznik

 0050.100.2016  16 sierpnia 2016 roku sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej na terenie miasta Barczewi

Załącznik

 0050.101.2016  16 sierpnia 2016 roku powołania komitetu organizacyjnego "Dożynki Gminne 2016"

Załączniik

 0050.102.2016  17 sierpnia 2016 roku powierzenia Pani Dorocie Mikołajczuk stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie

Załącznik

 0050.103.2016  17 sierpnia 2016 roku zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

Załącznik

0050.104.2016  22 sierpnia 2016 roku powierzenia Pani Małgorzacie Jasiukiewicz stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Załącznik

 0050.105.2016  22 sierpnia 2016 roku powołania Komisji do rozpatrzenia wnisoków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo

Załącznik

 0050.106.2016  22 sierpnia 2016 roku  powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załącznik

 0050.107.2016  22 sierpnia 2016 roku  powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załącznik

 0050.108.2016  29 sierpnia 2016 roku  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie

Załącznik

0050.109.216  30 sierpnia 2016 roku  określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych o prac nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

Załącznik

 0050.110.2016  31 sierpnia 2016 roku  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

Załącznik

 0050.111.2016  31 sierpnia 2016 roku  sprzedaży nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

Załącznik

 0050.112.2016  31 sierpnia 2016 roku  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

Załącznik

 0050.113.2016  31 sierpnia 2016 roku  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  na terenie gminy Barczewo

Załącznik

0050.114.2016  1 wrze?nia 2016 roku  zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

Zał?cznik

0050.115.2016  1 wrze?nia 2016 roku  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

Zał?cznik

0050.116.2016  2 wrze?nia 2016 roku  powołania komisji przetargowej.

Zał?cznik

0050.117.2016  5 wrze?nia 2016 roku  zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2016/2017.

Zał?cznik

0050.118.2016  5 wrze?nia 2016 roku  zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2016/2017.  

Zał?cznik

0050.119.2016  5 wrze?nia 2016 roku  zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2016/2017.

Zał?cznik

0050.120.2016  5 wrze?nia 2016 roku  zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach na rok szkolny 2016/2017.

Zał?cznik

0050.121.2016  14 wrze?nia 2016 roku  nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo

Zał?cznik

0050.122.2016  15 wrze?nia 2016 roku  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zał?cznik

0050.123.2016  16 wrze?nia 2016 roku  oddania w użyczenie nieruchomo?ci położonej na terenie Gminy Barczewo

Zał?cznik

0050.124.2016  21 wrze?nia 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zał?cznik

0050.125.2016  22 wrze?nia 2016 roku powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zał?cznik

0050.126.2016   27 wrze?nia 2016 roku  sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo  

Zał?cznik

0050.127.2016  29 wrze?nia 2016 roku  zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organiacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

Zał?cznik

0050.128.2016  29 wrze?nia 2016 roku zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organiacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2016/2017

Zał?cznik

0050.129.2016  29 wrze?nia 2016 roku zmiany składu Grupy Roboczej ds. Rewitalizacji miasta Barczewo

Załącznik

0050.130.2016  29 wrze?nia 2016 roku nabycia niezabudowanych działek położonych na terenie Gminy Barczewo

Zał?cznik

0050.131.2016  30 wrze?nia 2016 roku  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

Link

0050.132.2016  30 września 2016 roku  nabycia niezabudowanej działki połozonej na terenie Gminy Barczewo

Załącznik

0050.133.2016   4 października 2016 roku powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo

Załącznik

0050.134.2016  4 października 2016 roku  powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo

Załącznik

0050.135.2016  4 października 2016 roku  upoważnienia Sekretarza Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

Załącznik

0050.136.2016  10 października 2016  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Barczewo w sprawie założeńdo Planu Mobilności Miejskiego Obaszru Funkcjonalnego Olsztyn na lata 2016-2025

Załącznik

0050.137.2016

 11 pażdziernika 2016  zmiany budżetu Gminy Barczewo na rok 2016

Załącznik

0050.138.2016  11 października 2016 sprzedazy nieruchomości gruntoej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo

Załącznik

0050.139.2016  11 października 2016 oddania w użyczenie nieruchomości połozonej na terenie miasta Barczewo

Załącznik

0050.140.2016  12 października 2016 powołania komisji przetargowej

Załącznik

0050.141.2016  27 października 2016  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

link

0050.142.2016  27 października 2016 powołania Gminnej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego w Barczewie

 Załącznik

0050.143.2016  27 października 2016  przekazania Sołectwu Wipsowo mienia komunalnego do korzystania

 Załącznik

0050.144.2016  02 listopada 2016  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Załącznik

0050.145.2016  04 listopada 2016 zmieniające zarządzenie nr 0050.17.2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016

 Załącznik

0050.146.2016  10 listopada 2016  przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie spraw finansowyc w szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie orz powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli

 Załącznik

0050.147.2016  14 listopada 2016 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2016

 Załącznik

0050.148.2016  14 listopada 2016 projektu budżetu Gminy Barczewo na rok 2017

 Załącznik

 0050.149.2016  14 listopada 2016 zmieniające zarządzenie nr 0050.146.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie spraw finansowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli

 Załącznik

 0050.150.2016  17 listopada 2016 przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie spraw administracyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli

 Załącznik

 0050.151.2016  23 listopada 2016  zmiany budżetu  gminy Barczewo na 2016 rok

 Załącznik

 0050.152.2016  23 listopada 2016  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Załącznik

 0050.153.2016  23 listopada 2016  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Załącznik

 0050.154.2016  25 listopada 2016 oddania w użyczenie nieruchomości położonych na terenie gminy Barczewo

 Załącznik

 0050.155.2016  25 listopada 2016 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Załącznik

 0050.156.2016  29 listopada 2016 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2016  rok

 Załącznik

 0050.157.2016  02 grudnia 2016 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Link

 0050.158.2016  02 grudnia 2016 nabycia niezabudowanej działki połozonej na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

 0050.159.2016  05 grudnia 2016 skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków

 Załącznik

 0050.160.2016  06 grudnia 2016 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo

 Załącznik

 0050.161.2016  06 grudnia 2016 zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.54.2016 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego

 Załącznik

 0050.162.2016  06 grudnia 2016  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo

 Załącznik

 0050.163.2016  06 grudnia 2016 zmiany budżetu gminy Barczewo na rok 2016

Załącznik

 0050.164.2016  06 grudnia 2016 centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Barczewo oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

 Załącznik

0050.165.2016  16 grudnia 2016 zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Barczewo

 Załacznik

 0050.166.2016  16 grudnia 2016 wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

 0050.167.2016  16 grudnia 2016 sprzedazy nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej na terenie miasta Barczewo

 Załącznik

 0050.168.2016  16 grudnia 2016  sprzedaży zabudowanej nieruchomości pożołoznej na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

 0050.169.2016  19 grudnia 2016  zmiany budżetu  gminy Barczewo na 2016 rok 

 Link

 0050.170.2016  20 grudnia 2016 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo

 Załącznik

 0050.171.2016  20 grudnia 2016  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, połozonej na terenie miasta Barczewo

 Załącznik

0050.172.2016  22 grudnia 2016  nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo i prawa własności budowli

 Załącznik

0050.173.2016  22 grudnia 2016

 sprzedazy nieruchomosci gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Barczewo

 Załącznik

0050.174.2016  23 grudnia 2016  nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Barczewo

 Załącznik

0050.174a.2016  23 grudnia 2016  sprzedaży nieruchomosci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie masta Barczewo

 Załącznik

0050.175.2016  22 grudnia 2016  sprzedaży nieruchomosci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo

Załącznik

0050.176.2016  22 grudnia 2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025. Załącznik
0050.177.2016  22 grudnia 2016 zmiany budżetu  gminy Barczewo na 2016 rok

Link 

0050.178.2016  29 grudnia 2016 zmiany wplanach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

 Załącznik

Załącznik

0050.179.2016  30 grudnia 2016 powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia określonych spraw Gminy Barczewo

 Załącznik

0050.180.2016