Numer uchwały z dnia w sprawie  
2018 ROK
 I (1) 2018 19 listopada 2018 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(2)2018 30 listopada 2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(3)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(4)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(5)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(6)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(7)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie  Załącznik
II(8)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(9)2018 30 listopada 2018 powołanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(10)2018 30 listopada 2018 ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego  Załącznik
II(11)2018 30 listopada 2018 uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Załącznik

Załącznik

II(12)2018 30 listopada 2018 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
       
II(13)2018 30 listopada 2018 podatku od nieruchomości  Załącznik
II(14)2018 30 listopada 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028  Załącznik
II(15)2018 30 listopada 2018 zmiany budżetu na 2018 rok Załącznik
       
III(16)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2019r. Załącznik
III(17)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
III(18)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
III(19)2018 27 grudnia 2018 zmiany uchwały nr XXXI(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin Załącznik
III(20)2018 27 grudnia 2018 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Załącznik
III(21)2018 27 grudnia 2018 przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2017 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 Załącznik
III(22)2018 27 grudnia 2018 uchwaleniaGminnegoProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Załącznik
III(23)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik
III(24)2018 27 grudnia 2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(25)2018 27 grudnia 2018 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(26)2018 27 grudnia 2018 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świdczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(27)2018 27 grudnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 Załącznik
III(28)2018 27 grudnia 2018 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2018 rok Załącznik
III(29)2018 27 grudnia 2018 ustalenia wykazu wydatków, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik
III(30)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
III(31)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
III(32)2018 27 grudnia 2018 określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2019 ROK
IV(33)2019  31 stycznia 2019 zmiany uchwały nr III(17)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2019 roku załącznik
IV(34)2019  31 stycznia 2019 powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie załącznik
IV(35)2019  31 stycznia 2019 upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barczewie do reprezentowania Rady Miejskiej w Barczewie załącznik
IV(36)2019  31 stycznia 2019 zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"  załącznik
IV(37)2019  31 stycznia 2019 Analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Barczewo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego załącznik
IV(38)2019  31 stycznia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegon dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

załącznik

załącznik

IV(39)2019  31 stycznia 2019 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Barczewo załącznik
IV(40)2019  31 stycznia 2019 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich załącznik
IV(41)2019  31 stycznia 2019 udzielania pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli załącznik
IV(42)2019  31 stycznia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  załącznik
IV(43)2019 31 stycznia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Załącznik, Załącznik   
Załącznik , Załącznik
Załącznik Załącznik Załącznik  załącznik załącznik

 

V(44)2019 28 luty 2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo Załącznik
V(45)2019 28 luty 2019 zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo Załącznik
V(46)2019 28 luty 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Załącznik
V(47)2019 28 luty 2019 udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16" Załącznik
V(48)2019 28 luty 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  Załącznik
V(49)2019 28 luty 2019 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2019 rok

Załącznik

załącznik1

V(50)2019 28 luty 2019 rozpatrzenia skargi na nieprawidłowo przeprowadzone wybory na sołtysa wsi Nikielkowo, Gmina Barczewo Załącznik
V(51)2019 28 luty 2019 nieprawidłowych działań Gminy Barczewo odnośnie drogi gminnej prowadzącej do posesji Skarżącego Załącznik
VI(52)2019 28 marca 2019 zmiany Statutu Gminy Barczewo Załącznik,
VI(53)2019 28 marca 2019 nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Barczewie Załącznik, zał
VI(54)2019 28 marca 2019 zmiany przebiegu i nazw ulic w miejscowości Wójtowo Załącznik, zał
VI(55)2019 28 marca 2019 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej Załącznik
VI(56)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sikerpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjncyh zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Załącznik
VI(57)2019 28 marca 2019  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik, zał.,
VI(58)2019 28 marca 2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia Załącznik, zał
VI(59)2019 28 marca 2019 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego Załącznik,
VI(60)2019 28 marca 2019 zmiany uchwałynr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
VI(61)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
VI(62)2019 28 marca 2019 uchylenia uchwały nr XLVI(331)2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Barczewo instrumentem płatniczym Załącznik
VI(63)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały nr III(32)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakłądu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik
VI(64)2019 28 marca 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
VI(65)2019 28 marca 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
VI(66)2019 28 marca 2019 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo Załącznik
VI(67)2019 28 marca 2019 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo Załącznik
 VII(68)2019  25 kwietnia 2019  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu
Obywatelskiego dla miasta Barczewa na rok 2020
Załącznik
 VII(69)2019  25 kwietnia 2019  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2019 rok
Załącznik
 VII(70)2019  25 kwietnia 2019  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barczewo a Gminą Dywity w sprawie współpracy przy prowadzeniu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działce Jeziora Wadąg-Gmina Barczewo (dz. nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowości Słupy - Gmina Dywity (dz. nr 1/4 obręb Myki) w sezonie kąpielowym w 2019 roku

Załącznik

Zał. 1

 VII(71)2019  25 kwietnia 2019  zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Nowoczesne nauki przyrodnicze w nowoczesnej szkole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Załacznik
 VII(72)2019  25 kwietnia 2019  ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo Załącznik
 VII(73)2019  25 kwietnia 2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Barczewie za 2018 rok; Załącznik
 VII(74)2019  25 kwietnia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
 VII(75)2019  25 kwietnia 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Załącznik
 VII(76)2019 25 kwietnia 2019 bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego Załącznik
 VIII(77)2019  28 maja 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Barczewa w kwestii nieprawidłowo?ci przy realizacji inwestycji budowy drogi gminnej na odcinku obejmuj?cym ul. Lawendow? w Nikielkowie Załącznik
 VIII(78)2019  28 maja 2019 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Barczewie Załącznik
 VIII(79)2019  28 maja 2019 uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomo?ci od Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie  Załącznik
 VIII(80)2019  28 maja 2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Załącznik 
 VIII(81)2019  28 maja 2019  w sprawie zgłoszenia Sołectwa Łęgajny do inicjatywy Samorz?du Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotycz?cej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku w zakresie Odnowy Wsi Załącznik
 VIII(82)2019  28 maja 2019  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok 2019 Załącznik
 VIII(83)2019  28 maja 2019  w sprawie przyjęcia "Regulaminu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k?pieli na wydzielonej czę?ci działki Jeziora Wad?g-Gmina Barczewo (dz.nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowo?ci Słupy - Gmina Dywity (dz. Nr ? obręb Myki) w sezonie k?pielowym w 2019 roku;  Załącznik
 VIII(84)2019  28 maja 2019

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ?cieków na terenie Gminy Barczewo

Załącznik

zał.1

 VIII(85)2019  28 maja 2019  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barczewo na lata 2019-2021;

Załącznik

zał.1

 VIII(86)2019  28 maja 2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu  Załącznik
 VIII(87)2019  28 maja 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  Zał?cznik
 VIII(88)2019  28 maja 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Załącznik 
 IX(89)2019  27 czerwca 2019 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2020 Załącznik, 1, 2, 3, 4, 5
 IX(90)2019  27 czerwca 2019  przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych Załącznik
 IX(91)2019  27 czerwca 2019  nadania statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie; Załącznik
 IX(92)2019  27 czerwca 2019  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; Załącznik
 IX(93)2019  27 czerwca 2019  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo; Załącznik, 1
 IX(94)2019  27 czerwca 2019  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nikielkowo, gmina Barczewo; Załącznik, 1, 2, 3 ,
 IX(95)2019  27 czerwca 2019  uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barczewo na lata 2019-2023" Załącznik ,
 IX(96)2019  27 czerwca 2019  określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barczewo Załącznik, 1
 IX(97)2019  27 czerwca 2019  udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania;  Załącznik
 IX(98)2019  27 czerwca 2019  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2018 rok; Załącznik
 IX(99)2019  27 czerwca 2019  udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok; Załącznik
 IX(100)2019  27 czerwca 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Załącznik
 IX(101)2019  27 czerwca 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Załącznik
X(102)2019 25 lipca 2019 nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wójtowo Załącznik
X(103)2019 25 lipca 2019 wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego realizacji zadania polegającego na odwodnieniu terenu w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w miejscowości Łęgajny Załącznik
X(104)2019 25 lipca 2019 zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Załącznik
X(105)2019 25 lipca 2019 przystąpienia Gminy Barczewo do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji Załącznik
X(106)2019 25 lipca 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Załącznik
X(107)2019 25 lipca 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Załącznik
XI(108)2019 27 sierpnia 2019  przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Barczewie do załatwienia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu  Zał?cznik
XI(109)2019 27 sierpnia 2019  zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie okre?lenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których wła?cicielem lub zarz?dzaj?cym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  Zał?cznik
XI(110)2019 27 sierpnia 2019

zatwierdzenia zmienionego "Planu Odnowy miejscowo?ci Lamkowo na lata 2019-2025";

 Zał?cznik

XI(111)2019 27 sierpień 2019 zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okre?lenia wysoko?ci wynagrodzenia za inkaso
Zał?cznik
XI(112)2019 27 sierpień 2019 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomo?ci, podatku rolnego oraz podatku le?nego od osób fizycznych w drodze inkasa, okre?lenie inkasentów i wysoko?ci wynagrodzenia
za inkaso;
 Zał?cznik
XI(113)2019 27 sierpnia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Zał?cznik
XI(114)2019 27 sierpnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Zał?cznik
XII(115)2019 30 wrze?śnia 2019 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barczewa Załącznik
XII(116)2019 30 wrze?śnia 2019 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowo?ci Wójtowo Zał?cznik
XII(117)2019 30 wrze?śnia 2019 zmiany Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo
Zał?cznik
XII(118)2019 30 wrze?śnia 2019 przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo w obrębie geodezyjnym Barczewko oraz Bark Wrócikowo

 Zał?cznik

XII(119)2019 30 wrze?śnia 2019 zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow"

Zał?cznik

1

XII(120)2019 30 wrześ?nia 2019 uchylenia Uchwały Nr XXXVI (246) 2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 lutego 2017 roku  Zał?cznik
XII(121)2019 30 wrze?śnia 2019 okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci Zał?cznik
XII(122)2019  30 wrześ?nia 2019 uchylenia uchwały nr XVI(110)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 paĽdziernika 2015 roku w sprawie: opłaty targowej  Zał?cznik
XII(123)2019 30 wrześ?nia 2019 zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej wBarczewie z dnia 20 paĽdziernika 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej; Zał?cznik
XII(124)2019 30 wrze?śnia 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028;  Zał?cznik
XII(125)2019 30 wrześ?nia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Zał?cznik
XIII(126)2019  24 paĽdziernika 2019  zmieniająca uchwałę nr II(8)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie; Zał?cznik
XIII(127)2019  24 paĽdziernika 2019  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie; Zał?cznik
XIII(128)2019  24 paĽdziernika 2019  przejęcia od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązku w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  Zał?cznik
XIII(129)2019  24 paĽdziernika 2019  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Zał?cznik 1
XIII(130)2019  24 paĽdziernika 2019  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; Zał?cznik
XIII(131)2019  24 paĽdziernika 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028;  Zał?cznik
XIII(132)2019  24 paĽdziernika 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Zał?cznik
XIV(133)2019 28 listopada 2019 powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Załącznik
XIV(134)2019 28 listopada 2019 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników Załącznik
XIV(135)2019 28 listopada 2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
XIV(136)2019 28 listopada 2019 uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Załącznik
XIV(137)2019 28 listopada 2019 zmiany Uchwały nr LX(405)14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunkiprzyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy , a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  Załącznik
XIV(138)2019 28 listopada 2019 stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie w czteroletnie Liceum Ogłólnokształcące w Barczewie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Barczewie Załącznik
XIV(139)2019 28 listopada 2019 stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barczewie w czteroletnie Liceum Ogłólnokształcące dla Dorosłych w Barczewie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Barczewie Załącznik
XIV(140)2019 28 listopada 2019 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik
XIV(141)2019 28 listopada 2019 szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Załącznik
XIV(142)2019 28 listopada 2019  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na której nie zamieszkują mieszkańcy
Załącznik
XIV(143)2019 28 listopada 2019  określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
na terenie gminy Barczewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załącznik
XIV(144)2019  28 listopada 2019 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Załącznik
XIV(145)2019   28 listopada 2019 ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
XIV(146)2019 28 listopada 2019  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo Załącznik
XIV(147)2019  28 listopada 2019  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 Załącznik
XIV(148)2019  28 listopada 2019  ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo" Załącznik
XIV(149)2019   28 listopada 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Załącznik
XIV(150)2019  28 listopada 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
XIV(151)2019  28 listopada 2019  udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  Załącznik
XV(152)2019  19 grudnia 2019  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031; Zał.
XV(153)2019  19 grudnia 2019 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok; Zał
XV(154)2019   19 grudnia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028;  Zał
XV(155)2019  19 grudnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok;  Zał
XV(156)2019  19 grudnia 2019

ustalenia wykazu wydatków, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Zał
XV(157)2019  19 grudnia 2019

określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  - Zakład Budynków Komunalnych;

Zał
XV(158)2019  19 grudnia 2019

zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;

 Zał
XV(159)2019   19 grudnia 2019  zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo";  Zał
XV(160)2019  19 grudnia 2019

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie;

Zał
XV(161)2019  19 grudnia 2019

uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023;

 Zał
XV(162)2019  19 grudnia 2019

zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok;

Zał
XV(163)2019  19 grudnia 2019

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok;

 Zał
XV(164)2019  19 grudnia 2019 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok Zał
XV(165)2019   19 grudnia 2019

zasad wynajmowania lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Barczewo oraz będących w jej samoistnym posiadaniu;

 Zał
XV(166)2019  19 grudnia 2019 zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie;  Zał
XV(167)2019  19 grudnia 2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2020 rok; Zał
XV(168)2019  19 grudnia 2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;  Zał
XV(169)2019   19 grudnia 2019  zmian do Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2010r.; Zał
XV(170)2019  19 grudnia 2019

uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz zmienionego Uchwałą Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r.

Zał
XV(171)2019  19 grudnia 2019

zmiany Uchwały Nr XLV(321)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat;

Zał
XV(172)2019  19 grudnia 2019

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo w roku szkolnym 2019/2020;

Zał
XV(173)2019 19 grudnia 2019

określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo;

Zał

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2020 ROK
XVI(173)20 30 stycznia 2020 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa dotyczącą nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załącznik
XVI(174)2020 30 stycznia 2020 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Załącznik
XVI(175)2020 30 stycznia 2020 przystąpienia do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik
XVI(176)2020 30 stycznia 2020 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Załącznik
XVI(177)2020 30 stycznia 2020 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo,gmina Barczewo

Załącznik

Zał.1

zał.2

zał.3

XVI(178)2020 30 stycznia 2020  zmiany Uchwały nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo Załącznik
XVI(179)2020 30 stycznia 2020  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Załącznik
XVI(180)2020 30 stycznia 2020  udzielenia pomocy Samorz?dowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań zwi?zanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli; Załącznik
XVI(181)2020 30 stycznia 2020  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031; Załącznik
XVI(182)2020 30 stycznia 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok; Załącznik
XVII(183)2020  27 lutego 2020  nadania nazwy mostowi Zał±cznik
XVII(184)2020  27 lutego 2020  sprawie rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Łęgajny i części obrębu Kaplityny, gmina Barczewo  Zał±cznik
XVII(185)2020  27 lutego 2020  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny i części obrębu Kaplityny  Zał±cznik
XVII(186)2020  27 lutego 2020

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo;

 Zał±cznik
XVII(187)2020  27 lutego 2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w pobrębie Wójtowo, gmina Barczewo  Zał±cznik
XVII(188)2020  27 lutego 2020  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 dla Gminy Barczewo;  Zał±cznik
XVII(189)2020  27 lutego 2020 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Zał±cznik
XVII(190)2020  27 lutego 2020  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w budżecie Gminy Barczewo w 2020 roku; Zał±cznik 
XVII(191)2020  27 lutego 2020  przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“  Zał±cznik
XVII(192)2020  27 lutego 2020  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie  Zał±cznik
XVII(193)2020  27 lutego 2020

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości (osady leśnej) na terenie Gminy Barczewo;

 Zał±cznik
XVII(194)2020  27 lutego 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031  Zał±cznik
XVII(195)2020 27 lutego 2020 zmiany budżetu  na 2020 rok;  Zał±cznik
XVIII(196)2020 09 marca 2020  wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Olsztyńskim  do realizacji zadania  pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 11449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16” Zał±cznik 
XIX(197)2020 30 kwietnia 2020  zmiany regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“  Załącznik
XIX(198)2020 30 kwietnia 2020 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo
Załącznik
XIX(199)2020  30 kwietnia 2020

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie;

Załącznik
XIX(200)2020  30 kwietnia 2020 zmieniająca uchwałę Nr LIII(390)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo;
Załącznik
XIX(201)2020   30 kwietnia 2020  likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich; Załącznik
XIX(202)2020  30 kwietnia 2020  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości użytkowej w najem w trybie bezprzetargowym;  Załącznik
XIX(203)2020  30 kwietnia 2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2020 rok; Załącznik
XIX(204)2020  30 kwietnia 2020  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2019; Załącznik
XIX(205)2020  30 kwietnia 2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2019 roku  Załącznik
XIX(206)2020  30 kwietnia 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031;

 Załącznik
XIX(207)2020   30 kwietnia 2020  zmiany budżetu  na 2020 rok; Załącznik
XX(208)2020  28 maja 2020 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2021 Załącznik
XX(209)2020  28 maja 2020  zmiany Uchwały Nr XV(170)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty
 i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty
i Zdrowia w Barczewie oraz zmienionego Uchwałą Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty  i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r.
Załącznik
XX(210)2020  28 maja 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031;

Załącznik
XX(211)2020  28 maja 2020  zmiany budżetu  na 2020 rok; Załącznik
XXI(212)2020  25 czerwca 2020  udzielenie Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania  Załacznik
XXI(213)2020  25 czerwca 2020  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2019 rok Załącznik
XXI(214)2020  25 czerwca 2020 udzielenia Burmistrzowi Barczewa aboslutorium z wykonania budżetu za 2019 rok Załącznik
XXI(215)2020  25 czerwca 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031  Załącznik
XXI(216)2020   25 czerwca 2020  zmiany budżetu  na 2020 rok; Załącznik
XXI(217)2020  25 czerwca 2020 udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania    pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16  Załącznik
XXI(218)2020  25 czerwca 2020 niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  Załącznik
XXI(219)2020  25 czerwca 2020 wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Załącznik
XXII(220)2020 30 lipca 2020 zmiany uchwały nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych Załącznik
XXII(221)2020 30 lipca 2020 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Barczewo częściowej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy Załącznik
XXII(222)2020 30 lipca 2020 likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
o nazwie Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
Załącznik
XXII(223)2020 30 lipca 2020 sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych Załącznik
XXII(224)2020 30 lipca 2020 

ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu

Załącznik
XXII(225)2020 30 lipca 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Załącznik
XXII(226)2020  30 lipca 2020   zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Załącznik
XXIII(227)2020 01 września 2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo, w roku szkolnym 2020/2021  Załącznik
XXIV(228)2020 24 września 2020 nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łęgajny Załącznik
XXIV(229)2020 24 września 2020 rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Załącznik
XXIV(230)2020 24 września 2020 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Załącznik

Załączniki 1 2 3 4

XXIV(231)2020 24 września 2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; Załącznik
XXIV(232)2020 24 września 2020  zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej Załącznik
XXIV(233)2020 24 września 2020  udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16 Załącznik
XXIV(234)2020 24 września 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Załącznik
XXIV(235)2020 24 września 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Załącznik
XXV(236)2020 27 października 2020 nadana statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie Załącznik
XXV(237)2020 27 października 2020 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo Załącznik
XXV(238)2020 27 października 2020 ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo Załącznik
XXV(239)2020  27 października 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

 Załącznik
XXV(240)2020 27 października 2020

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

 

Załącznik
XXVI(241)2020 26 listopada 2020 uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych Pomnika Przyrody Dąb szypułkowy „Anna“ w Wójtowie Załącznik
XXVI(242)2020 26 listopada 2020 uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Załącznik
XXVI(243)2020 26 listopada 2020 ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo; Załącznik
XXVI(244)2020 26 listopada 2020 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Barczewko, Bark-Wrócikowo, gmina Barczewo Załącznik
XXVI(245)2020 26 listopada 2020 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo w obrębie geodezyjnym Barczewko oraz Bark Wrócikowo Załącznik
XXVI(246)2020 26 listopada 2020 udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załącznik
XXVI(247)2020 26 listopada 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031 Załącznik
XXVI(248)2020 26 listopada 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Załącznik
XXVII(249)2020 16 grudnia 2020  przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo za lata 2018-2019“ Załącznik zał.1
XXVII(250)2020 16 grudnia 2020  przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028“ Załącznik zał.1
XXVII(251)2020 16 grudnia 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo
na lata 2020-2031;
Załącznik
XXVII(252)2020 16 grudnia 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok; Załącznik
XXVII(253)2020 16 grudnia 2020

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031;

Załącznik
XXVII(254)2020 16 grudnia 2020   uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 rok; Załącznik
XXVIII(255)2020  29 grudnia 2020  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2021 rok Załącznik
XXVIII(256)2020  29 grudnia 2020

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2021 rok;

Załącznik 
XXVIII(257)2020  29 grudnia 2020

zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2021 rok;

 Załącznik
XXVIII(258)2020  29 grudnia 2020  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Barczewo dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Barczewo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania
 Załącznik
XXVIII(259)2020  29 grudnia 2020  zmiany Uchwały Nr XLVII(342)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków na stypendia za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia sportowe udzielanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo
 Załącznik
XXVIII(260)2020  29 grudnia 2020 zmiany Uchwały nr XV(173)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo Załącznik 
XXVIII(261)2020   29 grudnia 2020  uchwalenia „Założenie do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Gminy Barczewo na lata 2015-2030 – Aktualizacja“

 Załącznik

plan

XXVIII(262)2020  29 grudnia 2020  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;  Załącznik
XXVIII(263)2020  29 grudnia 2020  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  Załącznik
XXVIII(264)2020  29 grudnia 2020 uchylenia uchwały nr XXI(217)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej NR 1483N od miejscowości Wipsowo doDK 16“; Załącznik 
XXVIII(265)2020  29 grudnia 2020  ustalenia wykazu wydatków, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;  Załącznik
XXVIII(266)2020   29 grudnia 2020  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031  Załącznik
XXVIII(267)2020  29 grudnia 2020  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok;  Załącznik

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2021 ROK
XXIX(268)2021 26 stycznia 2021 zmiany Statutu Gminy Barczewo Załącznik
XXIX(269)2021 26 stycznia 2021 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa Załącznik
XXIX(270)2021 26 stycznia 2021 przekazania skargi na pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie Załącznik
XXIX(271)2021 26 stycznia 2021 zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie na rok 2021 Załącznik
XXIX(272)2021 26 stycznia 2021 udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli Załącznik
XXIX(273)2021 26 stycznia 2021  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik
XXIX(274)2021 26 stycznia 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Załącznik
XXX(275)2021 25 lutego 2021 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia Załącznik
XXX(276)2021 25 lutego 2021 rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie "Ocean" w dniu 17 grudnia 2020 roku Załącznik
XXX(277)2021 25 lutego 2021 rozpatrzenia petycji złożonej przez Klub Konfederacji Barczewo w dniu 30 grudnia 2020 roku Załącznik
XXX(278)2021 25 lutego 2021 nieodpłtnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolictwa Odziału Terenowego w Olsztynie Załącznik
XXX(279)2021 25 lutego 2021 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w budżecie Gminy Barczewo w 2021 roku Załącznik
XXX(280)2021 25 lutego 2021  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2021 rok Załącznik
XXX(281)2021 25 lutego 2021

 zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych bedących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Barczewie na lata 2021-2027 na terenie Gminy Barczewo

Załącznik
XXX(282)2021 25 lutego 2021 zmiany Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Załącznik
XXX(283)2021 25 lutego 2021 zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Łęgajny na lata 2021-2025"

Załącznik

zał.10

XXX(284)2021 25 lutego 2021 udzielenia pomocy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu Załącznik
XXX(285)221 25 lutego 2021 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa Załącznik
XXX(286)2021 25 lutego 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik
XXX(287)2021 25 lutego 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok  Załącznik
XXXI(288)2021 25 marca 2021 rozpatrzenia patycji złożonej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Wsi w dniu 05 stycznia 2021 roku Załącznik
XXXI(289)2021 25 marca 2021  rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Teresę Gerland wdniu 23 lutego 2021 roku Załącznik
XXXI(290)2021  25 marca 2021   zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo" Załącznik
XXXI(291)2021 25 marca 2021   zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Barczewo należnej w 2021 roku Załącznik
XXXI(292)2021 25 marca 2021 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie Załącznik
XXXI(293)2021 25 marca 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031  Załącznik
XXXI(294)2021 25 marca 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok; Załącznik
XXXI(295)2021  25 marca 2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokuemntacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16 Załącznik
XXXI(296)2021  25 marca 2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16  Załącznik
XXXI(297)2021 25 marca 2021  podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego)  Załącznik
XXXI(298)2021  25 marca 2021   podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka Zo.o. w Barczewie;  Załącznik
XXXII(299)2021 29 kwietnia 2021 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Barczewie Załącznik
XXXII(300)2021 29 kwietnia 2021 przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“ Załącznik
XXXII(301)2021 29 kwietnia 2021 sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2022 Załącznik
XXXII(302)2021 29 kwietnia 2021 ustalenia Regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach wspólnot na terenie Gminy Barczewo Załącznik
XXXII(303)2021 29 kwietnia 2021 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Biskupiec, a Gminą Barczewo, w sprawie powierzenia Gminie Biskupiec wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Załącznik
XXXII(304)2021 29 kwietnia 2021 zmiany uchwały Nr XXVIII(258)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Barczewo dla przedszkoli, inny form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorianego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Barczewo oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Załącznik
XXXII(305)2021 29 kwietnia 2021 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2020 rok Załącznik
XXXII(306)2021 29 kwietnia 2021  zmiany Wieloletniej Prognozy-Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik
XXXII(307)2021 29 kwietnia 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Załącznik
XXXII(308)2021 29 kwietnia 2021 zmieniająca uchwałę nr XXX(284)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu Załącznik
XXXIII(309)2021  27 maja 2021 udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania Załącznik
XXXIII(310)2021  27 maja 2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2020 rok Załącznik
XXXIII(311)2021   27 maja 2021 udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok  Załącznik
XXXIII(312)2021  27 maja 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik
XXXIII(313)2021   27 maja 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Zalącznik
XXXIII(314)2021  27 maja 2021 zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  Załącznik
XXXIII(315)2021  27 maja 2021 nadania nazwy mostowi Załącznik
XXXIII(316)2021  27 maja 2021 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie Załącznik
XXXIII(317)2021   27 maja 2021 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Załącznik
XXXIII(318)2021   27 maja 2021 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Załącznik
XXXIII(319)2021   27 maja 2021 ustalenia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barczewo na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo  Załącznik
XXXIV(320)2021 24 czerwca 2021 zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII(300)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo” Załącznik
XXXIV(321)2021 24 czerwca 2021 rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska 2050 Załącznik
XXXIV(322)2021 24 czerwca 2021 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie Załacznik
XXXIV(323)2021 24 czerwca 2021 nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  Oddziału Terenowego w  Olsztynie Załącznik
XXXIV(324)2021 24 czerwca 2021 zmiany uchwały Nr XXVI(242)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Załącznik
XXXIV(325)2021 24 czerwca 2021 zmiany uchwały nr  XIV(144)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi            Załącznik
XXXIV(326)2021 24 czerwca 2021 zmiany uchwały nr XXVI(243)2020Rady Miejskiej w Barczewiez dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo Załącznik
XXXIV(327)2021 24 c\zerwca 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy-Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik
XXXIV(328)2021 24 czerwca 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 Załącznik
XXXV(329)2021 29 lipca 2021 wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Barczewo do stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii" Załącznik
XXXV(330)2021  29 lipca 2021 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie  Załacznik
XXXV(331)2021  29 lipca 2021 zmieniająca uchwałę Nr IX(96)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barczewo Załącznik
XXXV(332)2021   29 lipca 2021 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo, w roku szkolnym 2021/2022 Załącznik
XXXV(333)2021   29 lipca 2021 sprawie przekazania projektu  regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego Załącznik
XXXV(334)2021   29 lipca 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy-Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik
XXXV(335)2021  29 lipca 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo Załącznik
XXXV(336)2021  29 lipca 2021 zmieniająca uchwałę nr XXXII(308)2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu Załącznik
XXXVI(337)2021 02 września 2021 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
XXXVI(338)2021 02 września 2021 zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
XXXVI(339)2021 02 września 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy-Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031  Załącznik
XXXVI(340)2021 02 września 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo  Załącznik
XXXVI(341)2021 02 września 2021 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodciągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie Załącznik
XXXVI(342)2021 02 września 2021 rozpatrzenia petycji mieszkańców Barczewka  Załącznik
XXXVII(343)2021 01 paździrnika 2021  rozpatrzenia skargi na działalność Kierwonika Jednostki Organizacyjnej Gminy - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgajnach Załącznik
XXXVII(344)2021  01 października 2021  nadania nazwy drogom wewnętrznym, położonym w Ruszajnach Załącznik
XXXVII(345)2021 01 października 2021 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Łęgajnach Załącznik
XXXVII(346)2021 01 października 2021  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego  Załącznik
XXXVII(347)2021 01 października 2021  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  Załącznik
XXXVII(348)2021  01 października 2021  zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej  Załącznik
XXXVII(349)2021 01 października 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031  Załącznik
XXXVII(350)2021 01 października 2021 zmiany budzetu Gminy Barczewo na 2021 rok Załącznik
XXXVIII(351)2021 28 października 2021  sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 września 2021 roku Załącznik
XXXVIII(352)2021 28 października 2021 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy – Dyrektora SP1 w Barczewie Załącznik
XXXVIII(353)2021 28 października 2021  udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załącznik
XXXVIII(354)2021 28 października 2021 zmianny Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Załącznik
XXXVIII(355)2021 28 października 2021  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jeziorany, a Gminą Barczewo, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Załącznik
XXXVIII(356)2021 28 października 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik
XXXVIII(357)2021 28 października 2021 zmiany budzetu Gminy Barczewo na 2021 rok Załącznik
XXXVIII(358)2021 28 października 2021 uchylenia uchwały nr XXXI(295)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofiansowanie zadania pon. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo
do DK16“
Załącznik
XXXIX(359)2021 25 listopada 2021  zmiany uchwały nr XV(158)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz zasad zwrotu kosztów podroży służbowych przysługujących radnemu Załącznik
 XXXIX(360)2021  25 listopada 2021  ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu  Załącznik
 XXXIX(361)2021  25 listopada 2021  uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Załącznik  
 XXXIX(362)2021  25 listopada 2021 organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
 XXXIX(363)2021  25 listopada 2021 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Barczewo niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Załącznik
 XXXIX(364)2021  25 listopada 2021 zmiany uchwały nr XXIV(243)2020 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
 XXXIX(365)2021  25 listopada 2021  zmiany uchwały nr XIV(144)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Załącznik
 XXXIX(366)2021  25 listopada 2021  regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, oraz szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień
dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Załącznik 
 XXXIX(367)2021  25 listopada 2021  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie Załącznik
 XXXIX(368)2021  25 listopada 2021 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenia Miasta i Gminy Barczewo  Załącznik
 XXXIX(369)2021  25 listopada 2021  zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
 XXXIX(370)2021  25 listopada 2021 zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
 XXXIX(371)2021  25 listopada 2021  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik 
 XXXIX(372)2021  25 listopada 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Załącznik
XL(373)2021 30 grudnia 2021 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2022 rok Załącznik
XL(374)2021 30 grudnia 2021

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2022 rok

Załącznik
XL(375)2021 30 grudnia 2021 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2022 rok. Załącznik
XL(376)2021 30 grudnia 2021 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy – Dyrektora SP1 w Barczewie  Załącznik
XL(377)2021 30 grudnia 2021 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Nikielkowie Załącznik
XL(378)2021 30 grudnia 2021  wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Dąbrówka Mała (będąca częścią wsi Biedowo) na Dąbrówka Mała wieś na terenie Gminy Barczewo Załącznik
XL(379)2021 30 grudnia 2021  aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2015-2025“ Aktualizacja do 2030r

Załącznik

Strategia

XL(380)2021 30 grudnia 2021

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz do zawarcia umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Załącznik
XL(381)2021 30 grudnia 2021

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Barczewo, a Gminą Dywity, w sprawie powierzenia Gminie Barczewo wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 

Załącznik
XL(382)2021 30 grudnia 2021 ustalenia opłat za usługi przewozowe gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo. Załącznik
XL(383)2021 30 grudnia 2021 zatwierdzenia Programu Naprawczego SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie na lata 2021-2023 Załącznik
XL(384)2021 30 grudnia 2021  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok Załącznik
XL(385)2021 30 grudnia 2021  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Załącznik
XL(386)2021 30 grudnia 2021  ustalenia wykazu wydatków, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Załącznik

XL(387)2021

30 grudnia 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Załącznik
XL(388)2021 30 grudnia 2021  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok. Załącznik
XL(389)2021 30 grudnia 2021   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032 Załącznik
XL(390)2021 30 grudnia 2021  uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2022 rok Załącznik

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2022 ROK

  

 

XLI(391)2022

27 stycznia 2022

 odwołania Skarbnika Miasta

Załącznik

XLI(392)2022 

27 stycznia 2022

 nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Barczewie

Załącznik

XLI(393)2022

27 stycznia 2022 

 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Załącznik

XLI(394)2022

27 stycznia 2022

w sprawie udzelenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16“.

 Załącznik

XLI(395)2022

 27 stycznia 2022

 udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Załącznik

XLI(396)2022 

 27 stycznia 2022

 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa

 Załącznik

XLI(397)2022 

 27 stycznia 2022

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032

Załącznik

XLI(398)2022

 27 stycznia 2022

 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022

 Załącznik

XLII(399)2022 

 01 marca 2022

 powołania Skarbnika Miasta.

Załącznik

XLII(400)2022

01 marca 2022

 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barczewa oraz Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Załącznik

 XLII(401)2022

01 marca 2022

 rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku

Załącznik

XLII(402)2022

01 marca 2022

 

rozpatrzenia petycji z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Załącznik

XLII(403)2022

01 marca 2022

 rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo.

Załącznik

XLII(404)2022

01 marca 2022

 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Załącznik

XLII(405)2022

01 marca 2022

 ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych

Załącznik

XLII(406)2022

01 marca 2022

 zmiany statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

Załącznik

XLII(407)2022

01 marca 2022

 zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie.

Załącznik

XLII(408)2022

01 marca 2022

 ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Barczewa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia kultury i ochrony kultury

Załącznik

XLII(409)2022

01 marca 2022

 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Załącznik

XLII(410)2022

01 marca 2022

 

 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Załącznik

XLII(411)2022

01 marca 2022

 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2022 rok

Załącznik

XLII(412)2022

01 marca 2022

 uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo

Załącznik

XLII(413)2022

01 marca 2022

 ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik
w Barczewie

Załącznik

XLII(414)2022

01 marca 2022

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032

Załącznik

XLII(415)2022

01 marca 2022

 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022

Załącznik

XLIII(416)2022

 31 marca 2022

 w sprawie upoważnienia Burmistrza Barczewa w zakresie dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik

XLIII(417)2022

 31 marca 2022

 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barczewa.

Załącznik

XLIII(418)2022

 31 marca 2022

przekazania petycji według właściwości. 

Załącznik

XLIII(419)2022

 31 marca 2022

 upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 Załącznik

 XLIII(420)2022

 31 marca 2022

 upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 Załącznik

XLIII(421)2022

 31 marca 2022

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

  Załącznik

XLIII(422)2022

 31 marca 2022

 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

  Załącznik

XLIII(423)2022

 31 marca 2022

zmiany uchwały nr XXXIX(361)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

  Załącznik

XLIII(424)2022

 31 marca 2022

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2023 

  Załącznik

XLIII(425)2022 

 31 marca 2022

przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“

  Załącznik

XLIII(426)2022 

 31 marca 2022

ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie. 

  Załącznik

XLIII(427)2022 

 31 marca 2022

ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Północnej w Barczewie 

  Załącznik

XLIII(428)2022

 31 marca 2022

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

  Załącznik

XLIII(429)2022 

 31 marca 2022

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Barczewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

  Załącznik

XLIII(430)2022 

 31 marca 2022

zmiany uchwały nr XXXII(302)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach wspólnot na terenie Gminy Barczewo. 

  Załącznik

XLIII(431)2022 

 31 marca 2022

zajęcia stanowiska do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w zakresie zachowania nazwy miejscowości Leszno Małe jako osada leśna wsi Leszno. 

  Załącznik

XLIII(432)2022

 31 marca 2022

nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Wójtowie

 Załącznik

XLIII(434)2022

 31 marca 2022

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok 

  Załącznik

XLIII(435)2022

 31 marca 2022

współdziałania z Gminą Olsztyn, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Jonkowo, Gminą Purda i Gminą Stawiguda w realizacji zadania publicznego w zakresie transportu publicznego 

  Załącznik

XLIII(436)2022

 31 marca 2022

 wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Olsztyńskim do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1467 N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700“

  Załącznik

XLIII(437)2022 

 31 marca 2022

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1467 N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700“ 

  Załącznik

XLIII(438)2022

 31 marca 2022

wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Olsztyńskim do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 N od miejscowości Wipsowo do DK 16“ 

  Załącznik

XLIII(439)2022

 31 marca 2022

wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Olsztyńskim do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 N od miejscowości Wipsowo do DK 16“ 

  Załącznik
XLIII(440)2022  31 marca 2022 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie.   Załącznik
XLIII(441)2022   31 marca 2022  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.   Załącznik
XLIII(442)2022  31 marca 2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok   Załącznik

XLIV(443)2022 

 28 kwietnia 2022

zmiany załacznika do uchwały nr XL(374)2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Załącznik
XLIV(444)2022

 28 kwietnia 2022

określenie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Barczewo obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym mna terenie tego państwa Załącznik
XLIV(445)2022

 28 kwietnia 2022

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsprawcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie Załącznik
XLIV(446)2022

 28 kwietnia 2022

nadania nazwy drodze wewnętrznej,położonej w Wójtowie Załącznik
XLIV(447)2022

 28 kwietnia 2022

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Barczewo w sprawie powierzenia gminie Barczewo zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Załącznik
XLIV(448)2022

 28 kwietnia 2022

 zmiany Uchwały nr XXXIII(319)2021 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barczewo na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo Załącznik
XLIV(449)2022

 28 kwietnia 2022

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2021 rok Załącznik
XLIV(450)2022

 28 kwietnia 2022

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032. Załącznik
XLIV(451)2022

 28 kwietnia 2022

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok Załącznik
XLV(452)2022   26 maja 2022  udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania  Załącznik
XLV(453)2022  26 maja 2022  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2021 rok  Załącznik
XLV(454)2022   26 maja 2022  udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok  Załącznik
XLV(455)2022  26 maja 2022  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032  Załącznik
XLV(456)2022  26 maja 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Załącznik
XLV(457)2022   26 maja 2022  zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  Załącznik
XLV(458)2022  26 maja 2022  zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso  Załącznik
XL(459)2022  26 maja 202  określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Barczewo w roku 2022  Załącznik
XLV(460)2022  26 maja 2022  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub właścicieli domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  Załącznik
XLV(461)2022   26 maja 2022  ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
XLVI(462)2022  30 czerwiec 2022 zmiany Uchwały Nr XXXIII(319)2021 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barczewo na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo  Załącznik
XLVI(463)2022   30 czerwiec 2022  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub właścicieli domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Załącznik
XLVI(464)2022   30 czerwiec 2022  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032  Załącznik
XLVI(465)2022   30 czerwiec 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Załącznik
XLVII(466)2022  25 sierpnia 2022  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa  Załącznik
XLVII(467)2022  25 sierpnia 2022  nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Nikielkowie  Załącznik
XLVII(468)2022  25 sierpnia 2022 określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo, w roku szkolnym 2022/2023  Załącznik
XLVII(469)2022  25 sierpnia 2022 zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Gmina Barczewo jest podmiotem tworzącym  Załącznik
XLVII(470)2022 25 sierpnia 2022  wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo.  Załącznik
XLVII(471)2022  25 sierpnia 2022  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032  Załącznik
XLVII(472)2022  25 sierpnia 2022   zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Załącznik
XLVIII(473)2022 29 września 2022 rozpatrzenia petycji z dnia 01 sierpnia 2022 roku  Załącznik
XLVIII(474)2022  29 września 2022 

nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie.

 Załącznik
XLVIII(475)2022  29 września 2022 określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barczewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  Załącznik
XLVIII(476)2022 29 września 2022  określenia zasad zbycia nieruchomości, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Miejską Przychodnię Zdrowia w Barczewie  Załącznik
XLVIII(477)2022 29 września 2022  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.  Załącznik
XLVIII(478)2022  29 września 2022  wprowadzenia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie  Załącznik
XLVIII(479)2022 29 września 2022  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032  Załącznik
 XLVIII(480)2022 29 września 2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok  Załącznik
XLIX(481)2022 27.10.2022   rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie  Załącznik
XLIX(482)2022 27.10.2022 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego  Załącznik
XLIX(483)2022 27.10.2022   wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo na rzecz Powiatu Olsztyńskiego  Załącznik
XLIX(484)2022  27.10.2022 udzielenia dotacji celowej w 2022 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  Załącznik
XLIX(485)2022  27.10.2022 ustanowienia uprawnień do zwolnienia i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
XLIX(486)2022 27.10.2022 Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień  dla  trenerów  oraz  innych  osób  wyróżniających  się osiągnięciami w działalności sportowej  Załącznik
XLIX(487)2022 27.10.2022  zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej  Załącznik
XLIX(488)2022  27.10.2022 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  Załącznik
XLIX(489)2022  27.10.2022  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032  Załącznik
XLIX(490)2022  27.10.2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok   Załącznik
L(491)2022 24.11.2022 rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2022 roku  Załącznik
L(492)2022 24.11.2022 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb nr 3 składającej się z działek oznaczonych nr 83/2 i 78/8  Załącznik
L(493)2022 24.11.2022  wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb nr 2, przy ul. Kajki 8, oznaczonej nr ewidencyjnym 51/5, na rzecz użytkownika wieczystego  Załącznik
L(494)2022 24.11.2022  zmiany Uchwały Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Barczewo  Załącznik
L(495)2022 24.11.2022  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów  Załącznik
L(496)2022 24.11.2022  zmiany Uchwały Nr LX/405/14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  Załącznik
L(497)2022 24.11.2022 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok  Załącznik
L(498)2022 24.11.2022   zmiany uchwały nr LIII(394)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  Załącznik
L(499)2022 24.11.2022  uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023  Załącznik
L(500)2022 24.11.2022  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Załącznik
L(501)2022 24.11.2022  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2023  Załącznik
L(502)2022 24.11.2022  zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  Załącznik
L(503)2022 24.11.2022   zmiany uchwały nr XXXIX(241)136 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Załącznik
L(504)2022 24.11.2022  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032  Załącznik
L(505)2022 24.11.2022  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok   Załącznik
LI(506)2022  29.12.2022 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2023 rok  Załącznik
LI(507)2022  29.12.2022 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Barczewie na 2023 rok
 Załącznik
LI(508)2022  29.12.2022 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2023 rok  Załącznik
LI(509)2022   29.12.2022 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa  Załącznik
LI(510)2022  29.12.2022 rozpatrzenia petycji z dnia 19 października 2022 roku  Załącznik
LI(511)2022  29.12.2022 nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Wójtowie  Załącznik
LI(512)2022   29.12.2022 zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  Załącznik
LI(513)2022   29.12.2022 przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2022-2027  Załącznik
LI(514)2022   29.12.2022 przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.“.  Załącznik
LI(515)2022  29.12.2022 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2023 rok  Załącznik
LI(516)2022   29.12.2022 ustalenia wykazu wydatków, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  Załącznik
LI()517)2022  29.12.2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032  Załącznik
LI(518)2022  29.12.2022 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok   Załącznik
LI(519)2022  29.12.2022 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata
2023-2033
 Załącznik
LI(520)2022  29.12.2022 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Załącznik
       

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2023 ROK
LII(519)2023  19 stycznia 2023  uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na ternie Gminy Barczewo Załącznik
LII(520)2023  19 stycznia 2023 przekazania skargi zgodnie w właściwością  Załącznik
LII(521)2023  19 stycznia 2023 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2023 rok  Załącznik
LII(522)2023  19 stycznia 2023 zmiany uchwały Nr III(24)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu“ na lata 2019-2023  Załącznik
LII(523)2023  19 stycznia 2023  zmiany uchwały Nr III(26)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu“ na lata 2019-2023 Załącznik
LII(524)2023  19 stycznia 2023 zmiany Uchwały Nr XLV(321)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat Załącznik

LII(525)2023 

 19 stycznia 2023 zmiany uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 lipca 2016 roku w utworzenia Żłobka Miejskiego w Barczewie  Załącznik
LII(526)2023  19 stycznia 2023  ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa Załącznik
LII(527)2023   19 stycznia 2023  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033  Załącznik
LII(528)2023   19 stycznia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok   Załącznik
LII(529)2023  19 stycznia 2023  udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli Załącznik
LIII(530)2023  23 lutego 2023  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa  Załącznik
LIII(531)2023  23 lutego 2023  rozpatrzenia wniosku o poparcie przez Radę Miejską w Barczewie petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury skierowanej do Ministra Infrastruktury Załącznik
LIII(532)2023  23 lutego 2023  zmieniająca uchwałę nr XLII(405)2022 z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych  Załącznik
LIII(533)2023  23 lutego 2023 zmiany załącznika nr 1 do regulaminy konkursu Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo podjętego uchwałą XLIII(425)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 04 kwietnia 2022 roku Załącznik
LIII(534)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Barczewko  Załącznik
LIII(535)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Bark Załącznik
LIII(536)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Bartołty Wielkie  Załącznik

LIII(537)2023

 23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Biedowo  Załącznik
LIII(538)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdany Załącznik
LIII(539)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Jedzbark Załącznik
LIII(540)2022  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Kaplityny Załącznik
LIII(541)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Kierzliny Załącznik
LIII(542)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Kromerowo  Załącznik
LIII(543)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Kronowo Załącznik
LIII(544)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Krupoliny  Załącznik
LIII(545)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Lamkowo  Załącznik
LIII(546)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Leszno  Załącznik
LIII(547)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Łapka Załącznik
LIII(548)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Łęgajny Załącznik
LIII(549)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Maruny Załącznik  
LIII(550)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Mokiny Załącznik 
LIII(551)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiedź  Załącznik
LIII(552)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Nikielkowo  Załącznik
LIIII(553)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Odryty  Załącznik
LIII(554)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Radosty  Załącznik
LIII(555)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Ramsowo Załącznik
LIII(556)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Ramsówko Załącznik
LIII(557)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Ruszajny  Załącznik
LIII(558)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Skajboty Załącznik 
LIII(559)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Włóki Załącznik 
LIII(560)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Szynowo  Załącznik
LIII(561)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Tumiany  Załącznik
LIII(562)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Wipsowo Załącznik
LIII(563)2023   23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Wójtowo  Załącznik
LIII(564)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Wrócikowo  Załącznik
LIII(565)2023  23 lutego 2023  uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie  Załącznik
LIII(566)2023  23 lutego 2023  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów  Załącznik
Obwieszczenie nr I/2023  23 lutego 2023  ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  Załącznik
LIII(567)2023  23 lutego 2023 zmiany Uchwały Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Barczewo  Załącznik
LIII(568)2023  23 lutego 2023 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2032 Załącznik
LIII(569)2023  23 lutego 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok. Załącznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LIV(570)2023  30 marca 2023 ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych Załącznik
LIV(571)2023  30 marca 2023 rozpatrzenia petycji z dnia 27 lutego 2023 roku  Załącznik
LIV(572)2023  30 marca 2023 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Barczewo, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych  Załącznik
LIV(573)2023 30 marca 2023  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Barczewo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych
 Załącznik
LIV(574)2023  30 marca 2023 udzielenia dotacji celowej w 2023 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załącznik
LIV(575)2023 30 marca 2023  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dywity, a Gminą Barczewo, dotyczącego powierzenia Gminie Dywity wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego  Załącznik
LIV(576)2023 30 marca 2023  Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+  Załącznik  zał.1
LIV(577)2023 30 marca 2023  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2023 rok Załącznik
LIV(578)2023  30 marca 2023  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700” Załącznik
LIV(579)2023 30 marca 2023  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinasowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16” Załącznik
LIV(580)2023 30 marca 2023  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2032 Załącznik
LIV(581)2023  30 marca 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok. Załącznik
LV(582)2023  27 kwietnia 2023   rozpatrzenia petycji z dnia 09 listopada 2022 roku Załącznik
LV(583)2023   27 kwietnia 2023   rozpatrzenia petycji z dnia 29 marca 2023 roku  Załącznik
LV(584)2023  27 kwietnia 2023   przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2024  Załącznik
LV(585)2023  27 kwietnia 2023   uchylenia uchwały Nr XLI(253)05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barczewo korzystających z opieki zdrowotnej  Załącznik
LV(586)2023  27 kwietnia 2023  określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania  Załącznik
LV(587)2023   27 kwietnia 2023  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2022 rok Załącznik 
LV(588)2023  27 kwietnia 2023  zatwierdzenia Programu Naprawczego SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie na lata 2023-2025 Załącznik 
LV(589)2023  27 kwietnia 2023  wprowadzenia statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  Załącznik
LV(590)2023  27 kwietnia 2023   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2022 rok Załącznik
LV(591)2023  27 kwietnia 2023   sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie budowy chodnika
i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny”
 Załącznik
LV(592)2023  27 kwietnia 2023   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2032  Załącznik
LV(593)2023  27 kwietnia 2023   zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok.  Załącznik
LV(594)2023  27 kwietnia 2023   podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Barczewie  Załącznik
LV(595)2023  27 kwietnia 2023   podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Barczewie  Załącznik
LVI(596)2023   24 maja 2023  udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania  Załącznik
LVI(597)2023   24 maja 2023  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2022 rok  Załącznik
LVI(598)2023  24 maja 2023 udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Załącznik
LVI(599)2023  24 maja 2023 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033 Załącznik
LVI(600)2023  24 maja 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Załącznik
LVI(601)2023   24 maja 2023  uchwalenia Statutu Osiedla „Osiedle Domków Jednorodzinnych”.  Załącznik
LVI(602)2023  24 maja 2023 uchwalenia Statutu Osiedla „Osiedle Nowe Miasto“  Załącznik

LVI(603)2023 

 24 maja 2023 uchwalenia Statutu Osiedla „Osiedle Stare Miasto"  Załącznik
LVI(604)2023   24 maja 2023 powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Barczewie i nadania jej statutu  Załącznik
LVI(605)2023  24 maja 2023 zmiany uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Barczewa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury Załącznik
LVI(606)2023  24 maja 2023 nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Wójtowie  Załącznik
LVI(607)2023   24 maja 2023 określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Barczewo w roku 2023 Załącznik
LVI(608)2023  24 maja 2023 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2023 rok  Załącznik
LVII(609)2023   29 czerwca 2023  odwołania Skarbnika Miasta.  Załącznik
 LVII(610)2023   29 czerwca 2023 powołania Skarbnika Miasta. Załącznik
 LVII(611)2023   29 czerwca 2023 nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie Załącznik
 LVII(612)2023   29 czerwca 2023 wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Barczewo Załącznik
 LVII(613)2023   29 czerwca 2023 wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątek i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Barczewo Załącznik
 LVII(614)2023   29 czerwca 2023 trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Barczewie Załącznik
 LVII(615)2023   29 czerwca 2023 pomników przyrody występujących na terenie gminy Barczewo Załącznik
 LVII(616)2023   29 czerwca 2023 zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik 
 LVII(617)2023   29 czerwca 2023 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Załącznik
 LVII(618)2023   29 czerwca 2023 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033  Załącznik
 LVII(619)2023   29 czerwca 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok Załącznik
LVIII(620)2023   31 sierpnia 2023

rozpatrzenia petycji z dnia 17 kwietnia 2023r.

Załącznik
LVIII(621)2023  31 sierpnia 2023   rozpatrzenia petycji z dnia 29 czerwca 2023r. Załącznik
LVIII(622)2023  31 sierpnia 2023 przekazania skargi organowi właściwemu Załącznik
LVIII(623)2023  31 sierpnia 2023 powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika  Załącznik
LVIII(624)2023  31 sierpnia 2023 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika  Załącznik
LVIII(625)2023   31 sierpnia 2023 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Nikielkowie Załącznik
LVIII(626)2023  31 sierpnia 2023 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny Załącznik
LVIII(627)2023   31 sierpnia 2023  zmiany Uchwały Nr XLV(321)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat  Załącznik
LVIII(628)2023  31 sierpnia 2023  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033 Załącznik
LVIII(629)2023   31 sierpnia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok Załącznik
LIX(630)2023   28 września 2023 wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn poprzez wyłączenie części terenów nieskanalizowanych przynależnych do Gmin Barczewo i Dywity oraz włączenia terenów skanalizowanych przynależnych do Gminy Purda Załącznik
LIX(631)2023   28 września 2023 określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Barczewo Załącznik 
LIX(632)2023   28 września 2023 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barczewo  Załącznik
LIX(633)2023   28 września 2023 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barczewie Załącznik 
LIX(634)2023  28 września 2023  zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik 
LIX(635)2023   28 września 2023 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik 
LIX(636)2023  28 września 2023 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033  Załącznik
LIX(637)2023  28 września 2023 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok Załącznik
LX(638)2023  26 października 2023  rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej Załącznik
LX(639)2023   26 października 2023 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2024-2027  Załącznik
LX(640)2023   26 października 2023 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie  Załącznik
LX(641)2023   26 października 2023 podwyższenia kapitały zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Zo.o. w Barczewie Załącznik
LX(642)2023   26 października 2023 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033  Załącznik
LX(643)2023 26 października 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok Załącznik
LXI(644)2023 28 listopada 2023  uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barczewo na lata 2024-2028” Załącznik
LXI(645)2023  28 listopada 2023  zobowiązania Burmistrza Barczewa do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych  Załącznik
LXI(646)2023  28 listopada 2023  przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030 Załącznik
LXI(647)2023 28 listopada 2023  przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+

 Załącznik Strategia

LXI(648)2023  28 listopada 2023  określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z przystanków Załącznik
LXI(649)2023 28 listopada 2023  zmiany uchwały nr XX(125)12 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo oraz tryb powoływania jej członków Załącznik
LXI(650)2023  28 listopada 2023   uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024  Załącznik
LXI(651)2023  28 listopada 2023  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” Gminy Barczewo na lata 2024-2028 Załącznik
LXI(652)2023  28 listopada 2023  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Załącznik
LXI(653)2023  28 listopada 2023  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  Załącznik
LXI(654)2023  28 listopada 2023  określenia stawek podatku od nieruchomości  Załącznik
LXI(655)2023  28 listopada 2023  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2024 rok  Załącznik
LXI(656)2023  28 listopada 2023  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033  Załącznik
LXI(657)2023 28 listopada 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok Załącznik
LXII(658)2023   28 grudnia 2023 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2024 rok.  Załącznik
LXII(659)2023  28 grudnia 2023 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2024 rok.  Załącznik
LXII(660)2023  28 grudnia 2023 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2024 rok Załącznik
LXII(661)2023   28 grudnia 2023 nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Łęgajnach.  Załącznik
LXII(662)2023  28 grudnia 2023 nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Barczewskim Dworze  Załącznik
LXII(663)2023  28 grudnia 2023 wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb nr 2, przy ulicy Kajki 8, oznaczonej nr ewidencyjnym 51/5, na rzecz użytkownika wieczystego Załącznik
LXII(664)2023   28 grudnia 2023 „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barczewo na lata 2015-2030 – aktualizacja na rok 2023”  Załącznik
LXII(665)2023   28 grudnia 2023  przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.“  Załącznik
LXII(666)2023   28 grudnia 2023  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Załącznik
LXII(667)2023   28 grudnia 2023  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Załącznik
LXII(668)2023   28 grudnia 2023  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2024 rok Załącznik
LXII(669)2023   28 grudnia 2023 ustalenia wykazu wydatków, które w 2023 roku nie wygasają zn upływem roku budżetowego Załącznik
LXII(670)2023  28 grudnia 2023 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033 Załącznik
LXII(671)2023  28 grudnia 2023  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok  Załącznik
LXII(672)2023  28 grudnia 2023 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 Załącznik
LXII(673)2023   28 grudnia 2023 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2024 rok  Załącznik
LXIII(674)2024   25 stycznia 2024

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2024 rok

Załącznik
LXIII(675)2024   25 stycznia 2024  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16” Załącznik
LXIII(676)2024   25 stycznia 2024  udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli  Załącznik
LXIII(677)2024   25 stycznia 2024  ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa Załącznik
LXIII(678)2024   25 stycznia 2024  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 Załącznik 
LXIII(679)2024   25 stycznia 2024  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok Załacznik 1 2 3 4 5 6