Kadencja 2002 – 2006

Uchwały dostępne na wniosek

 

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Publikacja

I/1/02

19 listopad 2002 r.

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

 

I/2/02

19 listopad 2002 r.

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie

 

I/3/02

19 listopad 2002 r.

Powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie

 

I/4/02

19 listopad 2002 r.

Powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Barczewie

 

I/5/02

19 listopad 2002 r.

Powołania składu osobowego Komisji do Spraw Gospodarowania Mieszkaniami Gminnymi Rady Miejskiej w Barczewie

 

I/6/02

19 listopad 2002 r.

Powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Barczewie

 

I/7/02

19 listopad 2002 r.

Powołania składu osobowego Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej w Barczewie

 

I/8/02

19 listopad 2002 r.

Powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie

 

II/9/02

29 listopad 2002 r.

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barczewa pani Elżbiety Wąsowskiej

 

II/10/02

29 listopad 2002 r.

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie do dokonywania wobec Burmistrza Barczewa czynności z zakresu prawa pracy

 

II/11/02

29 listopad 2002 r.

Diet dla Sołtysów Gminy Barczewo, Przewodniczących Rad Osiedlowych lub ich przedstawicieli

 

II/12/02

29 listopad 2002 r.

Zmiany uchwały nr I/7/02 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej w Barczewie

 

II/13/02

29 listopad 2002 r.

Zmiany uchwały nr I/8/02 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie

 

II/14/02

29 listopad 2002 r.

Zmiany uchwały nr I/5/02 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do Spraw Gospodarowania Mieszkaniami Gminnymi Rady Miejskiej w Barczewie

 

II/15/02

29 listopad 2002 r.

Powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających w sprawach dyscyplinarnych, mianowanych pracowników samorządowych

 

II/16/02

29 listopad 2002 r.

Wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia z Barczewie

 

II/17/02

29 listopad 2002 r.

Zmiany budżetu miasta na 2002 rok

 

III/18/02

12 grudnia 2002 r.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dziennik Urzędowy Woj.  Warmińsko – Mazurskiego nr 13 z 7 lutego 2003 roku, poz. 229

III/19/02

12 grudnia 2002 r.

Uchwalenia Statutu Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 17 z 13 lutego 2003 roku, poz. 281

III/20/02

12 grudnia 2002 r.

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego p.t. „Budowa Gimnazjum w Barczewie”

 

III/2102

12 grudnia 2002 r.

Podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2204

III/22/02

12 grudnia 2002 r.

Podatku od posiadania psów

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2205

III/23/02

12 grudnia 2002 r.

Opłaty miejscowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2206

III/24/02

12 grudnia 2002 r.

Opłaty administracyjnej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2207

III/25/02

12 grudnia 2002 r.

Opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2208

III/26/02

12 grudnia 2002 r.

Podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2209

III/27/02

12 grudnia 2002 r.

Podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2210

III/28/02

12 grudnia 2002 r.

Ustalenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2211

III/29/02

12 grudnia 2002 r.

Zmiany uchwały nr XLIII/352/01 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 162 z 17 grudnia 2002 roku, poz. 2212

IV/30/02

30 grudnia 2002 r.

Ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają w upływem 2002 roku

 

IV/31/02

30 grudnia 2002 r.

Zmiany budżetu miasta na 2002 rok

 

V/32/03

3 luty 2003 r.

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 25 z 4 marca 2003 roku, poz. 383

V/33/03

3 luty 2003 r.

Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie

 

V/34/03

3 luty 2003 r.

Powołania składu osobowego komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy

 

V/35/03

3 luty 2003 r.

Postępowania o zamówienia publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Barczewa

 

V/36/03

3 luty 2003 r.

Ustalenia górnych stawek opłat za unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 18 z 14 lutego 2003 roku, poz. 305

V/37/03

10 luty 2003 r.

Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

 

V/38/03

10 luty 2003 r.

Przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom i dzierżawcom

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 25 z 10 lutego 2003 roku, poz. 386

V/39/03

10 luty 2003 r.

Udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkalne i ustalenia umownych stawek oprocentowania

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 125 z 4 marca 2003 roku, poz. 387

VI/40/03

10 marzec 2003 r.

Budżetu miasta na 2003 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 111 z 25 lipca 2003 roku, poz. 1511

VI/41/03

10 marzec 2003 r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie na 2002 rok

 

VI/42/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statusu Sołectwa Barczewko

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz. 694

VI/43/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statusu Sołectwa Bark

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz. 695

VI/44/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Biedowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr.51z 15 kwietnia 2003 roku, poz. 696

VI/45/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Bartołty Wielkie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz. 697

VI/46/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Jedzbark

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz. 698

VI/47/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Kaplityny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.699

VI/48/03

10 marzec 2003r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Kierzliny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.700

VI/49/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Kromerowi

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz. 701

VI/50/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Kronowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.702

VI/51/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Krupoliny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.703

VI/52/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Lamkowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.704

VI/53/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Leszno

Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku ,poz.705

VI/54/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Łapka

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.706

VI/55/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Łęgajny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.707

VI/56/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Maruny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.708

VI/57/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Mokiny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.709

VI/58/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Nikielkowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.710

VI/59/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiedź

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.711

VI/60/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Odryty

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.712

VI/61/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Radosty

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.713

VI/62/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Ramsowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.714

VI/63/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Ramsówko

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.715

VI/64/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Ruszajny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.716

VI/65/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Skajboty

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.717

VI/66/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Szynowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.718

VI/67/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Włóki

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.719

VI/68/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Wipsowo

Dziennik Urzędowy Woj.  Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.720

VI/69/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Wrócikowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.721

VI/70/03

10 marzec 2003r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Wójtowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.722

VI/71/03

10 marzec 2003 r.

Uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.723

VI/72/03

10 marzec 2003 r.

Zatwierdzenia Regulaminu Straży Miejskiej w Barczewie

 

VI/73/03

10 marzec 2003 r.

Zmiany uchwały nr III/24/02 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty administracyjnej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 51 z 15 kwietnia 2003 roku, poz.723

VII/74/03

7 kwietnia 2003 r.

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barczewa

 

VII/75/03

7 kwietnia 2003 r.

Wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta

 

VII/76/03

7 kwietnia 2003 r.

Zmiany budżetu miasta na 2003 rok

 

VII/77/03

7 kwietnia 2003 r.

Uchwalenia Statutu Osiedla „Stare Miasto”

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 65 z 19 maja 2003 roku, poz.921

VII/78/03

7 kwietnia 2003 r.

Uchwalenia Statutu Osiedla „Nowe Miasto”

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 65 z 19 maja 2003 roku, poz.922

VII/79/03

7 kwietnia 2003 r.

Uchwalenia Statutu Osiedla „Osiedle Domków Jednorodzinnych”

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 65 z 19 maja 2003 roku, poz.923

VII/80/03

7 kwietnia 2003 r.

Uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Barczewie”

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 70 z 7 kwietnia 2003 roku, poz.1041

VII/81/03

7 kwietnia 2003 r.

Ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 73 z 2 czerwca 2003 roku, poz.1099

VIII/82/03

28 kwietnia 2003 r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

 

VIII/83/03

28 kwietnia 2003 r.

Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Barczewie

 

VIII/84/03

28 kwietnia 2003 r.

Reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie

 

IX/85/03

19 maj 2003 r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003

 

IX/86/03

19 maj 2003 r.

Zmiany budżetu miasta na 2003 rok

 

IX/87/03

19 maj 2003 r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Barczewko, gmina Barczewo

 

IX/88/03

19 maj 2003 r.

Wyrażenia zgody na zmianę charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

 

X/89/03

13 czerwca 2003 r.

Zmiany budżetu na 2003 rok

 

XI/90/03

11 lipca 2003 r.

Określenia zasad stosowania bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i stosowania umownych stawek oprocentowania

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 132 z 27 sierpnia 2003 roku, poz.1698

XI/91/03

11 lipca 2003 r.

Zmiany budżetu miasta na 2003 rok

 

XI/92/03

11 lipca 2003 r.

Programu gospodarczego w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych

 

XII/93/03

18 sierpnia 2003 r.

Lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 

XII/94/03

18 sierpnia 2003 r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

XII/95/03

18 sierpnia 2003 r.

Statut Związku Gmina Warmińsko – Mazurskich

 

XII/96/03

18 sierpnia 2003 r.

Utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.”

 

XII/97/03

18 sierpnia 2003 r.

Utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.”

 

XII/98/03

18 sierpnia 2003 r.

Utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.”

 

XIII/99/03

11 września 2003 r.

Powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

 

XIII/100/03

11 września 2003 r.

Zmiany budżetu miasta na 2003 rok

 

XIII/101/03

11 września 2003 r.

Zmiany uchwały XII/97/03 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.”

 

XIII/102/03

11 września 2003 r.

Zmian w uchwale o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie oraz zmian w Statucie Zakładu

 

XIII/103/03

11 września 2003 r.

Zmiany uchwały XII/94/03 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

XIII/104/03

11 września 2003 r.

Przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Wójtowo i Nikielkowo”

 

XIV/105/03

10 października 2003r.

Zmiany budżetu miasta na 2003 rok

 

XIV/106/03

10 października 2003r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

 

XV/107/03

29 października 2003r.

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo z Powiatem Olsztyńskim

 

XV/108/03

29 października 2003r.

Przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barczewo”

 

XV/109/03

29 października 2003r.

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie i ławników o Sądu Okręgowego w Olsztynie

 

XVII/110/03

1 grudnia 2003 r.

Zatwierdzenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

 

XVII/111/03

1 grudnia 2003 r.

Zmiany uchwały nr V/32/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 209 z 29 grudnia 2003 roku, poz.2960

XVII/112/03

1 grudnia 2003 r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

 

XVII/113/03

1 grudnia 2003 r.

Zmiany uchwały nr XII/97/03 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.”

 

XVII/114/03

1 grudnia 2003 r.

Zmiany uchwały nr XII/98/03 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.”

 

XVII/115/03

1 grudnia 2003 r.

Zmiany uchwały nr XII/96/03 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.”

 

XVII/116/03

1 grudnia 2003 r.

Zmiany budżetu miasta na 2003 rok

 

XVII/117/03

1 grudnia 2003 r.

Ustalenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 193 z 15 grudnia 2003 roku, poz.2401

XVII/118/03

1 grudnia 2003 r.

Podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 193 z 15 grudnia 2003 roku, poz.2402

XVII/119/03

1 grudnia 2003 r.

Podatku od posiadania psów

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 193 z 15 grudnia 2003 roku, poz.2403

XVII/120/03

1 grudnia 2003 r.

Opłaty miejscowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 193 z 15 grudnia 2003 roku, poz.2404

XVII/121/03

1 grudnia 2003 r.

Opłaty administracyjnej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 193 z 15 grudnia 2003 roku, poz.2405

XVII/122/03

1 grudnia 2003 r.

Opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 193 z 15 grudnia 2003 roku, poz.2406

XVII/123/03

1 grudnia 2003 r.

Podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 193 z 15 grudnia 2003 roku, poz.2407

XVII/124/03

1 grudnia 2003 r.

Podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 193 z 15 grudnia 2003 roku, poz.2408

XVIII/125/03

28 grudnia 2003 r.

Zmiany budżetu na 2003 rok

 

XVIII/126/03

28 grudnia 2003 r.

Uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na obszarze Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 16 z 9 lutego 2004 roku, poz.247

XVIII/127/03

28 grudnia 2003 r.

Zasad ustalenia opłat korzystania z cmentarzy komunalnych

 

XVIII/128/03

28 grudnia 2003 r.

Ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 16 z 9 lutego 2004 roku, poz.248

XVIII/129/03

28 grudnia 2003 r.

Nadania Statutu Zakładowi Budynków Komunalnych w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 16 z 9 lutego 2004 roku, poz.249

XIX/130/04

26 styczeń 2004 r.

Budżetu miasta na 2004 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 36 z 22 marca 2004 roku, poz.476

XX/131/04

26 luty 2004 r.

Zmiany budżetu na 2004 rok

 

XX/132/04

26 luty 2004 r.

Przyjęcia kierunków rozwoju oświaty samorządowej w latach 2004 – 2007

 

XX/133//04

26 luty 2004 r.

O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Ramsowie

 

XX/134/04

26 luty 2004 r.

Ustalenia czasu zajęć wychowawczo – dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

 

XXI/135/04

29 marzec 2004 r.

Zmiany budżetu na 2004 rok

 

XXI/136/04

29 marzec 2004 r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

XXI/137/04

29 marzec 2004 r.

Rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za rok 2003

 

XXI/138/04

29 marzec 2004 r.

Zatwierdzenia taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

XXI/139/04

29 marzec 2004 r.

Przystąpienia do Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie

 

XXI/140/04

29 marzec 2004 r.

Rozpatrzenia skargi Włodzimierza Trzeciaka na działalność Burmistrza Barczewa

 

XXII/141/04

29 kwietnia 2004 r.

Zmiany uchwały nr LI/383/2002 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic

 

XXII/142/04

29 kwietnia 2004 r.

Zmiany budżetu na 2004 rok

 

XXII/143/04

29 kwietnia 2004 r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

 

XXII/144/04

29 kwietnia 2004 r.

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barczewa

 

XXII/145/04

29 kwietnia 2004 r.

Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 109 z 13 sierpnia 2004 roku, poz.1377

XXII/146/04

29 kwietnia 2004 r.

Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 109 z 13 sierpnia 2004 roku, poz.1378

XXII/147/04

29 kwietnia 2004 r.

Likwidacji Szkoły Podstawowej w Ramsowie

 

XXII/148/04

29 kwietnia 2004 r.

Zmiany nazwy Przedszkola z Oddziałami Żłobkowymi w Barczewie

 

XXII/149/04

29 kwietnia 2004 r.

Zmiany uchwały nr V/33/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie

 

XXII/150/04

29 kwietnia 2004 r.

Utworzenia środka specjalnego w gimnazjum Nr 1 w Barczewie

 

XXII/151/04

29 kwietnia 2004 r.

Zmian w uchwale nr XXX(243/98 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 lutego 1998 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i stosowania umownych stawek oprocentowania przy bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 80 z 7 czerwca 2004 roku, poz.933

XXIII/152/04

14 maja 2004 r.

Zmiany uchwały nr XXII/141/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

XXIV/153/04

24 czerwca 2004 r.

Zmiany budżetu na 2004 rok

 

XXIV/154/04

24 czerwca 2004 r.

Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie

 

XXIV/155/04

24 czerwca 2004 r.

Zmian w Statucie Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 107 z 10 sierpnia 2004 roku, poz. 1333

XXIV/156/04

24 czerwca 2004 r.

Zmiany uchwały nr XXI/139/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie przystąpienia do Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie

 

XXIV/157/04

24 czerwca 2004 r.

Określenia postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 110 z 16 sierpnia 2004 roku, poz. 1386

XXIV/158/04

24 czerwca 2004 r.

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barczewa Pani Elżbiety Wąsowskiej

 

XXV/159/04

30 sierpnia 2004 r.

Programu gospodarczego w zakresie rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

 

XXV/160/04

30 sierpnia 2004 r.

Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo na lata 2004 – 2006

 

XXV/161/04

30 sierpnia 2004 r.

Zmiany uchwały nr XV/108/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barczewo”

 

XXV/162/04

30 sierpnia 2004 r.

Zmiany uchwały nr XXI/136/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

XXV/163/04

30 sierpnia 2004 r.

Zmiany uchwały nr XXII/150/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w gimnazjum Nr 1 w Barczewie

 

XXV/164/04

30 sierpnia 2004 r.

Utworzenia środka specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie

 

XXV/165/04

30 sierpnia 2004 r.

Utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lamkowie

 

XXV/166/04

30 sierpnia 2004 r.

Utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wipsowie

 

XXV/167/04

30 sierpnia 2004 r.

Utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach

 

XXV/168/04

30 sierpnia 2004 r.

Utworzenia środka specjalnego w Przedszkolu Miejskim w Barczewie

 

XXV/169/04

2 września 2004 r.

Zmiany budżetu miasta na 2004 rok

 

XXV/170/04

2 września 2004 r.

Określenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 140 z 12 października 2004 roku, poz. 1744

XXVI/171/04

11 października 2004r.

Rozpatrzenia skargi Zofii Cylińskiej na działalność Burmistrza Barczewa

 

XXVI/172/04

11 października 2004r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej w obrębie geodezyjnym Barczewko, Gmina Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 152 z 4 listopada 2004 roku, poz. 1894

XXVI/173/04

11 października 2004r.

Wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/243/98 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 lutego 1998 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy przy bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 152 z 4 listopada 2004 roku, poz. 1895

XXVI/174/04

11 października 2004r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rak 2004

 

XXVI/175/04

11 października 2004r.

Uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 152 z 4 listopada 2004 roku, poz. 1896

XXVI/176/04

11 października 2004r.

Ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 159 z 18 listopada 2004 roku, poz. 1968

XXVI/177/04

11 października 2004r.

Zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej obejmującej wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomicznie usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane na warunkach zwrotnych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 159 z 18 listopada 2004 roku, poz. 1970

XXVI/178/04

11 października 2004r.

Zmiany budżetu na 2004 rok

 

XXVI/179/04

11 października 2004r.

Nadania Janowi Nowowiejskiemu tytułu „Honorowego Obywatela Barczewa”

 

XXVI/180/04

11 października 2004r.

Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczoną do wydania w 2005 roku

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 152 z 4 listopada 2004 roku, poz. 1897

XXVII/181/04

19 października 2004r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

XXVIII/182/04

29 października 2004r.

Zmiany budżetu na 2004 rok

 

XXVIII/183/04

29 października 2004r.

Ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Barczewo

 

XXVIII/184/04

29 października 2004r.

Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunków kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

 

XXX/184a/04

8 grudnia 2004 r.

Zmiany budżetu na 2004 rok

 

XXX/185/04

8 grudnia 2004 r.

Zmiany uchwały nr XLIII/344/01 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 191 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2724

XXX/186/04

8 grudnia 2004 r.

Podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 190 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2681

XXX/187/04

8 grudnia 2004 r.

Podatku od posiadania psów

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2615

XXX/188/04

8 grudnia 2004 r.

Opłaty miejscowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2616

XXX/189/04

8 grudnia 2004 r.

Opłaty administracyjnej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2617

XXX/190/04

8 grudnia 2004 r.

Podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2618

XXX/191/04

8 grudnia 2004 r.

Podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2619

XXX/192/04

8 grudnia 2004 r.

Opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2620

XXX/193/04

8 grudnia 2004 r.

Zwolnień z podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2621

XXX/194/04

8 grudnia 2004 r.

Zwolnień z podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2622

XXX/195/04

8 grudnia 2004 r.

Zmiany uchwały nr XVII/117/03 Rady Miejskiej Barczewie z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z 17 grudnia 2004 roku, poz. 2623

XXI/196/04

28 grudnia 2004 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infrastruktury technicznej w obrębie Wójtowo i Kaplityny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 2 z 11 stycznia 2005 roku, poz. 28

XXXI/197/04

28 grudnia 2004 r.

Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

 

XXXI/198/04

28 grudnia 2004 r.

Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 13 z 11 lutego 2005 roku, poz.251

XXXI/199/04

28 grudnia 2004 r.

Podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr.197 z 31 grudnia 2004 roku, poz.2833

XXXI/200/04

28 grudnia 2004 r.

Współpracy z Gminą Olsztyn w zakresie wykorzystania przewozów w komunikacji miejskiej

 

XXXI/201/04

28 grudnia 2004 r.

Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 13 z 11 lutego 2005 roku, poz.252

XXXI/202/04

28 grudnia 2004 r.

Wykazu wydatków które nie wygasają z upływem 2004 roku

 

XXXI/203/04

28 grudnia 2004 r.

Zmiany budżetu na 2004 rok

 

XXXI/204/04

28 grudnia 2004 r.

Budżetu miasta na 2005 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 169 z 8 listopada 2005 roku, poz. 1902

XXXII/205/05

16 lutego 2005 r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

XXXII/206/05

16 lutego 2005 r.

Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 27 z 15 marca 2005 roku, poz. 390

XXXII/207/05

16 lutego 2005 r.

Określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 28 z 17 marca 2005 roku, poz. 407

XXXII/208/05

16 lutego 2005 r.

Zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lamkowie oraz likwidacji Szkoły i Przedszkola Publicznego w Lamkowie

 

XXXII/209/05

16 lutego 2005 r.

Zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wipsowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Wipsowie i Przedszkola Publicznego w Wipsowie

 

XXXII/210/05

16 lutego 2005 r.

Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

XXXII/211/05

16 lutego 2005 r.

Zmiany budżetu na 2005 rok

 

XXXII/212/05

16 lutego 2005 r.

Udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 30 z 23 marca 2005 roku, poz. 426

XXXIII/213/05

30 marzec 2005 r.

Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

 

XXXIII/214/05

30 marzec 2005 r.

Zmiany budżetu na 2005 rok

 

XXXIII/215/05

30 marzec 2005 r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za rok 2004

 

XXXIII/216/05

30 marzec 2005 r.

Ustalenia regulaminu pomocy materialnej w charakterze socjalnym na terenie gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 46 z 25 kwietnia 2005 roku, poz. 661

XXXIII/217/05

30 marzec 2005 r.

Ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz za warunki pracy , a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń

 

XXXIII/218/05

4 kwietnia 2005 r.

Zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zrobione zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 

XXXIII/219/05

4 kwietnia 2005 r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

XXXIII/220/05

4 kwietnia 2005 r.

Utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barczewo oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

 

XXXIII/221/05

4 kwietnia 2005 r.

Utworzenia rachunku dochodów własnych w Przedszkolu Miejskim w Barczewie oraz ustalenie źródeł dochodów własnych i ich przeznaczania

 

XXXIII/222/05

4 kwietnia 2005 r.

Określenia zasad i procedury przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Barczewa”

 

XXXIII/223/05

4 kwietnia 2005 r.

Nieodpłatnego przejęcia na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie , majątku w postaci nieruchomości gruntowej wraz z infrastrukturą techniczną

 

XXXIV/224/05

25 kwietnia 2005 r.

Zmiany w Statucie Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 70 z 10 czerwca 2005 roku, poz. 973

XXXIV/225/05

25 kwietnia 2005 r.

Absolutorium

 

XXXIV/226/05

25 kwietnia 2005 r.

Zmiany w budżetu na 2005 rok

 

XXXV/227/05

23 maja 2005 r.

Nadania Pani Barbarze Hulanickiej tytułu „Honorowy Obywatel Barczewa”

 

XXXV/228/05

23 maja 2005 r.

Zmiany uchwały nr XXXIII/216/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenie regulaminu pomocy materialnej w charakterze socjalnym na terenie gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 80 z 27 czerwca 2005 roku, poz. 1110

XXXV/229/05

23 maja 2005 r.

Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze

 

XXXV/230/05

23 maja 2005 r.

Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

XXXV/231/05

23 maja 2005 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębie Ruszajny i Bark – Wrócikowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 83 z 1 lipca 2005 roku, poz. 1148

XXXVI/232/05

27 czerwca 2005 r.

Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Barczewo

 

XXXVI/233/05

27 czerwca 2005 r.

Szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Barczewo oaz jednostek organizacyjnych tej Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 102 z 9 sierpnia 2005 roku, poz. 1378

XXXVI/234/05

27 czerwca 2005 r.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

 

XXXVI/235/05

27 czerwca 2005 r.

Zmiany budżetu na 2005 rok

 

XXXVI/236/05

27 czerwca 2005 r.

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barczewa Pani Elżbiecie Wąsowskiej

 

XXXVI/237/05

27 czerwca 2005 r.

Utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Barczewie

 

XXXVI/238/05

27 czerwca 2005 r.

Zmiany uchwały nr LI/383/2002 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 105 z 16 sierpnia 2005 roku, poz. 1415

XXXVI/239/05

1 lipca 2005 r.

Zmiany uchwały nr XXV/160/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo na lata 2004 – 2006

 

XXXVI/239/05

1 lipca 2005 r.

Budowy kanalizacji ciśnieniowej, grawitacyjnej, przepompowni ścieków P1, P2 i P3, zasilania w energię elektryczną przepompowni P1, P2 i P3, zjazdu z drogi krajowej Nr 16 do przepompowni w miejscowości Wójtowo

 

XXXVII/240/05

20 lipca 2005 r.

Zmiany budżetu na 2005 rok

 

XXXVII/241/05

20 lipca 2005 r.

Zatwierdzenia programu gospodarczego pn.: Plan Rozwoju Miejscowości Ramsowo

 

XXXIX/243/05

31 sierpnia 2005 r.

Zmiany uchwały nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w  Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 109 z 13 sierpnia 2004 roku, poz.1378)

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 152 z 18 października 2005 roku, poz.1742

XXXIX/244/05

31 sierpnia 2005 r.

Zmiany uchwały nr XX/134/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo – dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

 

XXXIX/245/05

31 sierpnia 2005 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nikielkowo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 152 z 18 października 2005 roku, poz.1743

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 25 października 2006 roku Sygn.akt II SA/OI/160/06 – stwierdzenie nieważności uchwały (uchwała nie podlega wykonaniu)

XXXIX/246/05

31 sierpnia 2005 r.

Uchwalenia gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarowania Odpadami dla miasta i gminy Barczewo

 

XL/247/05

3 października 2005 r.

Zmiany budżetu na 2005 rok

 

XL/248/05

3 października 2005 r.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2005 rok

 

XL/249/05

3 października 2005 r.

Używania herbu Barczewa

 

XLI/250/05

7 listopada 2005 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowa, Gmina Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 10 z 13 stycznia 2006 roku, poz.283

XLI/251/05

7 listopada 2005 r.

Budowy Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy gimnazjum Nr 1 w Barczewie

 

XLI/252/05

7 listopada 2005 r.

Wyrażenia zgody na wniesienie aporem do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Barczewie nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Barczewo

 

XLI/253/05

7 listopada 2005 r.

Określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barczewo korzystających z opieki zdrowotnej

 

XLI/254/05

7 listopada 2005 r.

Zmiany uchwały nr XXXIII/216/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenie regulaminu pomocy materialnej w charakterze socjalnym na terenie gminy Barczewo (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 46 z 25 kwietnia 2005 roku, poz. 661)

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 201 z 13 grudnia 2005 roku, poz. 2110

XLI/255/05

7 listopada 2005 r.

Określenie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2006 roku

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 201 z 13 grudnia 2005 roku, poz. 2111

XLI/256/05

7 listopada 2005 r.

Zmiany uchwały nr XI/90/03 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad stosowania bonifikaty przy bez przetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i stosowania umownych stawek oprocentowania

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 201 z 13 grudnia 2005 roku, poz. 2112

XLI/257/05

7 listopada 2005 r.

Zmiany uchwały nr XXXII/216/05Rady miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenie regulaminu pomocy materialnej w charakterze socjalnym na terenie gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 191 z 29 listopada 2005 roku, poz. 2059

XLI/258/05

7 listopada 2005 r.

Zmiany budżetu na 2005 rok

 

XLIII/259/05

29 listopada 2005 r.

Zmiany budżetu na 2005 rok

 

XLIII/260/05

29 listopada 2005 r.

Uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Barczewo na lata 2006 – 2010

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 3 z 4 stycznia 2006 roku, poz. 56

XLIII/261/05

29 listopada 2005 r.

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 219 z 30 grudnia 2005 roku, poz. 2388

XLIII/262/05

29 listopada 2005 r.

Podatku od posiadania psów

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 219 z 30 grudnia 2005 roku, poz.2389

XLIII/263/05

29 listopada 2005 r.

Opłaty miejscowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 219 z 30 grudnia 2005 roku, poz. 2390

XLIII/264/05

29 listopada 2005 r.

Opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr.219 z 30 grudnia 2005 roku, poz.2391

XLIII/265/05

29 listopada 2005 r.

Opłaty administracyjnej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 219 z 30 grudnia 2005 roku, poz. 2392

XLIII/266/05

29 listopada 2005 r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 219 z 30 grudnia 2005 roku, poz. 2393

XLIII/267/05

29 listopada 2005 r.

Zawarcia porozumienia z Gminami Bisztynek, Jeziorany, Kiwity i Kolno

 

XLIV/268/05

29 grudnia 2005 r.

Nieodpłatnego przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę

 

XLIV/269/05

29 grudnia 2005 r.

Wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Barczewo, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę

Dziennik Urzędowy Woj.  Warmińsko – Mazurskiego nr 19 z 27 stycznia 2006 roku, poz. 489

XLIV/270/05

29 grudnia 2005 r.

Projektu planu aglomeracji miasta Olsztyn

 

XLIV/271/05

29 grudnia 2005 r.

Upoważnienia Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań wekslowych

 

XLIV/272/05

29 grudnia 2005 r.

Zmiany budżetu na 2005 rok

 

XLIV/273/05

29 grudnia 2005 r.

Ustalenia wydatków które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

XLIV/274/05

29 grudnia 2005 r.

Powołania Zastępcy Kierownika USC

 

XLIV/275/05

29 grudnia 2005 r.

Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

 

XLIV/276/05

29 grudnia 2005 r.

Budżetu miasta na 2006 rok

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 149 z 6 października 2006 roku, poz. 2193

XLIV/277/05

29 grudnia 2005 r.

Zatwierdzenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

 

XLV/278/06

19 stycznia 2006 r.

Zmiany uchwały nr XXV/160/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo na lata 2004 – 2006

 

XLV/279/06

19 stycznia 2006 r.

Przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z utworzeniem Sołectwa Bogdany

 

XLV/280/06

19 stycznia 2006 r.

Przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

XLVI/281/06

6 lutego 2006 r.

Wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i środków trwałych będących własnością Gminy Barczewo

 

XLVI/282/06

6 lutego 2006 r.

Rozpatrzenia wniosku i skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie o zmianę uchwały nr XXXII/216/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2005 roku

 

XLVI/283/06

6 lutego 2006 r.

Ustalenia regulaminu okręcającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 33 z 6 marca 2006 roku, poz. 721

XLVI/284/06

6 lutego 2006 r.

Rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wipsowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Wipsowie

 

XLVI/285/06

6 lutego 2006 r.

O zamiarze rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lamkowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Lamkowie i Przedszkola Publicznego w Lamkowie

 

XLVI/286/06

6 lutego 2006 r.

Zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Wójtowo”

 

XLVI/287/06

6 lutego 2006 r.

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Gimnazjum w Barczewie”

 

XLVII/288/06

15 lutego 2006 r.

Upoważnienia Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań wekslowych

 

XLVII/289/06

15 lutego 2006 r.

Odmowy uchylenia uchwały nr XXXIX/245/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 sierpnia 205 roku

 

XLVIII/290/06

9 marca 2006 r.

Udzielenia pełnomocnictwa

 

XLIX/291/06

22 marca 2006 r.

Nadania Gimnazjum nr 1 w Barczewie imienia Ziemi Warmińskiej oraz sztandaru

 

XLIX/292/06

22 marca 2006 r.

Podziału Sołectwa Kaplityny na Sołectwo Kaplityny i Sołectwo Bogdany , zmiany w statucie Sołectwa Kaplityny

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 66 z 22 maja 2006 roku, poz. 1211

XLIX/293/06

22 marca 2006 r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2005 rok

 

XLIX/294/06

22 marca 2006 r.

Zmiany uchwały nr XX/132/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju oświaty samorządowej w latach 2004 – 2007

 

XLIX/295/06

22 marca 2006 r.

Rozpatrzenia wniosku obywatelskiego o unieważnienie uchwały nr XLVI/285/06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 6 lutego 2006 roku o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkolno – przedszkolnego w Lamkowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Lamkowie i Przedszkola Publicznego w Lamkowie

 

XLIX/296/06

22 marca 2006 r.

Rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wipsowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Wipsowie i Przedszkola Publicznego w Wipsowie

Wyrok WSA w Olsztynie Sygn. Akt II SA/OI 470/06 stwierdzenie nieważności uchwały

XLIX/297/06

22 marca 2006 r.

Rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lamkowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Lamkowie i Przedszkola Publicznego w Lamkowie

Wyrok WSA w Olsztynie Sygn. Akt II SA/OI 472/06 stwierdzenie nieważności uchwały

XLIX/298/06

22 marca 2006 r.

Nadania nazwy drodze wewnętrznej

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 66 z 22 maja 2006 roku, poz. 1212

XLIX/299/06

22 marca 2006 r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości niezabudowanych stanowiący drogi

 

XLIX/300/06

22 marca 2006 r.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 71 z 1 czerwca 2006 roku, poz. 1279

XLIX/301/06

22 marca 2006 r.

Przedłużenia czasu obowiązywania taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

XLIX/302/06

22 marca 2006 r.

Zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 66 z 22 maja 2006 roku, poz. 1213

XLIX/303/06

22 marca 2006 r.

Zmiany uchwały nr XXV/160/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo na lata 2004 – 2006

 

L/304/06

27 kwietnia 2006 r.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barczewa

 

L/305/06

27 kwietnia 2006 r.

Zmiany budżetu na 2006 rok

 

L/306/06

27 kwietnia 2006 r.

Udzielenia pełnomocnictwa

 

L/307/06

27 kwietnia 2006 r.

Udzielenia pełnomocnictwa

 

L/308/06

27 kwietnia 2006 r.

Rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Ruszczyka

 

L/309/06

27 kwietnia 2006 r.

Rozpatrzenia skargi Pani Marzeny Onufryjenko

 

L/310/06

4 maja 2006 r.

Sprostowania błędów w uchwale nr XLI/250/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 listopada 2005 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 10 z 13 stycznia 2006 roku, poz.283

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 76 z 9 czerwca 2006 roku, poz. 1371

L/311/06

4 maja 2006 r.

Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 83 z 24 czerwca 2006 roku, poz. 1445

L/312/06

4 maja 2006 r.

Określenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 83 z 24 czerwca 2006 roku, poz. 1446

Nieważność uchwały w części dot. § 4, § 6, § 28, § 29 oraz § 32 ust. 1

L/313/06

4 maja 2006 r.

Zasad przyznawania dotacji na prace remontowe konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 77 z 13 czerwca 2006 roku, poz. 1388

LI/314/06

22 maja 2006 r.

Zmiany uchwały Ne XXXIII/216/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenie regulaminu pomocy materialnej w charakterze socjalnym na terenie gminy Barczewo (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2005 roku, nr 46, poz. 661; nr 80 poz.1110; nr 201 poz. 2110; nr 191 poz. 2059)

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 78 z 14 czerwca2005 roku, poz. 1406

LII/315/06

5 czerwca 2006 r.

Udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Barczewie

 

LII/316/06

5 czerwca 2006 r.

Rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Orłowskiego

 

LII/317/06

5 czerwca 2006 r.

Rozpatrzenia skargi Andrzej Tymeckiego

 

LII/318/06

5 czerwca 2006 r.

Ustalenia wysokości środków na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udzielane przez szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo

stwierdzenie nieważności uchwały, uchwała uchylona w całości – rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

LII/319/06

5 czerwca 2006 r.

Zmiany uchwały Ne IV/26/98 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 18 grudnia 1998 roku

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 87 z 30 czerwca 2005 roku, poz. 1493

LII/320/06

5 czerwca 2006 r.

Podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 94 z 12 lipca 2005 roku, poz. 1571

LII/321/06

5 czerwca 2006 r.

Wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Barczewa

 

LIII/322/06

30 czerwca 2006 r.

Skargi Pani Marzeny Onufryjenko

 

LIII/323/06

30 czerwca 2006 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny i części obrębu Kaplityny

stwierdzenie nieważności uchwały, uchwała uchylona w całości – rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

LIII/324/06

30 czerwca 2006 r.

Zmiany budżetu na 2006 rok

 

LIII/325/06

30 czerwca 2006 r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

 

LIII/326/06

30 czerwca 2006 r.

Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządo3wych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 

LIII/327/06

30 czerwca 2006 r.

Upoważnienia Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań wekslowych

 

LIII/328/06

30 czerwca 2006 r.

Zmiany uchwały nr XX/134/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo – dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

 

LIII/329/06

30 czerwca 2006 r.

Zmiany uchwały nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2004 roku nr 109 poz.1378; z 2005 roku nr 201, poz. 2110)

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 115 z 22 sierpnia 2006 roku, poz.1865

LIV/330/06

25 sierpnia 2006 r.

Ustalenia wysokości środków na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udzielanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo

 

LIV/331/06

25 sierpnia 2006 r.

Zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 148 z 4 października 2006 roku, poz.2178

LIV/332/06

25 sierpnia 2006 r.

Pozbawienia ulic kategorii „gminna”

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 148 z 4 października 2006 roku, poz.2179

LIV/333/06

25 sierpnia 2006 r.

Zmian w uchwale nr LI/383/02 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 148 z 4 października 2006 roku, poz.2180

LV/334/06

28 września 2006 r.

Uchwalenia projektu zgłoszeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Barczewo

 

LV/335/06

28 września 2006 r.

Zmiany budżet na 2006 rok

 

LV/336/06

28 września 2006 r.

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

LV/337/06

28 września 2006 r.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego

 

LV/338/06

28 września 2006 r.

Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

 

LV/339/06

2 października 2006 r.

Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Barczewie

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 157 z 23 października 2006 roku, poz.2307

LV/340/06

2 października 2006 r.

Wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy „Nikielkowo” na „Nikielkowo”

 

LV/341/06

2 października 2006 r.

Wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy „Teguty” na „Tęguty”

 

LV/342/06

2 października 2006 r.

Nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości

 

LV/343/06

2 października 2006r.

Nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Barczewo

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 155 z 19 października 2006 roku, poz.2289

LV/344/06

2 października 2006r.

Zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie

 

LVI/345/06

23 października 2006r.

Zawarcia porozumienia między Gmina Biskupiec, a Gmina Barczewo z zakresie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Biskupiec na wychowanka uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola :Jacek i Agatka” w Biskupcu będącego mieszkańcem Gminy Barczewo w roku szkolnym 2006/2007

 

LVI/346/06

23 października 2006r.

Zawarcia porozumienia między Gminą Olsztyn a Gminą Barczewo w zakresie współfinansowania zajęć religii adwentystycznej w roku szkolnym 2006/2007 organizowanej w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ulicy Gdańskiej 2a w Olsztynie

 

LVI/347/06

23 października 2006r.

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

 

LVI/348/06

23 października 2006r.

Zmiany budżetu na 2006 rok

 

LVI/349/06

23 października 2006r.

Zawarcia porozumienia