Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2019 ROK

.

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2019 ROK

.

Numer zarządzenia 

Z dnia:

W sprawie:

Zał?czniki

0050.1.2019

02 stycznia 2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2019 roku 

 Zarządzenie

0050.2.2019

02 stycznia 2019

podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2019 na jednostki realizujące 

 Zarządzenie

0050.3.2019

02 stycznia 2019 

stosowania "Planu Obrony Cywilnej gminy Barczewo"

 Zarządzenie

0050.4.2019

02 stycznia 2019 

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 Zarządzenie

0050.5.2019

07 stycznia 2019

okre?ślenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoi oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie

0050.6.2019

07 stycznia 2019

powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo"{ (infrastruktura w drodze Wójtowo-Nikielkowo)

Zarządzenie

0050.7.2019

 07 stycznia 2019 

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie

Zarządzenie

0050.8.2019

10 stycznia 2019

pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2019 roku

   Zarządzenie

0050.9.2019

11 stycznia 2019

oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.10.2019

11 stycznia 2019

oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.11.2019

11 stycznia 2019

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie

0050.12.2019

11 stycznia 2019

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie

       

0050.13.2019

14 stycznia 2019

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewa

Zarządzenie

0050.14.2019

18 stycznia 2019

zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich

Zarządzenie

0050.15.2019

18 stycznia 2019

zwołania zebrania mieszkańców "Osiedla Nowe Miasto", "Osiedla Stare Miasto" oraz "Osiedla Domków Jednorodzinnych" w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedli oraz członków Zarządu Osiedli

Zarządzenie

0050.16.2019

18 stycznia 2019

realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Barczewo w 2019 roku

Zarządzenie

0050.17.2019

30 stycznia 2019 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie 

Zarządzenie

0050.18.2019

    01 lutego 2019 powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia

Zarządzenie

0050.19.2019

 01 lutego 2019

 powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.20.2019

 01 lutego 2019

 powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

       
       

0050.21.2019

 01 lutego 2019

 powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.22.2019

 01 lutego 2019

 powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.23.2019

01 lutego 2019

 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie

0050.24.2019

05 lutego 2019

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie

Zarządzenie

0050.25.2019

08 lutego 2019

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych oraz oddziałów sportowych kl I i IV  szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo

Zarządzenie

0050.26.2019

11 lutego 2019

zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania oceny ofert na "Utowrzenie Centrum Wielu Kultur II"

Zarządzenie

0050.27.2019 

12 lutego 2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie

Zarządzenie

0050.28.2019 

12 lutego 2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie

0050.29.2019 

15 lutego 2019 

obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Barczewa

Zarządzenie

0050.30.2019 

15 lutego 2019 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewa

Zarządzenie

0050.31.2019 

15 lutego 2019 

oddaniu w użyczenie nieruchomości na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.32.2019 

15 lutego 2019

oddaniu w użyczenie nieruchomości na terenie gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.33.2019 

15 lutego 2019

sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego   Zarządzenie

0050.34.2019 

18 lutego 2019

powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie

0050.35.2019 

21 lutego 2019

powołania Komisji Przetargowej  Zarządzenie

0050.36.2019 

 25 lutego 2019

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie

0050.37.2019 

 25 lutego 2019

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzeie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2019r.  Zarządzenie

0050.38.2019 

 27 lutego 2019

 zwołania zebrania mieszkańców "Osiedla Domków Jednorodzinnych" w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Członków Zarządu Osiedla  Zarządzenie

0050.39.2019 

28 lutego 2019

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie

0050.40.2019 

3 marca 2019

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok 

Link

0050.41.2019 

7 marca 2019

zmiany składu Komisji Przetargowej powołan ej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na "Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8a wraz z modernizacją na budynek strażnicy OSP w Barczewku - Etap II"  Zarządzenie

0050.42.2019 

7 marca 2019

zatwierdzenia regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Wójtowie 

Zarządzenie

0050.43.2019 

   11 marca 2019  powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nikielkowo-Wójtowo"  Zarządzenie

0050.44.2019 

11 marca 2019 

rozstrzygnięcia złożonywch uwag do projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo

Zarządzenie

0050.45.2019 

11 marca 2019 

oddania w bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo  na rzecz organizacji pozarządowej

Zarządzenie  

0050.46.2019 

   12 marca 2019 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Zarządzenie

0050.47.2019 

   12 marca 2019 powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyrożniającym się osiągnięciami w działalności sportowej  Zarządzenie

0050.48.2019

14 marca 2019

powołania komisji przetragowej

Zarządzenie

0050.49.2019

14 marca 2019

przekazania Sołectwu Barczewko składników mienia komunalnego do korzystania

Zarządzenia

0050.49a.2019

19 marca 2019

ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2019r. Zarządzenie

0050.50.2019

21 marca 2019

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gmin Barczewo za 2018 rok

Zarządzenie

0050.51.2019

21 marca 2019

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Zarządzenie

0050.52.2019

25 marca 2019 

zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji  celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na terenie Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.53.2019

28 marca 2019

okre?ślenia wysokości dotacji dla nieublicznych przedszkoli oraz niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2019

Zarządzenie

0050.54.2019

29 marca 2019

zmiany budżetu na 2019 rok

Zarządzenie

0050.55.2019

29 marca 2019

oddania do bezpłatnego użytkowania nieruchomości, o której mowa w parg.1 następuje w celu realizacji zadań zawartych w akcie założycielskim ZUK Sp. Z o.o.

Zarządzenie

0050.56.2019

04 kwietnia 2019

przekazania Sołectwu Jedzbark składników mienia komunalnego do korzystania

Zarządzenie

0050.57.2019

04 kwietnia 2019

przekazania Sołectwu Jedzbark składników mienia komunalnego do korzystania

Zarządzenie

0050.58.2019

04 kwietnia 2019

powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. Przebudowa serwerowni oraz budowa hydrantu w Ratuszu miejskim w Barczewie

Zarządzenie

0050.59.2019

05 kwietnia 2019

zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Zarządzenie

0050.60.2019

05 kwietnia 2019

przyjęcia "Regulaminu zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo

Zarządzenie

Załącznik

0050.61.2019

08 kwietnia 2019

przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo 2018 rok

 Zarządzenie

0050.62.2019

 11 kwietnia 2019 organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Barczewo

Zarządzenie

0050.63.2019

 12 kwietnia 2019  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Zarządzenie

0050.64.2019

 12 kwietnia 2019 wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych gminnych jednostkach organizacyjnych w Gminie Barczewo

Zarządzenie

0050.65.2019

 15 kwietnia 2019 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących teren Gminy Barczewo oraz wydawania decyzji administracyjnych w tcyh sprawach w imieniu Burmistrza  Zarządzenie

0050.66.2019

15 kwietnia 2019

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza

Zarządzenie

0050.67.2019

16 kwietnia 2019

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.68.2019

16 kwietnia 2019

powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

0050.69.2019

  23 kwietnia 2019 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotowego  Zarządzenie

0050.70.2019

23 kwietnia 2019 ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsarcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2019r. Zarządzenie

 0050.71.2019

 25 kwietnia 2019 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Łęgajny  Zarz?dzenie

 0050.72.2019

 25 kwietnia 2019  sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Łęgajny  Zarządzenie

 0050.73.2019

 25 kwietnia 2019  sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Łęgajny  Zarządzenie

 0050.74.2019

 25 kwietnia 2019  sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo obręb ewidencyjny nr 1  Zarządzenie

 0050.75.2019

 25 kwietnia 2019  sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo obręb ewidencyjny nr 1  Zarządzenie

0050.76.2019

26 kwietnia 2019

częściowego rozdysponowaniarezerwy ogólnej

Zarządzenie

0050.77.2019

26 kwietnia 2019

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Zarządzenie

0050.78.2019

30 kwietnia 2019

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie

0050.79.2019

07 maja 2019

powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowy odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie - I etap" na odcinku D7-WYLOT

Zarządzenie

0050.80.2019

 07 maja 2019

zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Zarządzenie

0050.81.2019

09 maja 2019

powołania Komisji Przetargowej do oecny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania oceny ofert

Zarządzenie

0050.82.2019

09 maja 2019

powołania operatorów informatycznej obsług obowodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie

0050.83.2019

10 maja 2019

sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 9 przy ulicy Kraszewskiego w Barczewie

Zarządzenie

0050.84.2019

10 maja 2019

sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 6 przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie

Zarządzenie

0050.85.2019

10 maja 2019

sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 16 przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie

Zarządzenie

0050.86.2019

10 maja 2019

sprzedży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 3 przy ulicy Kopernika w Barczewie  Zarządzenie

0050.87.2019

10 maja 2019

oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewa  Zarządzenie

0050.88.2019

15 maja 2019

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie

0050.89.2019

16 maja 2019

zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na "Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - ś?wietlicę wiejsk? w miejscowoś?ci NiedźĽwiedĽź"  Zarządzenie

0050.90.2019

16 maja 2019 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych wbudynku nr 36 we wsi Ramsowo Gmina Barczewo  Zarządzenie

0050.91.2019

24 maja 2019 rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tereniu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo Zarządzenie

0050.92.2019

24 maja 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie

0050.93.2019

24 maja 2019

wprowadzania sygnału alarmowego BRAWO-CRP w gminie Barczewo Zarządzenie
0050.94.2019  27 maja 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie

0050.95.2019

27 maja 2019

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Zarządzenie

0050.96.2019 29 maja 2019 zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2019 rok  Zarządzenie
0050.97.2019 29 maja 2019 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2019/2020 Zarządzenie
0050.98.2019 29 maja 2019 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2019/2020 Zarządzenie
0050.99.2019 29 maja 2019 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2019/2020 Zarządzenie
0050.100.2019 29 maja 2019 zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2019/2020 Zarządzenie
0050.101.2019 29 maja 2019 zatwierdzenie projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w łęgajnach na rok szkolny 2019/2020 Zarządzenie
0050.102.2019 30 maja 2019 zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa wsi Ramsówko Zarządzenie
0050.103.2019 30 maja 2019 nabycia niezabudowanej działki położonej na terenie Gminy Barczewo Zarzadzenie
0050.104.2019 03 czerwca 2019 zmiany budzetu Gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.105.2019 03 czerwca 2019   Zarządzenie
0050.106.2019 04 czerwca 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Łęgajny gmina Barczewo Zarządzenie
0050.107.2019 04 czerwca 2019 zamiany nieruchomości niezabudwanych położonych na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.108.2019 05 czerwca 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Lamkowo gm. Barczewo Zarządzenie
0050.109.2019 05 czerwca 2019 zbycia nieruchomości gruntowej położoenj na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.110.2019 06 czerwca 2019 zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gm. Barczewo Zarządzenie
0050.111.2019 07 czerwca 2019 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do prowadzenia postępowania w zakresie kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkujących na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.112.2019 10 czerwca 2019 ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracownia  Zarządzenie
0050.113.2019 11 czerwca 2019 skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.114.2019 14 czerwca 2019 odwołania skrócenego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.115.2019 18 czerwca 2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w miesjcowości Odryty 3, obręb ewidencyjny Jedzbark, gmina Barczewo wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej Zarządzenie
0050.116.2019 18 czerwca 2019 sprzedaży niercuhomo?ści gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Barczewa Zarządzenie
0050.117.2019 25 czerwca 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - etap II" Zarządzenie
0050.118.2019 25 czerwca 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.119.2019 26 czerwca 2019 powołania komisji konkursowej w cepu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.120.2019 27 czerwca 2019 powołania Komisji Przetargowej  Zarządzenie
0050.120a.2019 29 czerwca 2019 powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn.: "Zagospodarownie brzegów rzeki Pisy" Zarządzenie
0050.120b.2019 29 czerwca 2019 upoważnienia pracowników MOPS w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 Zarządzenie
0050.120c.2019 29 czerwca 2019 upoważnienia pracowników MOPS w Barczewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 Zarządzenie
0050.121.2019 02 lipca 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.122.2019 03 lipca 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.123.2019 05 lipca 2019 unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.124.2019 05 lipca 2019 zmiany budżet gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.125.2019  05 lipca 2019 przekazania Sołectwu Jedzbark składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.126.2019 08 lipca 019 powołania Komisji do odbioru inwestycji nw.: "Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16" Zarządzenie
0050.127.2019 10 lipca 2019 zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa wsi Mokiny Zarządzenie
0050.128.2019 15 lipca 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Wymiana wrót drewnianych położonych na dz. 51 obr. 3 m. Barczewo pomiędzy budynkiem Ratusza a kamienicą przy ul. Kopernika 10 w Barczewie"  Zarządzenie
0050.129.2019 16 lipca 2019 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.130.2019 17 lipca 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudolwanej położonej na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.131.2019 18 lipca 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudolwanej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.131a.2019 18 lipca 2019    
0050.132.2019 18 lipca 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudolwanej położonej w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.133.2019 18 lipca 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudolwanej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.134.2019 18 lipca 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudolwanej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.135.2019 18 lipca 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa Zarządzenie
0050.136.2019 18 lipca 2019 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.137.2019 19 lipca 2019 powołania Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski dla miasta Barczewo na rok 2020 Zarządzenie
0050.138.2019 24 lipca 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.139.2019 24 lipca 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.140.2019 29 lipca 2019 przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Zarządzenie

Zał.

0050.141.2019 29 lipca 2019 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Zarządzenie
0050.142.2019 29 lipca 2019 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.143.2019 29 lipca 2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 10 przy ulicy Topolowej we wsi Łęgajny gmina Barczewo Zarządzenie
0050.144.2019 29 lipca 2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 17 przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.145.2019 29 lipca 2019 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 28a przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.146.2019 29 lipca 2019 ustanowienia dnia wolengo od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.147.2019 30 lipca 2019 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.148.2019 31 lipca 2019 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.149.2019 01 sierpnia 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo, obręb ewidencyjny Jedzbark Zarządzenie
0050.149a.2019 01 sierpnia 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie śwaidczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.150.2019 02 sierpnia 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Łęgajnach gm. Barczewo" Zarządzenie
0050.151.2019 02 sierpnia 2019 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 0050.141.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 29 lipca 2019 roku Zarządzenie
0050.152.2019 06 sierpnia 2019 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.153.2019 06 sierpnia 2019 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.154.2019 06 sierpnia 2019 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.155.2019 06 sierpnia 2019  powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.156.2019  07 sierpnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.157.2019  09 sierpnia 2019  określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok Zarządzenie
0050.158.2019  09 sierpnia 2019 okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Pani Monice Magdalenie Hemmerling Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie po upływie kadencji.  Zarządzenie
0050.159.2019  09 sierpnia 2019 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku 2019/2020 Zarządzenie
0050.160.2019 09 sierpnia 2019 powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Zakup i montaż klimatyzatorów Urząd Miejski w Barczewie" - anulowane Zarządzenie
0050.161.2019 21 sierpnia 2019 zasad zwrotu za indywidualne ponoszone koszty dla rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych realizujących we własnym zakresie dowożenie swoich dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolengo i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki Zarządzenie
0050.162.2019 21 sierpnia 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn. Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Barczewie  Zarządzenie
0050.163.2019 22 sierpnia 2019 oddania do bezpłatnego użytkowania na rzecz jednostki organizacyjnej GminyBarczewo lokalu użytkowego Zarządzenia
0050.164.2019 22 sierpnia 2019 przekazania Sołectwu Kromerowo składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.165.2019 26 sierpnia 2019 zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.166.2019 28 sierpnia 2019 powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych oraz ustalenia Regulaminu jej działania Zarządzenie
0050.167.2019 28 sierpnia 2019 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Zakup i montaż nowych wiat śmietnikowych na działce 68,69/16 obr. 3 Barczewo Zarządzenie
0050.168.2019 28 sierpnia 2019 wprowadzenia sygnału alarmowego ALFA i ALFA-CRP w gminie Barczewo Zarządzenie
0050.169.2019 29 sierpnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.170.2019 30 sierpnia 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny dot. umowy BI.272.25.2019.JS z dnia 22.05.2019r. oraz BI.272.25.II.2019.JS z dnia 17.07.2019 Zarządzenie
0050.171.2019 30 sierpnia 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn. Wykonanie przyłącza i szafki rozdzielczo-pomiarowej na potrzeby zasilenia urządzeń do pielęgnacji zieleni w miejscowości Łęgajny, działka nr 16-98/60 dot, umowy BI.272.33.2019.JS z dnia 17.06.2019 Zarządzenie
0050.172.2019 02 wrze?śnia 2019 powołania Komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.173.2019 02 wrze?śnia 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie" - wykonanie części alejek zgodnie z opracowanym projektem w ilości około 370m2 dot. umowy BI.272.34.2019.JS z dnia 10.07.2019 Zarządzenie
0050.173a.2019 05 wrześ?nia 2019 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.174.2019 06 wrześ?nia 2019 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotówkowego Zarządzenie
0050.175.2019 10 wrze?śnia 2019 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 14 przy ulicy Kościuszkiw Barczewie Zarządzenie
0050.176.2019 13 wrze?śnia 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.177.2019 13 wrześ?nia 2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 59 przy ulicy Kościuszki w Barczewie Zarządzenie
0050.178.2019 13 wrze?śnia 2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 59 przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.179.2019 13 wrze?śnia 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.180.2019 20 wrześ?nia 2019 powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych oraz ustalenia regulaminu jej działania  Zarz?dzenie
0050.181.2019 20 wrześ?nia 2019  powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019r.  Zarz?dzenie
0050.182.2019 26 wrze?śnia 2019 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.183.2019 26 wrze?śnia 2019 przekazania Sołectwu Stare Włóki składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.184.2019 26 wrze?śnia 2019 przekazania Sołectwu Kronowo składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.185.2019 27 wrześ?nia 2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 położonym w obrębie Jedzbark gmina Barczewo Zarządzenie
0050.186.2019 anulowano anulowano  
0050.187.2019 30 września 2019 zatwierdzenia aneksu projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie na rok szkolny 2019/2020  Zarządzenie
0050.188.2019 30 września 2019 zatwierdzenia aneksu projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Barczewie na rok szkolny 2019/2020  Zarządzenie
0050.189.2019 30 września 2019 zatwierdzenia aneksu projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach  Zarządzenie
0050.190.2019 30 września 2019 zatwierdzenia aneksu projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Barczewie na rok szkolny 2019/2020  Zarządzenie
0050.191.2019 30 września 2019 zatwierdzenia aneksu projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich na rok szkolny 2019/2020 Zarządzenie
0050.192.2019 30 września 2019 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego dla dróg wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.193.2019 01 października 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn: "Budowa boiska - fundusz sołecki Odryty i budżet" w Odrytach działka nr 1/25 obręb Jedzbark gm. Barczewo  Zarządzenie
0050.194.2019 03 października 2019 powołania Komisji Przetargolwej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.195.2019 03 października 2019 powołania Komisji Przetargolwej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.196.2019 04 października 2019 zmieniające zarządzenie nr 0050.181.2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019r. Zarządzenie
0050.197.2019 04 października 2019 przekazania Sołectwu Radosty składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.198.2019 08 października 2019  powołania Komisji Przetargolwej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarz?dzenie
0050.199.2019 08 października 2019 wprowadzenia sygnału alarmowego ALFA i ALFA-CRP w gminie Barczewo Zarządzenie
0050.200.2019 08 października 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.201.2019 09 października 2019 powołania Komisji Przetargolwej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.202.2019  11 października 2019 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: Wymiana drzwi wewnętrznych wahadłowych w budynku Ratusza w Barczewie"  Zarządzenie
0050.203.2019 11 października 2019 zmieniające zarządzenie nr 0050.196.2019 z dnia 04 października 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019r.  Zarządzenie
0050.204.2019  15 października 2019  powołania Komisji Przetargolwej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.205.2019 15 października 2019  zmieniające zarządzenie 0050.21.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Rewitalizacji miasta Barczewo w perspektywie programowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz powołania przedstawiciela Gminy Barczewo do Grupy Roboczej na poziomie miast Cittaslow, zmienione Zarządzeniem nr 0050.76.2016 z dnia 7 lipca 2016 roku, zmienione zarządzeniem nr 0050.129.2016 z dnia 29 września 2016r., zmienione zarządzeniem nr 0050.17.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku  Zarządzenie
0050.206.2019 17 października 2019 przekazania Sołectwu Wipsowo składników mienai komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.207.2019 21 października 2019 powołania Komisji Przetragowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.208.2019 23 października 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: :Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołęcki Tumiany" dot. umowy BI.272.46.2019.JS. z dnia 06.09.2019 Zarządzenie
0050.209.2019 24 października 2019 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Jedzbark, gmina Barczewo Zarządzenie
0050.210.2019 28 października 2019 powołania członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2022 Zarządzenie
0050.211.2019  29 października 2019  powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa boiska - fundusz sołecki Odryty i budżet" w Odrytach działka nr 1/25 obręb Jedzbark gm. Barczewo - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm, w kolorze szarym, na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 3-5cm  Zarządzenie
0050.212.2019 30 października 2019 zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 0050.53.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie okre?ślenia wysokości dotacji dla nieublicznych przedszkoli oraz niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2019 Zarządzenie
0050.213.2019 30 października 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia boiska w Ramsowie" dz. 123/1 obr. Ramsowo g. Barczewo, wykonane na podstawie umowy BI.272.11.2019.JS Zarządzenie
0050.214.2019 30 października 2019 powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn.: "Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP" Zarządzenie
0050.215.2019 04 listopada 2019 powołania komisji przetargowej Zarządzenie
0050.216.2019 08 listopada 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.217.2019 12 listopada 2019 projektu uchwaływ sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031 Zarządzenie
0050.218.2019 12 listopada 2019 projektu budżetu Gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.219.2019 12 listopada 2019 powołania Komisji przetargowej Zarządzenie
0050.220.2019 12 listopada 2019 powołania Komisji przetargowej Zarządzenie
0050.221.2019 14 listopada 2019 ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Barczewo i zakwalifikowania ich do poszczególnych standardów Zarządzenie
0050.222.2019 14 listopada 2019 nabycia działek położonych na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.223.2019 15 listopada 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo" położonej na dz. 6/122 obr. Szynowo gmina Barczewo Zarządzenie
0050.224.2019 21 listopada 2019 weryfikacji na "Bialej li?cie podatników VAT" numeru rachunku VAT i danych o kontrahencie przez jednostki organizacyjne Gminy Barczewo  Zarz?dzenie
0050.225.2019 21 listopada 2019 obowi?zkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatno?ci w Gminie Barczewo  Zarz?dzenie
0050.226.2019 22 listopada 2019 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo obręb ewidencyjny nr 2  Zarz?dzenie
0050.227.2019 22 listopada 2019 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Kromerowo  Zarz?dzenie
0050.228.2019 25 listopada 2019 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej  Zarządzenie
       
0050.229.2019  27 listopada 2019  powołania Komisji Przetragowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.230.2019 27 listopada 2019 przekazaniu Sołectwu Wipsowo składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.231.2019 28 listopada 2019 powołania Komisji Przetragowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.232.2019 29 listopada 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.233.2019 29 listopada 2019 zmiany w planach wydatków budżetowych gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.234.2019 29 listopada 2019 odwołania Pani Alicji Sawickiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie Zarządzenie
0050.235.2019 29 listopada 2019 okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Panu Zbigniewowi Podlaskiemu Dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie Zarządzenie
0050.236.2019 03 grudnia 2019 ustanowienia dnia wolengo od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.237.2019 04 grudnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.238.2019 05 grudnia 2019 prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.239.2019 05 grudnia 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa sici wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kaplityny" - II etap na odcinku S6-S5.1.   Zarządzenie
0050.240.2019 05 grudnia 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienie zatoki autobusowej Łęgajny" Zarządzenie
0050.241.2019 06 grudnia 2019 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok Zarządzenie
0050.242.2019 09 grudnia 2019 rozstrzygnięciua złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo, wyłożonego w dniach 18.10.2019-14.11.2019 z możliwością składania uwag od dnia 15.11.2019-29.11.2019r. Zarządzenie
0050.243.2019 10 grudnia 2019  powołania Komisji Przetragowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.244.2019 10 grudnia 2019  powołania Komisji Przetragowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.245.2019 12 grudnia 2019 powołania Grupy Roboczej ds.rewitalizacji miasta Barczewo w perspektywie prpgramowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz powołania przedstawicielaGminy Barczewo do Grupy Roboczej na poziomie miast Cittaslow zmieniające Zarządzenie nr 0050.205.2019 z dnia 15 października 2019r. Zarządzenie
0050.246.2019 12 grudnia 2019 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie śwaidczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach ośwaitowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.247.2019 12 grudnia 2019 skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Zarządzenie
0050.248.2019 12 grudnia 2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 12 przy ulicy Wiejskiej w Barczewie Zarządzenie
0050.249.2019 12 grudnia 2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 5 przy ulicy Klasztornej w Barczewie Zarządzenie
0050.250.2019 12 grudnia 2019 powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych świetlicę wiejską w miejscowosci Niedźzwiedz Zarządzenie
0050.251.2019 16 grudnia 2019 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa drogi ul. Lipowej i kanalizacji deszczowej w obrębie Łęgajny w Gminie Barczewo" dot. umowy BI.272.20.2019 z dnia 20.11.2019r.  Zarządzenie
0050.252.2019 17 grudnia 2019 powołania Komisji do dobioru czę¶ciowego zadania pn.: "Utworzenie Centrum Wielu Kultur"   Zarz±dzenie
0050.253.2019 17 grudnia 2019 powołania Komisji doodbioru czę¶ciowego zadania pn: "Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa"  Zarz±dzenie
0050.254.2019 19 grudnia 2019 sprzedaży nieruchomo¶ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz±dzenie
0050.255.2019 19 grudnia 2019  sprzedaży nieruchomo¶ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz±dzenie
0050.256.2019 19 grudnia 2019 zbycia nieruchomo¶ci gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz±dzenie
0050.257.2019 19 grudnia 2019  sprzedaży nieruchomo¶ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz±dzenie
0050.258.2019 23 grudnia 2019  powołania Komisji Przetragowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego oraz badania i oceny ofert  Zarz±dzenie
0050.259.2019 23 grudnia 2019 powołania Komisji doodbioru czę¶ciowych zadań pn.: "Budowa ul. Cedrowej i Pistacjowej w Wójtowie - drogi wewnętrzne wraz z budow± odwodnienia i niwelacj± przyległego terenu" dot. umowy BI.272.25.2019  z dnia 02.12.2019 Zarz±dzenie
0050.260.2019 24 grudnia 2019 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2019 rok  Zarządzenie
0050.261.2019  24 grudnia 2019 ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administacji rządowej  Zarządzenie
0050.262.2019 24 grudnia 2019 podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2020 na jednostki realizujące  Zarządzenie
0050.263.2019 30 grudnia 2019 sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.264.2019 31 grudnia 2019  powołania Komisji Przetragowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
       
       
       
       

 

Załączniki

0050.1.2019 (666.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.2.2019 (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.3.2019 (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.4.2019 (392.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.7.2019 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.9.2019 (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.10.2019 (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.11.2019 (125.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.12.2019 (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.8.2019 (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.6.2019 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.13.2019 (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.15.2019 (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.16.2019 (717.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.14.2019 (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.17.2019 Burmistrza Barczewa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barczewie (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.24.2019 (523.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.19.2019 (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.20.2019 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.21.2019 (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.22.2019 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.26.2019 (370.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.33.2019 (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.5.2019 (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.6.2019 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.18.2019 (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.23.2019 (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.25.2019 (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.26.2019 (370.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.27.2019 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.28.2019 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.29.2019 (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.30.2019 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.31.2019 (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.32.2019 (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.33.2019 (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.34.2019 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.37.2019 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.38.2019 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.35.2019 (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.36.2019 (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.38.2019 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.39.2019 (135.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.42.2019 (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.44.2019 (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.45.2019 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.49a.2019 (506kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.41.2019 (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.46.2019 (109.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.47.2019 (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.48.2019 (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.49.2019 (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.51.2019 (337.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie.0050.50.2019.2019-03-21 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.52.2019 (234.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.53.2019 (76.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.54.2019 (555.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.55.2019 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.56.2019 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.57.2019 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.58.2019 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.60.2019 (348.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.61.2019 (552.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek do zarządzenia (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.59.2019 (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.62.2019 (319.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.64.2019 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.43.2019 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.65.2019 (203.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.66.2019 (204.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 0050.63.2019 (728.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 0050.67.2019 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 0050.68.2019 (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.69.2019 (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.70.2019 (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.71.2019 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.72.2019 (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.73.2019 (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.74.2019 (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.75.2019 (17.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.76.2019 (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.77.2019 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 0050.81.2019 (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 0050.80.2019 (679.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 0050.79.2019 (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 0050.78.2019 (139.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.86.2019 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.85.2019 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.84.2019 (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.83.2019 (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.82.2019 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.87.2019 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.89.2019 (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.90.2019 (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.88.2019 (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.93.2019 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.95.2019 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.94.2019 (139.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.92.2019 (133.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.101.2019 (390.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.100.2019 (226.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.99.2019 (201.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.98.2019 (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.94.2019 (226.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.91.2019 (441kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.97.2019 (226.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.102.2019 (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.103.2019 (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.110.2019 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.109.2019 (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.108.2019 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.107.2019 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.106.2019 (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.111.2019 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.112.2019 (239.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.113.2019 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.96.2019 (727.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.104.2019 (888.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.114.2019 (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.118.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.117.2019 (347.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.116.2019 (235.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.115.2019 (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.121.2019 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.120.2019 (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.119.2019 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.125.2019 (686.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.124.2019 (859.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.123.2019 (549.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.122.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.120c.2019 (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.120b.2019 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.120a.2019 (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.127.2019 (470kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.126.2019 (322.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.129.2019 (315.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.128.2019 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.137.2019 (577.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.136.2019 (286.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.135.2019 (231kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.134.2019 (220.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.133.2019 (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.132.2019 (225.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.131.2019 (224.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.130.2019 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.139.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.138.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.146.2019 (236.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.145.2019 (248.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.144.2019 (249.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.143.2019 (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.142.2019 (281.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.147.2019 (513.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 (364.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.141.2019 (305.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.140.2019 (21.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.149a.2019 (280.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.149.2019 (252.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.151.2019 (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.148.2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.150.2019 (339.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.152.2019 (426.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.153.2019 (434.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.154.2019 (424.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.155.2019 (434.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.158.2019 (596.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.159.2019 (948.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.157.2019 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.160.2019 (339.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.164.2019 (353.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.163.2019 (281.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.156.2019 (669.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.156.2019 (669.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.168.2019 (348.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.167.2019 (360.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.166.2019 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.165.2019 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.161.2019 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.168.2019 (600.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.162.2019 (319.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.171.2019 (352.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.170.2019 (348.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.169.2019 (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.168.2019 (348.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.172.2019 (139.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.173a.2019 (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.174.2019 (273.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.173.2019 (310.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.179.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.178.2019 (246.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.177.2019 (245.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.176.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.175.2019 (274.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.181.2019 (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.180.2019 (247.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.192.2019 (415.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.185.2019 (248.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.184.2019 (366kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.183.2019 (364kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.182.2019 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.199.2019 (308.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.196.2019 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.193.2019 (341kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.191.2019 (634.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.190.2019 (594.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.189.2019 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.188.2019 (805.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.187.2019 (674.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.200.2019 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.197.2019 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.195.2019 (137.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.194.2019 (138.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.203.2019 (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.201.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.198.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.204.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.202.2019 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.206.2019 (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.210.2019 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.209.2019 (259.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.208.2019 (346.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.207.2019 (137.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.211.2019 (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.207.2019 (137.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.205.2019 (638.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.218.2019 (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.217.2019 (966.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.216.2019 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.215.2019 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.214.2019 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.213.2019 (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.212.2019 (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.223.2019 (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.222.2019 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.221.2019 (437.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.220.2019 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.219.2019 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.227.2019 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.226.2019 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.225.2019 (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.224.2019 (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.228.2019 (608.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.235.2019 (591kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.234.2019 (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.235.2019 (591kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.234.2019 (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.233.2019 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.232.2019 (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.231.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.229.2019 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.230.2019 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.241.2019 (622.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.237.2019 (368.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.236.2019 (117.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.238.2019 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.239.2019 (346kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.240.2019 (343.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.242.2019 (867.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.243.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.244.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.238.2019 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.239.2019 (346kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.240.2019 (343.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.242.2019 (867.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.243.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.244.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.246.2019 (485.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.250.2019 (347.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.240.2019 (343.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.245.2019 (614.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.247.2019 (517.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.248.2019 (255.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.249.2019 (244.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.250.2019 (347.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.251.2019 (337.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.258.2019 (363kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.251.2019 (343kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.252.2019 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.253.2019 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.254.2019 (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.255.2019 (239.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.256.2019 (332.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.257.2019 (237.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.258.2019 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.259.2019 (341.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.260.2019 (526.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.264.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.261.2019 (409.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.262.2019 (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.263.2019 (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz
Data wprowadzenia:2019-01-04 10:00:26
Opublikował:Mateusz
Data publikacji:2019-01-04 10:10:20
Ostatnia zmiana:2020-01-02 16:04:05
Ilość wyświetleń:3360

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij