Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Barczewie 2016 rok

 

lp.

w sprawie

134

 

135

 

136

 

137

 UCHWAŁA NR XXI/137/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Barczewo na lata 2016-2019

138

 Uchwała nr XXI(138)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.

139

 UCHWAŁA NR XXI(139)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

140

 UCHWAŁA Nr XXI(140)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

141

 UCHWAŁA Nr XXI(141)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

142

 UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Barczewo.

143

 

144

 Uchwała Nr XX/144 /16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2015

145

 Uchwała Nr XXII/145/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016 - moduł 1 - Gmina Barczewo"

146

 UCHWAŁA NR XXII/146/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Barczewo, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

147

 

148

 Uchwała nr XXIII (148) 16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 marca 2016 W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

149

 UCHWAŁA nr XXIII/149/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

150

UCHWAŁA NR XXIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym.

151

 Uchwała Nr XXIII/151/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Barczewie

152

 Uchwała nr XXIII(152)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.

153

 UCHWAŁA NR XXIII(153)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

154

 Uchwała Nr XXIII(154)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Barczewie

155

UCHWAŁA NR XXIV / 155 /16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 kwietnia 2016 r W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, a Gminą Barczewo w sprawie powierzenia gminie Barczewo zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

156

 U C H W A Ł A Nr XXIV(156)2016  Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2015 rok.

157

 Uchwała nr XXIV(157)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.

158

 UCHWAŁA NR XXIV(158)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

159

 

160

 UCHWAŁA Nr XXV/160/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 maja 2016w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kolno  w postaci przekazania agregatu ratownictwa drogowego.

161

 UCHWAŁA NR XXV/161/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wójtowo.

162

 UCHWAŁA NR XXV/162/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Łęgajny.

163

UCHWAŁA NR XXV/163/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Barczewo, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

164

 UCHWAŁA XXV/164/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/330/06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia25 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości środków na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udzielanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo

165

 Uchwała Nr XXV/165/ 16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

166

 UCHWAŁA NR XXV/166/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barczewo na lata 2015-2030 - Aktualizacja

 

167

 

168

 Uchwała Nr XXV(168)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Barczewo za 2015 rok

169

Uchwała nr XXV(169)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

171

 

 

172

 UCHWAŁA NR XXVI/172/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Barczewo zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Olsztyn

 

173

UCHWAŁA NR XXVI/173/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie współdziałania z Gminą Olsztyn, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Jonkowo, Gminą Purda i Gminą Stawiguda w realizacji  zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego

 

174

 UCHWAŁA NR XXVI/174/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Barczewo na rok 2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.223.2016 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

 

175

 UCHWAŁA NR XXVI(175)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Barczewo opłaty prolongacyjnej.

 

176

 UCHWAŁA NR XXVI(176)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

177

 UCHWAŁA NR XXVI(177)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

178

Uchwała nr XXVI(178)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.

 

179

UCHWAŁA NR XXVI(179)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

 

180

 UCHWAŁA NR XXVII(180)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

181

 UCHWAŁA NR XXVII/181/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo

 

182

 UCHWAŁA NR XXVII/182/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

 

183

 UCHWAŁA NR XXVII/183/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

184

 UCHWAŁA NR XXVII/184/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo

 

185

 UCHWAŁA NR XXVII/185/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości

 

186

 UCHWAŁA nr XXVII/186/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

 

187

 Uchwała Nr XXVII(187)16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny i części obrębu Kaplityny

 

188

Uchwała nr XXVII(188)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.

 

189

UCHWAŁA NR XXVII(189)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

 

190

 UCHWAŁA NR XXVIII/190/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Barczewie

 

191

 UCHWAŁA NR XXVIII/191/16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat

 

192

 

 

193

 UCHWAŁA NR XXVIII(193)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

 

194

 

 

195

 

 

196

 

 

197

 

 

198

 

 

199

 

 

Załączniki

151 (194.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149 (238.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154 (196.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155 (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156 (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160 (277.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
162 (693.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
169 (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
163 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
168 (196.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
164 (333kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173 (360.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172 (358.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
inkaso_zmiana (205.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
inkaso1 (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prolagacyjna (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmVI (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180 (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181 (293.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182 (532.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184 (101.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185 (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
187 (340.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
186 (330.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
189 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190 (751kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
191 (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174 (714.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rn (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176 (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177 (205.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Matysek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Matysek
Data wprowadzenia:2016-03-30 09:03:14
Opublikował:Krzysztof Matysek
Data publikacji:2016-03-30 11:57:23
Ostatnia zmiana:2016-08-11 14:53:20
Ilość wyświetleń:2637
Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij