Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (kadencja 2018-2023)

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2018 ROK
 I (1) 2018 19 listopada 2018 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(2)2018 30 listopada 2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(3)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(4)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(5)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(6)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(7)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie  Załącznik
II(8)2018 30 listopada 2018 powołania Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(9)2018 30 listopada 2018 powołanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
II(10)2018 30 listopada 2018 ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego  Załącznik
II(11)2018 30 listopada 2018 uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Załącznik

Załącznik

II(12)2018 30 listopada 2018 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
II(13)2018 30 listopada 2018 podatku od nieruchomości  Załącznik
II(14)2018 30 listopada 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028  Załącznik
II(15)2018 30 listopada 2018 zmiany budżetu na 2018 rok Załącznik
III(16)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2019r. Załącznik
III(17)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
III(18)2018 27 grudnia 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
III(19)2018 27 grudnia 2018 zmiany uchwały nr XXXI(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin Załącznik
III(20)2018 27 grudnia 2018 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Załącznik
III(21)2018 27 grudnia 2018 przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2017 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 Załącznik
III(22)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Załącznik
III(23)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik
III(24)2018 27 grudnia 2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(25)2018 27 grudnia 2018 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(26)2018 27 grudnia 2018 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świdczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Załącznik
III(27)2018 27 grudnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 Załącznik
III(28)2018 27 grudnia 2018 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2018 rok Załącznik
III(29)2018 27 grudnia 2018 ustalenia wykazu wydatków, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik
III(30)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
III(31)2018 27 grudnia 2018 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
III(32)2018 27 grudnia 2018 określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik

 

Numer uchwały z dnia w sprawie  
2019 ROK
IV(33)2019  31 stycznia 2019 zmiany uchwały nr III(17)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2019 roku załącznik
IV(34)2019  31 stycznia 2019 powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie załącznik
IV(35)2019  31 stycznia 2019 upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barczewie do reprezentowania Rady Miejskiej w Barczewie załącznik
IV(36)2019  31 stycznia 2019 zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"  załącznik
IV(37)2019  31 stycznia 2019 Analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Barczewo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego załącznik
IV(38)2019  31 stycznia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegon dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

załącznik

załącznik

IV(39)2019  31 stycznia 2019 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Barczewo załącznik
IV(40)2019  31 stycznia 2019 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich załącznik
IV(41)2019  31 stycznia 2019 udzielania pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli załącznik
IV(42)2019  31 stycznia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  załącznik
IV(43)2019 31 stycznia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Załącznik, Załącznik   
Załącznik , Załącznik
Załącznik Załącznik Załącznik  załącznik załącznik

 

V(44)2019 28 luty 2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo Załącznik
V(45)2019 28 luty 2019 zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo Załącznik
V(46)2019 28 luty 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Załącznik
V(47)2019 28 luty 2019 udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16" Załącznik
V(48)2019 28 luty 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  Załącznik
V(49)2019 28 luty 2019 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2019 rok

Załącznik

załącznik1

V(50)2019 28 luty 2019 rozpatrzenia skargi na nieprawidłowo przeprowadzone wybory na sołtysa wsi Nikielkowo, Gmina Barczewo Załącznik
V(51)2019 28 luty 2019 nieprawidłowych działań Gminy Barczewo odnośnie drogi gminnej prowadzącej do posesji Skarżącego Załącznik
VI(52)2019 28 marca 2019 zmiany Statutu Gminy Barczewo Załącznik,
VI(53)2019 28 marca 2019 nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Barczewie Załącznik, zał
VI(54)2019 28 marca 2019 zmiany przebiegu i nazw ulic w miejscowości Wójtowo Załącznik, zał
VI(55)2019 28 marca 2019 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej Załącznik
VI(56)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sikerpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjncyh zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Załącznik
VI(57)2019 28 marca 2019  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik, zał.,
VI(58)2019 28 marca 2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia Załącznik, zał
VI(59)2019 28 marca 2019 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego Załącznik,
VI(60)2019 28 marca 2019 zmiany uchwałynr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
VI(61)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Załącznik
VI(62)2019 28 marca 2019 uchylenia uchwały nr XLVI(331)2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Barczewo instrumentem płatniczym Załącznik
VI(63)2019 28 marca 2019 zmiany uchwały nr III(32)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakłądu budżetowego - Zakład Budynków Komunalnych Załącznik
VI(64)2019 28 marca 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
VI(65)2019 28 marca 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
VI(66)2019 28 marca 2019 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo Załącznik
VI(67)2019 28 marca 2019 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo Załącznik
 VII(68)2019  25 kwietnia 2019  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu
Obywatelskiego dla miasta Barczewa na rok 2020
Załącznik
 VII(69)2019  25 kwietnia 2019  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2019 rok
Załącznik
 VII(70)2019  25 kwietnia 2019  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barczewo a Gminą Dywity w sprawie współpracy przy prowadzeniu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działce Jeziora Wadąg-Gmina Barczewo (dz. nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowości Słupy - Gmina Dywity (dz. nr 1/4 obręb Myki) w sezonie kąpielowym w 2019 roku

Załącznik

Zał. 1

 VII(71)2019  25 kwietnia 2019  zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Nowoczesne nauki przyrodnicze w nowoczesnej szkole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Załacznik
 VII(72)2019  25 kwietnia 2019  ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo Załącznik
 VII(73)2019  25 kwietnia 2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Barczewie za 2018 rok; Załącznik
 VII(74)2019  25 kwietnia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 Załącznik
 VII(75)2019  25 kwietnia 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Załącznik
 VII(76)2019 25 kwietnia 2019 bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego Załącznik
 VIII(77)2019  28 maja 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Barczewa w kwestii nieprawidłowo?ci przy realizacji inwestycji budowy drogi gminnej na odcinku obejmuj?cym ul. Lawendow? w Nikielkowie Załącznik
 VIII(78)2019  28 maja 2019 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Barczewie Załącznik
 VIII(79)2019  28 maja 2019 uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomo?ci od Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie  Załącznik
 VIII(80)2019  28 maja 2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Załącznik 
 VIII(81)2019  28 maja 2019  w sprawie zgłoszenia Sołectwa Łęgajny do inicjatywy Samorz?du Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotycz?cej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku w zakresie Odnowy Wsi Załącznik
 VIII(82)2019  28 maja 2019  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok 2019 Załącznik
 VIII(83)2019  28 maja 2019  w sprawie przyjęcia "Regulaminu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k?pieli na wydzielonej czę?ci działki Jeziora Wad?g-Gmina Barczewo (dz.nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowo?ci Słupy - Gmina Dywity (dz. Nr ? obręb Myki) w sezonie k?pielowym w 2019 roku;  Załącznik
 VIII(84)2019  28 maja 2019

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ?cieków na terenie Gminy Barczewo

Załącznik

zał.1

 VIII(85)2019  28 maja 2019  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barczewo na lata 2019-2021;

Załącznik

zał.1

 VIII(86)2019  28 maja 2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu  Załącznik
 VIII(87)2019  28 maja 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028  Zał?cznik
 VIII(88)2019  28 maja 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Załącznik 
 IX(89)2019  27 czerwca 2019 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2020 Załącznik, 1, 2, 3, 4, 5
 IX(90)2019  27 czerwca 2019  przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych Załącznik
 IX(91)2019  27 czerwca 2019  nadania statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie; Załącznik
 IX(92)2019  27 czerwca 2019  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; Załącznik
 IX(93)2019  27 czerwca 2019  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo; Załącznik, 1
 IX(94)2019  27 czerwca 2019  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nikielkowo, gmina Barczewo; Załącznik, 1, 2, 3 ,
 IX(95)2019  27 czerwca 2019  uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barczewo na lata 2019-2023" Załącznik ,
 IX(96)2019  27 czerwca 2019  określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barczewo Załącznik, 1
 IX(97)2019  27 czerwca 2019  udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania;  Załącznik
 IX(98)2019  27 czerwca 2019  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2018 rok; Załącznik
 IX(99)2019  27 czerwca 2019  udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok; Załącznik
 IX(100)2019  27 czerwca 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Załącznik
 IX(101)2019  27 czerwca 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Załącznik
X(102)2019 25 lipca 2019 nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wójtowo Załącznik
X(103)2019 25 lipca 2019 wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego realizacji zadania polegającego na odwodnieniu terenu w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w miejscowości Łęgajny Załącznik
X(104)2019 25 lipca 2019 zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Załącznik
X(105)2019 25 lipca 2019 przystąpienia Gminy Barczewo do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji Załącznik
X(106)2019 25 lipca 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Załącznik
X(107)2019 25 lipca 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Załącznik
XI(108)2019 27 sierpnia 2019  przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Barczewie do załatwienia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu  Zał?cznik
XI(109)2019 27 sierpnia 2019  zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie okre?lenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których wła?cicielem lub zarz?dzaj?cym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  Zał?cznik
XI(110)2019 27 sierpnia 2019

zatwierdzenia zmienionego "Planu Odnowy miejscowo?ci Lamkowo na lata 2019-2025";

 Zał?cznik

XI(111)2019 27 sierpień 2019 zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okre?lenia wysoko?ci wynagrodzenia za inkaso
Zał?cznik
XI(112)2019 27 sierpień 2019 zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomo?ci, podatku rolnego oraz podatku le?nego od osób fizycznych w drodze inkasa, okre?lenie inkasentów i wysoko?ci wynagrodzenia
za inkaso;
 Zał?cznik
XI(113)2019 27 sierpnia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Zał?cznik
XI(114)2019 27 sierpnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok; Zał?cznik
XII(115)2019 30 wrze?śnia 2019 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barczewa Załącznik
XII(116)2019 30 wrze?śnia 2019 nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowo?ci Wójtowo Zał?cznik
XII(117)2019 30 wrze?śnia 2019 zmiany Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo
Zał?cznik
XII(118)2019 30 wrze?śnia 2019 przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo w obrębie geodezyjnym Barczewko oraz Bark Wrócikowo

 Zał?cznik

XII(119)2019 30 wrze?śnia 2019 zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow"

Zał?cznik

1

XII(120)2019 30 wrześ?nia 2019 uchylenia Uchwały Nr XXXVI (246) 2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 lutego 2017 roku  Zał?cznik
XII(121)2019 30 wrze?śnia 2019 okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci Zał?cznik
XII(122)2019  30 wrześ?nia 2019 uchylenia uchwały nr XVI(110)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 paĽdziernika 2015 roku w sprawie: opłaty targowej  Zał?cznik
XII(123)2019 30 wrześ?nia 2019 zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej wBarczewie z dnia 20 paĽdziernika 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej; Zał?cznik
XII(124)2019 30 wrze?śnia 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028;  Zał?cznik
XII(125)2019 30 wrześ?nia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Zał?cznik
XIII(126)2019  24 paĽdziernika 2019  zmieniająca uchwałę nr II(8)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie; Zał?cznik
XIII(127)2019  24 paĽdziernika 2019  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie; Zał?cznik
XIII(128)2019  24 paĽdziernika 2019  przejęcia od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązku w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  Zał?cznik
XIII(129)2019  24 paĽdziernika 2019  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo Zał?cznik 1
XIII(130)2019  24 paĽdziernika 2019  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; Zał?cznik
XIII(131)2019  24 paĽdziernika 2019  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028;  Zał?cznik
XIII(132)2019  24 paĽdziernika 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Zał?cznik
XIV(133)2019 28 listopada 2019 powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Załącznik
XIV(134)2019 28 listopada 2019 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników Załącznik
XIV(135)2019 28 listopada 2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie Załącznik
XIV(136)2019 28 listopada 2019 uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Załącznik
XIV(137)2019 28 listopada 2019 zmiany Uchwały nr LX(405)14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunkiprzyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy , a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  Załącznik
XIV(138)2019 28 listopada 2019 stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie w czteroletnie Liceum Ogłólnokształcące w Barczewie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Barczewie Załącznik
XIV(139)2019 28 listopada 2019 stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barczewie w czteroletnie Liceum Ogłólnokształcące dla Dorosłych w Barczewie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Barczewie Załącznik
XIV(140)2019 28 listopada 2019 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Załącznik
XIV(141)2019 28 listopada 2019 szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Załącznik
XIV(142)2019 28 listopada 2019  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na której nie zamieszkują mieszkańcy
Załącznik
XIV(143)2019 28 listopada 2019  określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
na terenie gminy Barczewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załącznik
XIV(144)2019  28 listopada 2019 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Załącznik
XIV(145)2019   28 listopada 2019 ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo  Załącznik
XIV(146)2019 28 listopada 2019  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo Załącznik
XIV(147)2019  28 listopada 2019  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 Załącznik
XIV(148)2019  28 listopada 2019  ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo" Załącznik
XIV(149)2019   28 listopada 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028; Załącznik
XIV(150)2019  28 listopada 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Załącznik
XIV(151)2019  28 listopada 2019  udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  Załącznik
XV(152)2019  19 grudnia 2019  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031; Zał.
XV(153)2019  19 grudnia 2019 uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok; Zał
XV(154)2019   19 grudnia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028;  Zał
XV(155)2019  19 grudnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok;  Zał
XV(156)2019  19 grudnia 2019

ustalenia wykazu wydatków, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Zał
XV(157)2019  19 grudnia 2019

określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  - Zakład Budynków Komunalnych;

Zał
XV(158)2019  19 grudnia 2019

zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;

 Zał
XV(159)2019   19 grudnia 2019  zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo";  Zał
XV(160)2019  19 grudnia 2019

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie;

Zał
XV(161)2019  19 grudnia 2019

uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023;

 Zał
XV(162)2019  19 grudnia 2019

zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok;

Zał
XV(163)2019  19 grudnia 2019

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok;

 Zał
XV(164)2019  19 grudnia 2019 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok Zał
XV(165)2019   19 grudnia 2019

zasad wynajmowania lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Barczewo oraz będących w jej samoistnym posiadaniu;

 Zał
XV(166)2019  19 grudnia 2019 zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie;  Zał
XV(167)2019  19 grudnia 2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2020 rok; Zał
XV(168)2019  19 grudnia 2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;  Zał
XV(169)2019   19 grudnia 2019  zmian do Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2010r.; Zał
XV(170)2019  19 grudnia 2019

uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz zmienionego Uchwałą Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r.

Zał
XV(171)2019  19 grudnia 2019

zmiany Uchwały Nr XLV(321)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat;

Zał
XV(172)2019  19 grudnia 2019

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo w roku szkolnym 2019/2020;

Zał
XV(173)2019 19 grudnia 2019

określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo;

Zał
Numer uchwały z dnia w sprawie  
2020 ROK
XVI(173)20 30 stycznia 2020 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa dotyczącą nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załącznik
XVI(174)2020 30 stycznia 2020 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Załącznik
XVI(175)2020 30 stycznia 2020 przystąpienia do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik
XVI(176)2020 30 stycznia 2020 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Załącznik
XVI(177)2020 30 stycznia 2020 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo,gmina Barczewo

Załącznik

Zał.1

zał.2

zał.3

XVI(178)2020 30 stycznia 2020  zmiany Uchwały nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo Załącznik
XVI(179)2020 30 stycznia 2020  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Załącznik
XVI(180)2020 30 stycznia 2020  udzielenia pomocy Samorz?dowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań zwi?zanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli; Załącznik
XVI(181)2020 30 stycznia 2020  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031; Załącznik
XVI(182)2020 30 stycznia 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok; Załącznik
XVII(183)2020  27 lutego 2020  nadania nazwy mostowi Zał±cznik
XVII(184)2020  27 lutego 2020  sprawie rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Łęgajny i części obrębu Kaplityny, gmina Barczewo  Zał±cznik
XVII(185)2020  27 lutego 2020  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny i części obrębu Kaplityny  Zał±cznik
XVII(186)2020  27 lutego 2020

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo;

 Zał±cznik
XVII(187)2020  27 lutego 2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w pobrębie Wójtowo, gmina Barczewo  Zał±cznik
XVII(188)2020  27 lutego 2020  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 dla Gminy Barczewo;  Zał±cznik
XVII(189)2020  27 lutego 2020 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Zał±cznik
XVII(190)2020  27 lutego 2020  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w budżecie Gminy Barczewo w 2020 roku; Zał±cznik 
XVII(191)2020  27 lutego 2020  przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“  Zał±cznik
XVII(192)2020  27 lutego 2020  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie  Zał±cznik
XVII(193)2020  27 lutego 2020

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości (osady leśnej) na terenie Gminy Barczewo;

 Zał±cznik
XVII(194)2020  27 lutego 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031  Zał±cznik
XVII(195)2020 27 lutego 2020 zmiany budżetu  na 2020 rok;  Zał±cznik
XVIII(196)2020 09 marca 2020  wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Olsztyńskim  do realizacji zadania  pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 11449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16” Zał±cznik 
XIX(197)2020 30 kwietnia 2020  zmiany regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“  Załącznik
XIX(198)2020 30 kwietnia 2020 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo
Załącznik
XIX(199)2020  30 kwietnia 2020

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie;

Załącznik
XIX(200)2020  30 kwietnia 2020 zmieniająca uchwałę Nr LIII(390)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo;
Załącznik
XIX(201)2020   30 kwietnia 2020  likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich; Załącznik
XIX(202)2020  30 kwietnia 2020  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości użytkowej w najem w trybie bezprzetargowym;  Załącznik
XIX(203)2020  30 kwietnia 2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2020 rok; Załącznik
XIX(204)2020  30 kwietnia 2020  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2019; Załącznik
XIX(205)2020  30 kwietnia 2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2019 roku  Załącznik
XIX(206)2020  30 kwietnia 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031;

 Załącznik
XIX(207)2020   30 kwietnia 2020  zmiany budżetu  na 2020 rok; Załącznik
XX(208)2020  28 maja 2020 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2021 Załącznik
XX(209)2020  28 maja 2020  zmiany Uchwały Nr XV(170)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty
 i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty
i Zdrowia w Barczewie oraz zmienionego Uchwałą Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty
 i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r.
Załącznik 
XX(210)2020  28 maja 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031;

Załącznik 
XX(211)2020  28 maja 2020  zmiany budżetu  na 2020 rok; Załącznik
       

 

Załączniki

uchwała I(1)2018 (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II(3)2018 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(2)2018 (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(4)2018 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(5)2018 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(6)2018 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(7)2018 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(9)2018 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(10)2018 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(11)2018 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwałą nr II(12)2018 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do II(11)2018 (691.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(12)2018 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(13)2018 (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(14)2018 (901.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr II(15)2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(16)2018 (223.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(17)2018 (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(18)2018 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(19)2018 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(20)2018 (810.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(21)2018 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(22)2018 (256.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(23)2018 (505.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(24)2018 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(25)2018 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(26)2018 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(27)2018 (893.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(28)2019 (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(29)2018 (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(30)2018 (971.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(31)2018 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III(32)2018 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana - dochody I (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana - wydatki I (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - dotacje. I xlsx (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - inwestycje. I xls (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - uchwała I (114.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019 - wydatki majątkowe I (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019- wydatki strukturalne.. I xlsx (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019-deficyt. I xls (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(33)2019 - Komisja Rewizyjna (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(34)2019 - Rada Społeczna (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(35)2019 - upoważnienie przewodniczącej Rady (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(36)2019 - anioł sukcesu (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(37)2019 - analiza (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(38)2019 - MPZP Nikielkowo (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalącznik do IV(38)2019 (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(39)2019 -dotacja (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(40)2019 -likwidacja (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV(41)2019 - Bruksela (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(44)2019 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(45)2019 (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(46)2019 (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(50)2019 (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(51)2019 (132.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(49)2019 (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(47)2019 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V(48)2019 (814.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr VI(52)2019 (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr VI(56)2019 (282kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Preliminarz - załącznik do uchwały VI(57)2019 (136.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwał nr VI(60)2019 (225.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała Nr VI(54)2019 (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(59)2019 (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(61)2019 (237.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(62)2019 (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(63)2019 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(65)2019 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI(66)2019 (222.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała VI(53)2019 (101.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA VI(55)2019_ (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI(64)2019 (838.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI(57)2019 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VI(58)2019 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr VI(58)2019 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik graficzny do uchwały Nr VI(53)2019 (463.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik graficzny do uchwały Nr VI(54)2019 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69 (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68 (767.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75 (872.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72 (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(71)2019 (147.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(76)2019 (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(70)2019 (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(70)2019 (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VII(73)2019 (429.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik graficzny (500.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019- zmiana WPF I.2019 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VI(67)2019.2019-03-28 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(85)2019 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(84)2019 (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(83)2019 (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(82)2019 (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(81)2019 (91.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(80)2019 (135.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(79)2019 (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(78)2019 (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII(77)2019 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr VIII(85)2019 (198.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr VIII(84)2019 (188.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VIII(86)2019 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
VIII(88)2019 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX(89)2019 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 do uchwały nr IX(89)2019 (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 do uchwały nr IX(89)2019 (187.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 do uchwały nr IX(89)2019 (181.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 do uchwały nr IX(89)2019 (99.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. do uchwały nr IX(94)2019 (268.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do regulaminu BO (118.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr IX(93)2019 (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały Nr IX(96)2019 z dnia 27 czerwca 2019 (132.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 do chwały nr IX(94)2019 (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX(96)2019 z dnia 27 czerwca 2019r_ (180.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX(95)2019 (366.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IX(90)2019 (98.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IX(92)2019 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr IX(91)2019 (146.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr IX(93)2019 (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr IX(94)2019 (450.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nrIX(100)2019 (839.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IX(101)2019 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr IX(98)2019 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala nr IX(99)2019 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX(97)2019 (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(106)2019 (826.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(102)2019 (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(103)2019 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(104)2019 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(105)2019 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X(107)2019 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(114)2019 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(113)2019 (864.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(112)2019 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(110)2019 (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(109)2019 (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(108)2019 (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XI(111)2019 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(125)2019 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(124)2019 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(123)2019 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(122)2019 (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(121)2019 (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(120)2019 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(119)2019 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(118)2019 (363.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(117)2019 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(116)2019 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XII(115)2019 (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do XII(119)2019 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
II(8)2019 (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały XIII(129)2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIII(132)2019 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIII(131)2019 (848kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIII(130)2019 (117.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIII(128)2019 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIII(127)2019 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIII(126)2019 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr XIII(129)2019 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(151)2019 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(150)2019 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(149)2019 (894kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(148)2019 (496.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(147)2019 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(146)2019 (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(145)2019 (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(144)2019 (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(143)2019 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(142)2019 (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(141)2019 (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(140)2019 (97.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(139)2019 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(138)2019 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(137)2019 (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(136)2019 (371.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(135)2019 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(134)2019 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV(133)2019 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(152)2019 (950.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(153)2019 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(154)2019 (841.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(155)2019 (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(156)2019 (129.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(157)2019 (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(158)2019 (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(159)2019 (301.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(160)2019 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(161)2019 (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(162)2019 (229.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(163)2019 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(164)2019 (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(165)2019 (268kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(166)2019 (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(167)2019 (262.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(168)2019 (519kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(169)2019 (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(170)2019 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(171)2019 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(172)2019 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV(173)2019 (114.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(175)2020 (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(178)2020 (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(180)2020 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(181)2020 (789kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(182)2020 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(173)2020 (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(174)2020 (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(175)2020 (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(176)2020 (379.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(177)2020 (439.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do uchwały mpzp Nikielkowo (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVI(179)2020 (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(183)2020 (760kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(184)2020 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(185)2020 (12MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(186)2020 (387.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(187)2020 (45.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(188)2020 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(189)2020 (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(190)2020 (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(191)2020 (278.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(192)2020 (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(193)2020 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(194)2020 (783.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVII(195)2020 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVIII(196)2020 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(197)2020 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(198)2020 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(199)2020 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(200)2020 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(201)2020 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(202)2020 (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(203)2020 (384.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(204)2020 (898.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(205)2020 (384.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(206)2020 (754.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX(207)2020 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XX(208)2020 (353.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XX(209)2020 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XX(210)2020 (740.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XX(211)2020 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Białecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Białecka
Data wprowadzenia:2018-11-23 07:47:45
Opublikował:Katarzyna Białecka
Data publikacji:2018-11-23 08:07:42
Ostatnia zmiana:2020-05-29 15:52:36
Ilość wyświetleń:2972

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij