OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARCZEWA

Na podstawie art.32 ustawy z 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj.Dz.U.z 2010r. Nr 176, poz.1190), Uchwały Nr XXXVI/264/09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2009r w sprawie podziału gminy Barczewo na stałe obwody głosowania i ustalenia ich granic ((Dz.Urz.Woj.Warm.Maz. Nr 69, poz.1120) oraz Uchwały Nr LV)417)10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Barczewie, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.